De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst eindadvies Expertgroep inkoop 2 april 2014 Tekst van de flapovers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst eindadvies Expertgroep inkoop 2 april 2014 Tekst van de flapovers."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst eindadvies Expertgroep inkoop 2 april 2014 Tekst van de flapovers

2 Visie Ilona  Tekst toevoegen over de visie op inkoop  Groeimodel  Resultaatgerichte financiering  Onderscheiden producten op basis van ordening van Kraljic en daar ook contractvormen bij aan laten sluiten

3 Continuïteit van zorg Han  Bandbreedtes vastleggen per domein  Indicatief: begroting gefinancierde zorg = € 45 M; psychiatrie = € 37 M en beperking is € 38 M (bedragen moeten nog gecorrigeerd worden vanwege afroom Drentse en Landelijke c.q. Bovenregionale afspraken)  Doel is dat aandeel voorliggende veld vanaf 2015 groter wordt  Spelregels vastleggen:  Ontwikkel- vernieuwingsbudget  Garanties voor continuïteit van instelling  Tussen gemeenten (penvoerderschap, verdeling budget per domein, instellen accoutteams)  Richting zorgaanbieders (contracteren, verantwoording, sturing, monitoring)

4 Penvoerderschap (1) Leontien, Henk en Jan  Penvoerderschap in meest lichte vorm (Hiemstra en de Vries: regeling zonder meer) met name omdat wethouders dat willen  Keuze = Hoogeveen (vanuit het perspectief van de ervaringen met de Wmo)  De penvoerder is  Technisch voorzitter van inkoopoverleg  Aanspreekpunt voor zorgaanbieders, andere regio’s en ministerie  Bewaker van de onderlinge samenwerking en uniforme uitvoering afspraken binnen de afzonderlijke domeinen  Verantwoordelijk voor het leveren van procesfaciliteiten aan de anderen

5 Penvoerderschap (2) Leontien, Henk en Jan  Uit te werken zaken:  Afspraken en kaders die penvoerder belangrijk vindt  Afspraken en kaders die de andere elf gemeenten belangrijk vinden  Het inkoopproces wordt voor een belangrijk deel samen uitgevoerd (blauw) en deels door de penvoerder (paars): specificatie selectie contracteren bewakingnazorg

6 Accountteams Han  Accountteams hebben een verantwoordelijkheid in vier fases in het inkoopproces (zie de fasering hiervoor waarbij is aangegeven dat het om een gezamenlijke aanpak gaat)  Voorafgaand aan de contractering v.w.b. specificatie en selectie  Volgend op de contractering v.w.b. bewaking van het contract en nazorg  Er zijn vier accountteams die bestaan uit gemeentelijke professionals vanuit de financiële, inkoop en inhoud (jeugdhulp) portefeuille  Spelregels  Gemeenten maken tijd vrij om te kunnen participeren in de accountteams  De voorzitter van een accountteam is de linking pin richting penvoerdende gemeente  Het vierde accountteam zoekt naar mogelijkheden om budget lokaal of sub regionaal te beleggen

7 Sturing Ilona en Arjen  Sturing betreft zowel interne (gemeenten) als externe afspraken  Intern  Denk na over de toegang tot jeugdhulp: die moet bij voorkeur uniform zijn  Monitoring van instroom is nodig  Regie op afspraken regels e.d..  Bewaken van de (financiële) kaders en plafonds essentieel  Extern (via contractmanagement en accountteams)  Financiële voorwaarden en kaders benoemen  Kwaliteitseisen aan aanbieder en aan producten stellen  Veelkleurigheid aanbieders moet gegarandeerd blijven  Transformatieproces moet voortgang krijgen  Interventieniveaus als ordeningsprincipe vastleggen

8 Verantwoording Henk en Ineke  We sluiten aan bij de bestaande verantwoordingsmodellen  Deze moeten dan wel bekend zijn! : actie uitzoeken  Einddoel is dat er op outcome wordt gestuurd  Het voorbeeld binnen de provinciale jeugdzorg (Yorneo) is ons ijkpunt voor andere sectoren  We verwachten een plan van aanpak van de zorgaanbieders waarin gefaseerd naar uniformiteit in het verantwoordingsmodel wordt toegewerkt

9 Monitoring Han  Financiële gegevens en voortgang transformatie  Kwaliteit en resultaat  Proces (transformatie) inclusief ontwikkelingen preventie  Evaluatie indicatoren

10 Contracteren (1) Jan en Hans  Einddoel is één hoofdcontractant (per domein)  Voor 2015 is uitgangpunt dat  binnen de begroting gefinancierde jeugdhulp met een hoofdcontractant wordt gewerkt (Yorneo). Sub contractanten zijn jeugdzorg plus, gecertificeerde instelling voor JB/JR en werkgever van de medewerkers BJZ uit Toegang  Voor andere domeinen wordt met contractanten gewerkt (grotere aanbieders) en met collectiviteit (zoals KLIK); kleiner aanbieders hebben de vrijheid om bij contractanten aan te sluiten of bij collectiviteit  Voorwaarden uitwerken m.b.t. onderlinge verhouding tussen contractanten  Voorwaarden uit RTA zijn bindend voor alle potentiële aanbieders van jeugdhulp in Drenthe

11 Contracteren (2) Jan en Hans  Grotere aanbieders zijn:  Accare  Ambiq  GGZ-Drenthe  Lentis  Molendrift  Promens Care  De Trans  Verslavingszorg Noord Nederland

12 Bekostiging Han  Solidariteit: Q wordt bepaald door gebruik in 2014 (gemeenten dragen naar evenredigheid bij o.b.v. % aandeel in totale regionale budget)  Profijt: Q wordt bepaald door gebruik 2014 (factlab); achteraf vindt verrekening plaats  Belangrijke noties vanuit inkoop perspectief:  Tijdig budget beschikbaar om contract te kunnen sluiten en voorwaarden over bevoorschotting te kunnen nakomen  Liquiditeitspositie van zorgaanbieders is belangrijk criterium  Uniformiteit tussen gemeenten en voor domeinen zeer gewenst


Download ppt "Bijeenkomst eindadvies Expertgroep inkoop 2 april 2014 Tekst van de flapovers."

Verwante presentaties


Ads door Google