De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring vegetatie Lauwersmeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring vegetatie Lauwersmeer"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring vegetatie Lauwersmeer
ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk

2 Monitoring vegetatie Lauwersmeer
ivm bodemdaling door gaswinning Opbouw presentatie Effectketens en onderzoeksvragen Per onderdeel: werkwijze & resultaten tot nu Gebruikte statistiek en onderdelen 2012

3 Vragen Is er een trend aanwezig in de vegetatieontwikkeling?
3 Is er een trend aanwezig in de vegetatieontwikkeling? Is deze trend te herleiden tot bodemdaling, via tussenstappen in de effectketens? Leidt deze trend tot een afname in kwaliteit of omvang van waardevolle vegetaties?

4 Grondwater-regime (GxG)
Conceptueel model 4 Vegetatie (-indicatoren) Grondwater-regime (GxG) Bodem Org. Stof Kalkgehalte Zoutgehalte Grondwater- stroming (kwel) Inundatie (frequentie, duur) Neerslag & verdamping Meerpeil Maaiveld-hoogte Bodemdaling Maaiveld-hoogte 2007

5 Grondwater - werkwijze
5 Grondwaterstand: 17 waarvan 6 SBB buizen, grotendeels met 2 filters (continue) Veelal 2 tot 3 buizen per pq-raai Grondwaterkwaliteit start zomer en najaar (2008, 2010, 2012) EGV pH macro-ionen (HCO3, Cl, SO4, Na, K, Ca) Mg CO2

6 Peil oppervlaktewater - werkwijze
6 Data Noorderzijlvest: Sluizen Lauwersoog Brug Zoutkamp Eigen meetpunten Bantswal De Rug Zuidelijke lob

7 Grondwaterstand - resultaten
7 Grondwaterregime best verklaard door: Neerslag en evaporatie Toevoegen meerpeil  zelden beter model Toevoegen meerpeil + lineaire trend : iets beter model bij: 2 van de 6 buizen Bantswal 2 van de 3 buizen Juffouw Alie Vooralsnog geen indicatie van effect bodemdaling op grondwaterregime

8 Grondwaterstand - resultaten
8 Vlak peilverloop Zakt diep weg in zomer Figuur: Ru5 Overstromings- grasland met Aardbeiklaver Maaiveld op 0,04 m -NAP

9 Grondwaterkwaliteit - resultaten
9 2010 verschilt weinig van 2008 Chloride in 2010 iets hoger, niet sign.

10 Bodem - werkwijze Toplaag (2008, 2012: 26 pq-locaties):
10 Toplaag (2008, 2012: 26 pq-locaties): pH NaCl % organische stof Basenverzadiging Profielen (2007, 2012: 11 buislocaties) Kalkprofiel Zoutprofiel

11 Vegetatie - werkwijze Vegetatiestructuur Vegetatieveranderingen
11 Vegetatiestructuur Integrale kartering structuurtypen (2008, 2012) Effect successie en beheer Vegetatieveranderingen PQ-meetnet: totaal 92 pq’s op 46 locaties (jaarlijks, 2007 t/m 2012) Veranderingen plantensoorten op locatie Transectkartering: 5 transecten (2008, 2012) Verschuivingen in ruimtelijke vegetatiepatronen

12 PQ-meetnet 12

13 PQ-meetnet 13 Verdeling over initiële vegetatie en bodemdalingsklasse (tot 2040)

14 PQ-meetnet Indicatoren vegetatie Totale bedekking duinvalleisoorten
14 Indicatoren vegetatie Totale bedekking duinvalleisoorten Totale bedekking kweldersoorten Bedekking Kruipwilg Bedekking Duinriet Scores op assen ordinatieplots

15 PQ-meetnet - resultaten
15 Opvallende veranderingen in bedekking Toename kweldersoorten (p<0,01; effect 0,04%/jr) Toename Kruipwilg in duinvalleivegetaties (n.s.) Afname Duinriet (n.s.)

16 PQ-meetnet - resultaten
16 Kweldersoorten Zilte rus erg bepalend Verschil per locatie Mate van verandering niet bepaald door initieel vegetatietype

17 PQ-meetnet - statistiek
17 Linear Mixed Effect Model Bedekking ~ jaar (fixed) + vegtype (random) Random intercept (random variatie snijpunt y-as) Random slope (random variatie  snijpunt y-as en richtingscoëfficient) Bedekking Arcsinus-wortel getransformeerd Alleen pq-locaties waarin een soortsgroep op enig moment voorkomt Modelselectie obv AIC

18 PQ-meetnet - statistiek
18 Voor eindrapportage (lineaire) verandering in de vegetatie? Correctie voor: Initieel vegetatietype (random) Dalingsklasse (3 klassen) Als effect aanwezig  nadere analyse/integratie Naast soortgroepen ook scores ordinatie-assen

19 PQ-meetnet - statistiek
19 Lastige punten Dalingsklassen Maaiveldhoogte pq Nauwkeurigheid (± 3 cm) Maaiveldhoogte <-> diepe bodemdaling Veranderingen in beheer (veebezetting)

20 Monitoring vegetatie Lauwersmeer
ivm bodemdaling door gaswinning 11 april 2012 Ronald Bakker, René Buijs, Wout Bijkerk

21 PQ-meetnet - statistiek
21 Linear Mixed Effect Model Random intercept (random variatie  snijpunt y-as) model_mixedZp2b<-lme(ASKweldersoorten~Opn_Jaar, random=~1|Vegtype_InstJr/Pqlocatie, control=list(maxIter=200, msMaxIter=200, niterEM=50, msVerbose = TRUE)) Random slope (random variatie  snijpunt y-as en richtingscoëfficient) model_mixedZp2a<-lme(ASKweldersoorten~Opn_Jaar, random=~Opn_Jaar|Vegtype_InstJr/Pqlocatie, control=list(maxIter=200, msMaxIter=200, niterEM=50, msVerbose = TRUE))

22 Uitgangspunten (wat) Richten op waardevolle vegetaties met
22 Richten op waardevolle vegetaties met Kalkminnende vegetaties met Parnassia, Moeraswespenorchis, Knopbies (Knopbiesverbond) Zilte pioniervegetaties met Zeekraal, Kweldergras, Schorrenkruid Overstromingsgraslanden met Aardbeiklaver en Zilte rus

23 Resultaten 2008 23

24 Resultaten 2008 24

25 Resultaten 2008 Bodembemonstering opnieuw Ook toplaag niet ontkalkt
25 Bodembemonstering opnieuw Ook toplaag niet ontkalkt Geringe verschillen org stof tussen de vegetatietypen

26 DCA plot 2007 en 2008 26

27 Vegetatieveranderingen t.g.v. bodemdaling
27 Directe benadering met multipele regressie werkt niet bij 1 lineaire factor en aantal andere deels oscillerende factoren Terugvoorspellen bodemdaling ahv vegetatieveranderingen? Lastig: tijdsspanne tussen bodemdaling en meetbaar effect in vegetatie Deductief


Download ppt "Monitoring vegetatie Lauwersmeer"

Verwante presentaties


Ads door Google