De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring vogels Lauwersmeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring vogels Lauwersmeer"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring vogels Lauwersmeer
Maja Roodbergen SOVON Vogelonderzoek Nederland

2 Inleiding Totale bodemdaling Lauwersmeer van start productie t/m 2010
Bron: NAM B.V.

3 Inleiding Natura 2000 site; Vogelrichtlijngebied
(bron:

4 Inleiding Hoofdvraag: ‘Heeft de (additionele) aardgaswinning bij het Lauwersmeer een negatief effect op de vogels die van het gebied gebruik maken?’

5 Inleiding 1. Wijken trends in Lauwersmeer af van referentiegebieden? Anders bij gevoelige soorten? 2. Verschillen trends ná start (additionele) gaswinning (2007) van trends vóór start gaswinning? Anders bij gevoelige soorten? 3. Is de tot 2012 ‘gerealiseerde’ bodemdaling in deelgebieden Lauwersmeer van invloed op trends in ? 4. Zijn trends van steltlopers, ganzen, zwanen en sterns op slaapplaatsen in gecorreleerd aan mate van bodemdaling? 5. Is mate van cumulatieve jaarlijkse bodemdaling in verschillende deelgebieden binnen Lauwersmeer van invloed op jaarlijkse dichtheden van meetsoorten in gehele meetperiode ( 2012)?

6 Data - broedvogels Looptijd > 40 jaar, sinds 1999 door SOVON in
opdracht van SBB Alle soorten: sinds BMP-proefvlakken BMP-proefvlakken 2008: 1-7 jaarlijks 8-10 additioneel

7 Data - broedvogels Looptijd > 40 jaar, sinds 1999 door SOVON in
opdracht van SBB Alle soorten: sinds BMP-proefvlakken 87 meetsoorten: jaarlijks vlakdekkend, stippenkaarten LSB-telgebieden

8 Data – niet-broedvogels
Sinds ’80/’81 maandelijkse tellingen, sinds 1997 gecoördineerd door SBB Alle watervogels, roofvogels en kraaiachtigen Gebiedsdekkend Watervogeltelgebieden

9 Data – niet-broedvogels
Sinds 2007 tweewekelijkse tellingen van nachtelijke slaapplaatsen Slaapplaatsen ganzen Slaapplaatsen steltlopers

10 Data – referenties Eisen referentiegebieden: rietmoeras, begrazing, brak/zoet, langjarige meetreeksen Data van BMP-, LSB- en watervogeltelgebieden uit: Dollard Deltagebied Biesbosch IJsselmeergebied Oostvaardersplassen Wieden Weerribben

11 Data – extra Invoer historische telgegevens Lauwersmeer
broedvogels: watervogels: ca

12 Data – extern (Gekwantificeerde) vlakdekkende gegevens beheer
en vegetatiestructuur (A&W) Grondwaterpeil (A&W en SBB) Oppervlaktewaterpeil (A&W en Waterschap Noorderzijlvest) Bodemdaling (NAM)

13 Analyses Poweranalyse liet zien dat kans op detectie effect bodemdaling klein is. (Wiersma et al, 2009 Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning) De power van de analyses wordt verhoogd door: Strenge selectie van soorten en samenvoegen in ecologische groepen Strenge selectie gebieden Invoer gegevens ontbrekende jaren/gebieden Mixed effects modellen gebruiken Éénzijdige toetsing Extra analyses (3-5)

14 Analyses Deelvragen 1 en 2:
1. Wijken trends in Lauwersmeer af van referentiegebieden? Anders bij gevoelige soorten? 2. Verschillen trends ná start (additionele) gaswinning (2007) van trends vóór start gaswinning? Anders bij gevoelige soorten? Knikpuntanalyse met mixed effects modellen en Poisson-verdeling: # broedparen of individuen = Gaswinning + Jaar + Gaswinning.Jaar Random factor: telgebied

15 Analyses Deelvraag 3: Broedvogels:
3. Is de tot 2012 ‘gerealiseerde’ bodemdaling in deelgebieden Lauwersmeer van invloed op trends in ? Broedvogels: Lauwersmeer opdelen in ‘homogene’ vlakken, dichtheden en trends per vlak bepalen Watervogels: Telgebieden koppelen aan (a)biotische gegevens

16 Analyses Deelvraag 3: Generalised Linear Model met trends in deelgebieden Log(trend) = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer Grondwaterpeil + Spreiding grondwaterpeil Waterpeil + Spreiding Waterpeil + Bodemdalingsklasse Log(trend) = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer Overstromingskans

17 Analyses Deelvraag 4: Zijn trends van steltlopers, ganzen, zwanen en sterns op slaapplaatsen in gecorreleerd aan mate van bodemdaling? Slaapplaatsen worden gekoppeld aan (a)biotische gegevens Generalised Linear Model met trends deelgebieden Log(trend) = Oppervlaktewaterpeil + Spreiding oppervlaktewaterpeil Bodemdalingklasse

18 Analyses Deelvraag 5: 5. Is mate van cumulatieve jaarlijkse bodemdaling in verschillende deelgebieden binnen Lauwersmeer van invloed op jaarlijkse dichtheden van meetsoorten in gehele meetperiode ( 2012)? Lauwersmeer opdelen in ‘homogene’ vlakken, dichtheden per vlak bepalen Mixed effects modellen met Poissonverdeling Random factor: homogeen vlak

19 Analyses Deelvraag 5: Fixed model:
# broedparen = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer Grondwaterpeil + Waterpeil + Bodemdalingklasse Jaar + Bodemdalingklasse.Jaar # broedparen = Vegetatiestructuur + Begrazing + Maaibeheer Overstromingskans + Jaar + Overstromingskans.Jaar

20 Dank: Caspar Hallmann Ruud Foppen Harvey van Diek (foto’s)

21 Aangeboden Stippenkaarten van 87 soorten broedvogels in Lauwersmeer
Aantallen broedparen per BMP-plot (7+5) voor overige broedvogelsoorten Aantallen individuen per watervogeltelgebied (gebiedsdekkend)

22 Gevraagd (Gekwantificeerde) vlakdekkende gegevens beheer en vegetatiestructuur (A&W): startjaar (2007) en jaarlijks Grondwaterpeil (A&W en SBB): seizoensgemiddelden voorjaar en winter en gebiedsgemiddelden Oppervlaktewaterpeil (A&W en Waterschap Noorderzijlvest): Overstromingskans (NAM) Bodemdaling (NAM): cumulatieve jaarwaarden


Download ppt "Monitoring vogels Lauwersmeer"

Verwante presentaties


Ads door Google