De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arrangeren in het mbo met behulp van IVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arrangeren in het mbo met behulp van IVO"— Transcript van de presentatie:

1 Arrangeren in het mbo met behulp van IVO
Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO M&O Groep

2 Passend onderwijs in het mbo
Geen zorgplicht Geen cvi’s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap en chronische ziekte Ondersteuningsaanbod met extra ondersteuningsvraag moet transparant worden geformuleerd en openbaar gemaakt Extra ondersteuning ook zichtbaar voor opleidingen of domein

3 Gevolgen voor het mbo Rugzakmiddelen in de lumpsum (niveau ca. € 40 miljoen) Intake wordt nog belangrijker Is er een goede match tussen de deelnemer met extra ondersteuningsvraag en de opleiding? Informatieoverdracht vanuit voorliggend onderwijs wordt nog belangrijker Te bieden extra ondersteuning vastleggen in de onderwijsovereenkomst

4 Vooraf: hoeveel indicatiestelling willen we?
Individuele toekenning en toekenning op grond van profiel opleiding werkt als communicerende vaten Dus: Toewijzen per leerling, óf: Toewijzen op grond van het ondersteuningsprofiel van de opleiding

5 Welke middelen kunnen toegekend worden?
Oude lgf-middelen + VOA-gelden? + SMW-gelden? + andere landelijke projectgelden, bv. prestatiesubsidies VSV? + deel van de middelen die nu overkoepelend worden ingezet? + deel van de eigen middelen per opleiding?

6 Indiceren vanuit onderwijsbehoeften (IVO)
Toepasbaar voor: Huidige leerlingen met een cluster 3 of 4 indicatie Andere leerlingen die ondersteuning vragen

7 IVO Loslaten van medisch model (labels) Denken in onderwijsbehoeften
Mogelijkheden voor koppeling van ondersteuningsprofiel en toewijzing ondersteuning (basisprofiel!) Handelingsgerichte taal Verbinden met ontwikkeling opleiding, financiering en huisvesting M&O Groep

8 Toewijzing profielen: de vijf velden
Hoeveelheid aandacht: tijd/handen Onderwijsmateriaal: beschikbaarheid van materialen (o.a. ringleiding) en aanpassingstijd (o.a. pictogrammen toevoegen) Fysieke omgeving: kenmerken (o.a. prikkelrijkheid/rust, tuin, verzorgingsruimte, time-out) Expertise: teamexpertise en individuele expertise Verwevenheid andere instanties: samenwerking met externen (o.a. jeugdzorg, revalidatiekliniek)

9 IVO-indicatiestelling: definitie
IVO-indicatiestelling is het toekennen van (de middelen voor) de best passende voorzieningen op basis van de ondersteuningsbehoefte van de deelnemer Scholen gebruiken de toegekende voorzieningen om tot een passend arrangement voor de deelnemer te komen Een arrangement is de onderwijssituatie voor de deelnemer met inzet van de voorzieningen

10 De ‘match’ De onderwijsbehoeften op 5 velden én:
Het onderwijsaanbod op 5 velden De match: past-passend arrangement er is geen passend aanbod voorhanden de onderwijsbehoefte is niet duidelijk M&O Groep

11 Ooa in het mbo Geen speciale voorzieningen beschikbaar
Toekennen van arrangementen binnen ‘regulier onderwijs’ Wat kan de opleiding bieden? Wat heeft de deelnemer nog meer nodig? Vaak zijn de velden ‘extra handen/tijd’ en ‘expertise’ aan de orde

12 Nodig….. Goede afspraak over de basisondersteuning binnen alle opleidingen Wat bieden we allemaal op de 5 velden? Hoe voeren we de dialoog over deelnemer? Welke aanpassingen maken we binnen onze lessen?

