De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010

2 Vervroegde uitstapregelingen2 Inleiding Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBS58+) Bijkomende terbeschikkingstelling voor personeelsleden geboren vanaf 1 september 1947 tot en met 31 augustus 1954 - Bonus

3 Vervroegde uitstapregelingen3 Reglementering TBS58+ - Bonus BVR 11/02/2000 gewijzigd OZ 29/03/2002 ref. PERS/2002/3

4 Vervroegde uitstapregelingen4 Reglementering Waar te vinden? Wetwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs –TBS 58+, 56+, 55+ –terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

5 Vervroegde uitstapregelingen5 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

6 Vervroegde uitstapregelingen6 Voorwaarden Geldig voor alle personeelscategorieën geboren na 31 augustus 1947 Vast benoemd zijn 58 jaar oud zijn op de vooravond uitzondering : de personeelsleden die uitsluitend titularis zijn van een betrekking in het ambt van kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming, moeten de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt; 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor een staatspensioen In hoofdambt fungeren Geen aanspraak kunnen maken op staatspensioen

7 Vervroegde uitstapregelingen7 Samenstelling 20 dienstjaren Alle diensten die in aanmerking komen voor de berekening van de wedde zonder evenwel rekening te houden met de leeftijdsbeperkingen voor onderwijsdiensten en andere openbare diensten –Opgelet loopbaanonderbreking Dus ook nuttige ervaring boven de leeftijdstrap Tijdsbonificaties voor diploma’s Militaire diensten

8 Vervroegde uitstapregelingen8 Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april Ten vroegste op de eerste uitstapdatum nà de 58ste verjaardag

9 Vervroegde uitstapregelingen9 Einde Eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het personeelslid 60 jaar wordt (pensionering) tenzij pensionering wegens ziekte

10 Vervroegde uitstapregelingen10 Administratieve stand Terbeschikkingstelling met wachtgeld Terbeschikkingstelling is geldig voor de volledige vast benoemde opdracht Tijdelijke uren komen niet in aanmerking Personeelslid levert geen prestaties meer Keuze is onomkeerbaar Betrekking wordt vacant

11 Vervroegde uitstapregelingen11 Administratieve stand Personeelslid tekent geen ontslag Personeelslid blijft administratief verbonden aan de school ! Het is de verantwoordelijkheid van de school om de terbeschikkinggestelde personeelsleden op de hoogte te houden van wetswijzigingen die op hen betrekking hebben Recht op een wachtgeld  zie uitleg bonus

12 Vervroegde uitstapregelingen12 Cumulatie Geen onderwijsdiensten behalve: –bijbetrekking sociale promotie, die men reeds uitoefende –voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs –middagtoezicht in het basisonderwijs –busbegeleiding –herindiensttreding

13 Vervroegde uitstapregelingen13 Herindiensttreding Kan enkel in de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel Enkel bij een vastgesteld tekort aan gekwalificeerd personeel

14 Vervroegde uitstapregelingen14 Cumulatie buiten het onderwijs Binnen bepaalde inkomensgrenzen (zie OZ) zijn volgende activiteiten mogelijk: OZ –werknemer in de openbare of private sector –zelfstandige –andere bezigheden of mandaten, die binnen de inkomensgrenzen vallen Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken

15 Vervroegde uitstapregelingen15 Cumulatie buiten het onderwijs Politieke mandaten, of mandaten bij het O.C.M.W., of openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, wanneer deze mandaten ingingen voor de aanvang van de terbeschikkingstelling opgelet: na de verkiezingen krijgt men een nieuw mandaat Cumulatie met een overlevingspensioen

16 Vervroegde uitstapregelingen16 Cumulatieformulier Formulier “Cumulatieverklaring”Cumulatieverklaring –Samen met mededeling goedkeuring aanvraag TBS58+ stuurt WS 2 exemplaren op –1 exemplaar terugsturen –2 de exemplaar bewaren om wijzigingen te kunnen meedelen Te vinden op wetwijswetwijs Altijd invullen (behalve herindiensttreding)

