De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spijbelplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spijbelplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken”"— Transcript van de presentatie:

1 Spijbelplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken”
Synthesetekst van artikel Spijbelplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken”

2 0. Situering Mechelen: Uit praktijk blijkt
Centrumstad met meer dan leerlingen Sociaal maatschappelijke problemen Uit praktijk blijkt Complexe problematiek Problematiek overstijgt draagkracht school en CLB Noodzaak aan samenwerking met andere actoren Lokale politie, welzijnssector, huisartsen, parket, stad …

3 1. Leerplicht Leerplichtwet Leerrecht
Alle kinderen moeten leren Leerrecht Eenieder heeft recht op onderwijs. Voltijds leerplichtig  deeltijds In België Geen schoolplicht  huisonderwijs is mogelijk

4 2. Schoolverzuim Schoolverzuim Geoorloofd schoolverzuim
Ongeoorloofd schoolverzuim Absoluut verzuim Ongeoorloofd relatief verzuim Incidentele spijbelaar Berekende spijbelaar Periodieke spijbelaar Permanente spijbelaar

5 3. Oorzaken van spijbelen
Leerlinggebonden Bv. zwakke motivatie van de leerling Gezinsgebonden Bv. kansarmoede van de ouders Schoolgebonden Bv. te weinig controle Samenleving- en beleidgebonden Bv. onzekere toekomstperspectieven

6 4. Plan van aanpak in Mechelen
Complex gegeven  samenwerking nodig Mechelen Geïntegreerde globale aanpak Alle partners op eenzelfde lijn Bij verdere uitbouw  bijkomende partners Basisonderwijs OCMW Integratiesector Onderwijsopbouwwerk Zelforganisaties kansengroepen …

7 4.1 Rol van het onderwijs Preventief Structureel Remediërend
Preventieve acties Schoolorganisatie Geïntegreerde leerlingbegeleiding Structureel Zorgvuldige registratie Remediërend Aanpak op maat betrokkenheid

8 4.2 Rol van het CLB Doel: betrokken leerlingen opnieuw in het onderwijsproces schakelen  hun schoolloopbaan loopt geen onoverkomelijke vertraging op Opdrachten Ondersteunen van de school Individuele leerlingenbegeleiding Samenwerking met externen Draaischijf tussen onderwijs en bredere welzijnsveld

9 4.3 Rol van de Lokale politie Mechelen
Scholen kunnen – onder voorwaarden – beroep doen op jeugdbrigade Contact opname met ouders PV opstellen indien ouders hun verantwoordelijkheid niet opnemen

10 4.4 Rol van het Parket Schoolverzuim is strafbaar voor ouders
Ouders/voogd kunnen verantwoordelijk gesteld worden (krijgen boete) Dossier kan doorverwezen worden naar jeugdrechtbank Niet strafbaar voor minderjarige Kunnen enkel stappen ondernomen worden indien POS (problematische opvoedingssituatie) MOF (als misdrijf omschreven feit)

11 4.5 Rol van de welzijnssector
CLB heeft belangrijke draaischijffunctie in doorverwijzing Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Indien spijbelen gelinkt is aan POS Integrale Jeugdhulp PrOS-project

12 4.6 Rol van de huisartsenkring Dijle Nete Vallei
Huisartsen zijn vaak nog te weinig op de hoogte van de regelgeving (binnen onderwijs) Jaarlijks infomoment Bespreken van signalen (betreffende zorgwekkende/twijfelachtige medische attesten)

13 4.7 Rol van stad Mechelen Regierol
Samenwerking en afstemming met verschillende partners optimaliseren Ondernemen van concrete acties m.b.t. de spijbelproblematiek Opstarting van verschillende projecten PrOS-project NERO-project

14 4.8 Rol van het Lokaal Overlegplatform SO regio Mechelen
Opvolgen van het schoolverzuim Analyse van het schoolverzuim Opvolgen van niet-ingeschreven jongeren Optimaliseren van de ouderbetrokkenheid Optimaliseren van de school- en studiekeuze

15 4.9 Rol van de Vlaamse Overheid
De Vlaamse Overheid heeft een prioriteit gemaakt van het spijbel- en schoolverzuim 2006: Vlaams spijbelplan Met acties op verschillende niveaus Stad Mechelen tracht Acties op te volgen Op acties in te spelen


Download ppt "Spijbelplan Mechelen “Samen spijbelen aanpakken”"

Verwante presentaties


Ads door Google