De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Thema  Inschrijvingsrecht (gewoon en buitengewoon basisonderwijs) en  Lokale overlegplatforms (LOP’s)

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gelijke onderwijskansen (GOK)  Doelstelling: uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden en de sociale cohesie bevorderen

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten GOK-decreet 3 belangrijke luiken  Inschrijvingsrecht  Lokale overlegplatforms (en Commissie inzake Leerlingenrechten)  Geïntegreerd ondersteuningsaanbod

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Inschrijvingsrecht (basisonderwijs)  Regelgeving  Principes  Voorrangsregelingen  Weigeringen  Meer informatie

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Lokale overlegplatforms (LOP’s)  Regelgeving  Opdracht  Samenstelling  Aantal  Structuur  Decretale opdrachten  Praktijkvoorbeelden  Link met schoolsecretariaat  Meer informatie

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inschrijvingsrecht

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Regelgeving  Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002: /document/document.asp?docid=13298 (vnl. hoofdstuk III) /document/document.asp?docid=13298  Omzendbrief ‘het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs’ (BaO/2006/01): /document/document.asp?docid= /document/document.asp?docid=13785

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Principes - 1  Principieel recht op inschrijving in de school en vestigingsplaats van keuze  Instemming met schoolreglement en pedagogisch project

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Principes - 2  Gewaarborgde schoolloopbaan (+ uitz.)  Aanvang van de inschrijvingen: ten vroegste de eerste schooldag van september van voorafgaande schooljaar (opm.: 2,5 jaar!)

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld  Aanvang inschrijvingen – 2,5 jarigen Standaard: geboortejaar 2008 – bv. 1/6/2008 > 2,5 jaar: 1/12/2010 > start: in sj , nl. 10/1/2011 > inschrijven: sj Maar: geboortedatum: 14/12/2008 > 2,5 jaar: 14/06/2011 > laatste instapdatum sj : 6/6/2011 > effectieve start: 1/9/2011 (sj ) > inschrijven: sj (!)

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Principes - 3  Chronologie  Inschrijvingsregister: gerealiseerde of geweigerde inschrijvingen  Eerste 10 schooldagen: chronologie geweigerde inschrijvingen  Aanmelden (enkel in een LOP) vóór de inschrijvingen

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nederlands taalgebied  Broers en zussen (zelfde leefeenheid): verplicht  GOK-leerlingen  Niet-GOK-leerlingen (voorwaarde)  Indicatoren: -ouders behoren tot trekkende bevolking -ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband -moeder geen diploma secundair onderwijs -taal in het gezin is niet het Nederlands -schooltoelage ontvangen Voorrangsregelingen - 1

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorrangsregelingen - 2 Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad  Broers en zussen (zelfde leefeenheid): verplicht  Leerlingen met thuistaal Nederlands (ll. spreekt met min. 1 ouder Nederlands)  GOK-leerlingen  Indicatoren: -ouders behoren tot trekkende bevolking -ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband -moeder geen diploma secundair onderwijs -schooltoelage ontvangen

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorrangsregelingen - 3 GOK-indicatoren: bewijs  ouders behoren tot trekkende bevolking > attest of bewijs  ll. tijdelijk of permanent buiten eigen gezinsverband > verklaring  schooltoelage ontvangen > toekenningsbewijs dienst schooltoelagen  diploma moeder > verklaring op eer  thuistaal > verklaring op eer

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorrangsregelingen - 4 GOK-indicatoren: bewijs  Omzendbrief GOK (ook )  Verklaring op eer: bijlage bij omzendbrief BaO/2006/04 omzendbrief BaO/2006/05 > Controle van de leerlingen sp?id=146

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Weigeringen - redenen  Toelatingsvoorwaarden  Maximumcapaciteit: materiële omstandigheden (enkele uitzonderingen)  Uitsluitingen (vorige 2 sj uitgesloten)  Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (inschrijvingsverslag BuO (type 8 uitgezonderd)): draagkracht (gewoon ond)

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Weigeringen - CLR  Klachten inzake weigeringen tot inschrijving: Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR) echtencommissie/ echtencommissie/

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Weigeringen - motivering  Motiveringsplicht: weigeringsdocument naar ouders en LOP/AgODi (4 kalenderdagen) > bijlage bij omzendbrief GOK ument/document.asp?docid= ument/document.asp?docid=13785  LOP:  AgODi: Sophie Huybrechts, AgODi, Scholen Basisonderwijs en CLB Koning Albert II-laan 15, lokaal 4A24, 1210 Brussel

