De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van samenwerking Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van samenwerking Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van samenwerking Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO

2 De kracht van samenwerking Passend onderwijs in het mbo Geen zorgplicht Geen cvi’s meer Wel wet Gelijke behandeling handicap en chronische ziekte Ondersteuningsaanbod met extra ondersteuningsvraag moet transparant worden geformuleerd en openbaar gemaakt Extra ondersteuning ook zichtbaar voor opleidingen of domein 2

3 De kracht van samenwerking Gevolgen voor het mbo Rugzakmiddelen in de lumpsum (niveau 2013-2014 ca. € 40 miljoen) Intake wordt nog belangrijker Is er een goede match tussen de deelnemer met extra ondersteuningsvraag en de opleiding? Informatieoverdracht vanuit voorliggend onderwijs wordt nog belangrijker Te bieden extra ondersteuning vastleggen in de onderwijsovereenkomst 3

4 De kracht van samenwerking Vooraf: hoeveel indicatiestelling willen we? Individuele toekenning en toekenning op grond van profiel opleiding werkt als communicerende vaten Dus: Toewijzen per leerling, óf: Toewijzen op grond van het ondersteuningsprofiel van de opleiding 4

5 De kracht van samenwerking Welke middelen kunnen toegekend worden? Oude lgf-middelen + VOA-gelden? + SMW-gelden? + andere landelijke projectgelden, bv. prestatiesubsidies VSV? + deel van de middelen die nu overkoepelend worden ingezet? + deel van de eigen middelen per opleiding? 5

6 De kracht van samenwerking Indiceren vanuit onderwijsbehoeften (IVO) Toepasbaar voor: Huidige leerlingen met een cluster 3 of 4 indicatie Andere leerlingen die ondersteuning vragen 6

7 De kracht van samenwerking 7 IVO Loslaten van medisch model (labels) Denken in onderwijsbehoeften Mogelijkheden voor koppeling van ondersteuningsprofiel en toewijzing ondersteuning (basisprofiel!) Handelingsgerichte taal Verbinden met ontwikkeling opleiding, financiering en huisvesting

8 De kracht van samenwerking Toewijzing profielen: de vijf velden 1.Hoeveelheid aandacht: tijd/handen 2.Onderwijsmateriaal: beschikbaarheid van materialen (o.a. ringleiding) en aanpassingstijd (o.a. pictogrammen toevoegen) 3.Fysieke omgeving: kenmerken (o.a. prikkelrijkheid/rust, tuin, verzorgingsruimte, time-out) 4.Expertise: teamexpertise en individuele expertise 5.Verwevenheid andere instanties: samenwerking met externen (o.a. jeugdzorg, revalidatiekliniek)

9 De kracht van samenwerking IVO-indicatiestelling: definitie IVO-indicatiestelling is het toekennen van (de middelen voor) de best passende voorzieningen op basis van de ondersteuningsbehoefte van de deelnemer Scholen gebruiken de toegekende voorzieningen om tot een passend arrangement voor de deelnemer te komen Een arrangement is de onderwijssituatie voor de deelnemer met inzet van de voorzieningen 9

10 De kracht van samenwerking 10 De ‘match’ De onderwijsbehoeften op 5 velden én: Het onderwijsaanbod op 5 velden De match: –past-passend arrangement –er is geen passend aanbod voorhanden –de onderwijsbehoefte is niet duidelijk

11 De kracht van samenwerking Ooa in het mbo Geen speciale voorzieningen beschikbaar Toekennen van arrangementen binnen ‘regulier onderwijs’ Wat kan de opleiding bieden? Wat heeft de deelnemer nog meer nodig? Vaak zijn de velden ‘extra handen/tijd’ en ‘expertise’ aan de orde 11

12 De kracht van samenwerking Nodig….. Goede afspraak over de basisondersteuning binnen alle opleidingen Wat bieden we allemaal op de 5 velden? Hoe voeren we de dialoog over deelnemer? Welke aanpassingen maken we binnen onze lessen? 12

13 De kracht van samenwerking Onderdeel ondersteuningsprofiel: onderwijsconcept opleiding In hoeverre biedt de manier van lesgeven/ stage-begeleiden/werk-begeleiden, ruimte aan verschillen tussen deelnemers? –didactische ruimte docenten/begeleiders (mate van methodesturing?) –mate van dialoog tussen docent/begeleider en deelnemer in de les/bij het werk –reactieve of proactieve ondersteunende kolom 13

