De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht

2 Inhoud presentatie  Aanleiding  Doelen  Beoogde resultaten  Bodemkwaliteitskaart  Generiek beleid  Gebiedsspecifiekbeleid: - Bestrijdingsmiddelen (PCB’s) - Verspreidbare baggerspecie - Bodemvreemd materiaal  Conclusie

3 Aanleiding  Knelpunten bij hergebruik grond en bagger en bij bodemsaneringen  Besluit Bodemkwaliteit (1 juli 2008) biedt oplossingen  Wens voor regionale samenwerking op het gebied van bodembeleid en grond-/baggerstromen  Duurzaam bodembeheer: -Balans tussen bescherming en gebruik van de bodem -Bodemkwaliteit moet passen bij de functie van de bodem(landbouw/natuur, wonen of industrie).  Maatwerk mogelijk voor bijzondere situaties

4 Doelen  Stimuleren hergebruik grond-/bagger binnen regio (kostenbesparing transport en minder CO2)  Vereenvoudigen en afstemmen bodembeleid  Versoepeling strenge terugsaneerwaarde en hergebruiknorm binnen bandbreedte wet en met positief advies GGD  Minder keuringskosten en bureaucratie

5 Beoogde resultaten  Kostenbesparingen bodemsaneringen bouwprojecten en hergebruik grond Voorbeeld Nederbetuwe: Realisering woonwijk op voormalige boomgaard Generiek: kosten bodemsanering € 6.000.000,- Gebiedsspecifiek: kosten bodemsanering € 600.000,-  Kostenbesparing bagger Conclusie haalbaarheidsonderzoek: Besparing WSRL en gemeenten per jaar mogelijk ca 700.000,-  Interactieve Bodemkwaliteitskaart via internet Als on-line, gratis informatiebron voor publiek, bedrijven en overheid.

6 Bodemkwaliteitskaart Deelgebieden

7 Bodemkwaliteitskaart: Ontgravingkaart bovengrond Ontgravingkaart ondergrond

8 Verschil generiek beleid en gebiedsspecifiek beleid In principe geldt het generieke beleid, tenzij gemeenten gebiedsspecifiek beleid vaststellen, gebaseerd op Lokale Maximale Waarden (meer maatwerk). Hiermee kunnen toepassingseisen worden versoepeld of aangescherpt.

9 Generiek beleid Dubbele toets: functie en kwaliteit functie kwaliteit

10 Gebiedsspecifiek beleid bij bestrijdingsmiddelen en PCB’s Doel  Meer hergebruiksmogelijkheden voor verontreinigde grond  Minder saneren bij nieuwe woningbouwlocaties Uitgangspunten  Standstil binnen boomgaarden als geheel  Geen humane risico's, geen toename ecologische risico's  Nieuwe woon- en industriegebieden: verslechtering op locatie is toegestaan Regionaal beleid  Lokale Maximale Waarden (LMW) voor PCB’s bij sanering en hergebruik van grond vaststellen, zodat vrijwel alle grond herbruikbaar is. Deze LMW is gebaseerd op: – de aanwezige bodemkwaliteit – veilige waarden voor de functie (vastgesteld door de GGD) Altijd bodemonderzoek i.v.m. heterogeniteit

11 Gebiedsspecifiek beleid verspreidbare baggerspecie Doel Meer afzetmogelijkheden voor baggerspecie Uitgangspunten Milieuhygiënisch verspreidbare baggerspecie Regionaal beleid Baggerspecie ook op percelen buiten de aangrenzende watergang toestaan mits:  Gebruik als grondverbetering door agrariërs;  Verspreiding in lagen van maximaal 15 cm dikte;  toetsingsresultaten voldoen aan ms-PAF (landelijk) en AW2000 m.u.v. PAK en minerale olie (stedelijk) Baggerspecie verontreinigd met bestrijdingsmiddelen uit sloten grenzend aan boomgaarden mag elders binnen het boomgaardengebied worden toegepast mits de kwaliteit voldoet aan ms-PAF Weilanddepots mogen baggerspecie uit hele beheergebied ontvangen.

12 Toelichting baggerspecie

13 Gebiedsspecifiek beleid bodemvreemd materiaal Doel: Voorkomen toepassing te veel bodemvreemd materiaal (volgens generiek beleid is 20% toegestaan) Uitgangspunten:  Standstil situatie (op locatieniveau)  20% is maximum  Passend bij de functie  Geen zintuiglijk asbest aanwezig

14 Conclusie Bodembeleid kan er voor zorgen dat gebiedseigen grond niet meer gesaneerd hoeft te worden en dat geeft meer ruimte voor verantwoord hergebruik van grond


Download ppt "Presentatie commissie Ruimte op 15 februari 2012 Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Hans Pasmans Afdeling Beheer en Toezicht."

Verwante presentaties


Ads door Google