De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma WELKOM 18.00 – 18.30 Ontvangst 18.30 – 18.55 drs. Toon van der Klugt, loco dijkgraaf HHSK 19.00 – 19.25 Prof dr. D. Loorbach DRIFT 19.30 – 19.55.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma WELKOM 18.00 – 18.30 Ontvangst 18.30 – 18.55 drs. Toon van der Klugt, loco dijkgraaf HHSK 19.00 – 19.25 Prof dr. D. Loorbach DRIFT 19.30 – 19.55."— Transcript van de presentatie:

1 Programma WELKOM 18.00 – 18.30 Ontvangst 18.30 – 18.55 drs. Toon van der Klugt, loco dijkgraaf HHSK 19.00 – 19.25 Prof dr. D. Loorbach DRIFT 19.30 – 19.55 Rondvraag 20.00 -20.30 Afsluitende borrel Avondvoorzitter Marco Maréchal

2 Naar een klimaatbestendig HHSK drs. A.J.B. van der Klugt, hoogheemraad

3 Opbouw presentatie  Wat komt op ons af? Omvang en gevolgen  Het Nationale Deltaprogramma & impact HHSK; - Waterveiligheid - Zoetwatervoorziening - Ruimtelijke adaptatie  Aanpak HHSK: - Wat doen we al? - Case: klimaatadaptatie in Rotterdam

4 Het weer wordt extremer

5

6

7 Wat komt op ons af? Gevolgen HHSK  Waterkeringen zijn eerder toe aan versterking  Meer wateroverlast door hevige neerslag  “water op straat” doordat riolering en oppervlaktewater vol staat  Problemen met aanvoer van water van juiste kwaliteit voor diverse ruimtelijke functies  (economische) schade  Waterkwaliteit verslechtert door extremen: - droogte: gebrek aan voldoende zoetwater van goede kwaliteit - extreme neerslag met riooloverstortingen tot gevolg

8 Het water komt van vier kanten…

9 Deltaprogramma  Doel: “Nederland veilig en bewoonbaar houden nu en in de toekomst”  Nationaal programma: alle overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties

10 Deelprogramma’s Generiek Veiligheid Zoetwater Nieuwbouw & Herstructurering Gebiedsgericht Rijnmond-Drechtsteden Zuidwestelijke Delta Rivieren Kust IJsselmeergebied Waddengebied

11 Vijf deltabeslissingen  Veiligheid Update van het veiligheidsdenken  Ruimtelijke adaptatie Gevolgenbeperking  Zoetwaterstrategie Voldoende zoetwater beschikbaar  Rijn-Maasdelta Stormvloed en rivierstanden  IJsselmeergebied: Zoetwatervoorraad en veiligheid

12 Betrokkenheid HHSK  Bestuurlijke vertegenwoordiging: Stuurgroep Deltaprogramma Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden “Stuurgroep” Zoetwater West-Nederland Stuurgroep regioproces Nederrijn-lek “Stuurgroep” Veiligheid Bestuurlijk Kernteam UvW  Ambtelijke vertegenwoordiging in werkgroepen

13 Deltascenario’s  Fysische en sociaaleconomische ontwikkelingen  Scenario’s met bandbreedte

14 Deltabeslissing Veiligheid  Nieuwe normen voor dijken via risicobenadering Voorkomen grote economische schade Voorkomen grote groepen slachtoffers Beschermen vitale en kwetsbare voorzieningen  Huidige watersysteem blijft de basis  Problemen vooral lokaal oplossen  Preventie – ruimtelijke ordening – calamiteitenbestrijding

15 Deltabeslissing Zoetwater  Bij droogtecalamiteiten meer zoetwater voor West Nederland  Voor reguliere situaties komende jaren geen opgave  Maatregelen: vergroten capaciteit aanvoer naar Hollandse IJssel, via Lopiker- en Krimpenerwaard  Inzetten op waterbesparing door gebruikers

