De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Romeinen 1: 21 Dank U dat ik danken kan We beginnen de dienst met het staande zingen van Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) In deze dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Romeinen 1: 21 Dank U dat ik danken kan We beginnen de dienst met het staande zingen van Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) In deze dienst."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Romeinen 1: 21 Dank U dat ik danken kan We beginnen de dienst met het staande zingen van Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) In deze dienst wordt alles geprojecteerd. Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Anneke Vos Bij de bloemen: "Met heel ons HART danken we God voor alles wat groeit en bloeit"

2 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

3 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Die eeuwig rijke God moog’ ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

4 Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

5 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

6 Gezang 171: 1, 2, 3 Karianne Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

7 Gezang 171: 1, 2, 3 Allen Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, Waar Hij verschijnt met vuur. Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

8 Gezang 171: 1, 2, 3 Allen Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

9 Gebed Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Romeinen 1: 16 - 25 Zingen: Psalm 68: 2, 8 Preek over Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)

10 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan sterren ontelbaar, overal vandaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

11 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt druppels ontelbaar in de oceaan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

12 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht geuren ontelbaar zweven af en aan, onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam.

13 Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Voel je hart, voel je huid voel je adem als je fluit mensen ontelbaar overal vandaan onvoorstelbaar wonderlijk gedaan Heer hoe heerlijk is Uw naam. Coda Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan, Heer hoe heerlijk is Uw naam

14 Gebed Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Romeinen 1: 16 - 25 Zingen: Psalm 68: 2, 8 Preek over Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)

15 Gebed Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Romeinen 1: 16 - 25 Zingen: Psalm 68: 2, 8 Preek over Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)

16 Romeinen 1: 16 - 25 16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht

17 Romeinen 1: 16 - 25 van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te

18 Romeinen 1: 16 - 25 te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende

19 Romeinen 1: 16 - 25 en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

20 Psalm 68: 2, 8 't Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. Heft Gode blijde psalmen aan, laat 's Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

21 Psalm 68: 2, 8 Geloofd zij God met diep ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met al zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil: Hij schenkt uit goedheid zonder peil, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naadren van de dood, volkomen uitkomst geven.

22 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd.

23 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) "Ik leef prima. Ik kan best zonder God.“ → Ik mis de dankbaarheid

24 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) God niet bedanken: één van de ergste zonden basisfout

25 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) God niet bedanken: één van de ergste zonden Basisfout Waarom?  God is God  God is bekend

26 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)  God is bekend Mensen kennen God en tegelijk kennen ze Hem niet Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid Voor het verstand waarneembaar in Gods werken

27 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)  God is bekend Zijn goddelijkheid: Dat God er is: Geen iets maar Iemand Hoe God is:Door en door eerlijk

28 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) 'In het volgende hoofdstuk ga ik iets heel persoonlijks doen. Ik ga geen argumenten opsommen waarom God zou bestaan. Ik wil laten zien dat je al gelooft dat God bestaat.' (uit: Tim Keller – in alle redelijkheid)

29 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Dankbaarheid en christen zijn

30 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Danken geeft weerbaarheid tegen.. – is bron van … vervreemding van God- liefde voor God zonde - heiliging vanzelfsprekendheid - vreugde

31 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Danken geeft weerbaarheid tegen.. – is bron van … vervreemding van God- liefde voor God

32 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Niet danken → hart verduisterd

33 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Niet danken → hart verduisterd Danken → hart verlicht!

34 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69)

35 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Danken geeft weerbaarheid tegen.. – is bron van … zonde - heiliging

36 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) niet danken → afgoderij → overgeleverd aan zonde

37 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) niet danken → afgoderij → overgeleverd aan zonde Danken → God liefhebben → heiligheid!

38 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Danken → God liefhebben → heiligheid! Spannend …. auto ei appel

39 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) Danken geeft weerbaarheid tegen.. – is bron van … vanzelfsprekendheid - vreugde

40 Tekst: Romeinen 1: 21 Zingen: Gezang 132 (NG 69) "Dank U, o God, ik wil U danken … … dat ik danken kan."

41 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

42 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

43 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek.

44 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor hen die mij omringen, dank U voor wat mij toebehoort, dank U voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord.

45 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw Woord wilt geven aan ons allemaal.

