De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagochtend 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagochtend 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagochtend 18 maart 2012

2 WELKOM op deze vierde lijdenszondag

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 134 Tien geboden Zingen psalm 128 : 1 en 3 Gebed Bijbellezing Marcus 10 : 32 – 45 (uit de Nieuwe BijbelVertaling)

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne Zingen psalm 69 : 1 en 3 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Preek (thema: een woordenwisseling over macht op weg naar Jeruzalem) Zingen ‘Gezegend, o Jeruzalem’ Gebeden De kinderen komen terug Collecten Zingen Evangelische Liedbundel 377 Zegen

5 Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond. Spreuk van de week (Spreuken van koning Salomo 10 : 32)

6 Welkom en mededelingen

7 Zingen : ‘Beween, o mens, uw zonde groot’. Bron:“Poëzie om te zingen”. Tekst: Sebald Heyden (1494 – 1561). Vertaling:Ad den Besten.

8 ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1a en 2 Beween, o mens, uw zonde groot, waarom uw Heiland uit de schoot des Vaders kwam op aarde en wilde van een jonkvrouw rein gelijk een mens geboren zijn en 't mid'laarschap aanvaarden.

9 ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1b en 2 De duiv'len kenden Hem als heer, de doden gaf Hij 't leven weer, tot de ure had geslagen, dat Hij voor ons geofferd werd en onze zonden op zijn hart moest aan het kruishout dragen.

10 ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1 en 2a Laat ons dan Christus dankbaar zijn, dat Hij zichzelf in angst en pijn voor ons heeft prijsgegeven; en zweren wij de zonde af, het duister dat Hem werd tot graf, om naar zijn wil te leven.

11 ‘Beween, o mens, uw zonde groot’ : 1 en 2b Ja, geven wij zijn liefde door, kenbaar als zijn getrouwen voor wie leven in ellende. Want welk een bitterheid, wanneer Hij die ons liefhad, onze Heer, ons eenmaal niet meer kende!

12 Stil gebed Votum Groet

13 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Gij dienaars aan den HEER gewijd, zegent zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegent zijn naam ook in de nacht.

14 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Die in het huis des HEREN zijt, zegent zijn naam en majesteit, zingt tot zijn eer met luider stem en heft uw handen op naar Hem.

15 Psalm 134 : 1, 2 en 3 Uit Sion, aan den HEER gewijd, zegene u zijn heiligheid. Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

16 Tien geboden

17 Psalm 128 : 1 en 3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest en Hem als zijn gebieder gehoorzaamt allermeest. Verheug u, gij zult eten de arbeid uwer hand. Gelukkig zult gij heten, u deert geen tegenstand.

18 Psalm 128 : 1 en 3 Het goede zult g'aanschouwen van Gods verkoren stad, en wat Hij in zijn trouwe u nog beschoren had: uw toekomst onbestreden, heil voor uw nageslacht, ja, algemene vrede aan Isrel toegedacht.

19 Gebed

20 De lezing uit de Bijbel is Marcus 10 : 32 - 45 (in de Nieuwe BijbelVertaling).

21 Marcus 10: 32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen:

22 Marcus 10: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen.

23 Marcus 10: 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ 35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan dat ik voor je doe?’

24 Marcus 10: 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’

25 Marcus 10: 39 ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’

26 Marcus 10: 41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.

27 Marcus 10: 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

28 Psalm 69 : 1 en 3 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, ik heb geen vaste grond onder de voeten. Zal ik dan in het niet verzinken moeten, in het moeras des doods, waar alles zwijgt? Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. Het diepe water wordt mij tot een graf, mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

29 Psalm 69 : 1 en 3 Het is om U dat ik word afgeweerd, om U draag ik het brandmerk van de schande, verbroken zijn de broederlijke banden, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie U smaadt kwam op mij neer en met de vinger word ik nagewezen. Mijn rouw en tranen keren tot mij weer. In aller oog moet ik verachting lezen.

30 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan. Daar zal verteld worden over Jezus die zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (Johannes 14).

31 Thema van de preek: Een woordenwisseling over macht op weg naar Jeruzalem.  De machtshonger bij de discipelen.  Het machtsmisbruik bij de heersers.  De machtsuitoefening door de Mensenzoon.

32 Zingen : ‘Gezegend, o Jeruzalem’. Bron:“Poëzie om te zingen”. Tekst: Ad den Besten.

33 ‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezegend, o Jeruzalem, want in u heerst als koning de kleine mens van Bethlehem, die vond een stal als woning en bleef getrouw aan wie gering in aanzien zijn: die mens ontving u Godsstad, als beloning.

34 ‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5 God heeft in Hem zijn Zoon erkend, heeft hem ten troon verheven en zich van allen afgewend die macht en roem nastreven. Waar Hij regeert, daar is het goed, o schone stad, daar vloeit geen bloed, daar is het leven leven.

35 ‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5 Daarom gezegend, hoge stad, al ben ik u van verre! Een duister lot, ik weet niet wat wil mij de weg versperren. Maar ik zie andren om mij heen, ik ben niet met mijn droom alleen in ’t duister zonder sterren.

36 ‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5 Ik ben met velen onderweg naar u, o stad van vrede, vertrokken zonder overleg en tegen raad en rede,- bespot, want overal woestijn, maar eenmaal, ergens moet gij zijn daar boven, hier beneden.

37 ‘Gezegend, o Jeruzalem : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezegend, o Jeruzalem, gij stad van ons verlangen ! Daar zal ik zien als koning Hem met heerlijkheid omhangen, die onaanzienlijk heeft gewoond onder de mensen, - Hem die troont op onze lofgezangen !

38 Gebeden

39 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas, wordt er gecollecteerd voor: 1. de emeritikas, 2. de (Singel)kerk. De emeritikas regelt de oudedags- voorziening voor predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook langdurig zieke predikanten, predikantsweduwen en –wezen ontvangen een uitkering uit deze kas.

40 Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3 U bid ik aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. God zocht ook mij, hoezeer 'k Hem griefde; voor mij ook kwam zijn Zoon op aard. 'k Vergeet mijzelf, waar 'k in de golven van zulk een liefde word bedolven.

41 Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3 Hoe zijt Gij mij zo zeer genegen en hoe verlangt uw hart naar mij? Gij komt mij met uw liefde tegen, opdat ook ik de uwe zij. Gij, trouwe Heer, hebt mij verkoren: U wil ik eeuwig toebehoren.

42 Evangelische Liedbundel 377 : 1, 2 en 3 U wil ik zoeken, U mij geven; bij U slechts vind ik lafenis. In u alleen heb ik het leven en niet in 't geen van d' aarde is. Bij U is rust, bij U verblijden; U, Heer, U wil mijn hart zich wijden.

43 Zegen, te beantwoorden met:

44 VANMIDDAG: 17.00 uur kerkdienst in/vanuit dit kerkgebouw met opnieuw ds. H. de Bruijne als voorganger.


Download ppt "Zondagochtend 18 maart 2012. WELKOM op deze vierde lijdenszondag."

Verwante presentaties


Ads door Google