De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. Roosenbrand Organist: br. R. Janssen Pianist: E. Korterink Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. Roosenbrand Organist: br. R. Janssen Pianist: E. Korterink Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. Roosenbrand Organist: br. R. Janssen Pianist: E. Korterink Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 20 oktober 09:15 Oppas (Hennie & Wietse) 09:30 Kerkdienst: ds J.W. Roosenbrand (Groningen-Oost) 14:00 Leesdienst: br. W. Schaaij 15:00 i.p.v. 27/10: KP-1 (12-15jr.) - Overwinnaar (koek: Kidane) 19:00 Sing-in rond het thema "God centraal?!" - m.m.v. Rolf Jansen en Erik Korterik maandag 21 oktober 09:00 VakantieBijbelWeek - thema: Te Gek! 19:45 Moderamen

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 22 oktober 09:00 VakantieBijbelWeek - thema: Te Gek! 19:00 KP-3 (17-19jr) - Geloof en twijfel woensdag 23 oktober zondag 27 oktober 09:15 Oppas (Rieneke & Elise) 09:30 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Kerkdienst: ds A.H. Driest (Groningen- Zuid)

4

5 Jarigen aanstaande week
br. J. van der Vaart wordt op 20 okt 57 jaar Rene Haarsma wordt op 22 okt 16 jaar zr. J. de Boer-van den Bosch wordt op 22 okt 86 jaar Sake van den Bosch wordt op 26 okt 23 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Meld u aan bij Elise Wagenaar
Oppassers gezocht Door gemiddeld één keer per maand mee te draaien in het oppasrooster biedt u ouders de mogelijkheid om samen de eredienst bij te wonen Meld u aan bij Elise Wagenaar of Rieneke Spriensma

7 JCH Voetbal Toernooi

8

9 Psalm 84: 1, 6 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

10 Psalm 84: 1, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

11

12 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

13

14 Psalm 42: 1, 5 1 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 't genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

15 Psalm 42: 1, 5 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem verstilt mijn klacht. 'k Zal de God mijns levens prijzen, biddend Hem mijn dank bewijzen.

16

17 Psalm 99:2, 3, 4 2 God, die recht gebood, is in Sion groot; van zijn troon belacht Hij der volken macht. Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht is uw naam, o HERE; laten zij die eren!

18 Psalm 99:2, 3, 4 3 Niet op bruut geweld hebt G'uw macht gesteld. Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht. Onder uw beleid heerst gerechtigheid; uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven.

19 Psalm 99:2, 3, 4 4 Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. Heilig, hoog in ere is de Heer der heren.

20

21 Micha 6:1-8 1 Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan: 3 ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 4 Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.

22 Micha 6:1-8 5 Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’ 6 ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? 7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken?

23 Micha 6:1-8 Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’ 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

24

25 Psalm 85:3, 4 3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet; de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, het recht dat uit de hemel nederziet. De velden deelt Hij van zijn overvloed, de HERE die ons zegent met zijn goed.

26 Psalm 85:3, 4 4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

27

28 Geen groter les en met meer kracht
dan Micha 6 en wel vers 8

29

30 Moeilijk doen over Gods wil.

31 Moeilijk doen over Gods wil.
Meer met onszelf bezig zijn dan met onze medemensen

32 Moeilijk doen over Gods wil.
Meer met onszelf bezig zijn dan met onze medemensen Met God bezig zijn los van zorg voor onze medemensen

33 Moeilijk doen over Gods wil.
Meer met onszelf bezig zijn dan met onze medemensen Met God bezig zijn los van zorg voor onze medemensen Doen alsof God onmogelijke dingen van ons vraagt

34 Gods verontwaardiging.
Micha spreekt tegen andere profeten in, die het vooral leuk willen houden.

35 Gods verontwaardiging.
Micha spreekt tegen andere profeten in, die het vooral leuk willen houden. Micha 6:1-8 heeft de vorm van een rechtszitting, denk ook aan Matteüs 25

36 Ook in Nieuwe Testament aandacht voor sociale rechtvaardigheid
Jakobus 1:27 “Voor God is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood; en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.”

37 Ook in Nieuwe Testament aandacht voor sociale rechtvaardigheid
Jakobus 1:27 Jakobus 5:5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd; u hebt uzelf vetgemest … voor de slachttijd.

38 Ook in Nieuwe Testament aandacht voor sociale rechtvaardigheid
Jakobus 1:27 Jakobus 5:5 Lucas 6:24 “Wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad”.

39 Ook in Nieuwe Testament aandacht voor sociale rechtvaardigheid
Jakobus 1:27 Jakobus 5:5 Lucas 6:24 Matteüs 5:6 “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtheid, want zij zullen verzadigd worden”

40 Ook in Nieuwe Testament aandacht voor sociale rechtvaardigheid
Vanuit de verbondenheid met Christus Door Hem en zijn Geest zijn wij aan ons oude dikke ik gestorven.

41 Gods wil. De grote lijn: met ruimte voor persoonlijke en gezamenlijke invulling

42 Gods wil. Grote lijn recht doen

43 Gods wil. Grote lijn recht doen trouw betrachten

44 Gods wil. Grote lijn recht doen trouw betrachten nederig met God te leven

45 Geen groter les en met meer kracht
dan Micha 6 en wel vers 8

46

47 Psalm 72:6, 7 6 Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood.

48 Psalm 72:6, 7 7 Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen, hun redding is gewis. Hij zal hen van geweld bevrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in zijn oog.

49

50 Collecte Onderhoud & VSE

51

52 Lied 285:1- 4 1 Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer.

53 Lied 285:1- 4 2 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen!

54 Lied 285:1- 4 3 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

55 Lied 285:1- 4 4 Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!

56

57 Amen A - men, a - men, a - men.

58


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. Roosenbrand Organist: br. R. Janssen Pianist: E. Korterink Beamiste: zr. S. Spriensma Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."

Verwante presentaties


Ads door Google