De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart
Infomoment IJH voor MDT’s Januari 2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 Overzicht Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart 2014
Een aanvraag indienen bij de ITP Het hulpaanbod in modules Overgangsmodaliteiten voor lopende dossiers Erkenning en financiering MDT’s Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Een aanvraag indienen bij de ITP

4 Intersectorale toegangspoort
Waarvoor staat de ITP? Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp 2 stappen in de beoordeling van een aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

5 Aanmelden bij de toegangspoort
WAT? ALLE niet-rechtstreekse toegankelijke jeugdhulp OVER sectoren heen VAPH? Zorg in natura PAB IMB, W1 en doventolken (eerste aanvraag) indien nog niet erkend als pmh door het VAPH

6 Aanmelden bij de toegangspoort WIE?
Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen voorwaarde = registratie in E-Health-kadaster Erkende MDT’s Gemandateerde voorzieningen (GV) - Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) - Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) Sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ)

7 Contactpersoon-aanmelder
Wie? - de hulpverlener die aanmeldt bij de toegangspoort - erkend MDT: indien betrokken bij de aanvraag Basisprincipe De contactpersoon-aanmelder is voor alle partijen de aanspreekpersoon tijdens de behandeling van de aanvraag door de toegangspoort

8 Contactpersoon-aanmelder
HOE? Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes coördinatie van de opmaak van het A-document contact houden met de cliënt tijdens periode van behandeling aanvraag antwoorden op bijkomende vragen de cliënt bijstaan in rechtstreekse contacten met het team indicatiestelling en het team jeugdhulpregie positie van ‘best geïnformeerde’ – zowel t.a.v. cliënt als t.a.v. de toegangspoort wordt steeds (eerst) geïnformeerd door de toegangspoort Jeugdhulpregie

9 Contactpersoon-aanmelder
HOE? Contactpersoon-aanmelder Opdrachten en principes inhoud en intensiteit van de acties zijn afhankelijk van cliënt tot cliënt instaan voor hulpcoördinatie is niet hetzelfde als zelf de hulp aanbieden (bv. opstart van RTJ, verwijzen waar nodig.. ) bij crisissituaties: aanmelden bij het meldpunt crisis bij verontrustende situaties – maatschappelijke noodzaak: via consultfunctie of aanmelding bij een gemandateerde voorziening bij noodsituaties: melding bij politie en parket Jeugdhulpregie

10 Aanmelden bij de toegangspoort
HOE? Standaard aanmeldingsdocument: het “A-document” Identificatiegegevens minderjarige, wettelijk vertegenwoordiger, gezinsleden … Identificatiegegevens aanmelder / MDT Vraagverheldering Diagnostiek (door MDT’s) Zorgzwaartebepaling (in ontwikkeling) Voorstel van indicatiestelling + prioritering Bijlagen: o.a. IMB adviesrapport, PAB inschalingsverslag … Digitaal, elektronisch instrument: applicatie “INSISTO”

11 Team Indicatiestelling
Een vraag indienen naar ZORG Toegangspoort IRPC Aanmelder NRT hulp Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie

12 Hoe vraag naar zorg in natura indienen?
A-document Voorstel van indicatiestelling in termen van typemodules Nieuw = prioritering - Moet de gevraagde NRTJ prioritair worden aangeboden? - Wat zijn de redenen waarom de NRTJ-vraag van deze jongere voorrang moet krijgen op de NRTJ-vragen van andere minderjarigen?

13 Team Indicatiestelling
Toegangspoort IRPC Aanmelder NRT hulp Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie

14 Team indicatiestelling: taken bij vraag naar ZIN
HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag naar ZIN ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk indicatiestelling: beoordeling persoon met een handicap beoordeling gevraagde ondersteuning opmaak indicatiestellingsverslag (ISV) in termen van typemodules ≠ ondersteuningsvelden! overmaken aan team jeugdhulpregie

15 Team Indicatiestelling
Team jeugdhulpregie Toegangspoort IRPC Aanmelder NRT hulp Team Indicatiestelling Team Jeugdhulpregie

16 taken bij vraag naar ZIN
Team jeugdhulpregie taken bij vraag naar ZIN Inschrijven van het indicatiestellingsverslag op de intersectorale registratielijst Prioriteren Ingeval typemodule handicap: voorbereiding prioritering door team jeugdhulpregie, beslissing door intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) Matching vraag en aanbod Lijst met mogelijke voorzieningen opstellen – aanduiding voorkeurvoorziening door cliënt

