De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infomoment IJH voor MDT’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Gent 26 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infomoment IJH voor MDT’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Gent 26 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Infomoment IJH voor MDT’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Gent 26 juni 2013

2 Overzicht Het nieuwe jeugdhulplandschap De intersectorale toegangspoort Het hulpaanbod in modules Overgangsmodaliteiten pilootregio Vragenronde Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2

3 Integrale Jeugdhulp 2.0 Wat betekent dit voor de verschillende spelers in het nieuwe landschap? Vermaatschappelij king van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrustin g Voorzien in een aanbod crisisjeugd hulp Maximale participatie van de minderjarig e en zijn gezin

4 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP H ULPVRAGER M INDERJARIGE - OUDERS - CONTEXT IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie

5 Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg CAP SAM IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT Politie CLB MPI

6 De intersectorale toegangspoort (ITP)

7 Intersectorale toegangspoort Jeugdhulpregie Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 2 stappen in de beoordeling van een aanvraag Indicatiestelling Waarvoor staat de ITP?

8 WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen voorwaarde = registratie in E-Health-kadaster MDT aanmelders tijdens de piloot : diensten die nu al erkend zijn als MDT door het VAPH gemandateerde voorzieningen (GV): Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) WIE? Aanmelden bij de toegangspoort

9 Contactpersoon-aanmelder Wie? de hulpverlener die aanmeldt bij de toegangspoort erkend MDT: indien betrokken bij de aanvraag Basisprincipe de contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen de aanspreekpersoon tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort

10 Jeugdhulpregie Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes: coördinatie van de opmaak van het A-document (het “MDV”) contact houden met de cliënt tijdens periode van behandeling aanvraag antwoorden op bijkomende vragen de cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie positie van ‘best geïnformeerde’ – zowel t.a.v. cliënt als t.a.v. de toegangspoort wordt steeds (eerst) geïnformeerd door de toegangspoort HOE?

11 Jeugdhulpregie Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes: inhoud en intensiteit van de acties zijn afhankelijk van cliënt tot cliënt instaan voor hulpcoördinatie is niet hetzelfde als zelf de hulp aanbieden (bv. opstart van RTJ, verwijzen waar nodig.. ) bij crisissituaties: aanmelden bij het meldpunt crisis bij verontrustende situaties – maatschappelijke noodzaak: via consultfunctie of aanmelding bij een gemandateerde voorziening bij noodsituaties: melding bij politie en parket HOE?

12 Aanmelden bij de toegangspoort ALLE niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp OVER sectoren heen VAPH: Zorg in natura PAB IMB WAT?

13 Aanmelden bij de toegangspoort Standaard aanmeldingsdocument: A-document (VAPH: het “MDV”) Identificatiegegevens minderjarige, wettelijk vertegenwoordiger, gezinsleden … Identificatiegegevens aanmelder / MDT Vraagverheldering Diagnostiek Voorstel van indicatiestelling Bijlagen: o.a. IMB adviesrapport, PAB inschalingsverslag … Digitaal, elektronisch instrument: applicatie INSISTO (VAPH: “Griffoen” ) HOE?

14 Team indicatiestelling Toegangspoort Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie IRPC Aanmelder NRT hulp

15 Team indicatiestelling Bestaat uit min. 1 psycholoog en 1 sociale discipline Kunnen externe expertise inschakelen (bv. arts) Voert een ontvankelijkheidstoets uit Opmaak van een indicatiestellingsverslag in termen van typemodules Onderscheid bespreking- en consensusdossiers

16 Indicatiestelling: persoon met een handicap? Zo ja: Uitvoeren van wenselijkheidstoets Bepalen van grootteorde van het bedrag (Tijdens de piloot: samenwerking met Deskundigencommissie van het VAPH) *** Spoedprocedure PAB blijft bestaan *** HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag naar PAB

17 Indicatiestelling: persoon met een handicap? Zo ja: Toekennen van een typemodule IMB Dossier (A-document + ISV) wordt doorgestuurd naar het VAPH die de aanvraag verder behandeld HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag naar IMB

