De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN"— Transcript van de presentatie:

1 VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN
Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010

2 Vervroegde uitstapregelingen
Inleiding Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBS58+) Bijkomende terbeschikkingstelling voor personeelsleden geboren vanaf 1 september 1947 tot en met 31 augustus Bonus Vervroegde uitstapregelingen

3 Vervroegde uitstapregelingen
Reglementering TBS58+ - Bonus BVR 11/02/2000 gewijzigd OZ 29/03/2002 ref. PERS/2002/3 Vervroegde uitstapregelingen

4 Vervroegde uitstapregelingen
Reglementering Waar te vinden? Wetwijs: TBS 58+, 56+, 55+ terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde uitstapregelingen

5 Vervroegde uitstapregelingen
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde uitstapregelingen

6 Vervroegde uitstapregelingen
Voorwaarden Geldig voor alle personeelscategorieën geboren na augustus 1947 Vast benoemd zijn 58 jaar oud zijn op de vooravond uitzondering : de personeelsleden die uitsluitend titularis zijn van een betrekking in het ambt van kleuteronderwijzer of kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming, moeten de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt; 20 dienstjaren die in aanmerking komen voor een staatspensioen In hoofdambt fungeren Geen aanspraak kunnen maken op staatspensioen Vervroegde uitstapregelingen

7 Samenstelling 20 dienstjaren
Alle diensten die in aanmerking komen voor de berekening van de wedde zonder evenwel rekening te houden met de leeftijdsbeperkingen voor onderwijsdiensten en andere openbare diensten Opgelet loopbaanonderbreking Dus ook nuttige ervaring boven de leeftijdstrap Tijdsbonificaties voor diploma’s Militaire diensten Vervroegde uitstapregelingen

8 Vervroegde uitstapregelingen
Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april Ten vroegste op de eerste uitstapdatum nà de 58ste verjaardag Vervroegde uitstapregelingen

9 Vervroegde uitstapregelingen
Einde Eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het personeelslid 60 jaar wordt (pensionering) tenzij pensionering wegens ziekte Vervroegde uitstapregelingen

10 Administratieve stand
Terbeschikkingstelling met wachtgeld Terbeschikkingstelling is geldig voor de volledige vast benoemde opdracht Tijdelijke uren komen niet in aanmerking Personeelslid levert geen prestaties meer Keuze is onomkeerbaar Betrekking wordt vacant Vervroegde uitstapregelingen

11 Administratieve stand
Personeelslid tekent geen ontslag Personeelslid blijft administratief verbonden aan de school ! Het is de verantwoordelijkheid van de school om de terbeschikkinggestelde personeelsleden op de hoogte te houden van wetswijzigingen die op hen betrekking hebben Recht op een wachtgeld  zie uitleg bonus Vervroegde uitstapregelingen

12 Vervroegde uitstapregelingen
Cumulatie Geen onderwijsdiensten behalve: bijbetrekking sociale promotie, die men reeds uitoefende voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs middagtoezicht in het basisonderwijs busbegeleiding herindiensttreding Vervroegde uitstapregelingen

13 Vervroegde uitstapregelingen
Herindiensttreding Kan enkel in de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel Enkel bij een vastgesteld tekort aan gekwalificeerd personeel Vervroegde uitstapregelingen

14 Cumulatie buiten het onderwijs
Binnen bepaalde inkomensgrenzen (zie OZ) zijn volgende activiteiten mogelijk: werknemer in de openbare of private sector zelfstandige andere bezigheden of mandaten, die binnen de inkomensgrenzen vallen Het scheppen van wetenschappelijke of artistieke werken Vervroegde uitstapregelingen

15 Cumulatie buiten het onderwijs
Politieke mandaten, of mandaten bij het O.C.M.W., of openbare instellingen of instellingen van openbaar nut, wanneer deze mandaten ingingen voor de aanvang van de terbeschikkingstelling opgelet: na de verkiezingen krijgt men een nieuw mandaat Cumulatie met een overlevingspensioen Vervroegde uitstapregelingen

16 Vervroegde uitstapregelingen
Cumulatieformulier Formulier “Cumulatieverklaring” Samen met mededeling goedkeuring aanvraag TBS58+ stuurt WS 2 exemplaren op 1 exemplaar terugsturen 2de exemplaar bewaren om wijzigingen te kunnen meedelen Te vinden op wetwijs Altijd invullen (behalve herindiensttreding) Vervroegde uitstapregelingen

