De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Th. Van Olst van Utrecht-West

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Th. Van Olst van Utrecht-West"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Th. Van Olst van Utrecht-West
Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

2 Orde van de dienst (1 van 2)
Welkom door de ouderling van dienst Aansteken vierde adventskaars Mededelingen Gezang 132: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 72: 1, 2 en 3 Tien geboden Psalm 130: 2 en 3 Gebed

3 Orde van de dienst (2 van 2)
Schriftlezing: Jesaja 11: Psalm 89: 2 en 9 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 48: 3 en 9 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: Diaconie en kerk Psalm 132: 4 en 10 Zegen

4 een warhoofd wordt geminacht.”
Spreuk van de week “Men prijst een mens naar de maat van zijn verstand, een warhoofd wordt geminacht.” (Spreuken 12 : 8)

5 AGENDA komende weken: Maandag 24 december 2012: uur kerstfeest met de kinderen. Dinsdag 25 december 2012: uur Kerstdienst. Zondag 30 dec. 2012: uur dienst (voorganger ds. H. de Bruijne). Zondag 30 december 2012: uur in de REHOBOTHKERK een gezamenlijke dienst met de beide Utrechtse Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Maandag 31 december 2012: uur Oudejaarsdienst. Dinsdag 1 januari 2013: uur Nieuwjaarsdienst.

6 Welkom en mededelingen

7 Aansteken van de vierde adventskaars door
Liselotte Geurtsen En nog één week van dromen over vrede en recht: de bevrijder zal komen. Dat is ons al voorzegd.

8 Gezang 132: 1, 2 en 3 Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals er was gesproken door der profeten mond. En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien in 't midden van de nacht.

9 Gezang 132: 1, 2 en 3 Die roos van ons verlangen, dat uitverkoren zaad, is door een maagd ontvangen uit Gods verborgen raad. Maria was bereid, toen Gabriël haar groette in 't midden van de tijd.

10 Gezang 132: 1, 2 en 3 Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak, de winterkou verdragen als allerdorste tak. O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken in 't midden van de dood.

11 Stil gebed Votum en groet

12 Psalm 72: 1, 2 en 3 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

13 Psalm 72: 1, 2 en 3 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht. Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis. Vrede zal bloeien allerwegen, totdat geen maan meer is.

14 Psalm 72: 1, 2 en 3 Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof, de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof. Tarsis en Scheba' s verre stranden, brengt hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet.

15 Tien geboden

16 Zoudt Gij indachtig wezen
Psalm 130: 2 en 3 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

17 Ik heb mijn hoop gevestigd
Psalm 130: 2 en 3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

18 Gebed

19 uit de herziene statenvertaling
Schriftlezing Jesaja 11: 1 – 16 uit de herziene statenvertaling

20 1 Want   er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEREN.

21 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEREN
3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen.

22 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.

23 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.
6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

24 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.

25 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

26 10 Want op die dag zal de  Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

27 Herstel van Israël 11 En het zal op die dag gebeuren dat de Here opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.

28 12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

29 13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.

30 14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.

31 15 Dan zal de HERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.

32 16 Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

33 Psalm 89: 2 en 9 Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden.

34 Psalm 89: 2 en 9 Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd, aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven de koninklijke held, uit al het volk verheven, David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

35 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan.
Daar wordt – in het kader van het kerstproject - verteld over Boaz, Ruth en Obed (Ruth 4).

36 Preek

37 Nieuwe hoop Messiaanse Koning
Thema Nieuwe hoop door de Messiaanse Koning

38

39

40

41 Gezang 48: 3 en 9 Uw koninklijke heerschappij zij nu en eeuwig ons nabij. Geleid ons tot het bruiloftsfeest door alle gaven van de Geest. Sla het geweld van satan neer, behoed uw eigen kerk, o Heer.

42 Gezang 48: 3 en 9 U is en worde toegebracht het rijk, de heerlijkheid, de kracht, U onze Vader op de troon die tot ons zendt uw lieve Zoon, die ons door uwe Geest geleidt, U zij de lof in eeuwigheid.

43 BIJBELKLAS Kerstproject 2012 ‘Brood in Betlehem’ Zondag 23 december 2012: Davids geslacht komt uit Betlehem.

44 Startdia Klik om naar de volgende dia te gaan. 44

45 Projectplaat met link naar het verhaal
Klik om naar de volgende dia te gaan. 45

46 Projectplaat met verhaalbeeld
Klik om naar de volgende dia te gaan. 46

47 Projectplaten verschijnen op korenaar
Klik om af te sluiten 47

48 Einddia 48

49 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

50 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

51 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

52 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

53 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

54 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

55 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

56 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

57 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

58 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

59 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

60 Als je alles hebt verloren (VHM 2012). t. R. Schröder, M. Busser; m. M
Als je alles hebt verloren (VHM 2012) t. R. Schröder, M. Busser; m. M. & L. Zimmer

61 Er wordt gecollecteerd voor:
1. Diaconie. 2. Kerk.

62 Psalm 132: 4 en 10 Zo zal ik naar Gods woning gaan en buigen voor zijn groot gezag en juichen dat ik leven mag, zo zal ik voor mijn Koning staan, Hem prijzen op zijn kroningsdag!

63 Psalm 132: 4 en 10 Daar staat de troon al opgericht, daar zetelt de gezalfde Zoon, in Davids stad, op Davids troon, al wie Hem haatten schamen zich en bloeien zal zijn koningskroon!”

64 Zegen, te beantwoorden met:

65 Vanmiddag om 17.00 uur is er in dit kerkgebouw opnieuw een kerkdienst
Voorganger is ook dan ds. A.Th. van Olst.


Download ppt "Welkom in deze dienst Voorganger: ds. A. Th. Van Olst van Utrecht-West"

Verwante presentaties


Ads door Google