De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schrale natte graslanden Bedreigingen en beheer Een bodemchemisch verhaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schrale natte graslanden Bedreigingen en beheer Een bodemchemisch verhaal."— Transcript van de presentatie:

1 Schrale natte graslanden Bedreigingen en beheer Een bodemchemisch verhaal

2 Biotoop  Op diverse bodems  Water niet constant tot aan de oppervlakte  Zuur tot matig zuur in de toplaag  Natuurtypen: Vochtige venige graslanden met biezenknoppen en pijpenstrootje: (blauwgraslanden en veldrusassociatie), Elzen-eikenbos, wederikruigten  Verwant: mineraalrijk Vochtige tot Natte heide (schraler), Heischraal grasland ss (droger), Zuur laagveen (natter)  Gedegradeerde vorm: pitrus of moerasstruisgras

3 Bodemfactoren  (Interne) trofie bepalend: – HumusmineralisatieN + P – Gehalte ijzer en AlP – Kationaanvoer via kwel of verwering K (indirect P) – Reductiediepte (Fe(III)  Fe(II) )P – Waterpeilschommelingen vooralN – Verzuring + sulfaatP

4 Jaarlijkse reductie I. Volledige nitraatverwijdering Maar 2. Aanrijking P mogelijk tot extreem hoge waarden 3. Verzuring indien sulfide-sulfaatcyclus Intensiteit van 2. en 3. is afhankelijk van: A. Fe (+Al)-gehalte: als Fe of Al P en zuurgraad B. Intensiteit reductie, deze is lager als: 1. bodems langere tijd droger zijn (logisch) 2. hoeveelheid snel afbreekbaar organisch materiaal geringer is • vegetatie kort de winter kan ingaan • niet wordt begraasd in of vlak voor reductieseizoen/ plaggen • externe organische vervuiling wordt verwijderd

5 Sulfide-sulfaatcyclus  Diepe reductie: Me 2+ + SO 4 2-  Me 2+ + S 2- S 2- + Fe-ox  FeS (pyriet) S wordt gebonden, Me 2+ kan uitspoelen  Heroxidatie (pyrietoxidatie): FeS + O 2  Fe-ox + SO 4 2- + zuur Acid sulphate soil

6 Externe stikstofaanvoer  Enkel direct effect, geen blijvend tenzij gevangen in vegetatie Denitrificatie: automatisch en sterk NH 3  NO 3  N 2 Indien uit lucht, geen pH-effect Indien uit water: verzurend bij NH3 pH-verhogend bij NO3 Uitzondering: sterk zure systemen (pH > 3.5 à 4)

7 Vaak voorkomende ‘acties’ met interne eutrofiering tot gevolg ActieVia Verruiging verhoging reductiediepte Begrazingverhoging reductiediepte verhoging mineralisatie Overstroming vervuild waterverhoging reductiediepte sulfide-sulfaatcyclus Waterconserveringverhoging reductiediepte sulfide-sulfaatcyclus Effect begrazing: door trappen op de zode wordt de mineralisatie/reductie steeds versneld, ook indien geen duidelijke trapgaten zichtbaar zijn

8 Verzuring en ontzuring  Ontzuring door denitrificatie zonder sulfaatreductie  Sterke verzuring bij sulfaatreductie  Fe is een verplaatser van zuur: verzuring in neerslagzone, ontzuring in oploszone  Fe is een buffer – redox (voordeel: niet direct sulfidevorming) – zuur bij reductie (voordeel: bescherming tegen externe verzuring) – trofie: legt P vast

9 Enkele conclusies  Datum maaien voor natte schraalgraslanden niet belangrijk (trofie) mits vegetatie kort en zonder strooisel de winter ingaat.  Verzuringsgevoelige graslanden: idem  Verzuring: niet eenduidig  Waterpeilschommelingen: belangrijk voor schraalheid (denitrificatie)  Begrazing: heel wat problemen, maar kan nog steeds toegepast mits voorwaarden  Vernatting : eutrofiering, Drainage : verschraling, maar ook verdroging


Download ppt "Schrale natte graslanden Bedreigingen en beheer Een bodemchemisch verhaal."

Verwante presentaties


Ads door Google