De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs Ziekteverlof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs Ziekteverlof."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs Ziekteverlof Bevallingsverlof Bedreiging beroepsziekte en moederschapsbescherming Opleiding voor schoolsecretariaten schooljaar opleiding schoolsecretariaten

2 opleiding schoolsecretariaten
Ik voel me te ziek en nu? Procedures melding controle Recht op ziekteverlof Overschrijden ziekterecht Halve dag prestaties Ambtshalve pensioen omwille van ziekte opleiding schoolsecretariaten

3 Ziekte mededeling Melding personeelslid
Eéndagsziekte Verwittiging directeur(s) Aangifte bij ziekenfonds (tijdelijke) Ziekte meerdere dagen of verlenging Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s) Medisch attest naar controleorgaan Encare opleiding schoolsecretariaten

4 Ziekte mededeling Verplichtingen personeelslid
Verwittiging directeur(s) eerste uur afwezigheid of eerste schooluur Opmaak PERS16 en medisch attest (niet bij ééndagsziekte) Mededeling (ook tussentijds) van verblijfplaats Aanwezigheid thuis/verblijfplaats eerste 24 uur Bij vrijwillige hervatting, melding aan directeur dag voordien Indien ziek en verplaatsing naar buitenland >1dag, aanvraag controle Encare 4 dagen voor vertrek (via medisch attest) Niet voldoen = ongewettigd afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

5 Ziekte mededeling Melding ziekte tijdens verlof in buitenland
Niet hervatting werk ingevolge ziekte buitenland Verwittiging directeur(s) Attest lokale arts Aangifte bij mutualiteit (tijdelijke) Terugkeer en nog steeds ziek Afwezigheidattest PERS16 naar CVO(‘s) Medisch attest naar controleorgaan Encare) opleiding schoolsecretariaten

6 Ziekte mededeling Melding CVO aan WS
RL2 – code 23001 alle ééndagsziekten alle ziektedagen zoals vermeld op PERS 16 dus ook weekends, verlofperiode …. bij vervroegde, vrijwillig of verplichte, diensthervatting Annulatie oorspronkelijke ziekteperiode Correcte RL2 + RL3 melding “vervroegde diensthervatting” Verwittigen controleorgaan opleiding schoolsecretariaten

7 Ziekte controle Verzoek
controle door directie, inrichtende macht, werkstation, controleorgaan aanvraag telefonisch, schriftelijk PERS16bis ( , fax,post) Controle kan gebeuren alle dagen op normale uren (08:00 tot 21:00) Bij afwezigheid, oproeping in brievenbus om zich aan te bieden op het eerstvolgende spreekuur Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

8 Ziekte controle Beslissingen
Gerechtvaardigd Niet of niet langer gerechtvaardigd Onmiddellijk hernemen bij ééndagsziekte Bij akkoord hernemen eerstvolgende dag tenzij anders bepaald Niet akkoord (personeelslid en behandelende arts) Overleg controlegeneesheer met behandelende arts voor beslissing “hernemen” en uiterlijk binnen de 24 uur. Indien nog geen overeenkomst dan beroepsprocedure via scheidsrechter opleiding schoolsecretariaten

9 Ziekte controle Protestattest
Bij een definitieve beslissing “hernemen” zal elk volgend nieuw attest over de niet gerechtvaardigde ziekteperiode worden aanzien als een ongeldig attest tenzij: Tenminste 1 dag werkhervatting Toestemming van de controlegeneesheer Niet voldoen = ongewettigde afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

10 Ziekterecht toepassing met ingang van 01/09/07
Voor hoofdambt en bijbetrekking Voor alle onderwijsniveaus (VL/BL) Uitgezonderd Hoger Onderwijs Voor alle personeelscategorieën Indien toelage bij TAO ook schorsing indien > 14 dagen ziek opleiding schoolsecretariaten