13 Onderdeel ondersteuningsprofiel: onderwijsconcept opleiding
In hoeverre biedt de manier van lesgeven/ stage-begeleiden/werk-begeleiden, ruimte aan verschillen tussen deelnemers? didactische ruimte docenten/begeleiders (mate van methodesturing?) mate van dialoog tussen docent/begeleider en deelnemer in de les/bij het werk reactieve of proactieve ondersteunende kolom

14 IVO-commissie in het mbo
Bepaalt de beste match tussen de ondersteuningsbehoeften van de deelnemer en de opleiding met eventuele extra ondersteuning Werken met een ‘gesloten budget’ Systeem van gecontroleerd vertrouwen Indicatiecommissie samengesteld uit eigen mensen die de profielen van de opleidingen goed kennen

15 Voorlopig model: fase 1: voortraject
bestaand dossier deelnemer/ betrokken opleiding/ (centrale)ondersteuningskolom bepalen onderwijsbehoefte externen deelnemer let op: onafhankelijkheid IVO cie leden t.o.v. centrale ondersteuningskolom

16 Fase 2: beoordeling IVO TRAJECT BEGELEIDING COMMISSIE deelnemer en opleiding let op: onafhankelijkheid IVO cie leden t.o.v. centrale ondersteuningskolom

17 Fase 3: uitkomst beoordeling IVO-commissie 1. match basisprofiel
reguliere opl 2. match aanvullend arrangement 3. onderwijs- behoefte onduidelijk IVO-trajectbeg. overlegt met opleiding/deelnemer toewijzing: bepaling onderwijsbehoefte

18 Commissievergadering: stap 1
Onderwijsbehoefte in beeld Voldoende informatie? Eensluidend beeld bij de leden? Zo niet: nadere bepaling door trajectbegeleiding

19 Commissievergadering: stap 2
De commissie bepaalt het passende arrangement (het verhaal) Hoe ziet de situatie er uit waarin de deelnemer passend onderwijs volgt op een opleiding in de gewenste richting? Let op: veralgemeniseerde opleiding De eenvoudigste setting die voldoet is de beste

20 Commissievergadering: stap 3
Wat is er nodig voor dit arrangement? vwb het onderwijsconcept van de opleiding vwb de voorzieningen op de opleiding De 5 velden als kapstok

21 Commissievergadering: stap 4
Waar is de match te vinden? op de gewenste opleiding zonder verdere toewijzing op de gewenste opleiding met toewijzing van extra voorzieningen, te weten: …. niet op de gewenste opleiding, de volgende aspecten van het arrangement zijn niet te matchen: ……

22 Pilot IVO in het mbo (ROC Flevoland, ROC Leijgraaf)
Flevoland afgesloten, Leijgraaf lopend, wellicht ook nog AOC Groenhorst Kennis van de opleidingen is van groot belang Niet te snel springen naar de oplossingen (stap 2 en 3 overslaan) In ontwikkeling: handreiking voor bepalen ondersteuningsprofiel van de opleiding en het vaststellen van onderwijsbehoeften (incl. model formulier i.s.m. ROC Rijn-Ijssel)

23 Pilotervaring: toewijzing arrangementen
Toekennen aan deelnemers die nu geen rugzak hebben Geen toekenning voor alle bestaande rugzakken Toewijzen in een vroeg stadium (‘startarrangementen’) Omvang toewijzing kan regelmatig bescheidener dan nu Goed nadenken over hoe expertise speciaal onderwijs wordt ingezet

24 Pilotervaringen: arrangementen
Observatie en onderzoek Startarrangement: intensief en korttijdelijk, gericht op deelnemer/docent/klasgenoten, voor een goede start Extra aandacht in de vorm van wekelijkse coachingsgesprekken Onderwijsmaterialen: breed (ELO, flexibel rooster, verlengen opleidingsduur, dispensatie op onderdelen) Ruimtelijke omgeving: verzorgingsruimte, rolstoeltoegankelijkheid Expertise: executieve functies (controlefuncties hersenen)

25 Op een rijtje…. Uitgaan van onderwijsbehoeften: dialoog over wat de leerling nodig heeft i.p.v. over deelnemer-kenmerken = arrangeren Koppeling aan ondersteuningsprofielen ‘Perverse prikkels’ eruit Kansen voor vermindering bureaucratie Budgetbeheerders hebben zeggenschap Belangrijk uitwerkingspunt: de verbinding met de intake!

26 vragen? M&O Groep


Download ppt "Arrangeren in het mbo met behulp van IVO"

Verwante presentaties


Ads door Google