De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma informatieavond Kromhout

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma informatieavond Kromhout"— Transcript van de presentatie:

1 Programma informatieavond Kromhout
Woensdag 17 december 2008 19.30 – uur Wantijpaviljoen, Wantijpark 1, Dordrecht 19.30 – uur Inloop 19.45 – uur Welkom door gespreksleider Stefan Rutte 19.50 – uur Toelichting op de plannen door wethouder Ferdinand van den Oever 20.00 – uur Uitleg varianten door projectleider B2 07 Projectontwikkeling VOF 20.15 – uur Pauze en gelegenheid tot indienen van vragen bij gespreksleider 20.30 – uur Vragen/interview door gespreksleider aan wethouder en projectleider 21.20 – uur Conclusies 21.30 uur Afsluiting door gespreksleider

2 Ontwikkeling Van Damme terrein Kromhout

3 Waarom een parkeergarage?
Parkeerdruk in de binnenstad hoog, neemt de komende jaren toe, o.a. door ontwikkeling Hofkwartier. Aan oostzijde binnenstad behoefte aan circa 1000 parkeerplaatsen. Verkeer wat uit oosten komt aan oostzijde binnenstad opvangen. Verkeersdruk op wegen rondom centrum hierdoor verminderen. Wat is de reden dat er een parkeergarage aan oostzijde van de binnenstad wordt gerealiseerd? De parkeerdruk in de binnenstad is hoog en zal de komende jaren als gevolg van ontwikkelingen als het Hofkwartier toenemen. Om deze druk op te kunnen vangen is het noodzakelijk dat parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Op dit moment liggen alle parkeergarages aan de westzijde van de binnenstad. Ook verkeer wat uit oostelijke richting komt moet dus helemaal naar het westelijk deel van de stad rijden. We willen dit verkeer graag aan de oostzijde opvangen, zodat de wegen rondom het centrum worden ontlast. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om parkeerplaatsen te realiseren aan de oostzijde van de binnenstad.

4 Een stukje geschiedenis
1998 motie gemeenteraad onderzoek naar parkeergarages in noordoostelijk deel binnenstad. Locatie Kromhout aangewezen als mogelijke locatie. 2005 ontwikkeling parkeergarage Kromhout lijkt op korte termijn niet mogelijk. Inzetten op ontwikkeling parkeergarage Steegoversloot. Mocht ontwikkelaar locatie Kromhout aan kunnen kopen dan opnieuw besluiten tot verdere ontwikkeling parkeergarage. 2008 ontwikkelaar koopt locatie Kromhout aan. 2008 collegebesluit realisatie parkeergarages Steegoversloot en Kromhout. Al meer dan 10 jaar streven naar realisatie parkeergarages in oostelijk deel binnenstad, Steegoversloot destijds meest gunstige locatie. Naast de locatie Steegoversloot is een aantal reservelocaties aangewezen. Eén daarvan is het terrein aan de Spuihaven, nabij de St. Jorisbrug. In 2005 kon locatie niet worden aangekocht door ontwikkelaar. Inzet daarom op locatie Steegoversloot (raadsbesluit) In 2008 is locatie Kromhout alsnog door ontwikkelaar aangekocht Collegebesluit tot realisatie parkeergarages Steegoversloot en Kromhout. Steegoversloot niet op korte termijn te realiseren ivm verhuizing Da Vinci naar Gezondheidspark. Kromhout wel op redelijk korte termijn te realiseren. Voor de bewoners is van belang te weten dat beide garages worden gerealiseerd, maar dat aantal plaatsen dat in Steegoversloot wordt gerealiseerd wel afhankelijk zal zijn van wat er aan het Kromhout kan worden gerealiseerd. We zetten in op een grotere garage aan het Kromhout en een kleinere bij Steegoversloot. De reden hiervoor is dat Kromhout verder buiten het centrum ligt dan Steegoversloot. Verkeer naar deze garage is makkelijker af te wikkelen. We geven er de voorkeur aan verkeer zoveel mogelijk buiten het centrum te houden. We gaan nu verder met de ontwikkeling van de locatie Kromhout. Deze ontwikkeling moet plaatsvinden binnen het geldende beleid van de gemeente.

5 Wat is het beleid? Structuurvisie Dordrecht 2020 Verkeersplan Schil
Mobiliteitsplan Bestemmingsplan Schil Oost 2008 Structuurvisie 2020 met woningbouwbeleid ingezet op aantrekken en behouden van hoge en middeninkomens voor de stad Verkeersplan Schil, maatregelen in kader verkeersveiligheid Mobiliteitsplan, verkeersradialen ontsluiting parkeergarages, parkeerbehoefte aan oostzijde van centrum vastgesteld op 1000 parkeerplaatsen, ontlasten westzijde stad, 70% / 30% verdeling parkeerplaatsen, noodzaak toevoeging 1000 parkeerplaatsen aan oostzijde binnenstad, ontwikkeling Stadswerven, Hofkwartier en toevoegen woonprogramma binnenstad Het bestemmingsplan geeft aan wat er op de locatie Kromhout gerealiseerd mag worden. Daarnaast is ook de Egalisatiereserve parkeren ingesteld, dit vormt het financiële kader voor de ontwikkeling van parkeergarages. De locatie Kromhout moet binnen deze beleidskaders worden gerealiseerd.

