De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marleen De Vry Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid Toelichting Flankerend Onderwijsbeleid 9 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marleen De Vry Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid Toelichting Flankerend Onderwijsbeleid 9 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Marleen De Vry Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid Toelichting Flankerend Onderwijsbeleid 9 februari 2010

2 Marleen De Vry Ondersteuning lokale scholen tot 1 jan. 2008 in feite verboden Reden: Schoolpact 20 nov. 1958 Uitzondering: vijf sociale voordelen in het BaO (+ in theorie ook drie in het SO)

3 Marleen De Vry Netoverschrijdend beleid, waarom? Complexe problematiek van kansarmoede, taalachterstand, schooluitval vraagt net- en sectoroverschrijdende aanpak. OESO slaat alarm: maatschappelijke kost ongekwalificeerd schoolverlaten groter dan kost financiële crisis!!! Thema’s als mobiliteit, milieu, sport, cultuur, preventie, Noord-Zuid en integratie stimuleerden eerder al lokale, netoverschrijdende actie.

4 Marleen De Vry Wetgeving Sociale voordelen (Decreet BaO, 13/07/2001) GOK-decreet 2002-2004 Decreet Flankerend Onderwijsbeleid op lokaal niveau, 30 nov. 2007

5 Marleen De Vry De “sociale voordelen” Welke zijn de sociale voordelen? (Decreet BaO, 13/07/2001) 1.het ochtend- en avondtoezicht: voor- en naschoolse opvang 2.het middagtoezicht 3.het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur en ruimtes voor culturele evenementen 4.de kosten voor de toegang tot het zwembad, uitgezonderd de kosten voor één jaar gesubsidieerd zwemmen 5.het leerlingenvervoer, i.e. het woonschoolvervoer, niet het 'intern' vervoer.

6 2002-2004 GOK-decreet Inschrijvingsrecht Beginselen, voorrangsregeling, weigering, procedure LOP’s Oprichting, samenstelling, bevoegdheid, werking Commissie inzake leerlingenrechten Oprichting, samenstelling, bevoegdheid, werking Geïntegreerd ondersteuningsaanbod Gelijkekansenindicatoren, middelen Uren zorgbeleid Tijdelijk project kunstinitiatie Marleen De Vry

7 Decreet FOB = subsidiedecreet Hfdst 1: Algemene bepalingen en definities Hfdst 2: Sociale & Andere Voordelen Hfdst 3: Leerplicht en kleuterparticipatie Hfdst 4: Projectsubsidies centrumsteden: voorwaarden Hfdst 5: Projectsubsidies andere gemeenten: voorwaarden Hfdst 6: Flankerend onderwijsbeleid in Brussel Hfdst 7: Slotbepalingen

8 Marleen De Vry Decreet Praktijk Wie voert dit decreet uit? Waarmee? Hoe? Welk beleid? Inhoud? Sociale of andere voordelen? De drie decretale thema’s Projecten en projectsubsidies 10 beleidssporen als houvast

9 Marleen De Vry Wie? Waarmee? Hoe? Neutrale, netoverschrijdende regisseur Aparte middelen FOB Regierol FOB: overleg met gemeentelijke en autonome partners om samen een beleid uit te werken Integraal beleid: samenwerken met vele partners –kansenpas: OCMW, cultuur, jeugd, sport, belangenverenigingen –spijbelen: lokale politie, parket, artsen, CLB… Overleg- en adviesstructuur: GD Art.200 Onderwijsplan(ning) + bekrachtiging door de gemeenteraad

10 Marleen De Vry Welk beleid? Vertrekken van omgevingsanalyse: indicatoren en schets onderwijsveld (Stapsgewijze) rekening houden met alle onderwijsniveaus: BaO, SO, HO, DKO, CVO, BaEd Hoe decretale verplichtingen aanpakken? Hoe omgaan met de sociale en andere voordelen? Nadenken welke projecten of afspraken lokaal wenselijk zijn; tien beleidssporen als houvast

11 Marleen De Vry 3 decretale verplichtingen 1.Medewerking leerplichtcontrole = onderzoek restdossiers niet ingeschreven leerplichtigen 2.Bevorderen algemene kleuterparticipatie i.s.m. LOP 3.Spijbelbeleid i.s.m. LOP

12 Marleen De Vry 10 beleidssporen 1.ondersteunen van leerlingen en ouders 2.begeleiden van risicojongeren 3.ondersteunen van schoolteams en schoolbeleid 4.creëren van leerkrachtige, brede schoolomgevingen 5.creëren van vlot bereikbare en veilige schoolomgevingen 6.beleid voeren t.a.v. de “sociale voordelen” 7.uitbouwen van een sociaal onderwijsbeleid met oog voor armoede en sociale uitsluiting 8.wegwijs maken in leer- en studietrajecten 9.stimuleren van levenslang en levensbreed leren 10.werken aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt

