De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk

2 Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning Opbouw presentatie  Effectketens en onderzoeksvragen  Per onderdeel: werkwijze & resultaten tot nu  Gebruikte statistiek en onderdelen 2012

3 Vragen  Is er een trend aanwezig in de vegetatieontwikkeling?  Is deze trend te herleiden tot bodemdaling, via tussenstappen in de effectketens?  Leidt deze trend tot een afname in kwaliteit of omvang van waardevolle vegetaties? 3

4 Conceptueel model 4 Vegetatie (-indicatoren) Grondwater- regime (GxG ) Bodem Org. Stof Kalkgehalte Zoutgehalte Grondwater- stroming (kwel) Inundatie (frequentie, duur) Neerslag & verdamping Meerpeil Maaiveld- hoogte MeerpeilBodemdaling Maaiveld- hoogte 2007

5 Grondwater - werkwijze  Grondwaterstand: 17 waarvan 6 SBB buizen, grotendeels met 2 filters (continue)  Veelal 2 tot 3 buizen per pq-raai  Grondwaterkwaliteit start zomer en najaar (2008, 2010, 2012)  EGV  pH  macro-ionen (HCO3, Cl, SO4, Na, K, Ca)  Mg  CO2 5

6 Peil oppervlaktewater - werkwijze  Data Noorderzijlvest:  Sluizen Lauwersoog  Brug Zoutkamp  Eigen meetpunten  Bantswal  De Rug  Zuidelijke lob 6

7 Grondwaterstand - resultaten  Grondwaterregime best verklaard door:  Neerslag en evaporatie  Toevoegen meerpeil  zelden beter model  Toevoegen meerpeil + lineaire trend : iets beter model bij: 2 van de 6 buizen Bantswal 2 van de 3 buizen Juffouw Alie  Vooralsnog geen indicatie van effect bodemdaling op grondwaterregime 7

8 Grondwaterstand - resultaten  Vlak peilverloop  Zakt diep weg in zomer  Figuur:  Ru5  Overstromings- grasland met Aardbeiklaver  Maaiveld op 0,04 m -NAP 8

9 Grondwaterkwaliteit - resultaten  2010 verschilt weinig van 2008  Chloride in 2010 iets hoger, niet sign. 9

10 Bodem - werkwijze  Toplaag (2008, 2012: 26 pq-locaties) :  pH  NaCl  % organische stof  Basenverzadiging  Profielen (2007, 2012: 11 buislocaties)  Kalkprofiel  Zoutprofiel 10

11 Vegetatie - werkwijze  Vegetatiestructuur  Integrale kartering structuurtypen (2008, 2012) Effect successie en beheer  Vegetatieveranderingen  PQ-meetnet: totaal 92 pq’s op 46 locaties (jaarlijks, 2007 t/m 2012) Veranderingen plantensoorten op locatie  Transectkartering: 5 transecten (2008, 2012) Verschuivingen in ruimtelijke vegetatiepatronen 11

12 PQ-meetnet 12

13 PQ-meetnet 13  Verdeling over initiële vegetatie en bodemdalingsklasse (tot 2040)

14 PQ-meetnet  Indicatoren vegetatie  Totale bedekking duinvalleisoorten  Totale bedekking kweldersoorten  Bedekking Kruipwilg  Bedekking Duinriet  Scores op assen ordinatieplots 14

15 PQ-meetnet - resultaten 15  Opvallende veranderingen in bedekking  Toename kweldersoorten (p<0,01; effect 0,04%/jr)  Toename Kruipwilg in duinvalleivegetaties (n.s.)  Afname Duinriet (n.s.)

16 PQ-meetnet - resultaten 16 Kweldersoorten  Zilte rus erg bepalend  Verschil per locatie  Mate van verandering niet bepaald door initieel vegetatietype

17 PQ-meetnet - statistiek 17 Linear Mixed Effect Model  Bedekking ~ jaar (fixed) + vegtype (random)  Random intercept (random variatie  snijpunt y-as)  Random slope (random variatie  snijpunt y-as en richtingscoëfficient)  Bedekking Arcsinus-wortel getransformeerd  Alleen pq-locaties waarin een soortsgroep op enig moment voorkomt  Modelselectie obv AIC

18 PQ-meetnet - statistiek 18 Voor eindrapportage  (lineaire) verandering in de vegetatie? Correctie voor:  Initieel vegetatietype (random)  Dalingsklasse (3 klassen)  Als effect aanwezig  nadere analyse/integratie  Naast soortgroepen ook scores ordinatie-assen

19 PQ-meetnet - statistiek 19 Lastige punten  Dalingsklassen  Maaiveldhoogte pq  Nauwkeurigheid (± 3 cm)  Maaiveldhoogte diepe bodemdaling  Veranderingen in beheer (veebezetting)

20 Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk

21 PQ-meetnet - statistiek 21 Linear Mixed Effect Model  Random intercept ( random variatie  snijpunt y-as) model_mixedZp2b <- lme(ASKweldersoorten~Opn_Jaar, random=~1|Vegtype_InstJr/Pqlocatie, control=list(maxIter=200, msMaxIter=200, niterEM=50, msVerbose = TRUE))  Random slope (random variatie  snijpunt y-as en richtingscoëfficient) model_mixedZp2a<-lme(ASKweldersoorten~Opn_Jaar, random=~Opn_Jaar|Vegtype_InstJr/Pqlocatie, control=list(maxIter=200, msMaxIter=200, niterEM=50, msVerbose = TRUE))

22 Uitgangspunten (wat)  Richten op waardevolle vegetaties met  Kalkminnende vegetaties met Parnassia, Moeraswespenorchis, Knopbies (Knopbiesverbond)  Zilte pioniervegetaties met Zeekraal, Kweldergras, Schorrenkruid  Overstromingsgraslanden met Aardbeiklaver en Zilte rus 22

23 Resultaten 2008 23

24 Resultaten 2008 24

25 Resultaten 2008  Bodembemonstering opnieuw  Ook toplaag niet ontkalkt  Geringe verschillen org stof tussen de vegetatietypen 25

26 DCA plot 2007 en 2008 26

27 Vegetatieveranderingen t.g.v. bodemdaling  Directe benadering met multipele regressie werkt niet bij 1 lineaire factor en aantal andere deels oscillerende factoren  Terugvoorspellen bodemdaling ahv vegetatieveranderingen?  Lastig: tijdsspanne tussen bodemdaling en meetbaar effect in vegetatie  Deductief 27


Download ppt "Monitoring vegetatie Lauwersmeer ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk."

Verwante presentaties


Ads door Google