De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Justitie & hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Justitie & hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Justitie & hulpverlening

2 JUSTITIE Geen afgelijnde sector Grote spreiding bevoegdheden
Snel veranderend beleid en beleidsoriëntatie Politiek en maatschappelijk gevoelig Grens tussen justitie en hulpverlening is vaak vaag

3 Hulp- en dienstverlening
Hoe wegwijs raken als verwijzer? Hoe zicht krijgen op bevoegdheden? Hoe vlot instappen op het bestaande aanbod?

4 uitgangspunten Bevoegdheid Toegankelijkheid Diensten Doelgroep

5 bevoegdheid Gemeenschap tegenover federaal  wat speelt?
Historische ontwikkeling Politieke bevoegdheidslogica Expertise Inhoudelijke accenten

6 toegankelijkheid Vrijwillig tegenover verplicht is tegelijk een beetje een verhaal van rechtstreeks of niet rechtstreeks toegankelijk (mandaatgericht) ‘Vrijwillig’ situeert zich eerder op eerste en tweede lijn ‘Verplicht’ eerder op tweede (ambulant) en derde (residentieel)

7 diensten problematiek als invalshoek maatregel als invalshoek
hulpvraag als invalshoek  Is in de realiteit voor cliënten en diensten vaak een kluwen

8 doelgroep Lijkt beter afgebakend voor wie nog niet zo vertrouwd is met sector Lijkt het makkelijkst hanteerbaar gezien vertrek van cliënt en diens verhaal Via vertrek doelgroep en verhaal wordt verwijzing naar diensten met know-how meteen een meer gerichte verwijzing

9 doelgroep Burgers Slachtoffers Daders Minderjarigen Meerderjarigen

10 burgers Informatie en advies via rechtswinkels, juridische dienstverlening OCMW, eerstelijnsinformatie Justitiehuizen, …

11 slachtoffers Slachtofferbejegening (politie)
Slachtofferonthaal (justitiehuis) Slachtofferhulp (CAW’s)

12 daders Verplicht via justitiële maatregelen
Via beschermingsmaatregelen via vrijwillige hulpverlening

13 Het werkveld: slachtoffers
Menselijke aanpak Medeleven Informatie herstel

14 Het werkveld: slachtoffers
Het hulpaanbod Slachtofferzorg Slachtofferbejegening Slachtofferonthaal Slachtofferhulp slachtoffertherapie

15 Het werkveld: slachtoffers
Hulpverleningsdiensten Niet – categoriaal CAW CGG Categoriaal Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vluchthuis mishandelde vrouwen Justitiële diensten Dienst slachtofferonthaal

16 Het werkveld: het justitiehuis
Verlenen informatie, bijstand, doorverwijzing Bemiddelen tussen dader en slachtoffer Uitvoeren van voorlichtings- en begeleidingstaken Trefpunt voor overleg

17 Het werkveld: het justitiehuis
Vrij toegankelijk Slachtofferonthaal eerstelijnswerking

18 Het werkveld: het justitiehuis
Niet vrij toegankelijk (via mandaat) Vrijheid onder voorwaarden Bemiddeling in strafzaken Autonome werkstraf Probatie

19 Het werkveld: het justitiehuis
Niet vrij toegankelijk (via mandaat) Beperkte detentie Elektronisch toezicht Voorwaardelijke invrijheidstelling Terbeschikkingstelling Vrijstelling op proef (als geïnterneerde)

20 Het werkveld: het justitiehuis
Niet vrij toegankelijk (via mandaat) Burgerrechtelijke opdrachten

21 Het werkveld: justitieel welzijnswerk
Sleutelrol hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Werkt onder de koepel van een CAW Voor verdachten ,daders en hun onmiddellijke omgeving Individuele en structurele ondersteuning Met professionelen en vrijwilligers

22 Het werkveld: justitieel welzijnswerk
Binnen de gevangenis Individueel (trajectbegeleiding) Structureel (organisatie ondersteuning) Vrijwilligers Buiten de gevangenis Informatie Advies Psychosociale ondersteuning

23 Het werkveld: de gevangenis
Doel = hetzelfde aanbod voor gedetineerden als voor burgers Domeinen: welzijn, gezondheid, werk, onderwijs, cultuur, sport Aanbod vanuit Vlaamse Gemeenschap en vanuit Justitie

24 Het werkveld: de gevangenis
De psychosociale dienst onthaal, begeleiding, advies Informatieverschaffer rond planning detentie en strafuitvoeringsmodaliteiten Multidisciplinair Focus is reclasseringsgericht

25 Verwijzing of op zoek naar info?
Rond rechten en plichten: Justitiehuis, OCMW, … Rond slachtoffers: CAW’s voor hulp, Justitiehuis dienst slachtofferonthaal rond meer proceduregebonden aangelegenheden Rond daders: Justitiehuis, JWW Als betrokken derde: JWW, Justitiehuis, (zelf)hulpgroepen, andere reguliere hulpverlening

26 uitdagingen Preventie Responsabilisering Een goed beleid kiezen
Professionalisering Maatzorg en kwaliteitszorg Wachtlijsten betaalbaarheid

27 knelpunten Beroepsgeheim Samenwerking Motivatie Meldingsplicht
Hulp of controle


Download ppt "Justitie & hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google