11 Ziekterecht Tijdelijke personeelsleden
Één dag per reeks van tien dagen waarvoor een salaris(toelage) door de onderwijsadministratie wordt verstrekt als tijdelijk personeelslid sinds 1 april 1969 (telling tot de vooravond ziekteverlof) in alle onderwijsdiensten (VL-BL-HO) Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof in de periode die meetelt voor de berekening van tijdelijke diensten In afwijking: dertig kalenderdagen indien aangesteld voor een volledig schooljaar en ingeval de 1/10 regeling minder gunstig is opleiding schoolsecretariaten

12 Ziekterecht Tijdelijke personeelsleden
CVO 20/03/ /05/07 tijdelijk + 60 d SO 10/04/ /05/07 gelijklopend Bez. Ziekte 1 dag HO 01/10/07 – 18/12/07 + 79 d Bez. Ziekte 4 dagen 10/03/08 – 30/06/08 Tijdelijk + 113 d = 252 d 01/09/ ziek 25/09/08 – 01/11/ /06/09 Recht = ( )/10 = 27,6 = 27-5 = 22 bezoldigde ziektedagen maar in afwijking = recht op 30 bezolgde = gunstig dus onbezoldigd ziekte van 25/10/08 tot 01/11/08 en ook alle volgende ziektedagen in dat schooljaar indien ontslag = herberekening = recht op 22 = onbezoldigd ziekte vanaf 17/10/08 tot 01/11/2008 (= terugvordering) opleiding schoolsecretariaten

13 Ziekterecht Tijdelijke personeelsleden
Per schooljaar worden maar maximum 300 dagen tijdelijke diensten aangerekend Uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 30/06 Geen uitgestelde bezoldiging = telling 01/09 – 31/08 ziekte dagen in juli en augustus tellen mee opleiding schoolsecretariaten

14 Ziekterecht Tijdelijke personeelsleden
Toekenning recht op ziekteverlof enkel indien het personeelslid de opdracht effectief heeft opgenomen op de eerste schooldag van de aanstelling  Geldig zowel voor nieuwe aanstellingen als uitbreiding opdracht 01/09 ziek Administratief medewerker Leraar Leraar 10/ verlenging 10/20 + 5/20 1 2 3 4 ziek leraar TADD TADD leraar TADD (voor dezelfde opdracht) opleiding schoolsecretariaten

15 Ziekterecht Vaste personeelsleden
Dertig kalenderdagen bezoldigd ziekteverlof per twaalf maanden sociale anciënniteit (telling tot de vooravond ziekteverlof) : Alle diensten die in aanmerking kunnen komen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit (dus ook deze voor de minimumleeftijd) onderwijsdiensten in alle niveaus (VL-BL-HO) en alle personeelscategorieën + andere overheidsdiensten + Alle onderwijsdiensten in bijbetrekking (indien deze perioden nog niet werden meegerekend) Let op: nuttige ervaring in de privé-sector komt niet in aanmerking opleiding schoolsecretariaten

16 Ziekterecht Vaste personeelsleden
Recht op ziekteverlof steeds in mindering brengen met het al genoten bezoldigd ziekteverlof sinds 01/01/1958 in de periode die meetelt voor de sociale anciënniteit De sociale anciënniteit wordt opnieuw herberekend op het ogenblik dat het recht op ziekteverlof uitgeput is. Ziekte vanaf 01/10 en al 180 dagen genoten bezoldigd ziekteverlof SA 8j11m Recht op 240–180= /11/08 SA 9j0m Recht op 270–180-60=30 Definitieve uitputting opleiding schoolsecretariaten

17 Ziekterecht overzicht recht op
01/09/ /09/ /01/ /01/08 overheid onderwijs ziek Deeltijds VB Recht op bezoldigd ziekte Bezoldigde ziektedagen Tijdelijke onderwijsdiensten 3j 122d = 1022 d d =1031/10 = 103 – 20 = 83 1j j 4m 2d // = 4j x 30 = 120 – 30 = 90 Sociale anciënniteit opleiding schoolsecretariaten