17 Vervroegde uitstapregelingen17 Aanvraag en Termijnen TBS58+ wordt toegekend door de inrichtende macht  geen recht Aanvraag indienen bij inrichtende macht 3 maanden voor de aanvang; inkorting mogelijk na overleg Personeelslid krijgt schriftelijke bevestiging van het Departement Onderwijs Indien nog geen schriftelijke bevestiging: de betrekking verder blijven uitoefenen

18 Vervroegde uitstapregelingen18 Aanvraag en Termijnen Belangrijk: het departement Onderwijs werkt niet met terugwerkende kracht Dossier moet bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming O& V) binnen zijn ten laatste op de vooravond van de aanvangsdatum Zorg ervoor dat de procedure bij de inrichtende macht tijdig rond is

19 Vervroegde uitstapregelingen19 Aanvraag en Termijnen Correcte afhandeling enkel gegarandeerd indien het dossier 3 maanden voor de aanvang van de terbeschikkingstelling bij het Departement Onderwijs toekomt

20 Vervroegde uitstapregelingen20 Overlevingspensioen Personeelslid met recht op een overlevingspensioen kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn/haar wachtgeld(toelage) BEDOELING Overlevingspensioen verder uitkeren Bedrag wachtgeld(toelage) aanpassen aan de cumulatiegrenzen van het overlevingspensioen.

21 Vervroegde uitstapregelingen21 Overlevingspensioen Alleen op verzoek van betrokkene Hoe aanvragen: via aangetekend schrijven aan de coördinator van het werkstation

22 Vervroegde uitstapregelingen22 Bonus

23 Vervroegde uitstapregelingen23 Wat Enkel voor wie geboren is in de periode 1 september 1947 tot en met 31 augustus 1954 Geeft mogelijkheid aan deze specifieke leeftijdscategorie om vóór de leeftijd van 58 jaar vervroegd uit te stappen

24 Vervroegde uitstapregelingen24 Overeenkomsten TBS58+ Zelfde voorwaarden tenzij anders vermeld Identieke cumulatievoorwaarden –Aangeven via zelfde cumulatieverklaring Herindiensttreding is mogelijk mits inachtneming van de voorwaarden Mogelijkheid om afstand te doen van wachtgeld (volledige bonus) Zelfde administratieve stand

25 Vervroegde uitstapregelingen25 Verschillen met TBS58+ 55 jaar oud zijn op de vooravond Kan doorlopen na de leeftijd van 60 jaar –indien personeelslid geen TBS58+ neemt Omvang Wijze van opname

26 Vervroegde uitstapregelingen26 Omvang Bonus = aantal maanden tijdskrediet 6,5% van de hoogste geldelijke anciënniteit, uitgedrukt in maanden, die een personeelslid bezit op de eerste van de maand volgend op zijn 55ste verjaardag Resultaat wordt naar boven afgerond

27 Vervroegde uitstapregelingen27 Omvang Stappen: –bepaal de eerste dag van de maand volgend op de 55ste verjaardag –bepaal de geldelijke anciënniteit op deze datum in maanden –bij verschillende anciënniteiten: neem steeds de hoogste –neem 6,5 % en rond naar boven af

28 Vervroegde uitstapregelingen28 Bonus: omvang Voorbeeld  geboren op 16/05/1953 => 55 jaar op 16/05/2008  berekening 6,5% op 01/06/2008  01/06/2008: 28 jaar geldelijke anciënniteit  28 jaar = 336 maanden x 6,5% = 21,8 maanden => 22 maanden extra

29 Vervroegde uitstapregelingen29 Wijze van opname Volledig: personeelslid levert geen prestaties meer Halftijds: wekelijkse prestaties blijven verrichten die de helft bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur

30 Vervroegde uitstapregelingen30 Wijze van opname Een vierde: wekelijkse prestaties blijven verrichten die 3/4 bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur Opmerking: directeurs, adjunct-directeurs, coördinatoren, technisch adviseurs, beheerders en technisch adviseurs- coördinatoren kunnen niet voor 1/4 uitstappen

