De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO - National Geological Survey Hans Peter Broers Nitraat en nitraatreductie in het diepere grondwater in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "T Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO - National Geological Survey Hans Peter Broers Nitraat en nitraatreductie in het diepere grondwater in."— Transcript van de presentatie:

1 t Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO - National Geological Survey Hans Peter Broers Nitraat en nitraatreductie in het diepere grondwater in de Nederlandse zandgebieden Data-analyse van regionale en locale meetnetten

2 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Probleemstelling Regionale en locale meetnetresultaten wijzen op nitraatreductie in de diepere ondergrond van de Nederlandse zandgebieden Nitraat transport in diepere ondergrond bepaald door verblijftijden en reactiviteit Sedimentreactiviteit meestal niet van tevoren bekend Pyriet lijkt een belangrijke rol te spelen Doelstelling Vaststellen van de effecten van nitraatreductie op de nitraatverontreiniging van het diepere grondwater op regionale en locale schaal

3 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Inhoud Inleiding Pyrietoxidatie en Oxidatiecapaciteit (OXC) Regionale schaal: twee provinciale meetnetten Regionale schaal: intensieve veehouderij in Noord-Brabant Locale schaal: drinkwaterwinning Oostrum Conclusies

4 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Pyrietoxidatie en oxidatiecapaciteit Pyrietoxidatie met nitraatreductie: 1 mmol l -1 nitraat --> 10/14 mmol l -1 sulfaat Definitie van Oxidatiecapaciteit (naar Postma et al. 1991) OXC vooraf = 5 * 1 mmol l 1 = 5 mmol l -1 OXC achteraf = 7 * 10/14 mmol l -1 = 5 mmol l -1 conservatief transport van OXC als pyrietoxidatie het enige bepalend proces is

5 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Nederlandse omstandigheden Vlak landschap Ondiepe grondwaterstanden ongeconsolideerde sedimenten Klei en veen in Holocene gebieden nitraatreductie door organisch materiaal in ondiepe bodem Goed doorlatende aquifers in Pleistocene zandgebieden kwetsbaar voor nitraatuitspoeling naar diepere grondwater

6 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Meetnetten gebruikt in case studies Drenthe Noord-Brabant Oostrum

7 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Grondwaterkwaliteitsmonitoring: homogene gebiedstypen concept

8 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Drie homogene gebiedstypen in Drenthe met bijbehorende meetpunten

9 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Regionale monitoring Stikstof surplus in Noord-Brabant and Drenthe

10 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Definitie verontreinigingsklassen Gebaseerd op percentage verontreinigd grondwater en 95% betrouwbaarheidsinterval

11 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Nitraat op twee diepten 5-15 m diepte 15-30 m diepte

12 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Sulfide gehalten in de sedimenten ( als %FeS 2 ) geklassificeerd per 2 meter diepteinterval uit 27 waarnemingsputten tot 26 m diep)

13 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Pyrietgehalten uit 27 waarnemingsputten

14 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Oxidatiecapaciteit Conservatief transport als pyrietoxidatie enig bepalende proces is Drempelwaarde: OXC > 11 mmol l -1 Sulfaat overschrijdt potentieel de EU norm van 150 mg l -1

15 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Percentages nitraat- en OXC verontreinigd grondwater in Noord-Brabant & Drenthe In vergelijking met percentages jong, tritiumhoudend post-1950 grondwater

16 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel OXC op twee diepten 5-15 m diepte 15-30 m diepte

17 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Een gebiedstype uit Noord-Brabant uitgelicht Intensieve veehouderij in infiltratiegebieden op zand

18 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Concentratie-diepte profielen Intensieve veehouderij - infiltratie - zand Toenemende trend in de tijdreeksen vastgesteld over periode 1992-1998 Diepte (m -mv)

19 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Verblijftijdsverdeling en isochronen

20 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Transport van diffuse verontreinigingen (infiltratiegebieden zonder sloten)

21 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Tritium datering

22 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Leeftijd-diepte relatie gebaseerd op tritium

23 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Tijd-diepte transformatie : Intensieve veehouderij: surplus van stikstof, zwavel en OXC Prognoses

24 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Prognoses conservatief transport Intensieve veehouderij - infiltratie - zand toenemende trends in tijdreeksen vastgesteld over periode 1992-1998

25 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Locale schaal: waterwinning Oostrum

26 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Pompput III: ontwikkeling concentraties sulfaat, ijzer en nikkel tussen 1988 en 1995

27 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Grondwaterkwaliteit onder het bouwland van de Oostrumse es: nitraat, pH, arseen en kobalt

28 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Pyrietgehalten in de Oostrum aquifer (als gewichtsprocenten FeS 2 )

29 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Percentages As, Co, Ni and Zn in pyrite (resultaten uit sequentiële extractie van sedimentmonsters)

30 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Batch-experiment pyrietoxidatie: mobilisatie van Nikkel

31 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Resumé Regionale monitoring: grote verschillen in diepte van nitraatfront: nitraatconcentraties nemen af met diepte (Noord-Brabant) maar redoxbuffer is niet overal aanwezig (Drenthe) grondwaterverontreiniging door bemesting nog detecteerbaar na pyrietoxidatie toenemende OXC and sulfaatconcentraties op grotere diepte hoe zit het met denitrificatie met organische stof in de diepere ondergrond? Locale monitoring in waterwingebied Oostrum: toenemende concentraties van de reactieproducten ijzer, sulfaat, sporenmetalen en arseen

32 t Studiedag Nitraat in het grondwater, 6 december 2002, Brussel Conclusies Landbouwverontreiniging is niet alleen nitraat Oxidatievermogen is een belangrijke additionele indicator voor bemest grondwater Overbemesting kan indirect leiden tot verontreiniging met sulfaat, zware metalen en arseen (juist onder het redoxfront) Grondwaterbeschermingsbeleid zou zich niet alleen op nitraat moeten richten, maar ook op reactieproducten


Download ppt "T Netherlands Institute of Applied Geoscience TNO - National Geological Survey Hans Peter Broers Nitraat en nitraatreductie in het diepere grondwater in."

Verwante presentaties


Ads door Google