De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Avelgemse Scheldemeersen als voorbeeld van een valleigebied: *Geologie *Geomorfologie *Watersysteem -sterktes -zwaktes -oplossingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Avelgemse Scheldemeersen als voorbeeld van een valleigebied: *Geologie *Geomorfologie *Watersysteem -sterktes -zwaktes -oplossingen."— Transcript van de presentatie:

1 De Avelgemse Scheldemeersen als voorbeeld van een valleigebied: *Geologie *Geomorfologie *Watersysteem -sterktes -zwaktes -oplossingen

2 Perimeter Eemiaan-opvulling

3 Valleien Leie, Schelde • Pleistocene valleigedeelten steeds bedekt door holocene deklagen • Afzettingen gebeurden tussen voorlaatste (Saale) en laatste ijstijd Weichsel • Opvulling met zand door mariene en estuariumwerking werking (130.000-70.000 BP) – Eem : tussenijstijd • Laatste ijstijd – Würm/Weichsel : afzetting met leempakket (70.000 tot 10.000 BP) Verwilderd rivierenpatroon...

4 Algemene bouw en geschiedenis (vervolg)  HOLOCEEN : periode ná de laatste ijstijd  Riviervalleien : Leie, Schelde, Vlaamse Vallei  Laatste 10.000 jaar – klimaat wordt warmer, rivieren snijden zich opnieuw in met vorming van alluviale vallei.  Zeespiegel stijgt langzaam tot huidige niveau  Stroomsnelheden in rivieren zakken – patroon slaat om van verwilderd naar meanderend.  Afzetting in riviervalleien van vnl. fijne sedimenten, bosgroei in valleien  veengroei!  Ontbossing voor landbouwdoeleinden  overstromingen met sedimentbeladen water  afzetting van klei bovenop veen.  Valleien krijgen huidige uitzicht

5 Vereenvoudigde geologische doorsnede

6 Meanderend rivierpatroon... Oeverwal Verlande rivierbochtKronkelwaard Komgronden Uit : De Schelde, verhaal van een rivier

7

8 Oude Scheldearm Avelgem naast huidige Scheldebedding bewoning/ industrie op oeverwal kwelgevoede komgronden open water Pleistocene vallei Alluviale vallei Foto : OD

9 pleistocene vallei alluviale vallei kwelgevoede komgronden met laantjes oeverwal Foto : OD Verhoogde ruimingswallen

10

11 Sturende factoren op de standplaats...  Operationele factoren : directe invloed – beschikbaarheid van bodemvocht, nutriënten,...  Conditionele factoren : sturen de operationele factoren : diepte watertafel, mineralisatie, bodemsamenstelling,...  Positionele : positie standplaats in reliëf en geohydrologisch kader (kwel, overstroming,...)  Sequentiële factoren : invloeden uit verleden

12 Processen langs een kwelhelling

13  Infiltratie regenwater enkel in onverzadigd gedeelte (INFILTRATIEZONE)  Exfiltratie (= uittrede) waar snelheid verandert – dus : wijziging helling kwelvlak (KWELZONE)  Overgang naar stagnerend water bij voldoende aanvoer (STAGNEREND WATER)

14

15 Verschil infiltratiezone - kwelzone  Vorm duurlijn van steil naar afgevlakt  pH stijgt door toenemende invloed grondwater  Bicarbonaat gehalte neemt toe  Trofiegraad neemt ook toe  Combinatie bodemtype – duurlijn – chem. kwaliteit -> STANDPLAATSKARAKTERISTIEKEN

16 Voorbeeld van kwelvoorkomen  Westvlaamse Scheldemeersen...

17 Sleutel goede waterhuishouding - valleigebieden  Kwel wordt niet afgevangen door drainage  Overstroming met verontreinigd water kortstondig van duur  kwel wordt weggedrukt uit wortelzone bij langdurige overstroming : regenwater of voedselrijk, mineraalarm oppervlaktewater vervangt kwel -> werkt verruigend (soortenarme vegetatietypes, bvb. brandnetel,...)  anaërobe omstandigheden in stagnerend water -> toxisch voor bepaalde vegetaties (Ned. onderzoek)  Dit wordt vooral veroorzaakt door verhoogde ruimingswallen of onoordeelkundig opstuwen  Vooral schadelijk bij zomeroverstromingen (4-5/07/2005)

18 Ondiepe drainage : kwel bereikt wortelzone

19 Diepe drainage: kwel verdwijnt uit wortelzone...

20 In het veld... GOED ! SLECHT Steile oever (diepe ruiming) ophoging foto : DLI

21 Afwateringsgracht : te hoge ruimingswallen... Te steile oever ! Zó hoort het ! foto : FD foto : DLI

22 Kernoplossingen Scheldemeersen  Primordiaal externe waterlopen aanpakken buiten valleigebied (bron) :  Waterzuivering, afkoppeling sanitaire lozingen  Programma’s tegen afspoeling bodem in landbouwareaal (tegengaan zwevende stof en nutriëntenafzet)  Vermijden piekafvoeren : herinfiltratie, buffering,...  In valleigebied :  Ruimte voor water  Vermijden stagnerend water bij zomeroverstromingen  Verschralingsbeheer (2x /jaar maaien / afvoeren)


Download ppt "De Avelgemse Scheldemeersen als voorbeeld van een valleigebied: *Geologie *Geomorfologie *Watersysteem -sterktes -zwaktes -oplossingen."

Verwante presentaties


Ads door Google