De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. G. Bruinsma Organist: br. M. van den Bos Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/3
zondag 9 maart 09:15 Oppas (Irene & Elise) 09:30 Kerkdienst – ds. J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) - Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst – ds. G. Bruinsma (Frieschepalen) maandag 10 maart 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Samen God ontmoeten (koek: Hendrik) 19:30 KP-4 (19+)

3 Agenda aanstaande week 2/3
dinsdag 11 maart 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Kerkelijke stromingen, verschillende kerken vergeleken vanuit de liturgie. woensdag 12 maart 19:30 Leesdienst - br. I. van Apeldoorn (Biddag) donderdag 13 maart 19:30 Kringleidersoverleg 20:00 Voices

4 Agenda aanstaande week 3/3
zondag 16 maart 09:15 Oppas (Gerrie & Hennie) 09:30 Kerkdienst – ds. Jac. Ophoff (Zwolle- Noord) 14:00 Kerkdienst – ds. R. van Wijnen (Zuidlaren) 19:30 Gemeentekring zo-2

5 Jarigen aanstaande week
Op 9 maart 2014 wordt jarig: W.J. Meijer. Op 10 maart 2014 wordt jarig: Meike van der Vaart. Op 12 maart 2014 wordt jarig: S. Alkema-Dijkema. Op 14 maart 2014 wordt jarig: W. Jongsma. Op 15 maart 2014 wordt jarig: A. de Boer; L. de Boer. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

6 Voices Op donderdagavond 13 maart begint het koor Voices weer, het start om uur D.V. Leden, oud-leden en natuurlijke nieuwe leden zijn van harte welkom. Tot donderdagavond!

7 Biddag voor gewas en arbeid
Woensdag 12 maart is er biddag voor gewas en arbeid. Aanvang: uur Onderwerp: Maak vrienden met mammon. Voorganger: Izaak van Apeldoorn In samenwerking met Kruispuntgroep 4.

8 Yinthe Lezwijn Er zal voorbede gedaan worden voor Yinthe Lezwijn, kleindochter van Ettie de Boer. De operatie aan haar verhemelte die vanwege een infectie in januari niet doorging, is nu gepland op 12 maart.

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 67: 1, 3 1 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

13 Psalm 67: 1, 3 3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

14

15 Lezen 2 Koningen 4: 1-7 Elisa helpt een arme weduwe 1 Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.’ 2 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’ 3 Toen zei Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt.

16 Lezen 2 Koningen 4: 1-7 4 Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’ 5 Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze de olie over. 6 Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien.

17 Lezen 2 Koningen 4: 1-7 7 De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.’

18

19 Lied 255: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon! 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. ere zij het Lam gewijd.

20

21 Tekst Maleachi 3: 10 10 Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.

22

23 Lied 255: 3, 4 3 Ere zij de Heer der englen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk! 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. lof zij U, der heren Heer!

24

25 Preek

26

27 Psalm 36: 2 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

28

29 Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

30 Gezang 179b opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

31

32 Op toonhoogte 160 U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt, die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer. Ik heb jou gekozen, opgedragen om mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam.

33 Op toonhoogte 160 Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik uw hulp verwacht; voltooi in mij uw werk en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

34 Op toonhoogte 160 Blijf in mijn liefde, alle dagen; in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam. Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden allen samen; Jezus onze Heer. Belijden onze Heer, Jezus onze Heer, Jezus, amen.

35

36 Diaconie & Beheer en Administratie
Collecte Diaconie & Beheer en Administratie

37

38 Lied 293: 1-4 1 Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed!

39 Lied 293: 1-4 2 Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom!

40 Lied 293: 1-4 3 Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behandlen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind.

41 Lied 293: 1-4 4 Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

42

43 Amen A - men, a - men, a - men.

44


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google