13 Marleen De Vry 1.Ondersteunen van leerlingen en ouders Voor- en vroegschoolse taalstimulering, taalaanbod in schoolvakanties, opvoedingsondersteuning, NT2 voor ouders, studieondersteuning aan huis, brugfiguren, voorleesmiddagen (Nederlands en moedertaal van het kind), kleuterparticipatie en aandacht voor leerplicht horen hierbij. 2. Focus op risicojongeren Centraal meldpunt voor spijbelaars, time-outprojecten, project probleemgedrag op school, samenwerking onderwijs-politie-parket, HERGO, rondetafel, jongerencoaches…

14 Marleen De Vry 3. Schoolteams en -beleid ondersteunen agressie en probleemgedrag op school, pestactieplan, spijbelpreventie: ondersteunend schoolklimaat, opvoeden tot tolerantie en sociale weerbaarheid, drugspreventie 4. Stimulerende leeromgeving organiseren Bredeschoolprojecten –Brede school ingebed in de buurt –Samenwerkingsprojecten met DKO-scholen en met lokaal vrijwilligerswerk Brede vorming, vaak i.s.m. stedelijke diensten –Projecten onderwijs en cultuureducatie, milieueducatie, stadsklas, plattelandsklas, educatieve koffers, afvalpreventie, multiculturele wandeling

15 Marleen De Vry 5. Veilige schoolomgeving & duurzame mobiliteit Schoolvervoersplannen, veilig-naar-schoolacties, STOP-acties, verkeerseducatie, fiets- en bromfiets-behendigheidsparcours, fiets- en bromfietscontrole 6. Keuzes t.a.v. sociale en andere voordelen De reglementering sociale voordelen blijft behouden In het SO bestaan sociale voordelen (1-3) alleen in theorie In het BaO worden buitenschoolse kinderopvang en vervoer zelden als sociaal voordeel georganiseerd wegens te duur STOP ipv gratis leerlingenvervoer & duurzaam naar school Blijft over als sociaal voordeel: middagtoezicht, ter beschikking stellen infrastructuur sport en cultuur, toegang tot het zwembad

16 Marleen De Vry Andere voordelen Voorheen verboden Nu mogelijk (art 9 - 11), ook voor DKO, VWO, Syntra e.a.! niet verplicht gelijk voor alle scholen die aan de criteria voldoen WAT IS HET NIET? Bijspringen voor extra middelen nastreven/bereiken ODET of verlevendiging schoolgebeuren Onderhouden, verfraaien infrastructuur andere schoolbesturen WAT WEL? Voorwaarden: Context van lokaal flankerend onderwijsbeleid Schoolbesturen verzoeken erom Gemeente bepaalt criteria; specifieke doelgroep mag indien netoverschrijdend

17 Marleen De Vry 7. Sociaal onderwijsbeleid Wegwijs in armoede: vorming schoolteams, leraren in opleiding, OCMW-medewerkers Kansenpas, OK-pas Fonds schoolrekeningen, sociaal fonds Laptop-uitleenproject Ondersteuning school- en studietoelagen 8. Wegwijs in leer- en studietrajecten netneutraal overzicht van het lokale onderwijsaanbod + trajectadvies methodieken voor traject- en studiekeuzebegeleiding

18 Marleen De Vry 9. Levenslang en levensbreed leren Doelgroepenbeleid volwassenenonderwijs i.s.m. consortium Lessen BaEd en VWO op de werkvloer EVC-portfolio’s, ervaringsattesten, Vlaamse kwalificatiestructuur DKO 10. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Project Alternerend Leren i.s.m. Resoc Deeltijds@work Werkplekleren, stage- en startbaanprojecten Internationale stages

19 Marleen De Vry Regeerakkoord Prioriteit = ongekwalificeerde uitstroom terugbrengen tot 12%, liefst tot minder dan 10% OESO wijst op maatschappelijke kost van deze ongekwalificeerde uitstroom: hoger dan kost financiële crisis Enige echte weg = preventie van schoolse achterstand Hoe? Taalstimulering, kloof tussen school- en thuismilieu overbruggen, financiële drempels slechten, participatie aanmoedigen aan sociale, culturele, sportieve leven


Download ppt "Marleen De Vry Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid Toelichting Flankerend Onderwijsbeleid 9 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google