De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity."— Transcript van de presentatie:

1 Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

2 Behoud biodiversiteit of bodem?
rare vraag het is niet of-of (?) kan kloppen soms keuzes maken in alle gevallen: voor goede afweging: hoe werkt het systeem

3 Inhoud bodemvorming of biodiversiteit?
belang van strooiselkwaliteit moet je wel kiezen? N-beschikbaarheid hoger in zure bodem helpt verschralingsbeheer wel? N-depositie (alleen) probleem als P-beschikbaarheid hoog is vergrassing versnelde successie wat kun je hieraan doen?

4 Bodemvorming of biodiversiteit?

5 Haagbeuk: hogere biodiversiteit

6 Beuk: zuurdere bodem

7 hoe meer Haagbeuk hoe meer Beuk hoe minder overblijvend strooisel
hoe meer overblijvend strooisel

8 na 4-5 mnd in het lab in het veld Haagbeuk voor de helft weg
Haagbeuk helemaal opgegeten ook in standplaats Beuk

9 Beuk: lagere pH meer kleiuitspoeling lagere bulkdichtheid
meer kleine aggregaatjes diepere argic B

10 Bodem onder Beuk is droger

11 Na hevige regen Haagbeuk Beuk hoge waterstand
oppervlakkige afstroming en erosie tegengaan vorming luvisol Beuk lage waterstand verder verzuring versterking luvisol

12 Bodemvorming of biodiversiteit?
Beuk minder lekker strooisel meer verzuring en kleitranslocatie sterke bodemvorming geringe biodiversiteit Haagbeuk lekker strooisel minder verzuring, meer bodemvocht hoge biodiversteit geringe bodemvorming

13 Bodemvorming en biodiversiteit?
Haagbeuk gekoppeld aan Beuk water, klei en basen afkomstig van standplaats Beuk verhoging totale biodiversiteit kleinschalige patronen bodemfauna? waarom zou je keuze maken? nu je weet hoe het werkt

14 Hoge N-beschikbaarheid in zure bodem
Afname netto N-mineralisatie met pH

15 Hoge pH: hoge bruto N-mineralisatie

16 Maar lage netto N-mineralisatie

17 Door hoge microbiële N-behoefte

18 Hoge N-mineralisatie in zure bodem?

19 Schimmel/bacteria ratio
hoe meer schimmels hoe hoger de netto N-mineralisatie

20 Vervelende implicatie
In zure bodem geringe microbiële N-behoefte sterk effect N-depositie extra veel N voor vegetatie als strooiselinput toeneemt: sterke toename N-mineralisatie

21 Verschralingsbeheer en N?
In kalkhoudende bodem lagere strooiselinput geen effect goed voor lichtbeschikbaarheid In zure bodem afname N-mineralisatie afname biomassaproductie

22 Belang van P N-depositie geen probleem als P beperkende factor is
Bij hoge P-beschikbaarheid: verruiging versnelde successie

23 P-arm duingrasland: geen probleem
Kalkrijke bodem IJzerrijke, zure bodem P vastgelegd calciumfosfaat ijzerfosfaat P slecht beschikbaar voor de plant geen effect N-depositie

24 P-rijk duingrasland Wadden district weinig ijzer
geen P-fixatie in zure bodem hoge P-beschikbaarheid goede benutting N-depositie snelle vergrassing

25 P-rijk duingrasland van kalkrijke naar ondiep-ontkalkte duinen
oplossing calciumfosfaat P beschikbaar voor vegetatie vergrassing en verruiging

26 Versnelde successie Atmosferische depositie van zuur en N
extra verzuring extra oplossing calciumfosfaat extra N-depositie verhoogde biomassaproductie versnelde verzuring van de bodem verhoogde P-beschikbaarheid etc...

27 P-arm trilveen: geen probleem
geen benutting N-depositie Schorpioenmos sterke soort brede range in kalkgehalte sterk competitief kan verzuring tegengaan zoland er aanvoer van kalkrijk water is trilveen stabiel

28 P-rijke trilvenen: allemaal verzuurd
NW-Overijssel (nog) P-arm (nog) in goede conditie Vechtplassen P-rijk lage N/P ratio allemaal verzuurd

29 P-rijk trilveen: versnelde successie
Hoge N en P-beschikbaarheid snelgroeiende veenmossen tolerant voor kalkrijk water hoge groeisnelheid onder eutrofe condities hoge verzuringscapaciteit

30 Herstelmaatregelen? verschralingsbeheer vasthouden water in de winter
geen herstel P geen herstel pH vasthouden water in de winter niet doen overstroming trilvenen wel herstel basenverzadiging maar ook: accumulatie van P

31 Opnieuw beginnen? Inderdaad keuze tussen biodiversiteit en schade aan bodem nieuwe petgaten stimuleren verstuiving maar het hoeft niet overal

32 En het kan ook weer wat opleveren
Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity."

Verwante presentaties


Ads door Google