De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdrogingskartering natuurgebieden Verdrogingskartering in Natuurgebieden •Bas van Delft: Geo-informatie, Statistiek en Toepassingen (B&L) •Han Runhaar:Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdrogingskartering natuurgebieden Verdrogingskartering in Natuurgebieden •Bas van Delft: Geo-informatie, Statistiek en Toepassingen (B&L) •Han Runhaar:Water."— Transcript van de presentatie:

1 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdrogingskartering in Natuurgebieden •Bas van Delft: Geo-informatie, Statistiek en Toepassingen (B&L) •Han Runhaar:Water en Ruimte (W&M) •mmv.: Peter Mekkink, Peter Jansen, Tom Hoogland & Jan Holtland (SBB)  SEO-I, SBB & Provincie Noord-Brabant

2 Verdrogingskartering natuurgebieden Wat is verdroging ? •Aantasting van grondwaterafhankelijke natuur door (grond)waterstandsdaling en vermindering van kwel •Inventarisatie in 1989: ca de helft van de grondwaterafhankelijke natuur matig tot ernstig aangetast door verdroging; vooral in hoog-Nederland en de duinen.

3 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdrogings- inventarisatie 1989

4 Verdrogingskartering natuurgebieden

5 Beleid •In 1989 verdroging van natuurgebieden erkend als landelijk milieuprobleem •Doelstelling: vermindering verdroogd areaal met 25% in 2000, met 40% in 2010 •Realisatie doelstelling: provincies

6 Verdrogingskartering natuurgebieden Controle voortgang: landelijke verdrogingskaart

7 Verdrogingskartering natuurgebieden Behoefte aan objectieve karteringsmethode •Landelijke verdrogingskaart niet onderbouwd door metingen, definities ‘verdroging’ en ‘herstel’ niet uniform •Behoefte aan onderbouwing •Terreinbeheerders hebben initiatief genomen te komen tot methode voor verdrogingskartering

8 Verdrogingskartering natuurgebieden Kenmerken methode •Bepaling vroegere grondwaterstanden en kwelgebieden op basis van bodemkaart en fossiele bodemkenmerken (veldmetingen) •Bepaling huidige grondwaterstanden op basis van gerichte meting in boorgaten (zomer, winter) + langjarige meetreeksen uit peilbuizen •Bepaling huidige kwel uit diverse bronnen (gw-kwaliteit, flora, ijzervlies,…) •Verschil geeft mate van grondwaterstandsdaling/ afname kwelareaal

9 Verdrogingskartering natuurgebieden Begrippen •RGR = Referentie GrondwaterRegime •AGR = Actueel GrondwaterRegime •GXG = GHG, GVG & GLG

10 Verdrogingskartering natuurgebieden Twee proefgebieden

11 Verdrogingskartering natuurgebieden Beekvliet Dekzandgebied •ruggen, opgehoogd als essen •infiltratie op hogere delen, regionale kwel in beekdalen Bodemkaart: •podzolgronden op de hogere delen, enkeerdgronden op de hoge ruggen •beekeerdgronden in de beekdalen, plaatselijk veen in laagtes Grondgebruik: •bouw- en grasland op de essen •hei, bos en grasland op de podzolgronden •grasland en broekbos in de beekdalen

12 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdroging Beekvliet •Ontwatering landbouwgronden via beken en diepe sloten •sterke daling grondwaterstanden

13 Verdrogingskartering natuurgebieden Strijper Aa Dekzandgebied •stuifduinen op hoge delen •vennen in lokale depressies •Beekdal Strijper Aa (boven- en middenloop) • infiltratie op hogere delen, regionale kwel in middenloop, locale kwel in tussengebied Bodemkaart: •podzolgronden en stuifzandgronden op de hogere delen •veen in laagste delen beekdal •gooreerd en broekeerdgronden op de overgangen •rondom de dorpen enkeerdgronden Grondgebruik: •hei, naaldbos en stuifzand op de podzol- en stuifzandgronden •bouw- en grasland op gooreerdgronden •broekbos en grasland op veen- en broekeerdgronden

14 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdroging Strijper Aa •Landbouwgronden diep ontwaterd •Strijper Aa omgeleid •Verdrogingsbestrijding waterschap (1996) –grondwaterstand deels hersteld –enig herstel regionale kwel

15 Verdrogingskartering natuurgebieden Veldgegevens Profielbeschrijvingen - schatting GXGoud - ijzer en kalkafzetting - pH Kartering kwelverschijnselen - roest - ijzerbacteriefilm - EGV Momentopname grondwaterstande n - boorgaten & peilbuizen - GHG & GLG

16 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdeling boorpunten Beekvliet: •opgezet voor interpolatie •171 boorpunten •regelmatig grid (ca 1 boring/ha) Strijper Aa: •opgezet als Gd-kartering •120 boorpunten •geloot binnen 4 strata •ca 1 boring/6ha

17 Verdrogingskartering natuurgebieden •GXGoud, geschat aan profiel (cm - mv) •AHN hoogte (cm + NAP) •GXGref = AHN - GXGoud RGR - grondwaterstanden (Interpolatie GXGoud tov NAP; voorbeeld GHG Strijper AA) < 2500 2500 2600 2700 2800 2900 3000 => 3100 •Interpolatie GXGref tov NAP •GXGref tov maaiveld (cm - mv) •GXGrel = NAP - GXGabs <= 0 0 - 15 15 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140 140 - 200 > 200

