De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorbeelden Windpark Delfzijl Noord en Windpark Eemshaven kennistafel buisleiding Houten, 30 juni 2009 Mark-Olaf Sorkale Milieudienst Relatie windturbines.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorbeelden Windpark Delfzijl Noord en Windpark Eemshaven kennistafel buisleiding Houten, 30 juni 2009 Mark-Olaf Sorkale Milieudienst Relatie windturbines."— Transcript van de presentatie:

1 voorbeelden Windpark Delfzijl Noord en Windpark Eemshaven kennistafel buisleiding Houten, 30 juni 2009 Mark-Olaf Sorkale Milieudienst Relatie windturbines en buisleidingen

2 Windturbines en Externe Veiligheid  Risicovolle inrichtingen? BEVI?  Is sprake van externe veiligheid? – incidenten met slachtoffers buiten ‘inrichting’ en een redelijke kans op voordoen?

3 Windturbines en BEVI Windturbines vallen formeel niet onder de categorieën van inrichtingen uit het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Maar:  De risico’s van windturbines kunnen wel op een vergelijkbare wijze worden getoetst als bij aangewezen categoriale inrichtingen in het BEVI.  In beginsel kan aan de normen uit het BEVI worden getoetst.

4 Veiligheidsnormen  ‘Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer’: windturbines moeten voldoen aan de IEC 61400-1 respectievelijk de NVN 11400-0.  Gesteld wordt dat, indien een windturbine hieraan voldoet, de gevaaraspecten ‘zo veel mogelijk’ worden beheerst…  …om na te gaan of dit het geval is, kan een bevoegd gezag expliciet vragen om een QRA.

5 Afbakening  Windturbines met rotoroppervlak van meer dan 40 m 2  Risico’s die ontstaan nadat windturbine in bedrijf is genomen  Geen algemene hinder of risico’s die met aanleg zijn verbonden

6 Soorten risico’s Externe Veiligheid 1.Breuk van een rotorblad bij het nominale toerental 2.Breuk van rotorblad bij overtoeren- situatie  wegslingeren 3.Omvallen van een windturbine door mastbreuk 4.Naar beneden vallen van de gondel en/of rotor

7 Veiligheidsrisico’s, afstanden  Werpafstand maximale afstand die door een afbrekend rotorblad tijdens een overtoeren- situatie overbrugd kan worden  afhankelijk van diameter, turbine, rotortoerental, ashoogte  voor meest voorkomende 3-bladige turbines: 300 - 450 m

8 Veiligheidsrisico’s, PR Eenvoudige manier:  PR 10 -6 contour is gelijk aan het maximum van ashoogte plus halve rotordiameter en maximale werpafstand bij nominaal rotortoerental  PR 10 -5 contour is gelijk aan de halve rotordiameter Arbeidsintensieve manier:  Rekenmethode uit het ‘Handboek Risicozonering Windturbines’, 2005, SenterNovem

9 Windturbine en buisleiding, domino effect Niet:  Windturbine faalt  effect op omgeving  Buisleiding faalt  effect op omgeving  effect op omgeving (personen, kwetsbare objecten enz.). Hamvraag:  wordt de faalkans buisleiding aanwezigheid/ plaatsing windturbine significant groter?  neemt het risico van de buisleiding hierdoor toe?  leidt dit tot vergroting risicoruimte van de leiding? Blijven de geldende risicoafstanden van kracht? (effectafstand blijft gelijk) Maar: effect op buisleiding en als gevolg hiervan

10 Domino-effect W T kwetsbaar object BL

11 Voorbeeld Groningen, twee locaties Beleid Provincie uit POP:  Opwekking windenergie = industriële activiteit  Zoveel mogelijk op industriële locaties  Potentiële gebieden: - Delfzijl Noord - Eemshaven-Zuid - Veendam (langs N33)

12 Windpark Delfzijl Noord, het plan  ± 20 windturbines  locatie: op de Schermdijk (lijnvormig) en op de Pier van Oterdum (raster) in het havengebied van Delfzijl  onderdeel van het industriegebied Oosterhorn  nominaal vermogen rond 3 MW per turbine  ashoogte maximaal 105 m  rotordiameter maximaal 107 m

13 Windpark Delfzijl Noord, ligging gebied schermdijk Pier van Oterdum Industrieterrein Oosterhorn

14 Windpark Delfzijl Noord, locatie windturbines

15 Windpark Delfzijl Noord, plankaart

16 Windpark Delfzijl Noord, ligging gebied

17 Relatie met buisleidingen  Ten zuiden van de locatie ligt het industrieterrein Oosterhorn  Veel risicovolle inrichtingen aanwezig, ook buisleidingen  Grote ontwikkelplannen voor het terrein  Voornemen: veiligheidscontour leggen rondom het hele bedrijfsterrein  ‘Buffer’  Binnen buffer in principe alle inrichtingen mogelijk, ook nieuwe leidingen naar of tussen de bedrijven.  Plannen voor transport van andere stoffen door ondergrondse buisleidingen.

18

19 Windpark Delfzijl Noord, risicokaart

20

21 Windpark Delfzijl Noord, risicoafstanden

22 Knelpunt buisleidingen  Opsteller MER Oosterhorn hebben in eerste instantie geen rekening gehouden met Windpark Delfzijl Noord Gevolgen volgens een haalbaarheidsstudie:  de potentiële gevolgen voor externe veiligheid bij aanleg van het windpark kunnen leiden tot niet berekende domino-effecten  bij de vestiging van bedrijven en de aanleg van buisleidingen in een later stadium dan de aanleg van het windpark dient rekening gehouden te worden met de bestaande veiligheidscontouren.

23 Oplossing  Het ontwerp van de MER wordt aangepast.  Zonering binnen ‘grote contour’, waarbij wel rekening wordt gehouden met de invloedsgebieden van windturbines.  ‘leidingsstraten’ op het industrieterrein.  Moeilijkheid: aard en ligging toekomstige bedrijven nog niet bekend.  Nadeel: deel van de flexibiliteit van het werken met een buffer gaat verloren.

24 Locatie Eemshaven  Industriehaven in de gemeente Eemsmond, geëxploiteerd door Groningen Seaports  88 grote windturbines  vier partijen realiseren elk hun parkdeel zelfstandig  afsraken: gelijke ashoogte, rotordiameter, draairichting  capaciteit per windturbine: 3MW  ashoogte: circa honderd meter  rotordiameter: 82 tot 90 meter  gewicht gondel boven op de mast: 75 ton  gewicht torendelen (5 stuks): 50 tot 60 ton  de hub (het neusstuk) weegt 20 ton

25 Locatie Eemshaven, raster windturbines

26

27 Locatie Eemshaven, risicokaart

28


Download ppt "Voorbeelden Windpark Delfzijl Noord en Windpark Eemshaven kennistafel buisleiding Houten, 30 juni 2009 Mark-Olaf Sorkale Milieudienst Relatie windturbines."

Verwante presentaties


Ads door Google