De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eco(hydro)logische vereisten Natura 2000 Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eco(hydro)logische vereisten Natura 2000 Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 Eco(hydro)logische vereisten Natura 2000 Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein

2 2 Watercycle Research Institute Achtergrond Studie in opdracht van LNV Doel: bepalen Ecologische vereisten habitattypen Producten: • beschrijving ecologische vereisten in profielen • overzicht ecologische vereisten per gebied en per habitattype op website Natura 2000

3 3 Watercycle Research Institute Inhoud verhaal • Hoe zijn vereisten bepaald ? • Hoe is daarbij relatie gelegd met grondwater ? • Wat is bruikbaarheid informatie bij opstellen beheerplannen ?

4 4 Watercycle Research Institute

5 5 Knelpuntenanalyse maatregelen

6 6 Watercycle Research Institute Uitgangspunten •Zo veel mogelijke gebruik maken van bestaande gegevens en inzichten •inzicht geven in variatie binnen habitattypen •indeling naar ± operationele standplaatscondities (vochttoestand, zuurgraad, voedselrijkdom, zoutgehalte e.d.) •aangeven relatie met conditionerende factoren (grondwater, bodem e.d.)

7 7 Watercycle Research Institute Opzet studie 1 Vergelijken bestaande indelingen naar standplaatscondities -> keuze condities en weergave condities -> 1e (provisorische) schatting ranges per habitattype 2 Verzamelen basisgegevens in database Ecologische Vereisten -> indeling vegetatietypen naar standplaatscondities -> bepalen ranges per habitattype 3 Verwerken gegevens in (profielteksten en) website -> leggen van relatie met conditionerende factoren

8 8 Watercycle Research Institute 1 Vergelijking standplaatsindelingen StandplaatsfactorInformatiebronnen Zuurgraad zuurgraadklasse NOV zuurgraadklasse SBB zuurgraadklasse Indicatoren zuurgraadklasse Waternood+ trofieklasse NOV Voedselrijkdom trofieklasse SBB trofieklasse Indicatoren voedselrijkdomklasse Waternood+ Vochttoestand waterregime NOV waterregime SBB waterregime Indicatoren vochtklasse Waternood+ Overstromingstolerantie overstromingstolerantie Waternood+ Inundatieduur inundatieduurklassen (heel jaar) Indicatoren/NOV Zoutklasse zoutklasse Waternood+ Laagste grondwaterstanden GLG Waternood+ laagste (grond)waterstandklasse Kiwa

9 9 Watercycle Research Institute Vergelijking standplaatsindelingen StandplaatsfactorInformatiebronnen Zuurgraad zuurgraadklasse NOV zuurgraadklasse SBB zuurgraadklasse Indicatoren zuurgraadklasse Waternood+ trofieklasse NOV Voedselrijkdom trofieklasse SBB trofieklasse Indicatoren voedselrijkdomklasse Waternood+ Vochttoestand waterregime NOV waterregime SBB waterregime Indicatoren vochtklasse Waternood+ Overstromingstolerantie overstromingstolerantie Waternood+ Inundatieduur inundatieduurklassen (heel jaar) Indicatoren/NOV Zoutklasse zoutklasse Waternood+ Laagste grondwaterstanden GLG Waternood+ laagste (grond)waterstandklasse Kiwa

10 10 Watercycle Research Institute Indeling naar waterstandsregime binnen Indicatorboekjes en NOV-Pleistoceen KlasseNaamOnderverdeling Waterstand gemiddeld 1Aaquatisch 1Aadiep water > 50 cm + mv 1Abondiep water 10-50 cm +mv 1Bzeer nat 1Bzeer nat 5-10 cm +mv 2nat 2anat_a 0-10 cm –mv 2bnat_b 10-20 cm –mv 3matig nat 3amatig nat_a 20-30 cm –mv 3bmatig nat_b 30-40 cm –mv 4vochtig 4avochtig_a 40-50 cm –mv 4bvochtig_b 50-60 cm –mv 5matig droog 5a matig droog_a 60-70 cm –mv 5bmatig droog_b 70-80 cm –mv 6droog 6adroog 80-120 cm -mv 6bzeer droog > 120 cm -mv Indeling naar vochttoestand binnen Waternood+ GVGGLG Droogte- stressOmschrijving > 50 cm--diep water 20 – 50 cm + mv. > 0-ondiep permanent water 20 – 50 cm + mv. < 0 -ondiep droogvallend water 0 - 20 cm + mv.--zeer nat 0 - 25 cm – mv.--nat 25 – 40 cm – mv. --zeer vochtig > 40 cm – mv.-< 14 dgnvochtig > 40 cm – mv.-14-32 dgnmatig vochtig > 40 cm – mv.-> 32 dgndroog Indeling naar vochttoestand

11 11 Watercycle Research Institute Aandeel xerofyten Indeling naar vochttoestand

12 12 Watercycle Research Institute Indeling naar laagste grondwaterstand Code DefinitieNaam 1GLG <20 nauwelijks wegzakkend 2a20< GLG <30 zeer ondiep 2b30< GLG <40 3a40< GLG <50 ondiep 3b50< GLG <60 4a60< GLG < 70 matig diep 4b70< GLG <80 5GLG >80 diep Alleen in permanent natte potentieel veenvormende systemen (hoog- en laagveen, broekbossen, grote-zeggenvegetaties)