17 Vervroegde uitstapregelingen
Aanvraag en Termijnen TBS58+ wordt toegekend door de inrichtende macht  geen recht Aanvraag indienen bij inrichtende macht 3 maanden voor de aanvang; inkorting mogelijk na overleg Personeelslid krijgt schriftelijke bevestiging van het Departement Onderwijs Indien nog geen schriftelijke bevestiging: de betrekking verder blijven uitoefenen Vervroegde uitstapregelingen

18 Vervroegde uitstapregelingen
Aanvraag en Termijnen Belangrijk: het departement Onderwijs werkt niet met terugwerkende kracht Dossier moet bij het Ministerie van Onderwijs en Vorming O& V) binnen zijn ten laatste op de vooravond van de aanvangsdatum Zorg ervoor dat de procedure bij de inrichtende macht tijdig rond is Vervroegde uitstapregelingen

19 Vervroegde uitstapregelingen
Aanvraag en Termijnen Correcte afhandeling enkel gegarandeerd indien het dossier 3 maanden voor de aanvang van de terbeschikkingstelling bij het Departement Onderwijs toekomt Vervroegde uitstapregelingen

20 Vervroegde uitstapregelingen
Overlevingspensioen Personeelslid met recht op een overlevingspensioen kan geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn/haar wachtgeld(toelage) BEDOELING Overlevingspensioen verder uitkeren Bedrag wachtgeld(toelage) aanpassen aan de cumulatiegrenzen van het overlevingspensioen. Vervroegde uitstapregelingen

21 Vervroegde uitstapregelingen
Overlevingspensioen Alleen op verzoek van betrokkene Hoe aanvragen: via aangetekend schrijven aan de coördinator van het werkstation Vervroegde uitstapregelingen

22 Vervroegde uitstapregelingen
Bonus Vervroegde uitstapregelingen

23 Vervroegde uitstapregelingen
Wat Enkel voor wie geboren is in de periode 1 september 1947 tot en met 31 augustus 1954 Geeft mogelijkheid aan deze specifieke leeftijdscategorie om vóór de leeftijd van 58 jaar vervroegd uit te stappen Vervroegde uitstapregelingen

24 Vervroegde uitstapregelingen
Overeenkomsten TBS58+ Zelfde voorwaarden tenzij anders vermeld Identieke cumulatievoorwaarden Aangeven via zelfde cumulatieverklaring Herindiensttreding is mogelijk mits inachtneming van de voorwaarden Mogelijkheid om afstand te doen van wachtgeld (volledige bonus) Zelfde administratieve stand Vervroegde uitstapregelingen

25 Vervroegde uitstapregelingen
Verschillen met TBS58+ 55 jaar oud zijn op de vooravond Kan doorlopen na de leeftijd van 60 jaar indien personeelslid geen TBS58+ neemt Omvang Wijze van opname Vervroegde uitstapregelingen

26 Vervroegde uitstapregelingen
Omvang Bonus = aantal maanden tijdskrediet 6,5% van de hoogste geldelijke anciënniteit, uitgedrukt in maanden, die een personeelslid bezit op de eerste van de maand volgend op zijn 55ste verjaardag Resultaat wordt naar boven afgerond Vervroegde uitstapregelingen

27 Vervroegde uitstapregelingen
Omvang Stappen: bepaal de eerste dag van de maand volgend op de 55ste verjaardag bepaal de geldelijke anciënniteit op deze datum in maanden bij verschillende anciënniteiten: neem steeds de hoogste neem 6,5 % en rond naar boven af Vervroegde uitstapregelingen

28 Vervroegde uitstapregelingen
Bonus: omvang Voorbeeld  geboren op 16/05/1953 => 55 jaar op 16/05/2008  berekening 6,5% op 01/06/2008  01/06/2008: 28 jaar geldelijke anciënniteit  28 jaar = 336 maanden x 6,5% = 21,8 maanden => 22 maanden extra Vervroegde uitstapregelingen

29 Vervroegde uitstapregelingen
Wijze van opname Volledig: personeelslid levert geen prestaties meer Halftijds: wekelijkse prestaties blijven verrichten die de helft bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur Vervroegde uitstapregelingen

