De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 mei 2009 28 mei 2009. 1. Inhoud -Maaltijdcheques en andere mogelijkheden -On-line informatie en updates sociale wetgeving -Brugpensioen en vervanging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 mei 2009 28 mei 2009. 1. Inhoud -Maaltijdcheques en andere mogelijkheden -On-line informatie en updates sociale wetgeving -Brugpensioen en vervanging."— Transcript van de presentatie:

1 28 mei 2009 28 mei 2009

2 1. Inhoud -Maaltijdcheques en andere mogelijkheden -On-line informatie en updates sociale wetgeving -Brugpensioen en vervanging -Precaire contracten -…

3 Maaltijdcheques Algemene regel –Art. 19 bis KB 28/11/1969 –In principe loon –Onderworpen aan RSZ Uitzondering –Geen loon indien cumulatief voldaan aan 6 voorwaarden Schriftelijk Aantal cheques = effectief gewerkte dagen Op naam werknemer

4 Maaltijdcheques Beperkte geldigheidsduur en beperkt gebruik Maximale tussenkomst werkgever : 5,91 EUR per dag Minimale werknemerstussenkomst: 1,09 EUR per dag

5 Maaltijdcheques Schriftelijk –Via CAO op sectorieel of ondernemingsvlak –Indien geen syndicale afvaardiging: individuele overeenkomst –Bepaalde duur / onbepaalde duur

6 Maaltijdcheques Aantal cheques = effectief gewerkte dagen –Toegekende maaltijdcheques = dagen effectieve prestatie –OF –Alternatieve telling (bv. Indien veel deeltijdsen, variabele werkroosters, …) Aantal effectief gewerkte uren per kwartaal gedeeld door het normaal aantal uren per dag Afronden naar boven

7 Maaltijdcheques Bij CAO of arbeidsreglement Elke maand geleverd Uiterlijk de laatste dag van de eerste maand die volgt op het kwartaal corrigeren

8 Maaltijdcheques Op naam van de werknemer –Wordt geacht vervuld te zijn indien vermeld op de individuele rekening (opgemaakt door uw sociaal secretariaat)

9 Maaltijdcheques Geldigheidsduur en –gebruik –Beperkt tot 3 maanden –Voor gebruik van een eetmaal of gebruiksklare voeding

10 Maaltijdcheques Tussenkomst werkgever –Max 5,91 EUR / dag (B.S. 12/03/2009) Tussenkomst werknemer –Min 1,09 EUR / dag

11 Maaltijdcheques Geen maaltijden beneden kostprijs in het bedrijfsrestaurant –Niet beneden kostprijs Geen cumulatieprobleem Geld teruggeven mag –Beneden kostprijs Verplicht 1 maaltijdcheque Geen geld teruggeven

12 Maaltijdcheques Vervanging of loonomzetting –Geen vervanging van loon –Geen omzetting van premies, voordelen alle aard

13 Maaltijdcheques Leveranciers –Sodexho –Ticket Restaurant Bundel in bijlage Prestatievergoeding Ticket Restaurant

14 Maaltijdcheques Volume in EURPrestatievergoedingAantal tickets à 6 EUR < 2.5009,5%1 persoon 2.500 tot 5.0009%2 à 3 personen 5.000 tot 6.5008,5% en 20 EUR leveringskost 4 personen 6.500 tot 12.5007,5% en 20 EUR leveringskost 5 à 9 personen

15 Huwelijks-en anciënniteitspremies –Huwelijkspremie: Maximum 200 EUR –Anciënniteitspremie: Maximum 2 keer tijdens de loopbaan 25 jaar in dienst : maximum 1 x het brutomaandloon 35 jaar in dienst : maximum 2 x het brutomaandloon Brutomaandloon mag bepaald worden in functie van het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in de onderneming Verschillende berekeningswijzen in één jaar niet toepassen

16 Geschenkencheques Geschenken en geschenkencheques –Voorwaarden vrij van RSZ Ter gelegenheid van: –Één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen zoals Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas –Eervolle onderscheiding –Pensionering Totaalbedrag mag niet meer bedragen dan: –Bij gelegenheid : 35 EUR per werknemer per jaar te verhogen met 35 EUR / kind ten laste –Eervolle onderscheiding: 105 EUR / jaar –Pensionering: minimum 105 EUR en maximum 875 EUR

17 Geschenkencheques Enkel in te ruilen bij ondernemingen die voorafgaandelijk een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de betaalbons, beperkte looptijd en mogen niet in speciën uitbetaald worden –Geen onderscheid meer in soort cheques: boekencheque, sportcheque, aankoopbonnen, … –Aan te kopen bij bv; SODEXHO

18 Geschenkencheques –Of de werkgever laat zijn werknemers tussen een aantal ondernemingen kiezen: GAMMA, FNAC, parfumeriezaak, ….

