De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 Arbo een zorg meer of minder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 Arbo een zorg meer of minder."— Transcript van de presentatie:

1 managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 Arbo een zorg meer of minder

2 arbowet Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 de centrale wet als het gaat om regelingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden De Arbowet richt zich mede op het terugdringen en voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid

3 aandachtspunten arbozorg veilig werken gezondheid welbevinden werkplezier Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 werknemer ook verantwoordelijk Iedere werknemer moet veilig en gezond werken en is verplicht om onveilige en ongezonde situaties te signaleren

4 veiligheidsaspecten ongevallen en EHBO winkelinrichting winkelinventaris omgaan met elektriciteit omgaan met bedrijfsapparatuur Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

5 gezondheidsaspecten klimaat, ventilatie en kleding tillen en ander lichamelijk zwaar werk zittend werk (beeldschermwerk) verlichting en uitzicht Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

6 welzijnsaspecten monotoon werk en taakinhoud voorbereid zijn op agressie en geweld scholing stijl van leidinggeven Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

7 verplichtingen werkgever het voeren van een arbobeleid het aanpassen van de werkplek voor medewerkers met een structurele beperking het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie en een plan van aanpak het voorkomen van gevaar voor anderen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

8 verplichtingen werkgever het geven van voorlichting en onderricht het melden en registreren van ongevallen en beroepsziekte het samenwerken in overlegorganen het inschakelen van deskundigen het zich laten bijstaan op het gebied van de bedrijfshulpverlening deskundigen en Arbodienst informeren over ongevallen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

9 arbobeleid organiseren van het werk inrichten van de werkplek bepalen van de werkmethode Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

10 verplichtingen werknemer bedrijfsapparatuur op de juiste manier gebruiken aangebrachte beveiligingen op bedrijfsapparatuur niet veranderen meewerken aan de voor de werknemers georganiseerde voorlichting en het onderricht melden van gesignaleerde gevaren aan de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats opbergen alle medewerking te verlenen aan medewerkers van de Arbodienst en andere deskundige personen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

11 Arborechten werknemer inzien RI&E bezoeken Arbodienst voorlichting en onderricht deelnemen aan werkoverleg Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aanvragen klacht indienen bij Arbeidsinspectie Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

12 taken arbodienst bijstand verlenen aan de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) en deze eventueel toetsen de leidinggevende adviseren over de manier waarop risico’s vermeden of verminderd kunnen worden Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

13 taken arbodienst het uitvoeren van een vrijwillig arbeidsgezondheidskundig werknemersonderzoek (“PAGO”), het verzorgen van een arbeidsgezondheidskundig spreekuur voor werknemers zieke werknemers begeleiden met het doel ze weer zo snel mogelijk geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

14 arbozorgsysteem verdeling van taken en bevoegdheden duidelijke taakstellingen medezeggenschap opleiding en voorlichting ondersteuning informatiebeheer. externe communicatie interne communicatie. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 in de winkel

15 risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) beter laten uitvoeren van de taken door de zwakke punten in de taakuitoefening te verbeteren laten uitvoeren van nieuwe taken bevorderen van de loopbaanontwikkeling Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

16 plan van aanpak Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 Een plan waarin de werkgever aangeeft welke rangorde hij aanbrengt in het oplossen van knelpunten en hoe deze zullen worden aangepakt.

17 rangorde in prioriteiten wegnemen van risico verminderen van het risico door afschermingsmaatregelen beschermingsmiddelen gebruiken om de kans op schade te verkleinen blootstelling aan risico verminderen. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

18 calamiteitenpreventie bedrijfsnoodplan bedrijfshulpverlener vluchtweg en nooduitgang blusmiddelen en EHBO-materialen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

19 werkstress Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 de stress die geheel of gedeeltelijk met de werksituatie samenhangt positief negatief

20 hoofdoorzaken werkstress slechte of onduidelijke organisatie van het werk gebrek aan ondersteuning vanuit de leiding en de collega’s Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

21 stijl van leidinggeven en werkstress separatiemanager dedicatiemanager relatiemanager integratiemanager Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

22 werkstress voorkomen goed communiceren doelstellingen duidelijk formuleren taken helder omschrijven hoge werkdruk voorkomen periodiek werkoverleg voeren regelmatig functioneringsgesprekken voeren Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

23 werkstress bestrijden Werkdruk te verminderen door: flexibele werktijden in te stellen prioriteiten te stellen (alleen dat werk doen wat haalbaar is) extra personeel op te roepen overwerk niet in geld uit te betalen, maar altijd met “vrije tijd” te compenseren Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

24 werkstress bestrijden het personeel leren “nee” te zeggen, als de leidinggevende denkt dat het personeel het werk niet aankan werkbesprekingen niet buiten werktijd te plannen in de personeelskantine te zorgen voor gezonde voeding het aanbieden van een individueel fitnessprogramma om de werkstress af te bouwen. workaholics bewust af te remmen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

25 gevolgen werkstress overspannendheid burn-out Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

26 oorzaken burn-out onbekendheid van het personeel met het fenomeen te weinig oog van de leidinggevende voor problemen van het personeel de persoon in kwestie ontkent dat hij last heeft van (werk)stress Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

27 signalen dreiging burn-out De medewerker: is niet meer gevoelig voor uitdagingen is gedemotiveerd en ontevreden is niet meer realistisch in zijn verwachtingspatroon en reageert uitermate somber sluit zich voor anderen af en is niet meer benaderbaar is snel uitgeput is totaal gedesoriënteerd; heeft geen gevoel van zelfvertrouwen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7

28


Download ppt "Managen van de doorstroom Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7 Arbo een zorg meer of minder."

Verwante presentaties


Ads door Google