De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal OverlegPlatform Boom en Willebroek Spijbelpreventie Overleg met Huisartsen 1 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal OverlegPlatform Boom en Willebroek Spijbelpreventie Overleg met Huisartsen 1 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal OverlegPlatform Boom en Willebroek Spijbelpreventie Overleg met Huisartsen 1 maart 2012

2 Inhoud Voorstelling LOP Situering overleg huisartsen Deel I: regelgeving en afspraken Deel II: signalen werkgroep uitvalpreventie Deel III: overleg Deel IV: aanzet tot afspraken Interessante links

3 Voorstelling LOP Wat Lop = Lokaal OverlegPlatform Opgericht bij decreet van 28 juni 2002 : Decreet Gelijke OnderwijsKansen I: = het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie. In Vlaanderen een 70tal LOPs: -Samenstelling: voorzitter, deskundige, schoolpartners, de gemeente e.a. lokale partners : in overleg. -Structuur: AV - DB - werkgroepen.

4 Voorstelling LOP Opdracht In functie van het inschrijvingsbeleid in het werkingsgebied: a) Decretale opdrachten: - Inschrijvingsbeleid en –recht (cfr. nieuw decreet sinds nov 2011) - Bemiddelingsfunctie - Omgevingsanalyse - Anderstalige nieuwkomers - Kleuterparticipatie

5 Voorstelling LOP Opdracht b) Ministeriële opdrachten: - Spijbelen - Schoolkosten c) Ondersteunende opdrachten: - Flankerend onderwijsbeleid - Acties i.s.m. lokale partners.

6 Voorstelling LOP Werkgroep Uitvalpreventie In de schoot van LOP So Boom/Willebroek: Samenstelling: zie volgende dias Doelstelling: - Spijbelpreventie - Vroegtijdig schooluitval - Demotivatie Lopende acties: - Uitwisselen van ervaringen - Centraal CliëntOverleg - Time-out projecten - Studentenonderzoek demotivatie - Samenwerking met politiedienst

7 Voorstelling LOP Werkgroep Uitvalpreventie Actuele samenstelling: - Vertegenwoordigers van scholen - Vertegenwoordigers van CLB’s - De schepen van onderwijs gemeente Boom - Diversiteitsdienst gemeente Boom - Preventiedienst gemeente Boom - Jeugddienst gemeente Willebroek - Schoolopbouwwerk gemeente Willebroek - Het OCMW - Politiedienst Rupelstreek - Vlaams coördinatie Opvoedingsondersteuning - Vzw’s time-out en p.o.t. - Begeleiding diversiteit onderwijs

8 Situering overleg huisartsen Aanleiding Signalen uit de werkgroep uitvalpreventie: a)(gemakkelijk) voorschrijven medische attesten voor wettiging afwezigheden b)(gemakkelijk) voorschrijven bepaalde medicatie c)(gemakkelijk) aansporen opvragen medisch attest door scholen (cnfr. sportdagen, schoolreizen). Vraag: in dialoog met huisartsen. a)Lop-deskundige in contact met voorzitter huisartsenkring Rupelstreek.

9 Situering overleg huisartsen Doel van vandaag In dialoog gaan = Mekaar informeren en sensibiliseren = Mekaars problemen helpen oplossen = Mogelijke samenwerkingsverbanden: Sensibilisering huisartsen en schoolteams Deelname wg uitvalpreventie Regelmatig overleg schoolteam – schoolarts – lokale partners. = Mogelijke afspraken = Doel: spijbelpreventie

10 DEEL I : Regelgeving en afspraken Medische sector en Onderwijs

11 Regelgeving en afspraken Inleiding Betrokken partners zijn o.a.: - School - CLB - Ministerie van Onderwijs en Vorming - Medische sector - Gemeente - Politie (justitie) - Het LOP

12 Regelgeving en afspraken Overzicht 1. Registratie door de school 2. Opvolging door het CLB 3. Rol van de overheid 4. Rol van de medische sector 5. Rol van het LOP. Zie word-document als bijlage.