18 Team jeugdhulpregie Toegangspoort Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie IRPC Aanmelder NRT hulp

19 Inschrijven van het indicatiestellingsverslag op de intersectorale registratielijst Prioriteren Ingeval typemodule handicap: voorbereiding prioritering door team jeugdhulpregie, beslissing door intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) Matching vraag en aanbod Lijst met mogelijke voorzieningen opstellen – aanduiding voorkeurvoorziening door cliënt Team jeugdhulpregie

20 Collectieve verantwoordelijkheid van het hulpaanbod Mogelijkheid tot jeugdhulpregiebespreking (bemiddeling) als opstart hulp ongewoon lang duurt of bij complexe dossiers Toewijzing door jeugdhulpregie in geval van Intersectorale Prioritaire Hulpvragen (IPH) (“knelpuntdossiers”) Team jeugdhulpregie

21 En de jeugdrechtbank? Jeugdrechtbank: dient ISV in bij team jeugdhulpregie Team JHR behandelt deze aanvragen zoals een ISV van het team indicatiestelling Bij vraag naar module handicap: team JHR behandelt deze aanvragen zelfstandig, zonder tussenkomst IRPC Aanvraag indien jeugdrechter gevat is door procedure hoogdringendheid: de aanvraag kan telefonisch gebeuren door jeugdrechtbank bij het team JHR de hulpvraag komt meteen terecht in de fase ‘prioritair toe te wijzen hulpvragen’ – de jeugdhulpregisseur heeft dus een toewijzingsmandaat

22 Versnelde Indicatiestelling en Toewijzingsprocedure (VIST) Vraag naar een Versnelde Indicatiestelling en Toewijzing, is een urgente vraag naar: diagnostiek achter de toegangspoort time-out noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit crisisjeugdhulp telkens met akkoord van de cliënt

23 Het hulpaanbod in modules

24 2013: Modulering 2.0 Eén instrument over de sectoren heen  transparant, eenvoudig en werkbaar Flexibel aanbod en intersectorale samenwerking Mogelijke koppeling met erkenning en subsidiering binnen alle sectoren

25 2013: Modulering 2.0 Maar… Opnieuw moduleren Moeilijke autorisatieprocedure (eHealth) Afstemming tussen sectoren is nodig

26 2013: Modulering 2.0 1.Aanbod inhoudelijk beschrijven aan de hand van typemodules door sectorale administraties 2.Moduleren van het aanbod op basis van de typemodules door de voorzieningen 3.Goedkeuren van modules vanuit de voorzieningen door sectorale administraties: Bieden organisaties de hulp waarvoor ze erkend zijn? Volgen ze de combinatiecriteria? Volgen ze de sectorale spelregels?

27 2013: Modulering 2.0 Impact voor hulpverleners, aanmelders en MDT’s Paradigmawissel Intersectorale hulptrajecten organiseren en begeleiden Impact voor cliënten: Het hulpaanbod wordt transparanter Door flexibel en intersectoraal in te zetten efficiëntie bestaande aanbod vergroten

28 Basisprincipes modulering Functie: Brede Instap Info & Advies Diagnostiek Begeleiding Behandeling Bemiddeling Training Hulpcontinuïteit Verblijf Dagopvang Typemodule: Inhoudelijke eenheid Module: Praktische eenheid Locaties: Waar? + acties + indicaties + contra-indic + leeftijd FID (onderscheid) Leeftijd AmbulantMobiel Probleemgebied Acties (Contra)Indicaties Combinatieregels Gerechtelijk? Randvoorw. Vrije infofiches

29 Voorbeeld uit het VAPH Functie: Verblijf Typemodule: Verblijf voor minderjarigen met een handicap [langdurig] Module: O.C. St-Jozef Locaties: -Stropkaai 38, Gent -Ebergiste De Deynestraat 1, Gent -Laurierstraat 36-52, Gent -Rerum Novarumplein 184, Gent + Indicaties: -Algemene ontwikkelings- stoornis van de intellectuele functies (licht, matig, ernstig, diep) FID volledige week buiten de schooluren voor langer dan 2 jaar Leeftijd 0 tot 21 Residentieel Probleemgebied Altijd handicap Gerechtelijk is mogelijk Randvoorwaarde: -Kwetsbare jong- volwassenen tot 25j Altijd met mobiele of ambulante begeleiding Website St Jozef (http://corporate.skynet.be/rt002480/index.html) Inspraakorganen Acties: -Toezicht houden -(ortho)pedagogische begeleiding in groep -Bed – bad – brood -Lichamelijke basisbehoeften