6 Wat wordt er gerealiseerd?
Ontwikkelaar realiseert woningen/appartementen (inclusief benodigde parkeerplaatsen) en openbare parkeergarage. Totaal 530 parkeerplaatsen (130 parkeerplaatsen t.b.v. woningen en 400 openbare parkeerplaatsen). Locatie wordt ontwikkeld door ontwikkelaar. Deze realiseert woningen (appartementen) inclusief de parkeerplaatsen voor deze woningen. Aanvullend realiseert de ontwikkelaar een openbare parkeergarage. Deze garage zal circa 530 parkeerplaatsen hebben (130 voor de woningen en 400 openbaar). Verder toelichting op ontwikkeling door ontwikkelaar.

7 Hoe is de parkeergarage bereikbaar?
Aanrijdroute parkeergarage over de Noordendijk (Mobiliteitsplan en onderzoek Goudappel Coffeng). Kromhout toegang tot parkeergarage, overige deel doodlopend (voorkomen sluipverkeer). De aanrijdroute naar de parkeergarage is vastgesteld. Dit zal via de Noordendijk verlopen. In 2005 is een onderzoek uitgevoerd door Grontmij. Dit onderzoek voldeed niet. Daarom is door Goudappel Coffeng een second opinion uitgevoerd op het onderzoek van Grontmij naar garage Steegoversloot. In het onderzoek van Goudappel is gekeken naar zowel Kromhout als Steegoversloot en zijn beide locaties met elkaar vergeleken. Door Grontmij was voorgesteld het verkeer naar de garage over de Hallinqlaan/Stooplaan te laten rijden. Door Goudappel is dit gewijzigd, voorgesteld is het verkeer over de Noordendijk te laten rijden. Dit pas binnen het Mobiliteitsplan. Deze aan- en afvoerroute naar de parkeergarage is inmiddels vastgesteld. Deze route geldt voor beide parkeergarages. Door Goudappel is aangegeven dat in omgeving Steegoversloot maar een beperkte toename van het autoverkeer gewenst is, daarom aantal parkeerplaatsen hier beperken. Voor Kromhout geldt dit gezien ligging minder, daarom aantal parkeerplaatsen hier intensiveren. (past binnen het beleid van de gemeente). Door de ontwikkelaar zijn twee varianten voor de parkeergarage uitgewerkt. Deze worden straks door de ontwikkelaar toegelicht. Voorstel is Kromhout alleen toegang tot parkeergarage te maken, overig deel dan doorlopend (voor autoverkeer). Dit om sluipverkeer te voorkomen. Hoe groot doodlopende deel dan is, hangt af van situering inrit garage. Verdere toelichting door ontwikkelaar.

8

9 Wat zijn de randvoorwaarden?
Vigerend bestemmingsplan Schil Oost (2008) Voor realisatie ondergrondse parkeergarage herziening bestemmingsplan nodig Ontwikkeling moet een hoog kwaliteitsniveau hebben, aansluiten op bestaande bebouwing Behoud schoorsteen Gemiddelde bebouwingshoogte van 13 meter In- en uitgang parkeergarage voor voetgangers op kop van bouwblok aan Sint Jorisweg De gemeente stelt de randvoorwaarden voor de ontwikkeling aan het Kromhout vast. Het bestemmingsplan schil Oost is het vigerende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan staat woningen wel toe, maar een openbare parkeergarage niet. Voor een parkeergarage is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Procedure hiervoor wordt nog in kaart gebracht. Eis is een hoog kwaliteitsniveau (ook gezien gewenst niveau woningen volgend uit Structuurvisie). Er moet worden aangesloten op de bebouwing in de omgeving, ook op rooilijn. De schoorsteen moet behouden blijven. De maximale bebouwingshoogte is 13 meter. De in- en uitgang voor voetgangers moet zo dicht mogelijk bij de binnenstad komen te liggen, dus aan de kop van het bouwblok aan de Sint Jorisweg.

10

11

12

13 Wat is de rolverdeling? Ontwikkeling locatie door ontwikkelaar
Gemeente toetst ontwikkeling aan beleid en bestemmingsplan Gemeente naar verwachting eigenaar en exploitant garage Kort neerzetten wat de rollen van de partijen zijn, duidelijk maken dat de gemeente niet ontwikkelt.

14 Planning 2009 opstellen ontwerp woningen en parkeergarage + starten benodigde procedures (inclusief inspraak) 2010 verwachte start bouw 2011 verwachte oplevering woningen en parkeergarage Funderingsherstel wordt in planning project meegenomen De planning moet nog worden vastgesteld. Globaal zal de planning er als volgt uit zien: 2009 opstellen ontwerp woningen en parkeergarage. Ook wordt in 2009 gestart met de nodige procedures. Bewoners hebben in deze procedures vanzelfsprekend inspraakmogelijkheden. In 2010 zal dan naar verwachting worden gestart met de bouw. In 2011 worden dan de woningen en de parkeergarage opgeleverd. Er wordt nog nagedacht over hoe de bewoners te betrekken. Hierover worden ze nog geinformeerd. Vanzelfsprekend krijgen ze inspraak in het traject. Aantal woningen op Kromhout kampen met funderingsproblematiek (gedeelte al eigendom ontwikkelaar, gedeelte eigendom gemeente en gedeelte particulier eigendom). Door gemeente is aangegeven dat nu geen herstel wordt uitgevoerd. Dit wordt meegenomen in project.

15


Download ppt "Programma informatieavond Kromhout"

Verwante presentaties


Ads door Google