18 Ziekterecht feestdagen, weekends en vakanties
afwezigheid wegens ziekte voor een feestdag, … en afwezig wegens ziekte na een feestdag, … dan wordt de feestdag, … eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte niet voor de zomervakantie afwezigheid wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen voor de zomervakantie en tevens afwezig wegens ziekte gedurende minimum 10 kalenderdagen in een periode van 15 kalenderdagen na de zomervakantie dan wordt de zomervakantie eveneens aangerekend als afwezigheid wegens ziekte enkel vaste personeelsleden opleiding schoolsecretariaten

19 Ziekterecht feestdagen, weekends en vakanties
Afwijking Indien de tweede ziekteperiode geen verband houdt met de eerste ziekteperiode  geen aanrekening afwezigheid wegens ziekte tijdens feestdag, … en zomervakantie Hiertoe verzoekt het personeelslid aan het controleorgaan (Encare) om op basis van de medische attesten bezorgd aan het controleorgaan, het WS ervan op de hoogte te brengen dat beide afwezigheden geen verband hebben met elkaar opleiding schoolsecretariaten

20 Ziekterecht Overschrijding
Tijdelijke personeelsleden hebben geen recht meer op een salaris(toelage) maar ontvangen een uitkering van het ziekenfonds Wel recht op eindejaarstoelage Mededeling aan personeelslid ten behoeve van het ziekenfonds Vaste personeelsleden worden TBSWZ en ontvangen van de onderwijsadministratie een wachtgeld(toelage) tussen de 50% en 75% van het laatste bruto activiteitssalaris Mededeling aan het centrum ten behoeve van het personeelslid opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten
Ziekterecht TBSWZ Berekening wachtgeld(toelage) Per jaar geldelijke anciënniteit per opdracht 5%x(eerste 5j) + 4%x (volgende 5j) + 2%x (rest j) Oproeping door MEDEX voor onderzoek en beslissing omtrent de Aandoening Indien een ernstige en langdurige ziekte recht op een wachtgeld(toelage) van 100% Geschiktheid geschikt, tijdelijk ongeschikt tijdelijk ongeschikt maar geschikt wederaanpassing ½ dagtaak bepaalde duur definitief ongeschikt maar geschikt voor wedertewerkstelling ander ambt tijdelijk pensioen, definitief pensioen opleiding schoolsecretariaten

22 Verminderde prestaties ziekte enkel vastbenoemden
Verlof Verminderde Prestaties wegens Ziekte Goedkeuring via ENCARE op verzoek personeelslid en onder voorwaarden: Ten minste ½ vast benoemd Verlof enkel op vastbenoemde uren Aansluitend op ziekte, vvp arbeidsongeval,vvp beroepsziekte, wederaanpassing ½ dagtaak Aanvraag en toekenning met maximaal 30 dagen, maar verlengbaar Geen TBSWZ Wederaanpassing ½ dagtaak (bij TBSWZ) Voorstel door MEDEX opleiding schoolsecretariaten

23 Verminderde prestaties ziekte enkel vastbenoemden
duur en prestaties in beide stelsels 1/2 prestaties (T+V en afronding) gedurende maximaal 90 dagen per 10 jaar voorafgaandelijk Ziekte = opschorting verminderde prestaties ziektedagen, zonder nieuwe aanvraag, op verzoek toevoegen aan toegekende periode Uitgezonderd Ziekte > 14 kalenderdagen (schort op en beëindigt) Ziekte die de toegestane periode overschrijdt VVP ziekte 60 dagen ziek→ Aanvraag VVP 30 dagen = OK 01/10/ /10/08 Aanvraag VVP 30 dagen = neen 31/10/ /10/08 opleiding schoolsecretariaten

