De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Participatie Beleidsprioriteit Historiek 1988Gemeenschapsonderwijs 1991Participatieraden gesubsidieerd onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Participatie Beleidsprioriteit Historiek 1988Gemeenschapsonderwijs 1991Participatieraden gesubsidieerd onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Participatie Beleidsprioriteit Historiek 1988Gemeenschapsonderwijs 1991Participatieraden gesubsidieerd onderwijs – Vlaamse Onderwijsraad 1995Syndicaal overleg 1996Ouderkoepelorganisaties 1999Studenten- en leerlingkoepelorganisaties 1999Leerlingenraden in het secundair onderwijs

2 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Uitgangspunten Investeren in vorming Expertise Centrum Lokale Participatie Schoolniveau Stroomlijning & versterking Schoolbestuur Respect voor Syndicaal overleg VlOR Strategische adviesraad Middenveld Samenstelling Deskundigen

3 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Besluitvormingsproces  2000 – 2001informeel overleg Europees voorzitterschap  nov-dec 2002advies IvF, begrotingsakkoord, goedkeuring Vlaamse regering  jan-feb 2003advies Vlor & SERV, syndicaal overleg  maart 2003goedkeuring Vlaamse regering  september 2003advies Raad van State  november 2003goedkeuring Vlaamse regering  dec 2003-ma 2004 Onderwijscommissie (hoorzittingen, amendementen, adviesvragen RvS)  april 2004Vlaams Parlement

4 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Lokale Participatie Gesubsidieerd basis- en secundair onderwijs 1 april 2005: participatieraadschoolraad Gemeenschapsonderwijs Het bijzonder decreet blijft van toepassing Samenstelling Rol directie en schoolbestuur Bevoegdheden SCHOOLRAAD

5 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Schoolraad: Samenstelling  Ouders  Personeel  Leerlingen (in het SO)  De lokale gemeenschap Door verkiezingen Of Vanuit de pedagogische raad, Ouderraad of leerlingenraad Door coöptatie

6 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Schoolraad: bevoegdheden  Informatierecht en communicatieplicht  Overleg (als een ontwerp van beslissing voorligt)  Instemming ?  Advies Facultatief advies (op eigen initiatief v/d schoolraad) Verplicht advies (als een ontwerp van be- slissing voorligt)

7 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Schoolraad Rol directie en schoolbestuur: Gespreks- en overlegpartner De directeur woont vergaderingen bij met raadgevende stemDe directeur kan gemandateerd worden door het school- bestuur om namens het schoolbestuur autonoom op te treden Directie, schoolbestuur en schoolraad sluiten een over- eenkomst omtrent het uitoefenen v/d participatierechten

8 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Lokale participatie Door verkiezing Geheim & Stemplicht Door verkiezing Geheim & Stemplicht Door verkiezing Geheim Inwerkingtreding:1 september 2004 Toepassing: Hele leerplichtonderwijs (m.u. type 5) Pedagogische RaadLeerlingenraadOuderraad Als 10% erom vraagt SO: oprichting verplicht BO: Als 10% v/d 11-13 – Jarigen erom vraagt Als 10% erom vraagt Oprichting Via de Schoolraad Advies op eigen initiatief Bevoegdheid Informatierecht adviesrecht

9 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Lokale participatie Sancties en Garanties  bescherming van de leden van de raden  bemiddeling tijdens de overleg- of adviesperiode (optie)  klachten omtrent bevoegdheden en besluitvormingsproces -> Commissie Zorgvuldig Bestuur  besluitvormingsprocedure en bevoegdheden van de schoolraad: -> Subsidiëringsvoorwaarde -> Financieringsvoorwaarde

10 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Expertisecentrum Ondersteuning van de lokale participatie Coördinatie van een aanbod aan scholen i.s.m. externe vormingsorganisaties VZW met vertegenwoordiging van Datum van inwerkingtreding nog niet bepaald Vorming Materiaalontwikkeling Koepels – Inrichtende Machten Vakorganisaties Ouderkoepelorganisaties Leerlingkoepelorganisaties Doelgroepen Experten

11 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad Opdracht Termijn: -> 30 dagen -> spoedadvies  hoofdlijnen van een beleid  maatschappelijke ontwikkelingen  samenwerkingsakkoorden Facultatief advies  op vraag van de minister overleg tussen de geledingen m.h.o. implementatie nieuwe beleidslijnen Overleg Antwoord van de minister  decreten  beleidsbrieven en nota’s  tijdelijke projecten van onderwijskundige aard  thema’s kunnen bij decreet toegevoegd worden Verplicht advies Beter Bestuurlijk Beleid VlOR = strategische adviesraad v/h Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

12 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad Samenstelling Algemene Raad 4 deelraden  Raad Basisonderwijs  Raad Secundair Onderwijs  Raad Hoger Onderwijs  Raad Levenslang en Levensbreed Leren (DKO, VO, BE)

13 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad Geledingen Gecoöpteerde leerkrachten Externe experten: departement onderwijs kabinet inspectie deskundigen HO Vertegenwoordigers van: instellingshoofden HO inrichtende machten CLB’s personeel van de onderwijsinstellingen leerlingen studenten ouders soc.-economische wereld soc.-culturele wereld aanduiding Rechtstreeks verkozen directeurs verkiezing coöptatie

14 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Vlaamse Onderwijsraad Inwerkingtreding is nog niet bepaald !

15 Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Ouderkoepelverenigingen Subsidiëring:  Enveloppe nieuwe subsidiëringsvoorwaarden vanaf schooljaar 2005-2006  Aangesloten ouderraden of verenigingen Minstens 100 Aan te tonen: financiële bijdrage Decreet 1996: ROGO – KOOGO - VCOV


Download ppt "Participatie op school & Vlaamse Onderwijsraad Participatie Beleidsprioriteit Historiek 1988Gemeenschapsonderwijs 1991Participatieraden gesubsidieerd onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google