17 Prioritering? HOE? Feitelijke criteria: Inhoudelijke criteria:
migratievraag: inzet zelfde module in andere voorziening samenhouden brussen bij gelijkaardige hulpvraag Inhoudelijke criteria: aan-/afwezigheid eigen kracht en netwerk minderjarige/gezin gevaar integriteit van de minderjarige reeds doorlopen zorgtraject effect van de huidige hulpverlening

18 taken bij vraag naar ZIN
Team jeugdhulpregie taken bij vraag naar ZIN Collectieve verantwoordelijkheid van het hulpaanbod (= fase 2) Mogelijkheid tot jeugdhulpregiebespreking (bemiddeling) als opstart hulp ongewoon lang duurt of bij complexe dossiers Toewijzing door jeugdhulpregie in geval van ‘prioritair toe te wijzen hulpvragen’ (= fase 3)

19 En de jeugdrechtbank? SDJ dient ISV in bij team jeugdhulpregie
team JHR behandelt deze aanvragen zoals een ISV van het team indicatiestelling module handicap: team JHR behandelt deze aanvragen zelfstandig, zonder tussenkomst IRPC Procedure hoogdringendheid hulpvraag komt meteen terecht in de fase ‘prioritair toe te wijzen hulpvragen’: jeugdhulpregisseur heeft een toewijzingsmandaat

20 taken bij vraag naar ZIN
Team jeugdhulpregie taken bij vraag naar ZIN Hulp kan opgestart worden: voorziening meldt opname aan team JHR binnen 24u na opstart van de ondersteuning opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan VAPH voor subsidiëring Dit is de vroegste datum van tenlasteneming!

21 Versnelde Indicatiestelling en Toewijzingsprocedure (VIST)
Urgente vraag naar: diagnostiek achter de toegangspoort time-out noodzakelijke snelle hulp geïndiceerd vanuit crisisjeugdhulp specifieke acties (preventieve sociale actie “PSA”)

22 Hoe vraag naar PAB indienen?
A-document bijlage: PAB inschalingsverslag PAB Inschalingsverslag: op te maken in Griffoen en bewaren als bijlage toevoegen aan het A-doc

23 Team indicatiestelling: vraag naar PAB
HOE? Team indicatiestelling: vraag naar PAB ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk indicatiestelling: beoordeling persoon met een handicap uitvoeren van wenselijkheidstoets bepalen van grootteorde van het bedrag

24 Team jeugdhulpregie: vraag naar PAB HOE?
voorbereiding prioritering door team JHR beslissing door intersectorale regionale prioriteitencommissie (IRPC) opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan VAPH voor subsidiëring

25 Hoe vraag naar PAB indienen via de spoedprocedure?
A-document: minimaal ingevuld bijlage: medisch attest voor de aanvraag van een PAB via de spoedprocedure voor kinderen en jongeren Medisch attest: beschikbaar op website VAPH in te vullen door geneesheer-specialist

26 Team indicatiestelling: vraag naar PAB spoedprocedure
HOE? Team indicatiestelling: vraag naar PAB spoedprocedure ontvankelijkheidstoets: formeel en inhoudelijk indicatiestelling: beoordeling attest door arts max. budgethoogte

27 vraag naar PAB spoedprocedure
HOE? Team jeugdhulpregie: vraag naar PAB spoedprocedure opmaak jeugdhulpbeslissing door team JHR geen tussenkomst van de IRPC steeds de maximale budgethoogte jeugdhulpbeslissing wordt overgemaakt aan VAPH voor subsidiëring

28 Afspraken IMB-W1-doventolken
HOE? Afspraken IMB-W1-doventolken Enkel eerste aanvragen moeten aan de ITP gesteld worden, volgende vragen rechtstreeks aan het VAPH Alle personen met een handicap erkend door het VAPH voor de start van IJH (ongeacht voor welke vraag) kunnen rechtstreeks hun vraag stellen aan het VAPH Zelfde principe voor IMB, W1 en doventolken

29 Hoe vraag naar IMB indienen ?
A-document bijlage: Adviesrapport Adviesrapport: op te maken in Griffoen en bewaren als bijlage toevoegen aan het A-doc Extra tabblad in AR (registratieblad A) = enkel ikv aanvragen IMB minderjarigen

30 Hoe vraag naar W1 indienen ?
A-document met duidelijke vermelding “300 meter stappen” globaal beeld weergeven van sterkten/zwakten in A-doc