18 Verdrogingskartering natuurgebieden RGR - kwelkansen (Interpretatie bodemkaart & profielkenkerken; voorbeeld Beekvliet) •Eenheden bodemkaart vertaald naar kwelkansen Alleen infiltratie Mogelijk (wat) periodieke kwel Enige (periodieke) kwel Behoorlijk wat invloed van kwel Overduidelijk invloed van (permanente) kwel •Profielkenmerken wijzen op (voormalige) kwel kalk < 80 cm - mv ijzerrijk < 40 cm - mv

19 Verdrogingskartering natuurgebieden AGR - grondwaterstanden (Deels gebaseerd op Gd-methode; voorbeeld GHG Strijper AA) •Tijdreeksanalyse meetreeksen in peilbuizen –gecorrigeerd voor weersinvloeden –klimaatonafhankelijke GXG waarden IIa IIIa IVu VIo VIIo VIId VIIId

20 Verdrogingskartering natuurgebieden AGR - grondwaterstanden (Afleiden van GXG actueel; voorbeeld GHG Strijper AA) •Voorspelling GXG in boorgaten door stambuisregressie –voor peilbuizen relatie opstellen gerichte meting - GXG –relatie toepassen op gerichte meting in boorgaten op dezelfde dag –geeft voorspelling GXG in boorgaten –meting 20 - 2 - ‘02 = 60 cm - mv –voorspelling GHG = 76 cm - mv

21 Verdrogingskartering natuurgebieden AGR - grondwaterstanden (Interpolatie GXGact tov NAP; voorbeeld Strijper AA) •Interpolatie voorspelde GXG in boorgaten –analoog aan RGR –omrekenen naar NAP –interpoleren –omrekenen naar mv <= 0 0 - 15 15 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 100 100 - 120 120 - 140 140 - 200 > 200 GHG... GVG... en GLG

22 Verdrogingskartering natuurgebieden AGR - kwel (Interpretatie kwelkansen & veldwaarnemingen; voorbeeld Beekvliet) Kwelkansenkaart Kartering kwelverschijnselen pH bovengrond GHG actueel actuele kwel Alleen infiltratie Mogelijk (wat) periodieke kwel Enige (periodieke) kwel Behoorlijk wat invloed van kwel Overduidelijk invloed van (permanente) kwel

23 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdroging - grondwaterstanden ( voorbeeld GHG Strijper AA) GHG referentie=GHG actueel- GHG Verdroging < -40 -40 - -25 -25 - -10 -10 - 0 0 - 10 10 -25 25 - 40 40 - 60 60 - 80 > 80

24 Verdrogingskartering natuurgebieden Verdroging - Kwel ( voorbeeld Beekvliet) Kwelkansen sterk toegenomen matig toegenomen licht toegenomen onveranderd licht afgenomen matig afgenomen sterk afgenomen zeer sterk afgenomen verandering actuele kwel - =

25 Verdrogingskartering natuurgebieden Discussie •Geeft methode goed beeld van verdroging? ja, als je onder verdroging de verandering in waterhuishouding verstaat •Hoeveel waarnemingen zijn nodig ? ca 1 waarneming per 2,5 ha ter vergelijking: klassieke bodemkartering 1 punt/ha Gd-kartering 1 punt/100 ha

26 Verdrogingskartering natuurgebieden •Zal methode ook toegepast gaan worden ? onzeker: opvatting over verdroging veranderd: verdroging is niet het verschil met de vroegere situatie maar het verschil met de gewenste situatie; de gewenste situatie wordt afgeleid uit het door de provincie toegekende natuurdoeltype- Discussie

27 Verdrogingskartering natuurgebieden GxG t.o.v. maaiveld RGOR OGORGGORAGOR ‘Historische’ verdroging ‘Bestuurlijke’ verdroging ambitieniveau OGORambitieniveau GGORVernattingsbehoefte historische gegevens, bodeminformatie, AHN natuurdoelen, (AHN?) bestuurlijke afweging grondwater- kartering of modellering H.R RGOR referentiegrondwaterregime OGOR vanuit functie natuur optimaal grondwaterregime GGOR gewenst grondwaterregime AGOR actueel grondwaterregime

28 Verdrogingskartering natuurgebieden •aandacht voor verdroging neemt af: - gering succes (schatting 2000: 3% herstel) - sinds 1989 ingehaald door nieuwe thema’s: GGOR (1993), WB21 (2000), Kaderrichtlijn Water (2002) Discussie

29 Verdrogingskartering natuurgebieden Conclusie •Thema verdroging raakt in beleid op achtergrond •Vraag naar verdrogingskarteringen is afhankelijk van de vraag of terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties het thema op de agenda weten te houden


Download ppt "Verdrogingskartering natuurgebieden Verdrogingskartering in Natuurgebieden •Bas van Delft: Geo-informatie, Statistiek en Toepassingen (B&L) •Han Runhaar:Water."

Verwante presentaties


Ads door Google