24 Verminderde prestaties ziekte overzicht opschorting
VVP wegens ziekte 30 dagen 3d ziek d ziek d = 30d – 8d + 8d = 30 dagen VVP Nieuwe aanvraag VVP wegens ziekte = 30d -16d -10d = 4 dagen VVP 4d d ziek 25 d dagen ziekt Nieuwe aanvraag VVP wegens ziekte = 30d – 5d = 25 dagen VVP opleiding schoolsecretariaten

25 Ambtshalve pensioen vastbenoemden
Indien 60 jaar en ziek dan: Ambtshalve pensioen na 365 ziektedagen vanaf 60 jaar Ambtshalve pensioen indien TBSWZ en 30 dienstjaren in aanmerking voor de berekening pensioen Indien TBSWZ en geen 30 dienstjaren dan ambtshalve pensioen na 365 dagen (som ziekte + TBSWZ) vanaf 60 jaar opleiding schoolsecretariaten

26 Zwanger en nu … Bedreiging door een beroepsziekte
Moederschapsbescherming Profylactisch verlof Bevallingsverlof - prenataal verlof - postnataal verlof - verlenging postnataal verlof Moederschapsbescherming lactatie Borstvoedingsverlof Vaderschapsverlof Omstandigheidsverlof geboorte Ouderschapsverlof in kader LBO opleiding schoolsecretariaten

27 Bevallingsverlof melding personeelslid
Melding vermoedelijke bevallingsdatum Doktersattest (of pers16) aan CVO ten laatste 6 (8 bij meerling) weken voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum Melding aanvang bevallingverlof Medisch attest naar het controleorgaan (Encare) Aangifte ziekenfonds (tijdelijke) Doktersattest (of pers16) aan CVO opleiding schoolsecretariaten

28 Bevallingsverlof verplichtingen personeelslid
1 kind Meerling Geen arbeid meer 7 dagen voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum Bevallingsverlof mag ingaan 6de(8) week voorafgaand de vermoedelijke bevallingsdatum Verplichte rust van 9 weken vanaf de effectieve bevallingsdatum opleiding schoolsecretariaten

29 Bevallingsverlof zending
RL2 – code (melding bevallingsverlof) Begindatum bevallingsverlof Vermoedelijke bevallingsdatum Aantal verwachte kinderen Voorlopige einddatum Fictieve duur BV 1 kind = 6 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 105 dagen Fictieve duur BV meerling = 8 weken prenataal + 9 weken postnataal = max 119 dagen opleiding schoolsecretariaten

30 Bevallingsverlof bevallen
Herberekening bevallingsverlof Verplichte rust van 9 weken, bevallingdatum inbegrepen Bevallingsverlof mag worden verlengd met de gewerkte en gelijkgestelde dagen vanaf de 6de(8) week tot en met de 2de week voorafgaand aan de effectieve bevallingsdatum + op verzoek 2 weken RL2 – code (aanvullend bevallingsverlof)) Dezelfde begindatum bevallingsverlof en vermoedelijk bevallingsdatum Effectieve bevallingsdatum Aantal verwachte kinderen correcte einddatum bevallingsverlof opleiding schoolsecretariaten

31 Bevallingsverlof overzicht
Overdracht gewerkte dagen 5 weken d weken 7 weken d weken extra 2 weken meerling opleiding schoolsecretariaten

32 Bevallingsverlof oefening
Vermoedelijke bevallingsdatum 16/04/2008 1 kind 7de dag = 09/04/2008 42ste dag = 05/03/2008 aanvang BV 07/04/2008 – bevalling 18/04/08 aanvang BV 05/03/2008 – bevalling 20/04/08 aanvang BV 09/04/2008 – bevalling 12/04/08 opleiding schoolsecretariaten

33 Bevallingsverlof oefening
05/03/ /04/ /04/08 18/04/08 20/7 7/ 4 7/ /4 63 dagen + 31 dagen (= 7/3 tem 6/4) T = =105 20/04/08 21/6 5/ 3 9/ /4 63 dagen + // T = =109 18/7 12/04/08 9/ 4 1/ /4 63 dagen + 35 dagen (= 1/3 tem 4/4) T = =101 opleiding schoolsecretariaten

