De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Investeren in : INNOVATIE DUURZAAMHEID GEZONDHEIDSBELEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "Investeren in : INNOVATIE DUURZAAMHEID GEZONDHEIDSBELEID"— Transcript van de presentatie:

1 Investeren in : INNOVATIE DUURZAAMHEID GEZONDHEIDSBELEID

2 LR Consulting Leo Rosendahl
Sinds januari 2003 als zelfstandig ondernemer werkzaam Daarvoor ruim 30 jaar diverse management functies bij grote bedrijven (Vedior, Start en Stork) Vanaf 1993 actief betrokken bij verzuim en AO problematieken Eind december 2009 een post HBO-studie afgerond voor Registeradviseur IGM

3 Integraal Gezondheidsmanagement
Vanuit NIGZ en TNO (Kwaliteit van Leven) is gewerkt aan een definitiestudie en methodiek rondom integraal gezondheidsmanagement (IGM, Zwetsloot et al., 2003). IGM is daarbij gedefinieerd als: het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid en welzijn van mens en bedrijf te bevorderen.

4 Integraal Gezondheidsmanagement
De methodiek van IGM is gebaseerd op zeven ontwikkelingslijnen: 1) Gezondheid als strategisch thema. 2) Een gezond primair proces. 3) Een gezonde fysieke (werk)omgeving. 4) Een gezonde sociale (werk)omgeving. 5) Gezonde mensen. 6) Een gezonde relatie met de directe leefomgeving 7) Gezonde producten en/of diensten.

5 I G M PROCES Richten Beleid, missie, visie strategische doelstellingen
Inrichten Instrumenten, hulpmiddelen, gereedschappen, randvoorwaarden Verrichten Uitvoeringspraktijk

6 Gezondheidsbeleid Bij gezondheidsbeleid gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren in een goede en gezonde werkomgeving. Niet ziekte of verzuim staat centraal, maar de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat de ondernemer en het personeel met plezier en in blijvende gezondheid blijft werken?’ Met deze doelstelling is er geen sprake van achteraf repareren als er schade (bijvoorbeeld als gevolg van hoog verzuim) is ontstaan, maar van investeren. Voorlichting, onderricht en toezicht voor de medewerkers. Is niet vrijblijvend voor de medewerkers. DUURZAAMHEID!

7 Politieke keuzen Behoud (conservatief) Toekomst (liberaal progressief)
of Toekomst (liberaal progressief)

8 Economische keuzen Schuldsanering Bezuinigen Groei

9 INVESTEREN Kansen zien en Kansen realiseren

10 INNOVATIE Wat is het? Iets nieuws voor de omgeving
Gericht op bepaalde voordelen Beperkt tot bewuste pogingen om resultaat te bereiken Geen routinematige verandering Innovatie is iedere bewust uitgevoerde vernieuwing gericht op een bepaald voordeel individu, groep of organisatie Financieel, bedrijfseconomisch, persoonlijke groei, realisatie van ambitie of een tevreden gevoel Nieuw product of werkwijze Een nieuwe functie

11 INNOVATIE Wat is het niet?
Uitvinding  een uitvinding is de creatie van nieuwe vormen, nieuwe technieken, nieuwe toepassingen of nieuwe processen Een uitvinding wordt pas een innovatie als deze concreet wordt toegepast om een bepaald voordeel te realiseren  het gaat dus om praktische toepasbaarheid

12 INNOVATIE Waarom? De waarde van een product of dienstverlening vervliegt snel Klanten worden steeds grilliger en zijn minder trouw Internet ontsluit razendsnel nieuwe info over producten en diensten De ondernemer moet rekening houden met maatschappelijke waarden, als milieu, integriteit, veiligheid en sociale aspecten (duurzaamheid) MVO Interactie tussen consument en producent  prosumers B to B  verwevenheid tussen bedrijven in ketens en netwerken

13 INNOVATIE Aspecten Introductie van een nieuw product of verbetering van een bestaand product Introductie van een nieuwe productiemethode Betreden van een nieuwe markt Toepassen van nieuwe grondstoffen of halffabrikaten in goederen Het realiseren van nieuwe organisatie-vormen Producten Dienstverlening Processen Markt wordt veel breder en omvangrijker  wereldmarkt!

14 INNOVATIE Invloedsfactoren KENNIS ERVARING HOUDING INNOVATIEF GEDRAG
Resultaat van Innovatief gedrag BEDRIJFSKENMERKEN BELEMMERINGEN Bron: EIM, 2009. Opleiding, markt, Uitdaging of Zekerheid Welke vernieuwingen, werkelijk doorgevoerd, welke in de toekomst Hoe lang bestaat de onderneming, hoe groot in omzet en personeelsomvang

15 SOCIALE INNOVATIE Wat is het?
Vernieuwing van de arbeidsorganisatie en maximale benutting van competenties, gericht op verbetering van de bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent: hogere productiviteit en een grotere werknemerstevredenheid wendbare en weerbare werknemers en meer werkzekerheid van betrokken werknemers (duurzame participatie) Complement van technische innovatie Innoveren is meer dan investeren in R&D! Teaminspanningen van alle afdelingen

16 SOCIALE INNOVATIE Aspecten Ondernemer Creatief leiderschap
Inspirerend vermogen Vergroten toegevoegde waarde van de medewerker Een gunstig toekomstperspectief Vernieuwing van de arbeidsorganisatie TOEKOMSTGERICHT STRATEGISCHE VISIE Onbenutte mogelijkheden en talenten Vergrijzing, ontgroening en diversiteit

