De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE."— Transcript van de presentatie:

1 Centraal MeldPunt

2 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE

3 3 Centraal meldpunt voor risicojongeren -Doel -Verminderen van schooluitval bij Antwerpse jongeren -aansturen, ondersteunen en bewaken van begeleidingsprocessen - Aanpak -netoverschrijdende werking (4 CLB) -ondersteuning schoolinterne begeleiding -‘ideaal hulpverleningsaanbod’ -gebruik van externe deskundigen -meetmomenten spijbelen, tucht -onderzoek

4 4 Centraal Meldpunt -Hoe -Dataverzameling & onderzoek -Procesbegeleiding

5 5 Onderzoek -Doel -Zicht op lacunes en problematieken in onderwijs -Sensibilisering van beleid en partners -Signaalfunctie -In verband met… -Schoollozen -Met tucht verwijderde leerlingen -Laattijdige inschrijvingen -Noden basisonderwijs -Spijbelen & registratie aanmeldingen CMP -i.s.m. partners ( Studiedienst Stadsobservatie)

6 6 Onderzoek 2008- 2009 Secundair onderwijs -14, 8 % van alle jongeren -Grootste aantal 16 (12,6%) – 20 (27,4%) jaar -Hoewel er meer meisjes zijn in onderwijs, spijbelen er meer jongens -Vooral in BSO(29,8%), DBSO (59,7%), OKAN (18,6%),BUSO (23,2%) -tendens: stijging Aso, Tso, daling Buso, daling Okan -30% van alle spijbelaars is ouder dan 18jaar -Meeste spijbelaars spijbelen tussen 8 en 20 halve dagen, 3% spijbelt meer dan 100 halve dagen

7 7 Onderzoek 2008- 2009 Lager onderwijs 3% van alle kinderen spijbelt 10 halve dagen In het buitengewoon lager onderwijs 12,1% In het eerste leerjaar wordt het meeste gespijbeld (36% van de spijbelaars) - Verlengde kleuterschooleffect - Onvoldoende kennis van onderwijssysteem - multi- problemsituaties

8 8 Procesbegeleiding -Secundair en basisonderwijs Sinds opstart CMP 6 046 aanmeldingen, 4 081 unieke jongeren. -Ideaal hulpverleningsaanbod -Draaischijf hulpverleningsnetwerk -Informeren, adviseren en ondersteunen van hulpverleners -Ondersteunen schoolinterne begeleiding -Doorverwijzing projecten (SWAT, Time-Out Aktos, Jongerencoaching, jeugdbrigade) -Ronde Tafels / CNOR (netwerkoverleg actieve partners, BJB / De Hutten)

9 9

10 10 De partners uitvalpreventie coaching Project jongerencoaches (CAW Metropool) Vrijwillige, ambulante coaching op alle levensdomeinen van jongeren in secundair onderwijs uit aandachtswijken. - Vanaf 12 jaar tot einde schoolcarrière. - Coaching kan over meerdere schooljaren lopen. - Territoriale werking (jongeren in scholen in aandachtswijken). - Vraaggestuurde werking (jongeren uit aandachtswijken). Traject 2 (CAW Metropool) -Vrijwillige, ambulante, intensieve en individuele trajectbegeleiding (voor 12- tot 18-jarigen:12 weken & 9 maanden nazorg voor 9- tot 12-jarigen: 5 maanden & 7 maanden nazorg). - Voor 9- tot 18-jarigen uit de grootstad Antwerpen.

11 11 De partners uitvalpreventie Time-Out Lange module Lange Time-Out (Arktos vzw Antwerpen stad) (40 trajecten per jaar / 8 groepen per jaar) -jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud -4 weken -schoolexterne begeleiding (di - wo - do - vrij) -Secundair Onderwijs -leerling blijft ingeschreven en kan terugkeren -leerling komt vrijwillig -op basis van individuele leerpunten -traject in groep -individuele sessies -contextgerichte benadering -persoonlijke en sociale vorming in creatieve en technische ateliers, sport, rots en water… -aanmelden via het CMP

12 12 De opvangstructuur voor tijdelijk niet- schoolbaren SWAT /samen werken aan toekomst (AOBA) (30) opvang = samenwerkingsverband alle netten + departement onderwijs + stad. - opvang en begeleiding op maat voor lln. uit het secundair onderwijs - multidisciplinair team onderwijs / welzijn - sociale en schoolse vaardigheden - Zowel in groep als individueel - Samenwerking met netwerk - zo lang als nodig, zo kort als mogelijk - aanmeldingsprocedure via CMP met gemotiveerd verslag tijdelijk niet-schoolbaar

13 13 Toeleiding naar de Jeugdbrigade Spijbelende jongeren – Jeugdbrigade Antwerpen -Aangemeld door school/CLB -Nadat school en CLB reeds acties hebben ondernomen -Minstens 10 halve dagen afwezigheid -Jeugdbrigade maakt spijbelcontract -Opvolging dossiers tot spijbelgedrag stopt (spijbelactieplan)

14 Spijbelen/spijbelambtenaar

15 15 Spijbelambtenaar -Spijbelaanspreekpunt -Vorming en ondersteuning -Netwerkvorming

