De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – school ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – school ?"— Transcript van de presentatie:

1 Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – school ?

2 PI COV • PICOV staat voor Project Integrale Jeugdhulp (IJH) – CLB Ondersteuning Vlaanderen-breed. • Financiering: departement WVG (Vlaamse overheid), afdeling Welzijn en Samenleving • Opdrachten 1.Ondersteunen van de CLB’s bij de uitrol van IJH in Vlaanderen 2.Verbindingsfunctie tussen • de “bedenkers” van IJH en andere aansturende echelons in “Brussel” • en de implementeerders in Vlaanderen.

3 • Vervroegde installering van de ITP en GV • De ervaringen in de voorstartregio moeten bijdragen tot een vlotte operationele opstart van de nieuwe instanties in Vlaanderen: – Werkingsprocessen ITP en GV – Stabiliteit en werking van de nieuwe ICT – Noden voor communicatie en vorming van de IJH-actoren • Opstart IJH in alle provincies: 1 maart 2014 ITP: Intersectorale Toegangspoort GV: gemandateerde voorziening: - Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) ICT: b.v. elektronische formulieren en dossiers

4 Wat is nieuw en ook belangrijk om weten voor de school als partner van het CLB

5 http://www.youtube.com/watch?v=WpzmATjHMfU &feature=youtu.be

6 • Welke werkingsprincipes herken je in de eigen onderwijspraktijk ? Waarvan denk je: “dit passen we op school ook al toe ?” • Som een aantal hulpverleners op waar je als school nu al mee samen werkt. We positioneren ze samen in het landschap van de IJH: – RTJ – NRTJ – Belendend

7 1.IJH past binnen een maatschappelijke tendens van meer zorg dragen en inclusief werken. 2.Het zorgcontinuüm van de school en het CLB doet er toe. (NIEUW) 3.De HGSW-principes worden nu ook richtprincipes voor de andere IJH-partners. (NIEUW) 4.Voor sommige IJH-hulp is er een “toegangsticket” nodig. NIEUW: voor hulp uit de bijzondere jeugdhulp kan het CLB dit nu ook. VAPH-hulp werd vroeger reeds geïndiceerd door CLB-teams. 5.Als er geen medewerking komt van de cliënt, kan er besloten worden dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is. NIEUW: procedures en OCJ i.p.v. CBJ. VK blijft bestaan als gemandateerde voorziening.

8 • De betrokken sectoren zijn de diensten die gefinancierd worden door de Vlaamse overheid: – Kind & Gezin – Centra voor leerlingenbegeleiding (= CLB) – Algemeen Welzijnswerk (=CAW) – Geestelijke gezondheidszorg – Bijzondere Jeugdbijstand – Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH). • B.v. subsidiëring hulp van MPI’s uit het vrije net. • B.v. COS • Jeugdhulp buiten toepassingsgebied IJH – B.v. Revalidatiecentra, kinder- en jeugdpsychiatrie, … – Kunnen ook multidisciplinair team zijn voor indicatiestelling niet- rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

9

10 • T.o.v. de IJH-actoren kunnen CLB’s via hun scholen alle kinderen en jongeren bereiken. • CLB’s zijn voor onderwijs de concrete partners voor IJH. • Het pakket van de CLB’s is ruimer dan IJH: preventief werken, samenwerken met andere partners dan IJH, schoolondersteunend werken.

11 • Het zorgcontinuüm doet er toe: het is niet enkel een keuze, maar nu ook een voorwaarde voor meer zorg. ( cfr. vermaatschappelijking van de zorg)

12 • De CLB-dienstverlening blijft onverminderd bestaan. (B.v. de 4 CLB-domeinen, de schoolondersteuning, de kernactiviteiten, …). brede instapdiensten • De CLB’s blijven “brede instapdiensten” waarbij iedereen met algemene hulpvragen terecht kan. – CLB’s hebben een 100% dekking – Andere brede instapdiensten: Kind & Gezin, Centra Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra.

13 • Naar de IJH-gebruiker en de andere IJH-sectoren toe profileert het CLB zich in 4 modules of groepen van activiteiten: 1.Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 2.Begeleiding van minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 3.Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 4.Handelingsgerichte diagnostiek van onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen een continuüm van zorg en/of toekenning van extra onderwijsondersteuning.

14 • ITP en VAPH – Overgangen bij contactpersoon-aanmelderschap. – Effect op trajecten BuO, waarbij nood is aan (semi)- residentiële hulp (NRTJ): afhankelijk van de netkeuze, moet er sneller beslist worden. – Ken je provincie • Het post-CBJ-tijdperk – Onverwachte neveneffecten bij de overgang B.v. samenwerking met politie • CLB-intern – Informatiedoorstroming – Vertaalslag naar CLB (en onderwijs) – Bezorgdheid over: workload, “bugs“ in de wetgeving, praktische oplossingen (b.v. ICT) ITP: Intersectorale Toegangspoort NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp CBJ: comité bijzondere jeugdzorg ICT: b.v. elektronische formulieren en dossiers

15 Kick-off voor IJH van de CLB’s in Vlaanderen


Download ppt "Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – school ?"

Verwante presentaties


Ads door Google