De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – CAR ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – CAR ?"— Transcript van de presentatie:

1 Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – CAR ?

2 • Het PICOV-team maakt i.s.m. Oost-Vlaamse CLB- directies, het Pilootteam IJH en andere experten ondersteunend materiaal aan. Graag bij kopiëren je bron vermelden. • Mochten er wijzigingen aangebracht moeten worden, deze graag aan ons laten weten. • Check steeds op www.picov.be of je wel de laatste versie gebruikt. We verwachten nog heel wat wijzigingen.www.picov.be

3 PI CO V • PICOV staat voor Project Integrale Jeugdhulp (IJH) – CLB in de voorstartregio Oost- Vlaanderen. • Financiering: departement WVG (Vlaamse overheid), afdeling Welzijn en Samenleving • Opdrachten 1.Ondersteunen van de CLB’s bij de uitrol van IJH in de voorstartregio Oost-Vlaanderen 2.Verbindingsfunctie tussen • de “bedenkers” van IJH en andere aansturende echelons in “Brussel” • en de implementeerders in Oost-Vlaanderen.

4 • Vervroegde installering van de ITP en GV • De ervaringen in de voorstartregio moeten bijdragen tot een vlotte operationele opstart van de nieuwe instanties in Vlaanderen: – Werkingsprocessen ITP en GV – Stabiliteit en werking van de nieuwe ICT – Noden voor communicatie en vorming van de IJH-actoren ITP: Intersectorale Toegangspoort GV: gemandateerde voorziening: - Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) - Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) ICT: b.v. elektronische formulieren en dossiers

5 Wat is nieuw en ook belangrijk om weten voor het CAR als partner van het CLB

6 1.IJH past binnen een maatschappelijke tendens van meer zorg dragen en inclusief werken. 2.Het zorgcontinuüm van de school en het CLB doet er toe. (NIEUW) 3.De HGSW-principes worden nu ook richtprincipes voor de andere IJH-partners. (NIEUW) 4.Voor sommige IJH-hulp is er een “toegangsticket” nodig. NIEUW: voor hulp uit de bijzondere jeugdhulp kan het CLB dit nu ook. VAPH-hulp werd vroeger reeds geïndiceerd door CLB-teams. 5.Als er geen medewerking komt van de cliënt, kan er besloten worden dat hulp maatschappelijk noodzakelijk is. NIEUW: procedures en OCJ i.p.v. CBJ. VK blijft bestaan als gemandateerde voorziening.

7 Zien CLB-trajecten i.s.m. het CAR er nu anders uit ?

8 • De betrokken sectoren zijn de diensten die gefinancierd worden door de Vlaamse overheid: – Kind & Gezin – Centra voor leerlingenbegeleiding (= CLB) – Algemeen Welzijnswerk (=CAW) – Geestelijke gezondheidszorg – Bijzondere Jeugdbijstand – Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (=VAPH). • B.v. subsidiëring hulp van MPI’s uit het vrije net. • Jeugdhulp buiten toepassingsgebied IJH – B.v. COS, Revalidatiecentra, kinder- en jeugdpsychiatrie, … – Kunnen ook multidisciplinair team zijn voor indicatiestelling niet- rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

9 Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijke hulp BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie Hulpvrager IRPC MDT Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT NRTJ • De hulp heeft een hoge intensiteit, frequentie, duur. • Toegangsticket • Via MDT = sneller NRTJ • De hulp heeft een hoge intensiteit, frequentie, duur. • Toegangsticket • Via MDT = sneller RTJ b.v. onthaal, informeren, diagnostiek, kortdurende begeleiding, schoolondersteuning, … RTJ b.v. onthaal, informeren, diagnostiek, kortdurende begeleiding, schoolondersteuning, …

10

11 • T.o.v. de IJH-actoren kunnen CLB’s via hun scholen alle kinderen en jongeren bereiken. • CLB’s zijn voor onderwijs de concrete partners voor IJH. • Het pakket van de CLB’s is ruimer dan IJH: preventief werken, samenwerken met andere partners dan IJH, schoolondersteunend werken.

12 • Het zorgcontinuüm doet er toe: het is niet enkel een keuze, maar nu ook een voorwaarde voor meer zorg. ( cfr. vermaatschappelijking van de zorg)

13 • De CLB-dienstverlening blijft onverminderd bestaan. (B.v. de 4 CLB-domeinen, de schoolondersteuning, de kernactiviteiten, …). brede instapdiensten • De CLB’s blijven “brede instapdiensten” waarbij iedereen met algemene hulpvragen terecht kan. – CLB’s hebben een 100% dekking – Andere brede instapdiensten: Kind & Gezin, Centra Algemeen Welzijnswerk, Jongerenadviescentra.

14 • Naar de IJH-gebruiker en de andere IJH-sectoren toe profileert het CLB zich in 4 modules of groepen van activiteiten: 1.Onthaal voor minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 2.Begeleiding van minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 3.Verstrekken van informatie aan minderjarigen, hun ouders, opvoedingsverantwoordelijken en school 4.Handelingsgerichte diagnostiek van onderwijsgerelateerde problemen met het oog op het formuleren van handelingsgerichte adviezen binnen een continuüm van zorg en/of toekenning van extra onderwijsondersteuning.

15 • MDT: multidisciplinair team • RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp • NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp • IS: indicatiestelling • ISV: indicatiestellingsverslag • OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg • VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling • JHR: jeugdhulpregie • JHB: jeugdhulpbeslissing • JRB: jeugdrechtbank • SDJ: sociale dienst jeugdrechtbank • IJH: integrale jeugdhulp • AWW: algemeen welzijnswerk • CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding • VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap • CRZ: centrale registratie zorgvragen (VAPH) • COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen • CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg •OOOC: onthaal, oriëntatie en observatiecentrum •OBC: observatie en behandelingscentrum •A-document: aanmelddocument bij de intersectorale toegangspoort •IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie •PVF: persoonsvolgende financiering •IPH: intersectorale prioritaire hulpvragen •ITP: intersectorale toegangspoort •VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing •CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt •MaNo of MN: maatschappelijke noodzaak •CO: cliëntoverleg •GV: gemandateerde voorziening

16 Kick-off voor IJH van de Oost-Vlaamse CLB’s


Download ppt "Zijn er al effecten te zien in de samenwerking CLB – CAR ?"

Verwante presentaties


Ads door Google