31 Vervroegde uitstapregelingen31 Wijze van opname Opvoedend hulp- administratief en ondersteunend personeel kunnen wel voor 1/4 uitstappen Enkel vastbenoemde opdrachten komen in aanmerking Alle tijdelijke opdrachten worden stopgezet

32 Vervroegde uitstapregelingen32 Wijze van opname Wijze van opname bepaalt tijdsduur van de bonus –halftijds: bonus X2 –een vierde: bonus X4 ENKEL overstappen naar een groter volume is mogelijk –1/4 FT  1/2 FT  1/1 FT

33 Vervroegde uitstapregelingen33 Wijze van opname voorbeeld –bonus bedraagt 22 maanden – 1 jaar 1/4-opname (=3 maanden) 1 jaar halftijdse opname (=6 maanden) 1 jaar voltijdse opname (= 12 maanden) = totaal 21 maanden

34 Vervroegde uitstapregelingen34 Ingeleverde opdracht Bonus is enkel geldig voor de vast benoemde uren Wachtgeld op basis van de ingeleverde uren –Tijdelijke uren komen niet in aanmerking De volledige of gedeeltelijke inlevering van de opdracht is definitief Onveranderlijk –tenzij overstap naar hoger volume De ingeleverde uren worden vacant

35 Vervroegde uitstapregelingen35 Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april Ten vroegste op de eerste uitstapdatum nà de 55ste verjaardag

36 Vervroegde uitstapregelingen36 Bepaal ingangsdatum Bepaal ingangsdatum TBS58+ of pensioen –voor TBS58+ is dit de eerste uitstapdatum volgend op de 58ste verjaardag (ten vroegste) Bepaal de grootte van de bonus Bepaal de wijze van opname (volledig of gedeeltelijk)

37 Vervroegde uitstapregelingen37 Bepaal ingangsdatum Trek het bekomen resultaat af van de gekozen uitstapdatum: = terugrekeningsdatum De aanvangsdatum is de eerste uitstapdatum die gelegen is voor deze terugrekeningsdatum

38 Vervroegde uitstapregelingen38 Bepaal ingangsdatum Valt de terugrekeningsdatum samen met één van de drie uitstapdata dan is deze datum de aanvangsdatum en niet de volgende uitstapdatum Bonus kan ten vroegste ingaan op de eerste uitstapdatum na de 55ste verjaardag Kan wel aanvangen na de leeftijd van 60 jaar (ook voltijds) als men geen TBS58+ opneemt

39 Vervroegde uitstapregelingen39 Bepaal ingangsdatum voorbeeld –personeelslid geboren op 23/9/1947 (58j. op 23/9/2005) –bonus bedraagt 20 maanden –personeelslid wil zo snel mogelijk volledig uitstappen –eerstvolgende uitstapdatum na 58j. = 01/01/2006 –na aftrek bonus van 20 maanden = 01/05/2004 –vroegst mogelijke instapdatum = 01/04/2004

40 Vervroegde uitstapregelingen40 Einde Bij het opnemen van een TBS58+ of pensionering Geen onderbreking tussen bonus en TBS58+/pensioen Kan doorlopen na de leeftijd van 60 jaar (ook voltijds) als men geen TBS58+ opneemt Laatst mogelijke einddatum: de laatste dag van het schooljaar waarin het personeelslid 65 jaar oud wordt

41 Vervroegde uitstapregelingen41 Aanvraag Uitstapplan opmaken Geeft overzicht van wijze van opname van de bonus over de volledige periode Vanaf start bonus tot aan TBS 58+/pensioen Wijziging uitstapplan (enkel meer=1/4->1/2->volledige bonus) kan enkel om uitzonderlijke familiale redenen en binnen bestaande modaliteiten ( data en saldo bonus)

42 Vervroegde uitstapregelingen42 Simulatiemodule voor exacte uitstapdatum Op Wetwijs –Simulatie uitstapregelingSimulatie uitstapregeling