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meer informatie  Wetwijs  Doorklikken naar ‘gelijke onderwijskansen’ of ‘inschrijvingen leerlingen’ ema.asp?id=54

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Lokale overlegplatforms (LOP’s)

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Lokale overlegplatforms (LOP’s)  Regelgeving  Opdracht  Samenstelling  Aantal  Structuur  Decretale opdrachten  Praktijkvoorbeelden  Link met schoolsecretariaat  Meer informatie

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Regelgeving  Decreet betreffende gelijke onderwijskansen-I van 28 juni 2002: cument.asp?docid=13298 (vnl. hoofdstuk IV) cument.asp?docid=13298  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de lokale overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen: cument.asp?docid=13302  Omzendbrief ‘het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs’ (BaO/2006/01): cument.asp?docid= cument.asp?docid=13785

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opdracht  Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie en het bevorderen van sociale cohesie.

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Samenstelling  Scholen, IM, CLB’s, vakbonden, ouders, schoolopbouwwerk, integratiesector en tal van andere verenigingen samen.

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aantal  70 LOP’s  Alle centrumsteden hebben zowel een LOP BaO, als een LOP SO  Steden en gemeenten met een (kans)armoedeproblematiek

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Structuur  Dagelijks bestuur = spil  Algemene vergadering  Werkgroepen  Bemiddelingscel

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Decretale opdrachten - 1  1° het opmaken van een omgevingsanalyse inzake ongelijke onderwijskansen binnen het werkingsgebied. De participanten van het lokaal overleg leveren daartoe de noodzakelijke kwantitatieve en kwalitatieve gegevens;  2° het maken van afspraken inzake het nastreven van de in artikel 1.3, eerste lid, bedoelde doelstellingen;  3° het maken van afspraken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers in het gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs;  4° het herberekenen van de relatieve aanwezigheid van leerlingen die beantwoorden aan ten minste één van de in artikel VI.2, § 1, bedoelde gelijke kansenindicatoren in het werkingsgebied en het opdelen van het werkingsgebied in deelgebieden;

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Decretale opdrachten - 2  5° het maken van afspraken inzake de uitoefening van de bemiddelingsbevoegdheid;  6° het maken van afspraken over het hanteren van gezamenlijke inschrijvingsperiodes;  7° het maken van afspraken over de toepassing van de voorrangsregels zoals bepaald in hoofdstuk III, afdeling 2, inzonderheid afspraken over het effectief voorzien in de scholen betrokken bij het lokaal overlegplatform van een voorrangsrecht voor leerlingen die beantwoorden aan de gelijke kansenindicatoren zoals bepaald in artikel VI.2, § 1;  8° het maken van afspraken over de communicatie over het inschrijvingsbeleid van de scholen;

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Decretale opdrachten - 3  9° het vastleggen van de criteria en de procedures volgens dewelke scholen voor secundair onderwijs de inschrijving van een elders definitief uitgesloten leerling kunnen weigeren zoals bepaald in [artikel III.9, § 2];  10° het ontwikkelen van instrumenten om dubbele inschrijvingen te voorkomen;  11° maakt afspraken over het verhogen van de kleuterparticipatie;  12° het uitwerken van aanvullende bepalingen over het positieve engagement van ouders ten aanzien van de onderwijstaal.

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Enkele praktijkvoorbeelden   118 Brusselse basisscholen op één lijn m.b.t. inschrijvingsbeleid   Project “studieondersteuning aan huis” ontstaan vanuit LOP Brugge   LOPke in Aarschot

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Kleuterparticipatie in Ronse

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Charter voor goede communicatie naar ouders in Gent

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Link met uw werk op het secretariaat  Meewerken aan sensibiliseringscampagnes  Inschrijvingen (affiches, brochures, flyers …), communicatie naar ouders, kleuterparticipatie …  Administratie betreffende weigeringen en andere afspraken (vb. doorgeven volle richtingen …)  Termijnen respecteren  Deelname aan LOP is verplicht voor directeur + schoolbestuur  Opnemen in de jaarplanning  Schoolbestuur mag zich laten vertegenwoordigen door de directeur (laten registreren!)  Directeur mag één gemandateerde plaatsvervanger aanstellen

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meer informatie  > lijst met werkingsgebieden en contactpersonen  Wetwijs  Doorklikken naar ‘Lokale overlegplatforms’ ema.asp?id=54&fid=7

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen? Contact:  Patrick Vanspauwen  02/   Sophie Huybrechts  02/ 


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google