46 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

47 Karianne: Opwekking 630 Dankgebed Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Dankgebed Dankcollecte Zingen: Liedboek 466: 1, 2, 3 Zegen = Karianne + gemeente zingen Gezang 10

48 Opwekking 630 Op elk moment van mijn leven in voor- of tegenspoed aanbid ik U, mijn Jezus en dank U voor uw bloed. Ik vind kracht in U, mijn Vader, als ik heel dichtbij U ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk:

49 Opwekking 630 Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: 'ik hou van U'. Refrein:

50 Opwekking 630 Op elk moment van mijn leven bij dag en bij nacht wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw.

51 Opwekking 630 Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: 'ik hou van U'. Refrein:

52 Opwekking 630 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van U'.

53 Karianne: Opwekking 630 Dankgebed Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Dankgebed Dankcollecte Zingen: Liedboek 466: 1, 2, 3 Zegen = Karianne + gemeente zingen Gezang 10

54 Psalm 67: 1, 2, 3 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

55 Psalm 67: 1, 2, 3 Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond, dat alle landen zich verblijden, laat juichen heel het wereldrond. Volken zult U richten, U gaat vrede stichten door gerechtigheid. Volken aller landen worden door uw handen tot uw heil geleid.

56 Psalm 67: 1, 2, 3 Dat alle volken, Heer, U prijzen, uw naam bezingen in hun lied. U wilt uw goedheid ons bewijzen, nu ons het land zijn vruchten biedt. God schenkt allerwegen ons zijn rijke zegen. Hij, die alles geeft, Hij zij hoog geprezen, Hem moet ieder vrezen die op aarde leeft.

57 Karianne: Opwekking 630 Dankgebed Zingen: Psalm 67: 1, 2, 3 Dankgebed Dankcollecte Zingen: Liedboek 466: 1, 2, 3 Zegen = Karianne + gemeente zingen Gezang 10

58 COLLECTE de 1e collecte is voor de DVN project in India. de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 466: 1, 2, 3

59 Dankdag 2008 - India

60 India De opbrengst van de collecte is bestemd voor een ontwikkelings- project in India

61 De Verre Naasten in India DVN werkt in India samen met een christelijk ziekenhuis: Spandana

62 Het ziekenhuis werkt duidelijk zichtbaar vanuit christelijke motivatie

63 Christelijk ziekenhuis Spandana Vanuit dit ziekenhuis is een programma opgezet voor het omliggende (arme) plattelandsgebied

64 Centraal-India: Spandana In 15 omliggende dorpen leren de inwoners: lezen en schrijven voedingsleer en hygiëne voorkomen en bestrijden van malaria en tuberculose Betere landbouwmethodes

65

66 Spandana Wat gebeurt er nog meer? opleiding verloskundigen werken aan gemeenschapszin, omzien naar elkaar landbouw- en kredietprojecten watervoorziening

67

68 Maakt u al dit werk mede mogelijk? DVN wil Spandana helpen dit mooie project verder uit te breiden. Draagt u ook bij?

69 Dankdagcollecte 2008 Namens onze naasten in India: Hartelijk bedankt!

70 COLLECTE de 1e collecte is voor de DVN project in India. de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 466: 1, 2, 3

71 Liedboek 466: 1, 2, 3 Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen; dan waakt alom een englenwacht, dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen.

72 Liedboek 466: 1, 2, 3 En wat er dreig', of wie er woed', mijn Herder blijft mij leiden. Geen donker dal van tegenspoed kan van zijn staf mij scheiden. Hij blijft mij overal nabij, naar stille waatren voert Hij mij en liefelijke weiden.

73 Liedboek 466: 1, 2, 3 Ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, is mij in Hem gegeven: mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart, mijn eeuwig licht en leven.

74 Gezang 10 De HEER zegene u. De HEER zegene u, en Hij behoede u. De HEER doe zijn aangezicht over u lichten En zij u genadig Amen. De HEER zegene u. De HEER zegene u, en Hij behoede u. De HEER verheffe zijn aangezicht over uw leven En geven u vrede. Amen


Download ppt "De preek gaat over Romeinen 1: 21 Dank U dat ik danken kan We beginnen de dienst met het staande zingen van Gezang 141: 1, 2, 3 (GK 35) In deze dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google