De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het onderwijs op de speciale basisschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het onderwijs op de speciale basisschool"— Transcript van de presentatie:

1 Het onderwijs op de speciale basisschool
Koningin Julianaschool Aalten

2 Instroom in het SBO vanuit:
Peuterspeelzaal Basisschool Kindercentrum (KC) Verhuizing SBO-SBO Medisch kinderdagverblijf Via: PCL

3 Welke kinderen komen? kinderen met een vertraagde taal-/ denkontwikkeling hyperactieve en hypoactieve kinderen sociaal emotionele problemen: b.v. stil, agerend gedrag motivatie- en werkhoudingsproblemen (aandachtsgerichtheid) faalangst op basis van een negatief zelfbeeld sensomotorische problemen zintuiglijke problemen (visueel, auditief) autistisch spectrum stoornis neurotische problemen b.v. dwangmatig kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)

4 Hoe ziet het onderwijs eruit? Passend onderwijs ontwikkelingsgericht:
Betekenisvolle activiteiten Uitdagende speel- en werkomgeving Betrokkenheid van invloed op ontwikkeling Eigen initiatief Basale ontwikkelingsbehoeften Ontwikkelingsaspecten geïntegreerd Spel is context leermotivatie

5 Passend onderwijs sturend (orthodidactisch en orthopedagogisch):
Continuïteit in ontwikkeling Brede ontwikkeling Veiligheid bieden Structuur en ordening bieden Werken aan een positief zelfbeeld Stap voor stap werken met veel herhalingen Verwoorden wat je doet Relatie ontwikkelen met volwassenen en kinderen Autonomie (zelfstandigheid bevorderen en samen leren met de ander)

6 Hoe? Zone van de naaste ontwikkeling Dialoog en interactie
Gedifferentieerd werken Afwisseling open en geleide situaties Inspanning en ontspanning

7 Doelstelling : Een brede ontwikkeling stimuleren.
Het (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch aanbod sluit aan bij de zone van de naaste ontwikkeling.

8 Sociaal emotioneel naar van Op anderen gericht Egocentrisch
Speelt samen Zelfstandig Afstandelijk Meer zelfbesef en zelfbeleving Zelfsturing Egocentrisch Speelt alleen Afhankelijk Direct betrokken Weinig zicht op zichzelf Veldgestuurd gedrag

9 Het zich eigen maken van de wereld
naar Subjectieve wereld Vanuit materiaal Gericht op hier en nu Concrete begrippen Vanuit zichzelf Globaal Objectieve wereld Met materiaal Buiten het hier en nu Abstracte begrippen Buiten zichzelf Gedetailleerd

10 Betrokken instanties :
Ouders Basisscholen Onderwijs-advies- en -begeleidingsdienst Kinderarts Bureau Jeugdzorg GG-Net MEE Voogdij-instellingen AB

11 Het cyclisch proces van leerlingenzorg

12 Piet heeft (een) perspectief : of
Piet Perspectief gaat naar de speciale basisschool.

13 Het dossier op basis van gegevens bao en ouders

14

15

16 De start op school -> observatieperiode ~ 4 weken
Wat zien we? Herkenning van gegevens? Wat willen we nog weten -> periode van onderzoek en observatie

17 OVM invullen: alle balken (domeinen) 
De beginsituatie vaststellen op basis van twee informatiebronnen: - dossiergegevens bij plaatsing en  - eigen informatie/ observaties in de eerste 4 weken    Ontwikkelingsperspectief aangeven (4 maanden) m.b.v. OVM en didactisch model Het ontwikkelingsperspectief is gebaseerd op samenhang tussen verschillende ontwikkelingslijnen

18 Het OVM: volledig voor de jongere leerling
lijnen s.e.o. voor de oudere leerling

19 De jongere leerling: het didactisch perspectief

20

21 De oudere leerling: het didactisch perspectief

22 De handelingsplanning:
koppeling OVM en didactisch model betrokkenheid ouders waarborgen

23

24 Het groepsplan:. Piet wordt opgenomen in het groepsplan -
Het groepsplan:   Piet wordt opgenomen in het groepsplan - Opgesteld vanuit groepsoverzichten - Document voor alle groepen: > Organisatie: o.a. differentiatie / subgroepen en soort werkvorm / activiteit          > Inhoud: leerdoelen, methodiek en individuele begeleiding  - Vertaling: beginsituatie en perspectief zichtbaar in dagelijks handelen

25 Het groepsplan -bijstellen cyclus van 8 weken -m.b.v. groeps- en leerlingenbesprekingen -koppeling OVM en didactisch model -evaluatie van het ontwikkelingsperspectief -rendement weergeven -vertaling in bijstelling groepsplan

26

27

28 Evaluatie van de samenvatting OVM:
Het is opvallend dat op OVM: relatie met volwassenen zeer uiteenlopend scoort motivatie, idem auditieve waarneming, idem koppeling hoeveelheid-symbool, tellen, idem expressieve ontwikkeling (muzikale vorming) scoort laag spraakontwikkeling idem Advies hierbij: Bezinning op de uiteenlopende scores. De doorgaande lijn expressieve ontwikkeling (muzikale vorming verbeteren en inpassen in de organisatie van het groepsplan). Aandacht voor spraakontwikkeling i.s.m. logopedist, in onderdeel taaltraining inpassen. Zichtbaar in organisatie en inhoud groepsplan.

29 Evaluatie van de samenvatting didactische modellen:
Het is opvallend dat op het didactisch model voor jongere kinderen: De Avi-score laag is. Perspectieven zijn niet voldoende behaald. Advies hierbij: Het aanvankelijk leesonderwijs onder de loep nemen. Kijken naar het effect van de instructie, de leertijd, het aanbod. Keuzes beschrijven en invoegen in het nieuwe groepsplan naar organisatie en inhoud. Het is opvallend dat op het didactisch model voor oudere kinderen: De prognoses over het algemeen meer dan behaald zijn. Bezinning op de het stellen van het perspectief en de vertaling in het groepsplan. Begrijpend lezen wijkt af. Aandacht voor dit onderdeel in het groepsplan. Bezinning op het leerstofaanbod en de leertijd m.b.t. begrijpend lezen in de hoogste groepen.


Download ppt "Het onderwijs op de speciale basisschool"

Verwante presentaties


Ads door Google