34 Bevallingsverlof miskraam
Miskraam (doodgeboorte) na de 180ste dag zwangerschap geeft recht op bevallingsverlof RL2 – melding bevallingsverlof of aanvullend bevallingsverlof met bijkomend datum miskraam aantal dagen zwanger (minstens 181) ! Afwezigheid, ingevolge miskraam voor de 181ste dag zwangerschap = ziekteverlof ! Geboorte vóór de 181ste dag zwangerschap geeft eveneens recht op bevallingsverlof opleiding schoolsecretariaten

35 Bevallingsverlof bezoldiging
Vaste opdracht = salaris(toelage) Tijdelijke opdracht = moederschapsuitkering door ziekenfonds (behoud recht op uitkeringen ook indien einde opdracht) Een tijdelijk personeelslid kan steeds aangesteld worden tijdens haar bevallingsverlof Heeft recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie Overschrijden prenataal verlof (late bevalling) = bevallingsverlof Overschrijden postnataalverlof = onbezoldigd dus vervroegde indiensttreding of nemen van een verlofstelsel opleiding schoolsecretariaten

36 Bevallingsverlof ziekte vóór het bevallingsverlof
Ziekte in de 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum met werkhervatting blijft ziekte zonder werkhervatting wordt omgezet in bevallingsverlof ! Tussenliggende feestdag, weekend, verlof wordt aangerekend als ziekteverlof en eventueel omgezet in bevallingsverlof BVerlof Bevalling ziekte ziekte = ziekte = BV 6 weken terug opleiding schoolsecretariaten

37 Bevallingsverlof arbeidsongeschikt vóór de bevalling
Indien arbeidsongeschikt door ziekte of ongeval in de volledige 6 (8) weken voor de effectieve bevallingsdatum recht op verlenging postnataal verlof met 1 week ! Zending ziekte (ongeval) tot aan de vooravond van de effectieve bevallingsdatum is noodzakelijk voor toekenning extra week Zending ziekte Bevalling extra 1 week 6 weken terug opleiding schoolsecretariaten

38 Bevallingsverlof langdurig hospitalisatie kind
Het kind moet sinds zijn geboorte langdurig opgenomen blijven in de verpleeginstelling Recht op verlenging van het postnataal verlof, met de duur van de opname – de eerste 7 dagen, tot een maximum van 24 weken (onderbreking stopt de verlenging) ! Attest bezorgen aan de werkgever ! Zending RL2 – gebeurteniscode (verlenging bevallingsverlof hospitalisatie kind) aansluitend op het bevallingsverlof 7 dagen hospitalisatie kind bevalling Bevallingsverlof verlenging hospitalisatie kind opleiding schoolsecretariaten

39 Bevallingsverlof borstvoedingsverlof
Onmiddellijk aansluitend op bevallingsverlof (of verlenging hospitalisatie kind) Voor de volledige opdracht Maximaal 3 ononderbroken maanden Onbezoldigd Attest van dokter aan werkgever RL2 – gebeurteniscode (in alle scholen tewerkstelling) opleiding schoolsecretariaten

40 Bevallingsverlof borstvoedingsverlof
Regeling zomervakantie Einde BV 20/07/ /09/ ( 20/10/2008) zending Vast benoemden Tijdelijk selectie- en bevorderingsambt Zending borstvoedingsverlof vanaf 21/07/08 zending Zending tot 30/06 Tijdelijk leraar Tijdelijk administratie medewerkers OSP Zending borstvoedingsverlof vanaf 01/09/08 opleiding schoolsecretariaten

41 Bevallingsverlof ouderschapsverlof
Volledige loopbaanonderbreking Maximum 3 maanden per kind RL2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Maximum 6 maanden per kind RL1 Beide ouders Ononderbroken periode Te nemen vanaf de geboorte tot op de vooravond dat het kind 4 jaar wordt opleiding schoolsecretariaten