13 13 Watercycle Research Institute Database Ecologische vereisten Bevat informatie over ecologische vereisten voor: • 370 vegetatie-eenheden uit De Vegetatie van Nederland aanvullend • ruim 100 eenheden (veelal rompgemeenschappen) exclusief voor Catalogus SBB Gegevensbronnen: • meetgegevens (onder meer referentieproject SBB, Kennat database Alterra) • indelingen uit indicatorenboekjes, Waternood, Catalogus SBB • indicatiewaarden • literatuur • deskundigenoordeel

14 14 Watercycle Research Institute Database Ecologische vereisten

15 15 Watercycle Research Institute Ranges Habitattypen voorbeeld: Kalkmoeras

16 16 Watercycle Research Institute Ecologische Vereisten voorbeeld: Kalkmoeras Associatie van Bonte paardenstaart en M. Afgeticheld kalkrijk rivierzand Associatie van Vetblad en Vlozegge: Plagplekken en langs slenkjes op kalkarm zand gevoed door basenrijke kwel

17 17 Watercycle Research Institute Indeling naar vochttoestand op basis GVG en droogtestress Vertaling naar GLG (voor duinzand)

18 18 Watercycle Research Institute Relatie met condionerende factoren Vochttoestand Voedselrijkdom

19 19 Watercycle Research Institute Relatie met condionerende factoren Oplossingen: Vochttoestand droogtestress vertaald naar GLG afhankelijk van bodemtextuur (door gebruiker op te geven) Zuurgraadaangegeven in hoeverre zuurbuffering afhankelijk is van bodem (kalk), grondwater (kwel) of oppervlaktewater Kwalitatieve aanduidingen! Voedselrijkdom aangegeven in hoeverre voedselrijkdom afhankelijk is van bodem of oppervlaktewaterinvloed Kwalitatieve aanduidingen!

20 20 Watercycle Research Institute Ecologische Vereisten

21 21 Watercycle Research Institute Ecologische Vereisten Zacht grondwater: laterale toestroming van (aëroob) lokaal grondwater, overgang naar kwelgebied met anaëroob water (beekdalranden) of afstroming over ondiepe slecht doorlatende lagen (oorspronggebied, stuwwallen e.d.);

22 22 Watercycle Research Institute Ecologische Vereisten Hard grondwater: op plekken waar hard grondwater in de winter doordringt in de wortelzone en/of uittreedt aan maaiveld

23 23 Watercycle Research Institute

24 24 Watercycle Research Institute Kemmers: relatie hoogte tov drainagebasis en zuurbuffering door grondwater a)ionenratio grondwater b)basenverzadiging

25 25 Watercycle Research Institute Laagste grondwaterstanden (p90 uit duurlijnen) van blauwgraslanden op zand. Bron: de Haan, 1992. subassociatiegebiednmingemmax agrostietosumAgelerbroek1 80 agrostietosumfort Ruigenhoek en Meerbach (Du)3708085 filipenduletosumfort Ruigenhoek en Meerbach (Du)34570100 nardetosumKoolmansdijk4115120130 nardetosumPunthuizen en Bramse (Du)385120145 nardetosumLuttenbergven1 60 nardetosumGattaltlaüfe (Zw)380115135 typicumKappersbult285 litorelletosumPunthuizen280100115 orchietosumBergvennen1 90 orchietosumPunthuizen2120 125 orchietosumStelkampsveld270 Laagste grondwaterstanden (p90 uit duurlijnen) van blauwgraslanden op veen. Bron: de Haan, 1992. subassociatiegebiednmingemmax agrostietosumHellbachtal en Reusebene (Du)3203045 agrostietosumde Kooilust1 55 agrostietosumOude Venen6153050 nardetosumKooilust3404245 typicumHellbachtal115 typicumKattendijksblokboezem140 typicumKooilust140 GLG in blauwgraslanden

26 26 Watercycle Research Institute Verdeling natte opnamen op zand en veen over GLG-klassen, uitgesplitst naar geïndiceerde zuurgraad

27 27 Watercycle Research Institute Conclusies • Goed overzicht vereiste standplaatscondities • Meer aandacht nodig voor relatie met conditionerende factoren • Is echter slechts in beperkte mate mogelijk • Een goede ecohydrologische analyse op basis van lokale gegevens blijft nodig voor de vertaling naar conditionerende factoren en maatregelen

28 28 Watercycle Research Institute Stellingen Bij het oplossen van knelpunten rond Natura 2000 gebieden ligt de nadruk te veel op stikstofdepositie, terwijl juist met hydrologische maatregelen op korte termijn veel winst valt te behalen Ondanks jaren van studie naar oorzaken van verdroging in Top-Top-natuurgebieden is er nog een opvallend gebrek aan inzicht in het belang van kwel en de herkomst van het grondwater


Download ppt "Eco(hydro)logische vereisten Natura 2000 Han Runhaar, KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google