30 Vervroegde uitstapregelingen
Wijze van opname Een vierde: wekelijkse prestaties blijven verrichten die 3/4 bedragen van een ambt met volledige prestaties, eventueel afgerond naar het hogere lesuur Opmerking: directeurs, adjunct-directeurs, coördinatoren, technisch adviseurs, beheerders en technisch adviseurs-coördinatoren kunnen niet voor 1/4 uitstappen Vervroegde uitstapregelingen

31 Vervroegde uitstapregelingen
Wijze van opname Opvoedend hulp- administratief en ondersteunend personeel kunnen wel voor 1/4 uitstappen Enkel vastbenoemde opdrachten komen in aanmerking Alle tijdelijke opdrachten worden stopgezet Vervroegde uitstapregelingen

32 Vervroegde uitstapregelingen
Wijze van opname Wijze van opname bepaalt tijdsduur van de bonus halftijds: bonus X2 een vierde: bonus X4 ENKEL overstappen naar een groter volume is mogelijk 1/4 FT  1/2 FT  1/1 FT Vervroegde uitstapregelingen

33 Vervroegde uitstapregelingen
Wijze van opname voorbeeld bonus bedraagt 22 maanden 1 jaar 1/4-opname (=3 maanden) 1 jaar halftijdse opname (=6 maanden) 1 jaar voltijdse opname (= 12 maanden) = totaal 21 maanden Vervroegde uitstapregelingen

34 Vervroegde uitstapregelingen
Ingeleverde opdracht Bonus is enkel geldig voor de vast benoemde uren Wachtgeld op basis van de ingeleverde uren Tijdelijke uren komen niet in aanmerking De volledige of gedeeltelijke inlevering van de opdracht is definitief Onveranderlijk tenzij overstap naar hoger volume De ingeleverde uren worden vacant Vervroegde uitstapregelingen

35 Vervroegde uitstapregelingen
Uitstapdata 1 september 1 januari 1 april Ten vroegste op de eerste uitstapdatum nà de 55ste verjaardag Vervroegde uitstapregelingen

36 Vervroegde uitstapregelingen
Bepaal ingangsdatum Bepaal ingangsdatum TBS58+ of pensioen voor TBS58+ is dit de eerste uitstapdatum volgend op de 58ste verjaardag (ten vroegste) Bepaal de grootte van de bonus Bepaal de wijze van opname (volledig of gedeeltelijk) Vervroegde uitstapregelingen

37 Vervroegde uitstapregelingen
Bepaal ingangsdatum Trek het bekomen resultaat af van de gekozen uitstapdatum: = terugrekeningsdatum De aanvangsdatum is de eerste uitstapdatum die gelegen is voor deze terugrekeningsdatum Vervroegde uitstapregelingen

38 Vervroegde uitstapregelingen
Bepaal ingangsdatum Valt de terugrekeningsdatum samen met één van de drie uitstapdata dan is deze datum de aanvangsdatum en niet de volgende uitstapdatum Bonus kan ten vroegste ingaan op de eerste uitstapdatum na de 55ste verjaardag Kan wel aanvangen na de leeftijd van 60 jaar (ook voltijds) als men geen TBS58+ opneemt Vervroegde uitstapregelingen

39 Vervroegde uitstapregelingen
Bepaal ingangsdatum voorbeeld personeelslid geboren op 23/9/1947 (58j. op 23/9/2005) bonus bedraagt 20 maanden personeelslid wil zo snel mogelijk volledig uitstappen eerstvolgende uitstapdatum na 58j. = 01/01/2006 na aftrek bonus van 20 maanden = 01/05/2004 vroegst mogelijke instapdatum = 01/04/2004 Vervroegde uitstapregelingen

40 Vervroegde uitstapregelingen
Einde Bij het opnemen van een TBS58+ of pensionering Geen onderbreking tussen bonus en TBS58+/pensioen Kan doorlopen na de leeftijd van 60 jaar (ook voltijds) als men geen TBS58+ opneemt Laatst mogelijke einddatum: de laatste dag van het schooljaar waarin het personeelslid 65 jaar oud wordt Vervroegde uitstapregelingen

41 Vervroegde uitstapregelingen
Aanvraag Uitstapplan opmaken Geeft overzicht van wijze van opname van de bonus over de volledige periode Vanaf start bonus tot aan TBS 58+/pensioen Wijziging uitstapplan (enkel meer=1/4->1/2->volledige bonus) kan enkel om uitzonderlijke familiale redenen en binnen bestaande modaliteiten ( data en saldo bonus) Vervroegde uitstapregelingen