16 Mogelijke maatregelen wateraanvoer

17 Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie Strategie: 1.Kwetsbaarheid gebied in kaart brengen (Stresstest) 2.Gezamenlijke adaptatiestrategie 3.Maatregelen vastleggen in bestaand beheer en beleid (meekoppelen, maatregelenpakket) Consequenties:  Lokale kennis en inzicht vergroten  Afdwingen voorwaarden voor (her)ontwikkelingen  Maatschappelijke bekendheid en bewustzijn vergroten  Verdergaande samenwerking partijen

18 Aanpak HHSK: wat doen we al?  Versterken primaire waterkeringen: BAS, Krimpen, IJsseldijk, alsmede secundaire keringen Rotte- en Ringvaartboezems  Uitbreiden opvang- en transportcapaciteit watersystemen: Programma Wateropgave 2015,  Waterberging Eendragtspolder als extra systeemberging voor de Rotteboezem en calamiteitenberging  Verbeteren waterkwaliteit: KRW/waterkwaliteitsbeelden  RO/Watertoets: nieuwe watersystemen moeten voldoen aan klimaat 2050/2100

19 Dijkversterking BAS  Foto toevoegen

20 Programma Wateropgave 2015  Vragen erbij..  wat wil je laten doen en wat wil je laten zien?

21 Waterberging Eendragtspolder

22 KRW / Waterkwaliteitsbeelden

23 Water & RO / de Watertoets

24 Case: klimaatadaptatie in Rotterdam

25

26 Waterveiligheid Rotterdam beschermen tegen overstromingen, waarbij alle waterkeringen, dus ook de regionale keringen, uiterlijk in 2020 voldoen aan de huidige normeringen

27 Waterkwantiteit Voor 2027 de huidige wateropgave in het stedelijk gebied oplossen, waarbij de meest urgente knelpunten en kansrijke plekken voor 2018 worden opgepakt

28 Waterkwaliteit Voor 2027 de huidige wateropgave in het stedelijk gebied oplossen, waarbij de meest urgente knelpunten en kansrijke plekken voor 2018 worden opgepakt

29 Afvalwaterketen Door samenwerking in de afvalwaterketen bereiken van een eenmalige kostenbesparing van ten minste 4 miljoen euro vóór 2020 en een structurele (jaarlijkse) kostenbesparing van ten minste 1,3 miljoen euro vanaf 2020

30 De Rotterdamse adaptatiestrategie

31 Samenwerking met Rotterdam  Water & Klimaatoverleg Rotterdam  Uitvoering Waterplan 2 Rotterdam  Deelgemeentelijk Waterplan-overleg  Samenwerking in de Afvalwaterketen (RoSA)

32 Facts & figures AWK  Ambitie kostenbesparing AWK (regio Rotterdam): Eenmalig 4 mln euro, voor 2020 Structureel 1,3 mln euro pj, vanaf 2020  HHSK bespaart al kosten in AWK

33 Waterberging Kruisplein

34 Groene Daken

35 Waterplein Benthemplein  1.700 m3 waterberging (1,7 miljoen liter)  Afwaterend oppervlak (4,7 ha): Plein zelf: 1,0 ha Omliggende bebouwing: 1,2 ha Nabijgelegen straten/bebouwing: 2,5 ha  Ca 5 miljoen euro investering (voor totale project: planvorming, herinrichten buitenruimte, aanpassen riolering, bouwbegeleiding, etc)  1 miljoen euro bijdrage door HHSK  Overige bijdragen door gemeente Rotterdam, subsidies

36 Waterplein Benthemplein

37


Download ppt "Programma WELKOM 18.00 – 18.30 Ontvangst 18.30 – 18.55 drs. Toon van der Klugt, loco dijkgraaf HHSK 19.00 – 19.25 Prof dr. D. Loorbach DRIFT 19.30 – 19.55."

Verwante presentaties


Ads door Google