42 Bevallingsverlof omstandigheidverlof
Omstandigheidverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner 10 werkdagen binnen de 30 kalenderdagen vanaf de bevalling niet noodzakelijk aanéénsluitend (afspraak met werkgever) bezoldigd RL2 gebeurteniscode (omstandigheidverlof n.a.v. de geboorte van een kind) en enkel wanneer er een vervanger wordt aangesteld opleiding schoolsecretariaten

43 Bevallingsverlof vaderschapsverlof
omzetting van het postnataal bevallingsverlof van de moeder naar vaderschapsverlof in geval van langdurige hospitalisatie of overlijden van de moeder na de geboorte van het kind Kan voorlopig enkel voor tijdelijke personeelsleden Specifieke voorwaarden … Uitkering ziekenfonds RL2 code (vaderschapsverlof) opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten
BBZ – MB definitie Bescherming van de zwangere vrouw en het ongeboren kind bij risicosituaties als vervat in de risico-evaluatie Bedreiging Beroepsziekte Blootstelling aan Infectieziekten Blootstelling aan chemische stoffen en fysische agentia Moederschapsbescherming Agressief gedrag van jongeren Tillen van lasten opleiding schoolsecretariaten

45 BBZ – MB risico-evaluatie
Iedere onderwijsinrichting moet een risico- evaluatie maken en indien een risico dan: Preventieve maatregelen Doorverwijzing naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Beslissing verwijdering uit de risico-opdracht (formulieren BZ/MB2 of MB2) Maatregelen werkgever Aanpassing arbeidsomstandigheden Andere betrekking = nieuwe zendingen Vrijstelling arbeid = opmaak formulieren BZ/MB1 of MB1 en zendingen opleiding schoolsecretariaten

46 BBZ – MB vrijstelling van arbeid
Enkel uit de risico-opdracht Neemt een einde 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum = aansluitend aanvang bevallingsverlof (in alle onderwijsinrichtingen) wanneer er geen risico meer is: miskraam, zomervakantie, einde opdracht, einde tijdelijk andere opdracht opleiding schoolsecretariaten

47 BBZ – MB vrijstelling arbeid
Administratieve richtlijnen Opsturen van de ingevulde formulieren BZ/MB of MB en bijlagen naar het werkstation Beroepsziekte vereist erkenning door Medex Elektronische zendingen RL1 code 109 (verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte) RL1 code 113 (verlof wegens moederschapsbescherming) opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten
BBZ – MB lactatie Bescherming kan ook bij borstvoeding = moederschapsbescherming omwille tillen van lasten, infectieziekten en chemische stoffen Indien vrijstelling Maandelijks bewijs van borstvoeding aan werkgever Einde vijf maanden na de geboorte kind Einde wanneer geen bedreiging of borstvoeding Kan in combinatie met borstvoedingsverlof RL1 code (verlof wegens moederschapsbescherming) opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten
BBZ – MB bezoldiging bij aanpassing van de arbeidsomstandigheden bezoldiging volgens de geleverde prestaties bij andere betrekking bezoldiging conform de tewerkstelling bij verlof wegens bedreiging beroepsziekte Tijdelijke: recht op doorbetaling van de salaris 1ste aanstelling, daarna 90% Vaste: recht op doorbetaling van de salaris bij verlof wegens moederschapsbescherming Tijdelijke : vergoeding van de mutualiteit tijdens aanstelling Wel recht op uitgestelde bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarstoelage vanwege onderwijsadministratie Vaste : recht op doorbetaling van de salaris(toelage) opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten
Profylactisch verlof Indien vaststelling besmetting door een infectieziekte in de CVO ≠ BZ Mogelijkheid to verwijdering van de zwangere vrouw door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en dit voor de duur van de ziekte RL2 code (profylactische maatregelen) opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten
Vragen  uw werkstation opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs Ziekteverlof."

Verwante presentaties


Ads door Google