De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. A.J. Minnema Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. A.J. Minnema Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. A.J. Minnema Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda komende week

3 Agenda komende week

4

5 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Psalm 72: 1, 2, 6 1 O God, wil aan de koning schenken
uw recht en wijs beleid, wil hem, de koningszoon, bedenken met uw gerechtigheid. Laat hij uw volk besturen, Here, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht.

8 Psalm 72: 1, 2, 6 2 Dan zullen bergen vrede dragen
en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil, hun toegezegd. Ellendigen zal hij bevrijden van onrecht dat hen drukt en armen redden uit hun lijden, vertreden wie verdrukt.

9 Psalm 72: 1, 2, 6 6 Ja, elke koning zal zich buigen
en knielen voor hem neer. Elk volk zal tot zijn macht getuigen, hem dienen tot zijn eer. Want deze vorst hoort naar de armen die roepen in hun nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood.

10

11 Lezen Johannes 1: 1-18 Het vleesgeworden Woord
1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes;

12 Lezen Johannes 1: 1-18 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.

13 Lezen Johannes 1: 1-18 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

14 Lezen Johannes 1: 1-18 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

15

16 Lied 75: 7, 8, 9 7 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

17 Lied 75: 7, 8, 9 8 Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

18 Lied 75: 7, 8, 9 9 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

19

20 Tekst Zondag 13 Vraag 33: Waarom wordt Christus de eniggeboren Zoon van God genoemd? Wij zijn toch ook Gods kinderen? Antwoord: Omdat alleen Hij de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om Christus' wil uit genade tot Gods kinderen aangenomen.

21 Tekst Zondag 13 Vraag 34: Waarom noemt u Hem onze Here? Antwoord:
Omdat Hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed van al onze zonden vrijgekocht en uit alle macht van de duivel verlost heeft. Zo heeft Hij ons tot zijn eigendom gemaakt.

22

23 Preek Zoon en Heer is Hij, Jezus Christus.
Kind en knecht zijn wij, gelovigen. Twee kruisverbindingen: 1. Zoon – kind 2. Heer – knecht.

24

25 Gezang 106: 1-4 1 God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade, daarom, dat nu en nimmermeer ons deren nood en schade. God toont zijn gunst aan ons geslacht. Hij heeft de vrede weer gebracht; de strijd heeft thans een einde.

26 Gezang 106: 1-4 2 U, Vader, U aanbidden wij, wij zingen U ter ere.
Onwrikbaar staat uw heerschappij, voorgoed zult Gij regeren. Gij hebt onmetelijke macht, uw wil wordt onverwijld volbracht. Die Heer is onze Koning.

27 Gezang 106: 1-4 3 O, Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders eengeboren, Gij hebt ons van de toorn bevrijd en redt wie was verloren. Gij, Lam van God, voor ons geslacht, verhoor ons roepen uit de nacht, erbarm U over allen.

28 Gezang 106: 1-4 4 O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven, heb dank dat Gij ons delen doet in Jezus' dood en leven. Beveilig ons in alle nood, blijf ons nabij in angst en dood, op U steunt ons vertrouwen.

29

30 Geloofsbeleidenis Gezang 79a
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

31 Geloofsbeleidenis Gezang 79a
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven.

32 Geloofsbeleidenis Gezang 79a
Amen, amen, amen.

33

34 Kantoorkosten/Kerkblad
Collecte Kantoorkosten/Kerkblad & Rente en Aflossing

35

36 Psalm 146: 1, 3 1 Ik wil zingen al mijn dagen:
Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

37 Psalm 146: 1, 3 3 Zalig hij die in dit leven
Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

38

39 Amen A - men, a - men, a - men.

40


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. A.J. Minnema Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. Wiltjer Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel."

Verwante presentaties


Ads door Google