43 Vervroegde uitstapregelingen43 Simulatiemodule

44 Vervroegde uitstapregelingen44

45 Vervroegde uitstapregelingen45 Geld. anc. op 55j Wordt automatisch aan personeelslid en aan de school bezorgd via een loopbaanfiche –personeelslid: 2 ex. –school: 1ex. Wanneer: enkele maanden voor de 55ste verjaardag Indien loopbaanfiche fout: tijdig reageren –personeelslid stuurt 2de exemplaar terug met aanpassingen

46 Vervroegde uitstapregelingen46 Berekening wachtgeld(toelage ((Tantième X 1/55 + Tantième X 1/60) X laatste activiteitswedde(toelage)) – percentage op de laatste activiteitswedde(toelage) (zonder nuttige ervaring) Het verminderingspercentage bedraagt –8% bij uitstap op 55 jaar –7% bij uitstap op 56 jaar –5% bij uitstap op 57 jaar –3% bij uitstap op 58 jaar

47 Vervroegde uitstapregelingen47 Berekening wachtgeld(toelage Tantième X 1/55 – alle onderwijsdiensten Tantième X 1/60 –diensten in een CLB –militaire diensten –openbare diensten: diensten in de verschillende overheden

48 Vervroegde uitstapregelingen48 Berekening wachtgeld(toelage Tellen niet mee –tijdsbonificaties voor diploma’s –nuttige ervaring

49 Vervroegde uitstapregelingen49 Berekening wachtgeld(toelage Het (de) wachtgeld(toelage) blijft onveranderd gedurende de gehele terbeschikkingstelling Wel indexaanpassing of perequatie Het wachtgeld blijft eveneens onveranderd bij een overstap van een bonus naar een TBS 58+ ! –ook het verminderingspercentage blijft ongewijzigd

50 Vervroegde uitstapregelingen50 Berekening wachtgeld(toelage Berekening wachtgeld(toelage) op basis van de vaste benoeming aan de vooravond van de TBS58+/bonus –ook indien men fungeert in het stelsel van verminderde prestaties of loopbaanonderbrekingook indien men fungeert in het stelsel van verminderde prestaties of loopbaanonderbreking Uitzondering: bij terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) –basis: laatste activiteitswedde op de vooravond van deze dienstonderbreking

51 Vervroegde uitstapregelingen51 Vakantiegeld en eindejaarstoelage De perioden gedurende dewelke een personeelslid een VTBS55+ opneemt komen volledig in aanmerking voor de berekening van de eindejaarstoelage en het vakantiegeld.

52 Vervroegde uitstapregelingen52 Bonus en TBSPA Bonus is cumuleerbaar met een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) –overschrijding duur van 5 jaar TBSPA is toegestaan –enkel indien de bonus volledig is opgebruikt

53 Vervroegde uitstapregelingen53 Voorbeeld Personeelslid geboren op 8/1/1954 benoemd als lerares(barema 301) voor een voltijdse opdracht in scholengroep Sint-Rembert. Zij heeft op 1/2/2009 een geldelijke anciënniteit van 33 jaar. Wanneer kan zij ten vroegste volledig uitstappen?

54 Vervroegde uitstapregelingen54

55 Vervroegde uitstapregelingen55 Berekening wachtgeld De brutobelastbare maandwedde op de vooravond van de uitstap = 3741,05 euro(=2120,29 netto maandwedde) Leeftijdsvermindering op 55 jaar = 8% Aantal jaren in het onderwijs : 1/9/1974 tot 31/12/2009 = 35 jaar en 4 maanden Berekening zonder vermindering: 3741,05 x 35,33/55 = 2403,11 euro Berekening leeftijdsaftrek : 8% van de laatste aciviteitswedde!!!! Dus 8% van 3741,05 = 299,28 euro Berekening verminderd wachtgeld : 2403,11 – 299,28 = 2103,83 euro bruto belastbaar Na aftrek van SZ en BV = 1384,51 netto maandwedde

56 Vervroegde uitstapregelingen56 Aanvraag simulatie Van zodra loopbaanfiche met vermelding van bonus ontvangen van Ministerie van Onderwijs kan de personeelsadministratie simulatie van wachtgeld maken.


Download ppt "VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google