14 De kracht van samenwerking IVO-commissie in het mbo Bepaalt de beste match tussen de ondersteuningsbehoeften van de deelnemer en de opleiding met eventuele extra ondersteuning Werken met een ‘gesloten budget’ Systeem van gecontroleerd vertrouwen Indicatiecommissie samengesteld uit eigen mensen die de profielen van de opleidingen goed kennen

15 De kracht van samenwerking Voorlopig model: fase 1: voortraject bestaand dossier deelnemer/ betrokken opleiding/ (centrale)ondersteuningskolom bepalen onderwijsbehoefte externen deelnemer let op: onafhankelijkheid IVO cie leden t.o.v. centrale ondersteuningskolom

16 De kracht van samenwerking Fase 2: beoordeling IVO TRAJECT BEGELEIDING IVO COMMISSIE deelnemer en opleiding let op: onafhankelijkheid IVO cie leden t.o.v. centrale ondersteuningskolom

17 De kracht van samenwerking Fase 3: uitkomst beoordeling IVO-commissie 1. match basisprofiel reguliere opl 2. match aanvullend arrangement 3. onderwijs- behoefte onduidelijk IVO-trajectbeg. overlegt met opleiding/deelnemer toewijzing: aanvullend arrangement toewijzing: bepaling onderwijsbehoefte

18 De kracht van samenwerking Commissievergadering: stap 1 18 Onderwijsbehoefte in beeld Voldoende informatie? Eensluidend beeld bij de leden? Zo niet: nadere bepaling door trajectbegeleiding

19 De kracht van samenwerking Commissievergadering: stap 2 19 De commissie bepaalt het passende arrangement (het verhaal) Hoe ziet de situatie er uit waarin de deelnemer passend onderwijs volgt op een opleiding in de gewenste richting? Let op: veralgemeniseerde opleiding De eenvoudigste setting die voldoet is de beste

20 De kracht van samenwerking Commissievergadering: stap 3 20 Wat is er nodig voor dit arrangement? vwb het onderwijsconcept van de opleiding vwb de voorzieningen op de opleiding De 5 velden als kapstok

21 De kracht van samenwerking Commissievergadering: stap 4 21 Waar is de match te vinden? op de gewenste opleiding zonder verdere toewijzing op de gewenste opleiding met toewijzing van extra voorzieningen, te weten: …. niet op de gewenste opleiding, de volgende aspecten van het arrangement zijn niet te matchen: ……

22 De kracht van samenwerking Pilot IVO in het mbo (ROC Flevoland, ROC Leijgraaf) Flevoland afgesloten, Leijgraaf lopend, wellicht ook nog AOC Groenhorst Kennis van de opleidingen is van groot belang Niet te snel springen naar de oplossingen (stap 2 en 3 overslaan) In ontwikkeling: handreiking voor bepalen ondersteuningsprofiel van de opleiding en het vaststellen van onderwijsbehoeften (incl. model formulier i.s.m. ROC Rijn-Ijssel) 22

23 De kracht van samenwerking Pilotervaring: toewijzing arrangementen Toekennen aan deelnemers die nu geen rugzak hebben Geen toekenning voor alle bestaande rugzakken Toewijzen in een vroeg stadium (‘startarrangementen’) Omvang toewijzing kan regelmatig bescheidener dan nu Goed nadenken over hoe expertise speciaal onderwijs wordt ingezet 23

24 De kracht van samenwerking Pilotervaringen: arrangementen Observatie en onderzoek Startarrangement: intensief en korttijdelijk, gericht op deelnemer/docent/klasgenoten, voor een goede start Extra aandacht in de vorm van wekelijkse coachingsgesprekken Onderwijsmaterialen: breed (ELO, flexibel rooster, verlengen opleidingsduur, dispensatie op onderdelen) Ruimtelijke omgeving: verzorgingsruimte, rolstoeltoegankelijkheid Expertise: executieve functies (controlefuncties hersenen) 24

25 De kracht van samenwerking Op een rijtje…. Uitgaan van onderwijsbehoeften: dialoog over wat de leerling nodig heeft i.p.v. over deelnemer-kenmerken = arrangeren Koppeling aan ondersteuningsprofielen ‘Perverse prikkels’ eruit Kansen voor vermindering bureaucratie Budgetbeheerders hebben zeggenschap Belangrijk uitwerkingspunt: de verbinding met de intake! 25

26 De kracht van samenwerking vragen?


Download ppt "De kracht van samenwerking Arrangeren in het mbo met behulp van IVO Mei 2013 Alfons Timmerhuis Studiedag Platform Gehandicapten MBO."

Verwante presentaties


Ads door Google