42 Simulatiemodule voor exacte uitstapdatum
Op Wetwijs Simulatie uitstapregeling Vervroegde uitstapregelingen

43 Vervroegde uitstapregelingen
Simulatiemodule Vervroegde uitstapregelingen

44 Vervroegde uitstapregelingen

45 Vervroegde uitstapregelingen
Geld. anc. op 55j Wordt automatisch aan personeelslid en aan de school bezorgd via een loopbaanfiche personeelslid: 2 ex. school: 1ex. Wanneer: enkele maanden voor de 55ste verjaardag Indien loopbaanfiche fout: tijdig reageren personeelslid stuurt 2de exemplaar terug met aanpassingen Vervroegde uitstapregelingen

46 Berekening wachtgeld(toelage
((Tantième X 1/55 + Tantième X 1/60) X laatste activiteitswedde(toelage)) – percentage op de laatste activiteitswedde(toelage) (zonder nuttige ervaring) Het verminderingspercentage bedraagt 8% bij uitstap op 55 jaar 7% bij uitstap op 56 jaar 5% bij uitstap op 57 jaar 3% bij uitstap op 58 jaar Vervroegde uitstapregelingen

47 Berekening wachtgeld(toelage
Tantième X 1/55 alle onderwijsdiensten Tantième X 1/60 diensten in een CLB militaire diensten openbare diensten: diensten in de verschillende overheden Vervroegde uitstapregelingen

48 Berekening wachtgeld(toelage
Tellen niet mee tijdsbonificaties voor diploma’s nuttige ervaring Vervroegde uitstapregelingen

49 Berekening wachtgeld(toelage
Het (de) wachtgeld(toelage) blijft onveranderd gedurende de gehele terbeschikkingstelling Wel indexaanpassing of perequatie Het wachtgeld blijft eveneens onveranderd bij een overstap van een bonus naar een TBS 58+ ! ook het verminderingspercentage blijft ongewijzigd Vervroegde uitstapregelingen

50 Berekening wachtgeld(toelage
Berekening wachtgeld(toelage) op basis van de vaste benoeming aan de vooravond van de TBS58+/bonus ook indien men fungeert in het stelsel van verminderde prestaties of loopbaanonderbreking Uitzondering: bij terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) basis: laatste activiteitswedde op de vooravond van deze dienstonderbreking Vervroegde uitstapregelingen

51 Vakantiegeld en eindejaarstoelage
De perioden gedurende dewelke een personeelslid een VTBS55+ opneemt komen volledig in aanmerking voor de berekening van de eindejaarstoelage en het vakantiegeld. Vervroegde uitstapregelingen

52 Vervroegde uitstapregelingen
Bonus en TBSPA Bonus is cumuleerbaar met een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) overschrijding duur van 5 jaar TBSPA is toegestaan enkel indien de bonus volledig is opgebruikt Vervroegde uitstapregelingen

53 Vervroegde uitstapregelingen
Voorbeeld Personeelslid geboren op 8/1/1954 benoemd als lerares(barema 301) voor een voltijdse opdracht in scholengroep Sint-Rembert. Zij heeft op 1/2/2009 een geldelijke anciënniteit van 33 jaar. Wanneer kan zij ten vroegste volledig uitstappen? Vervroegde uitstapregelingen

54 Vervroegde uitstapregelingen

55 Vervroegde uitstapregelingen
Berekening wachtgeld De brutobelastbare maandwedde op de vooravond van de uitstap = 3741,05 euro(=2120,29 netto maandwedde) Leeftijdsvermindering op 55 jaar = 8% Aantal jaren in het onderwijs : /9/1974 tot 31/12/2009 = 35 jaar en 4 maanden Berekening zonder vermindering: ,05 x 35,33/55 = 2403,11 euro Berekening leeftijdsaftrek : % van de laatste aciviteitswedde!!!! Dus 8% van 3741,05 = 299,28 euro Berekening verminderd wachtgeld : ,11 – 299,28 = 2103,83 euro bruto belastbaar Na aftrek van SZ en BV = 1384,51 netto maandwedde Vervroegde uitstapregelingen

56 Vervroegde uitstapregelingen
Aanvraag simulatie Van zodra loopbaanfiche met vermelding van bonus ontvangen van Ministerie van Onderwijs kan de personeelsadministratie simulatie van wachtgeld maken. Vervroegde uitstapregelingen


Download ppt "VERVROEGDE UITSTAPREGELINGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google