19 Ecocheques Ecocheques –Vanaf 01/02/2009 (B.S. 25 mei 2009) –Koopkracht verhogen –Sensibilisatie milieuproblematiek –Maakt deel uit van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 –Wachten op het tewerkstellingsakkoord in de sector

20 Ecocheques 6 groepen van groene producten –Energiebesparing –Water –Bevordering duurzame mobiliteit –Afvalbeheer –Bevordering ecodesign –Bevordering aandacht natuur Lijst : zie bijlage CAO nr. 98 NAR

21 Ecocheques Voorwaarden –CAO of individuele overeenkomst Schriftelijk Maximale nominale waarde van 10 EUR per cheque De frequentie van toekenning moet bepaald worden –Maximum 10 EUR / cheque Totaal 125 EUR in 2009 Totaal 250 EUR in 2010

22 Ecocheques –Op naam van de werknemer –Bijzondere vermeldingen: Beperkte geldigheidsduur 24 maanden Enkel te gebruiken volgens de lijst van CAO nr. 98 van de NAR (zie bijlage) –Randbemerking: Heel nieuw Geen regeling voor deeltijdsen voorzien : proratiseren zou dus mogen Ook proratiseren indien onvolledig jaar

23 Tools

24 Tools

25 Tools

26 Tools

27 Tools

28 Brugpensioen Brugpensioen –Voorwaarden Ontslagen zijn –Dwz dat contracten bepaalde duur hier niet aan voldoen –Eventuele omzettingen van contracten bepaalde naar onbepaalde duur komen nu wel in aanmerking (cfr. Tewerkstellingsluik 2) Recht hebben op werkloosheidsvergoedingen Bestaan van een CAO De vereiste leeftijd en anciënniteit hebben

29 Brugpensioen Vervanging –Gedurende 36 maanden –Hoeft niet in dezelfde functie te zijn –Hoeft niet hetzelfde statuut te hebben –Mag ook door twee personen zijn Uitzonderingen –Brugpensioen ouder dan 60 –Onderneming erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden

30 Brugpensioen –Vrijgesteld door de Minister van Werk in geval van structurele personeelsafvloeiingen door de minister van Werk: voor de toekomstige bruggepensioneerden in geval van structurele vermindering van het personeelsbestand; Opgelet! de aanvraag om vrijstelling moet toekomen bij de minister binnen de maand die volgt op de reglementaire vervangingsperiode.

31 Brugpensioen er bestaat ook een vrijstelling van vervanging voor de lopende brugpensioenen of in geval van sluiting van de onderneming. Deze aanvragen om vrijstelling moeten ook binnen zeer korte termijnen worden ingediend. (voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (tel.: 02 233 41 11).

32 Brugpensioen Vrijgesteld door de directeur van het RVA- kantoor indien bewijs dat geen geldige vervanger wordt gevonden (attest interimkantoor, advertenties, attest VDAB, …) Deze aanvraag moet gebeuren in de periode: –vanaf de eerste dag van de zesde maand voorafgaand aan de vervangingstermijn (= eerste dag van de 10e maand voorafgaand aan de maand van de vermoedelijke ingangsdatum van het brugpensioen); –tot en met 8 kalenderdagen na de werkelijke einddatum van de opzeggingstermijn of 8 kalenderdagen na de laatste dag gedekt door de verbrekingsvergoeding. –Vergezeld van attest VDAB niet ouder dan 2 maanden –Beslissing RVA binnen de maand

33 Brugpensioen Vervanger = uitkeringsgerechtigde volledige werkloze of gelijkgestelde vervangingsperiode : –loopt vanaf de eerste van de vierde maand voorafgaand aan de maand waarin het brugpensioen een aanvang neemt tot de eerste van de derde maand volgend op de maand waarin het brugpensioen een aanvang neemt. –Wanneer de vervanger het bedrijf zou verlaten, moet de werkgever een nieuwe geldige vervanger in dienst nemen binnen een periode van 30 kalenderdagen en er het bevoegde werkloosheidsbureau van op de hoogte stellen.