31 Hoe vraag naar doventolken indienen ?
A-document met alle noodzakelijke informatie ivm auditieve handicap zelfde criteria zoals vroegere aanvragen bij het VAPH a. ofwel via een tonaal audiometrische test een verlies aantonen van 90 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toonstimuli van 500, 1000 en 2000 Hz (gemiddelde waarde Fletcher-index) en/of een verlies van 90 dB of meer aan het beste oor voor de zuivere toonstimuli van 1000, 2000 en 4000 Hz (gemiddelde waarde consonant-index). b. ofwel, bij een gemiddeld verlies van minder dan 90db, via een vocaal audiometrische test minder dan 20% herkende woorden scoren bij optimale versterking (categorie 4 in de BIAP-classificatie).

32 Team indicatiestelling: taken bij vraag IMB-W1-doventolk
HOE? Team indicatiestelling: taken bij vraag IMB-W1-doventolk ontvankelijkheidstoets: formeel (A-doc en AR voor IMB) en inhoudelijk (enkel A-doc) indicatiestelling: beoordeling persoon met een handicap GEEN beoordeling gevraagde ondersteuning! opmaak indicatiestellingsverslag (ISV) overmaken aan VAPH voor verdere behandeling volgens bestaande procedures

33 Wat met wettelijke subrogatie?
HOE? Wat met wettelijke subrogatie? indien sprake van een ongeval: vragenlijst WS laten invullen door betrokkene vragenlijst WS toevoegen als bijlage aan het A-doc aankruisen vakje “wettelijke subrogatie” in A-doc

34 Het hulpaanbod in modules

35 Modulering Doel: Eén instrument over de sectoren heen
Transparant, eenvoudig en werkbaar Flexibel aanbod Intersectorale samenwerking

36 Modulering Grote impact zowel voor administratie, hulpverleners, aanmelders en MDT’s en cliënten Paradigmawissel! Het hulpaanbod wordt transparanter Door flexibel en intersectoraal in te zetten efficiëntie bestaande aanbod vergroten Intersectorale hulptrajecten

37 Modulering: vertaalslag
Internaat VAPH: alle doelgroepen  dag- en nachtopvang en begeleiding aan zowel schoolgaande als niet-schoolgaande kinderen en jongeren. pedagogische, medische, psychologische en sociale ondersteuning specifieke therapieën : kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, ….

38 Modulering: vertaalslag
Vertalen naar functies: verblijf dagopvang behandeling training begeleiding

39 Basisprincipes modulering
FUNCTIE Brede Instap Info & Advies Diagnostiek Begeleiding Behandeling Bemiddeling Training Hulpcontinuïteit Verblijf Dagopvang Bijstand TYPEMODULE Inhoudelijke eenheid MODULE Praktische eenheid Vrije infofiches Locaties Waar? FID (onderscheid) Leeftijd AmbulantMobiel Probleemgebied Acties (Contra)Indicaties Combinatieregels Gerechtelijk? Randvoorw. + acties + indicaties + contra-indic + leeftijd Instroommogelijkheden

40 Voorbeeld uit het VAPH Functie: Verblijf Typemodule: Module Locaties
Verblijf voor minderjarigen met een handicap [hoge frequentie] Module O.C. St-Jozef Locaties Stropkaai 38, Gent Ebergiste De Deynestraat 1, Gent Laurierstraat 36-52, Gent Rerum Novarumplein 184, Gent + Indicaties Algemene ontwikkelingsstoornis van de intellectuele functies : matig Acties Toezicht houden (ortho)pedagogische begeleiding in groep Bed – bad – brood Lichamelijke basisbehoeften FID volledige week buiten de schooluren voor langer dan 2 jaar Leeftijd 0 tot 21 Residentieel Probleemgebied Altijd handicap Gerechtelijk is mogelijk Randvoorwaarde: Kwestbare jong-volwassenen tot 25j Altijd met mobiele of ambulante begeleiding Website St Jozef ( Inspraakorganen

41 Modulering: drie stappen
Aanbod inhoudelijk beschrijven aan de hand van typemodules door sectorale administraties Moduleren van het aanbod op basis van de typemodules door de voorzieningen op basis van (inter)sectorale richtlijnen eerst autorisatieprocedure e-Health!

42 Modulering: drie stappen
Goedkeuren van modules vanuit de voorzieningen door sectorale administraties Bieden organisaties de hulp waarvoor ze erkend zijn? Volgen ze de combinatiecriteria? Volgen ze de sectorale spelregels?