17 Werk is niet alleen een bron van inkomen!
SOCIALE INNOVATIE Aspecten werknemer Ontplooiing Levenlang leren Ondernemende houding Satisfactie Werk is niet alleen een bron van inkomen! Van productiemedewerker, naar informatiemedewerker, naar kenniswerker Meedenken, meewerken aan oplossen knelpunten, analyseren behoeften en ontwerpen + invoeren nieuwe werksituatie

18 SOCIALE INNOVATIE in het MKB
Werkorganisatie: flexibele werktijden (50%) en thuiswerken (19%) Strategie: ondernemingsplan (28%), en slechts 45% van de “midden” bedrijven hebben innovatie op schrift Leiderschap: inspraak op beleid (62%) en prikkelen creativiteit (36%) Ontwikkeling medewerkers: personeelsbeleid klein bedrijf beperkt en in het midden bedrijf (50%) op schrift Kleine bedrijven <10 mwk Midden bedrijven mwk Trainingen en opleidingen  78% in het midden bedrijf; klein bedrijf 38% Bron: EIM

19 DUURZAAMHEID Schaarste, nu en in de toekomst
Evenwicht in ecologische, economische en sociale belangen Welvaart, welzijn en gezondheid Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst.

20 DUURZAAMHEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Verantwoordelijkheid voelen en nemen Aanspreekbaar zijn op je handelen; dialoog met klanten, medewerkers, omgeving Is van toepassing op de ondernemer en de werknemer Is een proces en geen einddoel Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. Dit is constant in beweging en steeds op zoek naar evenwicht  dialoog!

21 DUURZAAMHEID Trends: Waar maakt de consument / klant zich zorgen om?
Welke onderwerpen krijgen de aandacht? Welke eisen worden NU en in de TOEKOMST vanuit de maatschappij gesteld? Dus: welke accenten legt de ondernemer bij het invullen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

22 DUURZAAMHEID Transparantie: Laat zien, hoe je werkt
Laat zien, wat je van plan bent Het gaat om een sterke proactieve houding , die tot uiting kan komen in alle communicatie, van website tot reclame en verslaglegging. Betrekt niet alleen de omgeving bij dit proces maar vooral ook de werknemer  SAMEN! Samen sta je sterker!

23 DUURZAAMHEID Personeelsbeleid: Vergrijzing Ontgroening Diversiteit
Levenlang leren TOEKOMSTGERICHT STRATEGISCHE VISIE

24 TOEKOMST We praten niet langer over grote of kleine bedrijven of over sectoren, maar vooral over functies, projecten en leertrajecten, die allemaal met elkaar in verbinding staan. Functies wijzen de toegevoegde waarde aan die wordt geleverd, projecten slaan op de samenwerkingsprocessen die concrete diensten of producten voortbrengen en leertrajecten bieden de denkkracht die nodig is om op steeds hoger niveau te produceren. Derde Industriële Revolutie Explosie van bevolking en consumentenvraag Voedselschaarste Energieschaarste

25 TOEKOMST Mensen bevinden zich op de knooppunten van de structuur, zij zorgen voor het vervullen van de functies, het organiseren van projecten en het tot stand komen van leertrajecten. De productiviteit in de nieuwe structuur ligt op een hoger niveau dan in de oude structuur. Overbodige arbeid zal steeds minder voorkomen, althans in de private sector. In de publieke sector ligt dat een stuk lastiger. Verandering van normen en waarden Waterschaarste Politieke desintegratie Klimaatverandering

26 TOEKOMST De verbindingen tussen mensen worden voornamelijk van virtuele aard, maar daarnaast worden natuurlijk nog steeds enorme hoeveelheden goederen vervoerd. De eigendomsverhoudingen volgen de positie die mensen of groepen mensen in de nieuwe structuur hebben. Posities zijn voortdurend in beweging, toegevoegde waarden dus ook en beloningen variëren mee. Ieder mens is in dat systeem zowel werkgever als werknemer, hoewel deze begrippen hun inhoud gaan verliezen. De arbeidsmarkt wordt allengs volledig geïndividualiseerd. De politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma passages gewijd aan Innovatie en Duurzaamheid.

27 Gezondheidsbeleid Door gezondheidsbeleid onderdeel te maken van de normale bedrijfsvoering en er medewerkers op alle niveaus in de organisatie bij te betrekken, groeit het besef dat zij invloed kunnen uitoefenen op een gezond werkklimaat. Zo ontstaat er geleidelijk een automatisme in de aandacht voor gezond werken. Medewerkers zien zich aangemoedigd samen oplossingen te zoeken bij knelpunten in werkbelasting of arbeidsomstandigheden. Gezond ondernemen zorgt voor continuïteit! INNOVEREN en DUURZAAMHEID.

28 Gezondheidsbeleid Een zeer laag verzuim heeft met Energieke werknemers
Uw ambitie is een vitaal bedrijf omdat een vitaal bedrijf : Een zeer laag verzuim heeft met Energieke werknemers Betere arbeidsprestaties Uitstekend imago en Minder verloop van personeel

29 HARTELIJK DANK voor uw aandacht.
LR Consulting


Download ppt "Investeren in : INNOVATIE DUURZAAMHEID GEZONDHEIDSBELEID"

Verwante presentaties


Ads door Google