13 DEEL II : signalen werkgroep uitvalpreventie Situering

14 Signalen wg uitvalpreventie Inleiding Spijbelen of schoolverzuim: -Geoorloofd verzuim, bijv. ziekte -Ongeoorloofd verzuim: afwezig zonder geldige reden. -Absoluut verzuim: niet ingeschreven, geen huisonderwijs. -Relatief verzuim: spijbelen (wel ingeschreven)

15 Signalen wg uitvalpreventie Inleiding Vormen van spijbelen: - Incidentele spijbelaar: eens - Berekende spijbelaar: systematisch - Periodieke spijbelaar: periodes wel en niet - Permanente spijbelaar: permanent - Luxeverzuim: reis, familiebezoek - Signaalverzuim: achterliggende problemen: wordt soms omgezet in geoorloofd verzuim (medisch attest). Opm. verzuim vanwege definitieve uitsluitingen.

16 Signalen wg uitvalpreventie Cijfers Cijfers: Aantal leerlingen: Telling feb 2011: +-4.400 lln in Boom, Willebroek en Niel. Problematische afwezigheden nemen toe: 2009-2010: 46 dossiers 2010-2011: 67 dossiers Schoolse vertraging hoog in onze regio: 40 % (link: ongekwalificeerde uitstroom!) Meer cijfers: zie ook: -http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/nieuwsbrieven- rapporten/rapporten/gok/default.htmhttp://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/nieuwsbrieven- rapporten/rapporten/gok/default.htm

17 Signalen wg uitvalpreventie Cijfers Mogelijke oorzaken: - Taalachterstand (25 % in basisonderwijs!) - Kansarmoede (lage opleiding moeder en schooltoelage: 25 %) - Demotivatie en schoolmoeheid - Weinig betrokkenheid ouders - Pesten - Culturele verschillen - Druggebruik - Agressie, - enz.

18 Signalen wg uitvalpreventie Vragen Een medisch attest ter verantwoording van spijbelen. - Leerlingen doen soms veel moeite om een medisch attest te bekomen (cnfr. inscannen). - Welke signalen liggen aan de basis van het voorschrijven van medicatie? Doelstelling: een efficiënt spijbelbeleid door scholen en CLB’s.

19 Deel III : overleg Mogelijke agendapunten

20 Overleg 1. Toename vragen tot voorschrijven in functie van afwezigheden. Mogelijke oorzaken? 2. Toename vragen tot voorschrijven van medicatie voor leerlingen van het secundair onderwijs. Mogelijke oorzaken? 3. Hoe verloopt de communicatie met u en - de ouders? - de school? - het CLB-team? - de schoolartsen? - de lokale partners? Is er nood aan meer en of betere communicatie?

21 Overleg 4. Gebeurt het vaak dat de leerlingen de diagnose dicteren? 5. Wat zijn uw ervaringen bij het wel of niet beantwoorden van de vraag tot voorschrijven? 6. Andere bemerkingen?

22 Deel IV : aanzet tot afspraken Na dit overleg?

23 Aanzet tot afspraken Voorstellen Hoe gaan we verder afspreken: Mogelijke samenwerkingsverbanden: - Sensibilisering huisartsen en schoolteams - Deelname wg uitvalpreventie - Regelmatig overleg schoolbegeleiding – schoolarts. - Regelmatig overleg lokale partners - Andere ??? Mogelijke acties?

24 Tot slot Nog vragen ? Coördinatenlijst Lokaal OverLegplatform : Voorzitter: Dhr. Luc Triest E-mail: Luc.triest scarlet.be LOP-Deskundige: mevr. Katty Kloeck Gsm: 0499 85 89 89 E-mail: katty.kloeck ond.vlaanderen.be Gemeente Boom Onderwijs@boom.be

25 Interessante links www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be: Ministerie van Onderwijs en vorming www.ond.vlaanderen.be/leerplicht: spijbelen. www.ond.vlaanderen.be/leerplicht www.ond.vlaanderen.be/edulexwww.ond.vlaanderen.be/edulex: onderwijswetgeving www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag: info. voor scholen. www.ond.vlaanderen.be/antisociaalgedrag www.ond.vlaanderen.be/onderrwijsaanbodwww.ond.vlaanderen.be/onderrwijsaanbod: overzicht van alle scholen. www.gelijkeonderwijskansen.be: over het LOP en aanverwante info. www.boom.be www.willebroek.be www.gelijkeonderwijskansen.be www.boom.be www.willebroek.be

26 Voor meer informatie: Lokaal OverLegPlatform Voorzitter: dhr. Luc Triest Deskundige: mevr. Katty Kloeck Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, AgODi Gsm: 0499/85.89.89 E-mail: katty.kloeck@ond.vlaanderen.bekatty.kloeck@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Lokaal OverlegPlatform Boom en Willebroek Spijbelpreventie Overleg met Huisartsen 1 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google