De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013
Aftrapbijeenkomst Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013

2 Welkom 10.00 – Opening Nu maar eerst kennismaken (plenair) 10.45 – Een introductie (plenair) 11.15 – De opdrachten nader bekeken en besproken (drie groepen) 11.45 – Terugkoppeling groepsbesprekingen 11.50 – Vervolgafspraken 12.00 – Broodjes en meer

3 De kennismaking Wie ben je?
Welke toegevoegde waarde heb je voor onze discussie? Wanneer komen je kwaliteiten het beste tot hun recht? Missen jullie nu nog competenties c.q. kennisvelden?

4 De introductie (1) De context waarbinnen we aan de slag gaan met de expertgroepen inkoop De toetsstenen voor de transformatie van de jeugdzorg (uit de vastgestelde visie) gelden onverkort Op lokaal niveau spelen discussies over het brede sociale domein en toegang tot Awbz, Wmo of jeugdzorg en de invulling van Passend Onderwijs en de Wwnv. Ook spelen er discussies over intergemeentelijke samenwerking ( plus)

5 De introductie (2) Voor jullie opdracht hebben we die discussies overzichtelijker gemaakt. Jullie opdracht betreft: Alle vormen van jeugdzorg; Alle vormen van zorg voor de ‘doelgroepen’ GGZ en (L)VG; Alle vormen van zorg voor multi-problem gezinnen; De onderlinge samenhang tussen de genoemde vormen van zorg Een advies aan alle twaalf gemeenten in Drenthe ( inwoners).

6 De introductie (3) We gebruiken de terminologie van Postitief Opgroeien Drenthe Het huidige beleid provincie en zorgverzekeraars, is een omstandigheid om nadrukkelijk rekening mee te houden Wij gaan er van uit dat jullie scenario’s uitwerken op maximaal twee niveaus: Het regionale niveau (drie regio’s: Zuid West, Zuid Oost en Noord en Midden); Het bovenregionale niveau (de provincie Drenthe of landelijk bijvoorbeeld). Voor het lokale niveau gaan we er van uit dat daar in ieder geval beschikbaar zijn voor de jeugd, gezinnen en de genoemde doelgroepen: Preventie Lichte hulp (adviesgesprekken en voorlichting) Intensieve hulp (trainingen en korte interventies (maximaal zes gesprekken))

7 De PoD termen Boven regionaal: interventieniveaus 7 en hoger
Lokaal : interventieniveaus 1 tot en met 4

8 De introductie (4) De uit te werken scenario’s kunnen natuurlijk niet tegenstrijdig zijn aan de vier hoofdbewegingen die ingevuld moeten worden: Zwaardere (duurdere) vormen van zorg worden vervangen door lichtere (goedkopere) vormen van zorg; Op het totale budget dat nu wordt ingezet (macro per gemeente en micro per individu) moet 20 – 25% worden bezuinigd in drie stappen te beginnen in 2015; De noodzakelijke deskundigheid en kwaliteit binnen de totale zorgketen, blijft beschikbaar en wordt zelfs vergroot; Gemeenten zijn (gezamenlijk) in staat om met accepteren van de voorstellen, daadwerkelijk invloed te voeren (ook de lokale belangen worden gediend)

9 De gewenste bewegingen
Afnemende zorgzwaarte en afnemende kosten Toenemende zorgzwaarte en toenemende kosten Verschuiven budgetten en kwalitatief versterken lichtere interventies 30% ombuigingen interventieniveaus 7 of hoger 20% ombuigingen interventieniveaus 5 en 6 15% bezuinigen interventieniveaus 1 tot en met 4

10 En toch… Out of the box denken mag!
We zoeken geen eenheidsworst: als er diversiteit kan, dan mag dat; Kritische geesten zijn gewenst: er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden! We zoeken naar scenario’s, die iedere belanghebbende respecteert in de eigen rol en taak; Meer van het zelfde is niet altijd beter; iets helemaal anders ook niet. Revolutie is niet een voor de hand liggende aanpak.

11 Nu dan naar de projectopdrachten
Bespreek in je eigen groep de volgende zes vragen Wat vind je van de eerste gedachten Wat moet uitgezocht worden en wie zoekt dat uit? Poortwachterfunctie c.q. regie door gemeenten Huidige gebruik en aanbod Budgetten Sturing Contractvormen Hoe houden we onderlinge relaties tussen projectonderdelen in stand? Zijn de relaties met het maatschappelijk middenveld (lokaal, regionaal boven regionaal) voldoende zuiver op de manier waarop we nu werken Kan de tijdsplanning decentralisaties en mogelijkheden voor temporiseren/versnellen ingepast worden Hoe denken jullie over de haalbaarheid van de projectopdrachten

12 Vervolgafspraken Digitaal naslagwerk op de USB stick krijgen jullie nu van ons. Heb je interessante documenten, mail ze aan Saskia Geerts zij zet de documenten op de site en je krijgt daarvoor een wachtwoord zodat je er bij kunt. Op deze site staan ook de werkdocumenten: in een openbaar deel. Dus iedereen (die de digitale weg kan vinden) kan aanvullen en commentaar geven. Vergaderplanning: bij voorkeur op vrijdagochtend bijeenkomsten. Wij doen jullie digitaal een voorstel.

13 Afsluiting Enorm bedankt Tot de volgende keer!


Download ppt "Expertteams inkoop Bijeenkomst van 4 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google