De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 12 januari 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 12 januari 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 12 januari 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: L.C. Buijs uit Veenendaal
Ouderling: Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 399: 1, 3 en 4 Psalm 86: 5 en 4 Psalm 25: 3 Psalm 139: 1 en 14 Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Gezang 445: 1, 2 en 3 Lucas 7: 36 – 50

4 Welkom en mededelingen

5 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Gezang 399: 1, 3 en 4 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

6 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Gezang 399: 1, 3 en 4 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

7 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
Gezang 399: 1, 3 en 4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid! De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven.
Psalm 86: 5 en 4 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

10 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen.
Psalm 86: 5 en 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen ’t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

11 Tien geboden Tien geboden

12 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit:
Psalm 25: 3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk’ ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! Heer, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

13 Gebed Gebed

14 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Lukas 7: 36 – 50
We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Lukas 7: 36 – 50. De lezing zal verzorgd worden door Fenny Groenewold.

15 De liefde van een zondares
Lukas 7: 36 – 50 De liefde van een zondares 36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie.

16 Lukas 7: 36 – 50 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij.

17 Lukas 7: 36 – 50 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’

18 Lukas 7: 36 – 50 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust.

19 Lukas 7: 36 – 50 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft?

20 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’
Lukas 7: 36 – 50 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

21 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
Psalm 139: 1 en 14 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen.

22 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Psalm 139: 1 en 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

23 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de voltooing van de schepping (Genesis 1: 14 – 2: 7).

24 Preek Preek

25 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.
Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

26 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.
Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon’.

27 Neem mijn zonden en mijn schuld in ’t beleid van uw geduld.
Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Neem mijn zonden en mijn schuld in ’t beleid van uw geduld. Maak dat ik, opstandig kind, steeds de weg tot U hervind.

28 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet.
Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht.

29 Neem en zegen alle vreugd, al ’t geluk dat mij verheugt.
Gezang 473: 1, 5, 6, 7 en 9 Neem en zegen alle vreugd, al ’t geluk dat mij verheugt. Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam.

30 Dankzegging en voorbeden

31 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
landelijke evangelisatie kerk

32 God heeft mij zijn Zoon gegeven, door ’t geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zelfs eer ik nog was geboren, heeft mij God in Hem verkoren, eer zijn woord met scheppersmacht dit heelal tot aanzijn bracht.

33 Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven en het leven, ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten, maar, uit deernis met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.

34 Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, doe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

36 Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat dominee J. Verhage uit Deventer voor. In deze dienst zal het avondmaal gevierd worden.


Download ppt "Zondag 12 januari 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google