16 16 Aanspreekpunt -Voor iedereen die met spijbelen te maken krijgt -Spijbelregistratoren -i.s.m. Studiedienst Stadsobservatie -Opvolging hardnekkige spijbelaars -i.s.m. CMP (procesbegeleiding) -Sensibiliseren netwerk -Ronde Tafel-methodiek

17 17 Vorming en ondersteuning Wie? -Scholen -CLB’s -Hulpverleners -Lerarenopleiding Spijbelspiegels= Middel in verfijning spijbelactieplan

18 18 Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs/ netwerk spijbelen

19 19 Opvolging door het CLB

20 20 Wanneer wordt het CMP ingeschakeld? -Als het CLB ondersteuning nodig heeft, wil overleggen rond een dossier -Als er doorverwijzing naar een project (SWAT, jongerencoaching, LTO) nodig is -Als doorverwijzing naar lokale politie of jeugdbrigade nodig is -Voor SPIJBELAARS uit Antwerpse secundaire scholen -Andere problematieken en lager onderwijs  school / CLB neemt rechtstreeks contact op met sociale dienst bij de jeugdbrigade of lokale politie -Ondersteuning LOP

21 21 Wat doet het CMP?

22 22 Doorverwijzing LOP? -Voor spijbelaars die niet willen ingaan op het hulpaanbod -Voor spijbelaars die nergens terecht kunnen -Het LOP geeft het dossier door aan het departement onderwijs -Het departement geeft het dossier door aan het Parket Antwerpen, sectie jeugd en gezin

23 23 Wat doet de jeugdbrigade / lokale politie?

24 24 Wat doet de jeugdbrigade -Woonplaats jongere bepaalt welke politiezone bevoegd is -Enkel melden via CMP voor leerlingen die begeleid worden door de 4 Antwerpse CLB’s (GO, Provinciaal, Stedelijk, VCLB De Wissel) -Spijbelcontract tot einde leerplicht -Verbreken van spijbelcontract tijdens hetzelfde of een volgend schooljaar Jeugdbrigade maakt PV op, wordt doorgestuurd naar parket

25 25 GEEN DOORVERWIJZING JEUGDBRIGADE… -Voor jongeren die illegaal in België verblijven (wel inschakelen sociale dienst bij POS) -Voor jongeren die al onder toezicht van de jeugdrechter staan (rechtstreeks contact opnemen met consulent)

26 26 Spijbelopvolging op Parketniveau

27 27 Opvolging op parketniveau -Na melding door -Jeugdbrigade / lokale politie -Departement -Indien jongere nog NIET onder toezicht van jeugdrechter staat -Opvolging door parketcriminoloog -Indien jongere reeds onder toezicht van de JR staat -Melding bij JR -Melding aan consulent (SDJRB) -Eventueel Ronde Tafel

28 28 Parketcriminoloog -Opvolging gedurende 2 maanden, 3 gesprekken -2 Mogelijkheden -Leerling spijbelt niet meer  zonder gevolg -Leerling spijbelt opnieuw  bemiddelingscommissie -Bemiddelingscommissie -Geen hulp binnen BJZ  uit handen geving -Vrijwillige hulp  CBJ -Gedwongen hulp  parket  jeugdrechtbank / politieparket…

29 29 De BC stuurt het dossier terug naar PA…

30 30 Mogelijke interventies… -Inschakelen jeugdrechtbank -Spijbelen is nog steeds geen MOF -Consulent SD JRB: Ronde Tafel -Tav ouders: -Boete opgelegd door politierechtbank (na PV jeugdbrigade of als BC dossier terug naar PA stuurt) -Ouderstage ADAM (verplicht op parketniveau, vrijwillig op niveau politie of CMP)

31 31 In de praktijk -Wat met 18 +? -Schema is geldig, maar niet alle diensten werken met of zijn bevoegd voor meerderjarigen -CBJ enkel op vraag van de jongere -Mogelijkheden zijn beperkt. -Sommige ouders melden zelf rechtstreeks aan bij de politie -Zij hebben dit recht en hun melding zal opgevolgd worden

32 32 Praktijk -Wat met lager onderwijs? -Procesbegeleiding CMP mogelijk -Inschakelen sociale dienst jeugdbrigade mogelijk -Beperkte mogelijkheden doorverwijzing -Signaalfunctie -Wat met niet-Antwerpse jongeren? -Woonplaats jongere bepaalt tot welke politiezone of gerechtelijk arrondissement de jongere behoort -De school waar de leerling is ingeschreven bepaalt welk CLB betrokken is -Beperktere rol CMP (doorverwijzingen)

33 33 CMP Contact Centraal Meldpunt Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen 03 338 32 66 Maandag tem vrijdag:9u -16.30u Teamleden Fabienne Fell, Gadisha Lechkar, Ellen Schryvers, An Tachelet, Katleen Gielis, Saartje Hens, Tjerk Steenbeke, Els Herremans, Sofie Van de Velde


Download ppt "Centraal MeldPunt. 2 Centraal Meldpunt -Wie -Netoverkoepelend CLB project en Algemeen Onderwijs Beleid -Opgestart 2003 -10 mensen, +/- 5 VTE."

Verwante presentaties


Ads door Google