De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen Gunter Brems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen Gunter Brems."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen Gunter Brems

2 IBEVE-IDEWE IDEWE= externe dienst voor preventie en bescherming op het werk - Marktleider - 9 regiokantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 150 medische centra in Vlaanderen - Klantenbestand > 34.000 ondernemingen - Ruim 500 medewerkers

3 IBEVE-IDEWE IBEVE= niet-medische preventie - Hoofddisciplines (departementen Veiligheidscoördinatie Veiligheid Milieu Industriële hygiëne - Centrale zetel in Haasrode (Leuven) Ruim 70 Regionale medewerkers over geheel Vlaanderen

4 BeNekempen Grensoverschrijdend studieprogramma - Interregionaal project - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - Actief Bodembeheer de Kempen- Nederland (ABdK) - Financiële steun Europese Unie - Studieplatform Zoeken oplossingen Alternatieve beheersmethoden Saneringsconcepten

5 Benekempenstudie Multidisciplinaire benadering probleem - 5 werkgroepen Zinkassen Water Landbouw Natuur Risico-evaluatie IDEWE-IBEVE : effecten van zware metalen op milieubeheerders en beheerswerkers

6 BeNekempen studiegebied

7 Historiek verontreiniging Historische non-ferro industrie 19° eeuw Niet behandelbaar met klassieke aanpak Verontreinigingsgebied ruim 700m² km Vlaanderen Kempenregio en Limburg (As Turnhout-Lommel -Maaseik) Nederland Brabant en Limburg (As Tilburg-Eindhoven-Weert)

8 Bedrijfsactiviteit veroorzaakt verontreiniging met zware metalen Primair - Bodem - (Oppervlakte)water - Lucht Secundair - Opname in voedingsketen (gras, gewas) - Opname door dieren en regiobewoners

9 Verspreidingswegen Emissie van verontreinigd fijn stof via schoorstenen Windverwaaiing van ertsen, assen, stof Lozing afvalwater Uitloging bodem via hemelwater Grondwater Afvalstoffen Gebruik secundaire grondstoffen Aanleg zinkassenwegen (ruim 1.300 km)

10 Zinkassenwegen in kaart gebracht

11 Risico en gevolgen Effecten en gevolgen van zware metalen Korte termijn effecten - Zwakkere gezondheid - Aantasting immuniteitssysteem Lange termijn effecten - Snellere botbreuken - Cumulatieve intoxicatie (lever, nieren) - Carcinogeen - mogelijke DNA beschadiging

12 Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio Evaluatie van de activiteiten Rondvraag bij uitvoerders Oa. - ANB - Natuurpunt - Staatsbosbeheer - Stichting Limburgs Landschap

13 Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio Beheerswerken door natuurbeheerders - Maaien - Snoeien - Kappen - Plaggen -...

14 Aanpak en opzet Blootstellingsroutes - Stofinhalatie Maaien Snoeien Kappen - Opname via mond Persoonlijke hygiëne

15 Terreinstudie Metingen van stofgehalte bij beheerswerken - Luchtstaalname Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie

16 Terreinstudie Bepalen verontreinigingsgraad van de inhaleerbare fractie stof - Bodemstaalname Analyse gehalte zware metalen totale fractie - Analyse zware metalen op fractie < 63µm

17 Terreinstudie Stofmeting Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie Metingen bij maaiwerken in graslanden Meten van stofproductie en verontreinigingsgraad Geen merkbare effecten vastgesteld - Mogelijk “gunstige” invloedsfactoren Natte zomer Vochtige ondergrond, weinig stofproductie

18 Terreinstudie Metingen van inhaleerbare stoffractie - Analyse zware metalen in zandbodem en humusrijke bodem Duidelijke verschilwaarden Zandbodem vrijwel geen zware metalen ( agv uitlogingseffect hemelwater) Humusrijke bodem bevat meer zware metalen (adsorptie van metaaldeeltjes)

19 Terreinstudie Metingen van inhaleerbare fractie zware metalen in fractie < 63µm - Gehalten aan zware metalen meest risicovol in functie van inhaleerbaarheid Analyse in evaluatie Grote fractiedeeltjes worden tegengehouden Overgrote deel van zware metalen bevindt zich in grotere fractiedeeltjes

20 Terreinstudie Metingen van inhaleerbare fractie zware metalen in fractie < 63µm Analyse in evaluatie, eerste conclusies: 8,6 µg Cd in totale staal 6 µg in fractie > 125 µm 1,9 µg in fractie < 125 µg 1 µg in fractie < 63 µm Vergelijkbare resultaten voor Pb en Zn

21 Gezondheidstudie Meting van zware metalen in bloed en urine Vergelijkende studie gehalte voor Cd Literatuurstudie en referentiedata Cadmibelstudie (1985-1989) PheeCad studie (1990-1995) Vlaams Humaan Bemonsteringsprogramma 2006 Metingen Bedrijfsgeneeskundige dienst Umicore 2006 Bloed- urinemetingen bij ANB personeel 2007 (lopend)

22 Gezondheidstudie Cadmibel en PheeCad studie - algemeen hoge gehalten aan Cd bij onderzoekspersonen Referentiegroep urinair Cd 0.86 µg/dag “high-risk” groep urinair Cd 1,38 µg/dag (+33%) Bewoners nabij non-ferro bedrijven geven merkelijk hogere waarde Hogere meetwaarden zijn mede gevolg van vroegere productieaard. Actieve ingrepen in productieproces hebben emissie van Cd gedecimeerd ( van 125 ton in 1950 naar 17 kg in 2004)

23 Gezondheidstudie Studies 2006 - Relatief kleine verschilwaarden tussen referentiegroep en risicogroep - Relatief hoge Cd waarden bij alle Vlaamse onderzoekpersonen - algemeen lagere waarden aan Cd tov 1990-1995 ( wel moeilijke vergelijking ifv meeteenheden) Opmerking: Gunstige effecten merkbaar van aangepaste bedrijfsbeleid, informatiecampagnes, beleidsvoering, preventietips

24 Gezondheidstudie Metingen 2007 bij ANB personeel - Metingen lopende - Vergelijkende waarden tussen studies 2006 en eigen metingen ifv risicoblootstelling - Resultaten medio oktober 2007

25 Effecten van beheerswerken in risicogebieden Voorlopige conclusies - Stofmetingen geven geen meetbare gehalten zware metalen - Gehalte zware metalen in fijn stof beduidend lager dan totale gehalte en dus weinig effectief opnamerisico - Gehalten Cd in urine weinig onderscheid tss referentiegroep en risicogroep Opmerking: - Roken = “trigger” van effect Cd. Versterkt intoxicatie-effect - Rokers ernstigere risicogroep op intoxicatie met zware metalen

26 Effecten van beheerswerken in risicogebieden Voorlopige adviezen en preventieve aanbevelingen - Beheerswerkzaamheden preferentieel in stofarme omgeving niet bij droogteperioden of windstil - Inhalatie van stof beperken door dragen van stofmasker of werk in overdrukcabine Gebruik van bosmaaier of “open” maaiwerk beperken indien mogelijk - Goede persoonlijke hygiëne en gezonde levensstijl handen wassen, geen eten/drinken tijdens werkzaamheden, rookverbod


Download ppt "Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen Gunter Brems."

Verwante presentaties


Ads door Google