43 Enkele voorbeelden van VAPH typemodules
Verblijf voor minderjarigen met een handicap (lage frequentie) Schoolvervangende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie) Behandeling van minderjarigen met een handicap (midden frequentie) Diagnostiek voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap (hoge frequentie) Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)

44 Koppeling typemodules - zorgvormen
wegwijzer om het huidige aanbod vlot in modules om te zetten voor de voorzieningen wegwijzer voor de MDT’s in functie van het voorstel van indicatiestelling zie oostvlaanderen.jeugdhulp.be zie omzendbrief VAPH

45 Koppeling typemodules - zorgvormen
Voorbeeld: Semi-internaat = minimaal “dagopvang”: Minimaal: Typemodule: schoolvervangende of schoolaanvullende dagopvang minderjarigen met een handicap (hoge frequentie)

46 Koppeling typemodules - zorgvormen
Complementair mogelijk: - Behandeling van minderjarigen met een handicap (hoge/midden frequentie) - Training voor minderjarigen met handicap (hoge/midden frequentie) - Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap (hoge frequentie) - Weekend- en vakantieopvang overdag voor minderjarigen met een handicap

47 GES + typemodule Typemodule: “Verblijf voor minderjarigen met een GES+-problematiek” In deze typemodule zit de nodige opvang, begeleiding en behandeling reeds vervat die aangeboden worden in de specifiek erkende GES+ units. Het is dus niet noodzakelijk om bijkomende typemodules te indiceren.

48 GES + typemodule - biedt specifiek verblijf aan voor jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+) met inbegrip van de nodige opvang, begeleiding en behandeling. - infrastructuur en de begeleidingsintensiteit zijn aangepast aan de specifieke ondersteuningsvragen - naast de GES+-problematiek hebben deze jongeren mogelijk ook nog andere beperkingen

49 GES + typemodule: criteria
diagnostiek GES: volgens protocollen VAPH motivering in A doc: GES problematiek waarbij de draaglast uitzonderlijk hoog is omwille van de complexiteit van de problematiek steeds individueel per jongere gemotiveerd

50 Overgangsmodaliteiten
1 maart 2014

51 Overdracht dossiers 1 maart 2014
Tot en met 28/02/2014 kan bij het VAPH een vraag voor ondersteuning ingediend worden: ten laatste op 28/02/2014 A001 + A002 ontvangen op het VAPH = de aanvraag wordt behandeld door het VAPH Vanaf 01/03/2014 moeten alle aanvragen ingediend worden bij de ITP via het A-document

52 Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden op 1 maart overgedragen? Alle dossiers van minderjarigen en jong- volwassenen erkend als persoon met een handicap Overdracht dossier met contactgegevens van het laatste gekende MDT en contactpersoon zorgregie (verhuizen van CP-A d.m.v. verhuismodule in INSISTO)

53 Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden LATER overgedragen? Dossiers die ten laatste op 28/02/2014 volledig ingediend zijn bij het VAPH worden afgehandeld door het VAPH en na de PEC zitting doorgegeven aan de ITP

54 Overdracht dossiers 1 maart 2014
Welke dossiers worden NIET overgedragen? Onvolledig ingediende dossiers op 1 maart 2014 Dossiers met een actieve vraag op de CRZ maar zonder erkenning als persoon met een handicap

55 Multidisciplinaire teams

56 Multidisciplinaire teams
Voorstartfase in Oost-Vlaanderen MDT’s erkend door het VAPH VAPH betaalt alle A-documenten ingediend door MDT’s (bedragen blijven behouden)

57 Multidisciplinaire teams
Overgangsfase vanaf 1 maart 2014 erkenning en financiering binnen agentschap Jongerenwelzijn zelfde voorwaarden en bedragen als bij het VAPH

58 Multidisciplinaire teams
Overgangsfase vanaf 1 maart 2014 erkenning en financiering binnen agentschap Jongerenwelzijn zelfde voorwaarden en bedragen als bij het VAPH (per verslag)

59 Multidisciplinaire teams
Vanaf 1 januari 2015 nieuwe erkenningsvoorwaarden en kwaliteitseisen financiering binnen agentschap Jongerenwelzijn aan nieuwe voorwaarden


Download ppt "Veranderingen voor MDT’s vanaf 1 maart"

Verwante presentaties


Ads door Google