34 Brugpensioen Wie komt in aanmerking voor een vervanging? –De bruggepensioneerde moet worden vervangen door één (of twee) uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n). –Worden gelijkgesteld met een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze: een jonge werknemer die zijn studies beëindigd heeft en die zich in zijn wachttijd bevindt; een deeltijdse werknemer met behoud van rechten die de inkomensgarantie-uitkering geniet (aanvullend stempelgeld naast het loon); een volledig werkloos geworden vrijwillig deeltijdse werknemer die als dusdanig uitkeringen geniet; een werkzoekende die het bestaansminimum geniet sedert minstens 6 maanden (attest OCMW nodig); een werkzoekende die als dusdanig ingeschreven is en die zich opnieuw beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt na een onderbreking van zijn beroepsloopbaan omwille van familiale redenen; een mindervalide werknemer tewerkgesteld in een beschutte werkplaats. de werkzoekenden waarvan het recht op uitkeringen werd geschorst wegens langdurige werkloosheid en die gedurende minstens 24 maanden zonder onderbreking geen uitkeringen meer genoten hebben in het kader van de werkloosheidsreglementering.

35 Brugpensioen –De vervanger mag bovendien niet tewerkgesteld zijn geweest bij de werkgever in de 6 maanden die het begin van de vervanging voorafgaan, behalve als: –jongere aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst; –vervanger (brugpensioen, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of vervangingsovereenkomst); –leerling; –deeltijdse werknemer met behoud van rechten die de inkomensgarantie-uitkering geniet; –werknemer tewerkgesteld met een contract van bepaalde duur (maximum 1 jaar);

36 Brugpensioen –Voor deze categorieën van werknemers die van de ene dag op de andere kunnen worden aangeworven als vervanger zonder voorafgaandelijk werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, is vereist dat zij aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. –uitzendkracht. Opgelet ! De werknemer kan als vervanger niet worden tewerkgesteld in het kader van een uitzendovereenkomst.

37 Brugpensioen Sanctie bij niet-vervanging –Administratieve geldboete van 1875 EUR –Forfaitaire aanvullende vergoeding van 13,77 EUR per dag niet voldaan aan de vervanging –Zie website www.rva.fgov.be en www.meta.fgov.bewww.rva.fgov.be www.meta.fgov.be

38 CAO 23/02/2009 2 luiken: –Omzetting precaire contracten naar contracten bepaalde duur –Omzetting van contracten bepaalde duur naar contracten onbepaalde duur

39 CAO 23/02/2009 Tewerkstellingsluik 1 : 3 categorieën –10 VAP dagen voor: Busbegeleiders Middagtoezicht Naschools toezicht (functies die enkel op schooldagen worden uitgevoerd) –5 VAP dagen voor: Keukenhulp Vaatwasser Tafelschikker kok

40 CAO 23/02/2009 Nul VAP dagen voor: –Poetspersoneel –Onderhoudsman –(functies die niet samenhangen met schooldagen) Bedrag tussenkomst: –nVAP x U/5 x uurloon x 1,57 Onbeperkte tussenkomst Geen precaire contracten meer

41 CAO 23/02/2009 Tewerkstellingsluik 2: –Flexibele arbeidsregeling: 20 VAP dagen –Vaste arbeidsregeling: 15 VAP dagen –Subsidie voor 15 VAP-dagen –Tussenkomst: 15 VAP x U/5 x uurloon september x 1,57 –Omzetting contracten bepaalde naar onbepaalde duur (mogelijk gevolg: brugpensioen ; cfr. infra)


Download ppt "28 mei 2009 28 mei 2009. 1. Inhoud -Maaltijdcheques en andere mogelijkheden -On-line informatie en updates sociale wetgeving -Brugpensioen en vervanging."

Verwante presentaties


Ads door Google