De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. P. Zuidema Organisten: br. M. Jansma br. D.D. Rouwhorst Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/3
zondag 2 maart 09:15 Oppas (Renske & Geertruida) 09:30 Leesdienst - br. D. Wagenaar (Drachten) - Thema: Zijn onveranderlijke hand 14:00 Leesdienst - br. P. Zuidema 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag 3 maart 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Een kerk met 5 doelen (koek: Egge) 19:30 KP-4 (19+)

3 Agenda aanstaande week 2/3
dinsdag 4 maart 19:00 KP-3 (17-19jr.) - 5 doelen van gemeente zijn (praktijk) donderdag 6 maart 19:30 Gebedskring 19:30 CKL Commissie-avond "Informatievoorziening" 20:00 Informatieavond: "Samen uitzien naar de wederkomst" - Meer informatie op de website onder kerknieuws vrijdag 7 maart 21:00 Soos

4 Agenda aanstaande week 3/3
zondag 9 maart 09:15 Oppas (Irene & Elise) 09:30 Kerkdienst – ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) - Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst – ds. G. Bruinsma (Frieschepalen)

5 Jarigen aanstaande week
Op 4 maart 2014 wordt jarig: A. Hiemstra-Rozema. Op 6 maart 2014 wordt jarig: J. Barelds. Op 7 maart 2014 wordt jarig: M.G. van der Vaart; J.F. de Boer-Oving. Op 8 maart 2014 wordt jarig: Menno Bijzitter; E. van Apeldoorn-Kramer. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Vermiste kerkboekjes Er missen kerkboekjes in de kerkenraadskamer. Wil degene die deze boekjes heeft geleend, ze weer terugleggen?

7

8 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

9

10 Gezang 164 Groep 1 (Piano): Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

11 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 1 (Piano): Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons.

12 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 1 (Piano): Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

13 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. Groep 1 (Piano): Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer.

14 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Groep 1 (Piano): Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons.

15 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, kom tot uw doel met ieder van ons. Groep 1 (Piano): Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

16 Gezang 164 Groep 2 (Orgel): Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn.

17

18 Lezen 1 Korintiërs 13 De liefde 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

19 Lezen 1 Korintiërs 13 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.

20 Lezen 1 Korintiërs 13 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

21

22 Lied 92: 1, 6 1 Al kon ik alle talen spreken van hemel en aarde, wanneer de liefde zou ontbreken, wat had het voor waarde? Mijn woord was niets dan loos gerucht, luid schallende metalen, schel klinkende cymbalen, beroering in de lucht.

23 Lied 92: 1, 6 6 Geloof en hoop en liefde worden nooit van ons genomen. Gedrieën bouwen zij de orde die God zal doen komen. Dan vieren wij het bruiloftsfeest en mogen blijde zingen van drie verheven dingen, maar van de liefde 't meest.

24

25 Preek Onderlinge liefde overbrugt verschillen! 40 dagen naar Pasen
Het thema van de 1e preek is: Talen van de liefde 40 dagen naar Pasen

26 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken

27 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken Wat kunnen woorden veel goed doen! Met de stem, of met de pen Woorden van acceptatie, maar ook excuses Kun jij het? Welke lieve woorden van God ken je?

28 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken Bij elkaar zijn, gesprek, samen dingen doen Thuis of buitenshuis Onverdeelde aandacht? Een prachtkerk = een krachtkerk

29 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken Zoals God zelf geeft Hoeft niet altijd geld te kosten Kan van alles zijn, zolang het geen eigenbelang dient = jij bent het waard!

30 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken klusjes thuis hulp bij huiswerk iets extra’s doen Let op: liefde spreekt nooit maar een taal, vergelijk de zorg voor een kind Van harte dienen of zuchten? Wat heb ik nodig?

31 Preek – 5 talen van de liefde
lieve woorden aandacht en tijd cadeaus geven dienen aanraken hand op de schouder knuffel emoties delen Fijngevoeligheid nodig en gesprek In de bijbel: onder andere Jezus die de kinderen omhelst en zegent

32 Preek – 5 talen van de liefde
Onderlinge liefde overbrugt verschillen!

33

34 Psalm 22: 4 4 Gij hebt, o HERE, door uw grote macht mij uit de moederschoot eens voortgebracht. Door U ontving ik liefdevol en zacht rust bij mijn moeder. Ik was bij U, mijn God en mijn behoeder, van jongsaf aan reeds veilig en geborgen. Gij hebt mij met uw vaderlijke zorgen steeds bijgestaan.

35

36 Gezang 68: 1-3 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

37 Gezang 68: 1-3 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

38 Gezang 68: 1-3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

39

40 Beheer en Administratie & Huisvestingslasten
Collecte Beheer en Administratie & Huisvestingslasten

41

42 Psalm 30: 3, 5, 7 3 Psalmzingt, wie 's HEREN gunst geniet. Zijn naam zij heilig in uw lied. Maakt korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. De avond daalt met angst en klachten, de ochtend zal met vreugd u wachten. 5 Ik riep tot U met heel mijn hart: Ontferm U, HEER, gedenk mijn smart. Wat zou de winst zijn van mijn dood, als boven mij het graf zich sloot? Kan ooit het stof uw grootheid prijzen, zal dat uw trouw soms eer bewijzen?

43 Psalm 30: 3, 5, 7 7 U hebt mijn rouwklacht en geschrei veranderd in een blijde rei. Mijn rouwkleed hebt U weggedaan, een vreugdekleed deed U mij aan. Zo klinkt, o HEER, mijn psalm naar boven. Mijn God, U zal ik altijd loven.

44

45 Amen A - men, a - men, a - men.

46


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google