De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013.  10.00 – 10.05Opening  10.05 - 10.45Nu maar eerst kennismaken (plenair)  10.45 – 11.15Een introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013.  10.00 – 10.05Opening  10.05 - 10.45Nu maar eerst kennismaken (plenair)  10.45 – 11.15Een introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013

2  10.00 – 10.05Opening  10.05 - 10.45Nu maar eerst kennismaken (plenair)  10.45 – 11.15Een introductie (plenair)  11.15 – 11.45De opdrachten nader bekeken en besproken (drie groepen)  11.45 – 11.50Terugkoppeling groepsbesprekingen  11.50 – 12.00Vervolgafspraken  12.00 – 12.30Broodjes en meer

3  Wie ben je?  Welke toegevoegde waarde heb je voor onze discussie?  Wanneer komen je kwaliteiten het beste tot hun recht?  Missen jullie nu nog competenties c.q. kennisvelden?

4  De context waarbinnen we aan de slag gaan met de expertgroepen inkoop ◦ De toetsstenen voor de transformatie van de jeugdzorg (uit de vastgestelde visie) gelden onverkort ◦ Op lokaal niveau spelen discussies over het brede sociale domein en toegang tot Awbz, Wmo of jeugdzorg en de invulling van Passend Onderwijs en de Wwnv. ◦ Ook spelen er discussies over intergemeentelijke samenwerking (100.000 plus)

5 ◦ Voor jullie opdracht hebben we die discussies overzichtelijker gemaakt. Jullie opdracht betreft:  Alle vormen van jeugdzorg;  Alle vormen van zorg voor de ‘doelgroepen’ GGZ en (L)VG;  Alle vormen van zorg voor multi-problem gezinnen;  De onderlinge samenhang tussen de genoemde vormen van zorg  Een advies aan alle twaalf gemeenten in Drenthe (340.000 inwoners).

6  We gebruiken de terminologie van Postitief Opgroeien Drenthe  Het huidige beleid provincie en zorgverzekeraars, is een omstandigheid om nadrukkelijk rekening mee te houden  Wij gaan er van uit dat jullie scenario’s uitwerken op maximaal twee niveaus: ◦ Het regionale niveau (drie regio’s: Zuid West, Zuid Oost en Noord en Midden); ◦ Het bovenregionale niveau (de provincie Drenthe of landelijk bijvoorbeeld).  Voor het lokale niveau gaan we er van uit dat daar in ieder geval beschikbaar zijn voor de jeugd, gezinnen en de genoemde doelgroepen: ◦ Preventie ◦ Lichte hulp (adviesgesprekken en voorlichting) ◦ Intensieve hulp (trainingen en korte interventies (maximaal zes gesprekken) )

7 Boven regionaal: interventieniveaus 7 en hoger Regionaal: interventieniveaus 5 en 6 Lokaal : interventieniveaus 1 tot en met 4

8  De uit te werken scenario’s kunnen natuurlijk niet tegenstrijdig zijn aan de vier hoofdbewegingen die ingevuld moeten worden: 1. Zwaardere (duurdere) vormen van zorg worden vervangen door lichtere (goedkopere) vormen van zorg; 2. Op het totale budget dat nu wordt ingezet (macro per gemeente en micro per individu) moet 20 – 25% worden bezuinigd in drie stappen te beginnen in 2015; 3. De noodzakelijke deskundigheid en kwaliteit binnen de totale zorgketen, blijft beschikbaar en wordt zelfs vergroot; 4. Gemeenten zijn (gezamenlijk) in staat om met accepteren van de voorstellen, daadwerkelijk invloed te voeren (ook de lokale belangen worden gediend)

9 Afnemende zorgzwaarte en afnemende kosten Toenemende zorgzwaarte en toenemende kosten 30% ombuigingen interventieniveaus 7 of hoger 20% ombuigingen interventieniveaus 5 en 6 15% bezuinigen interventieniveaus 1 tot en met 4 Verschuiven budgetten en kwalitatief versterken lichtere interventies

10  Out of the box denken mag!  We zoeken geen eenheidsworst: als er diversiteit kan, dan mag dat;  Kritische geesten zijn gewenst: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden!  We zoeken naar scenario’s, die iedere belanghebbende respecteert in de eigen rol en taak;  Meer van het zelfde is niet altijd beter; iets helemaal anders ook niet. Revolutie is niet een voor de hand liggende aanpak.

11  Bespreek in je eigen groep de volgende zes vragen  Wat vind je van de eerste gedachten  Wat moet uitgezocht worden en wie zoekt dat uit? ◦ Poortwachterfunctie c.q. regie door gemeenten ◦ Huidige gebruik en aanbod ◦ Budgetten ◦ Sturing ◦ Contractvormen  Hoe houden we onderlinge relaties tussen projectonderdelen in stand?  Zijn de relaties met het maatschappelijk middenveld (lokaal, regionaal boven regionaal) voldoende zuiver op de manier waarop we nu werken  Kan de tijdsplanning decentralisaties en mogelijkheden voor temporiseren/versnellen ingepast worden  Hoe denken jullie over de haalbaarheid van de projectopdrachten

12  Digitaal naslagwerk op de USB stick krijgen jullie nu van ons.  Heb je interessante documenten, mail ze aan Saskia Geerts (sgeerts@stamm.nl); zij zet de documenten op de site en je krijgt daarvoor een wachtwoord zodat je er bij kunt.sgeerts@stamm.nl  Op deze site staan ook de werkdocumenten: in een openbaar deel. Dus iedereen (die de digitale weg kan vinden) kan aanvullen en commentaar geven.  Vergaderplanning: bij voorkeur op vrijdagochtend bijeenkomsten. Wij doen jullie digitaal een voorstel.

13  Enorm bedankt  Tot de volgende keer!


Download ppt "Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013.  10.00 – 10.05Opening  10.05 - 10.45Nu maar eerst kennismaken (plenair)  10.45 – 11.15Een introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google