30 Overgangsmodaliteiten in de pilootfase

31 Algemeen -Pilootregio Oost-Vlaanderen -Start op 16 september 2013 tot … ? -Bevoegdheid toegangspoort = domicilie minderjarige in Oost-Vlaanderen

32 MDT’s in de pilootfase Wie wordt MDT? -Overgangsmaatregel voor de pilootregio: wie op heden is erkend als MDT door het VAPH is dat ook in de pilootfase. -Erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen in ontwikkeling voor na de pilootfase

33 MDT’s in de pilootfase Financiering MDT’s -VAPH betaalt tijdens de pilootfase alle aangeleverde verslagen -Lijsten van te betalen verslagen door team Indicatiestelling aangeleverd aan afdeling IDB - VAPH -Bedragen blijven behouden

34 MDT’s in de pilootfase Zorgzwaarte-Instrument -Niet van toepassing tijdens de pilootfase -Verplicht uit te voeren door erkende MDT’s na de piloot -Nog in ontwikkeling voor minderjarigen

35 Afstemming pilootregio en andere provincies Aanvragen van de wenselijke hulp gebeurt in regio domicilie minderjarige: - domicilie Oost-Vlaanderen: aanvraag via A-doc en intersectorale toegangspoort - domicilie andere provincie: aanvraag via MDV en VAPH (PA/PEC)

36 Afstemming pilootregio en andere provincies Matching vraag en aanbod gebeurt in regio waar hulp gevraagd wordt: - Hulp gevraagd in Oost-Vlaanderen: via intersectorale toegangspoort (JHR) - Hulp gevraagd in andere provincie: via zorgregie VAPH

37 Overdracht dossiers op 16/9 Tot en met 15/9 kan bij het VAPH een vraag voor ondersteuning ingediend worden: ten laatste op 15/9 A001 + verslag(en) ontvangen op het VAPH = de aanvraag wordt behandeld door het VAPH Vanaf 16/9 moeten alle aanvragen ingediend worden bij de ITP via het A-doc

38 Overdracht dossiers op 16/9 Aanvraag lopende bij het VAPH (A001 + verslag binnen voor 16/9): − PA/PEC werkt dit af na 16 september − PEC-ticket wordt omgezet in indicatiestelling (typemodules) − Dossier wordt overdragen aan jeugdhulpregie ITP

39 Overdracht dossiers op 16/9 PEC ticket en een actieve vraag − VAPH geeft alle info door aan JHR Geen PEC ticket en een actieve vraag − Er wordt geen info doorgegeven PEC ticket en geen actieve vraag − VAPH geeft alle info door aan JHR eenmaal de vraag ‘geactiveerd’ wordt bij de ITP

40 Inter-provinciale dossiers Jongeren met domicilie in OVL; er is een PEC-ticket maar er is enkel een vraag naar hulp buiten OVL: − De hulpvraag wordt behandeld in de context van de bestaande zorgregie VAPH, binnen de regio waar de vraag zich voordoet.

41 Inter-provinciale dossiers Jongeren met domicilie in OVL; er is geen PEC-ticket maar er is enkel een vraag naar hulp buiten OVL − Bevoegdheid voor indicatiestelling ligt bij de toegangspoort, dus daar een aanvraag indienen. − Zorgregie buiten OVL door VAPH

42 Inter-provinciale dossiers Jongeren met domicilie buiten Oost-Vlaanderen; er is een PEC-ticket en er is een vraag naar hulp in Oost- Vlaanderen: − VAPH zal Indicatiestelling ‘reconstrueren’: –Eerst info uit VAPH-databanken –Aanvullend: info van contactpersoon (gerichte bevraging) − Overdragen aan jeugdhulpregie.

43 Inter-provinciale dossiers Jongeren met domicilie buiten Oost-Vlaanderen; er is geen PEC-ticket en er is een vraag naar hulp in Oost- Vlaanderen: − Aanvraag indienen bij het VAPH (PEC van de betreffende regio is bevoegd) − Daarna zal VAPH PEC-ticket omzetten in indicatiestelling en overdragen aan jeugdhulpregie

44 VRAGEN ????? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44


Download ppt "Infomoment IJH voor MDT’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Gent 26 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google