De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity."— Transcript van de presentatie:

1 Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity and Ecosystem dynamics, UvA

2 Behoud biodiversiteit of bodem? •rare vraag –het is niet of-of (?) •kan kloppen –soms keuzes maken •in alle gevallen: –voor goede afweging: hoe werkt het systeem

3 Inhoud –bodemvorming of biodiversiteit? •belang van strooiselkwaliteit •moet je wel kiezen? –N-beschikbaarheid hoger in zure bodem •helpt verschralingsbeheer wel? –N-depositie (alleen) probleem als P-beschikbaarheid hoog is •vergrassing •versnelde successie –wat kun je hieraan doen?

4 Bodemvorming of biodiversiteit?

5 Haagbeuk: hogere biodiversiteit

6 Beuk: zuurdere bodem

7 •hoe meer Haagbeuk –hoe minder overblijvend strooisel •hoe meer Beuk –hoe meer overblijvend strooisel

8 •na 4-5 mnd •in het lab –Haagbeuk voor de helft weg •in het veld –Haagbeuk helemaal opgegeten •ook in standplaats Beuk

9 •Beuk: •lagere pH •meer kleiuitspoeling –lagere bulkdichtheid –meer kleine aggregaatjes –diepere argic B

10 Bodem onder Beuk is droger

11 Na hevige regen •Haagbeuk –hoge waterstand –oppervlakkige afstroming en erosie –tegengaan vorming luvisol •Beuk –lage waterstand –verder verzuring –versterking luvisol

12 Bodemvorming of biodiversiteit? •Beuk –minder lekker strooisel –meer verzuring en kleitranslocatie •sterke bodemvorming •geringe biodiversiteit •Haagbeuk –lekker strooisel –minder verzuring, meer bodemvocht •hoge biodiversteit •geringe bodemvorming

13 Bodemvorming en biodiversiteit? •Haagbeuk gekoppeld aan Beuk –water, klei en basen afkomstig van standplaats Beuk •verhoging totale biodiversiteit –kleinschalige patronen –bodemfauna? •waarom zou je keuze maken? –nu je weet hoe het werkt

14 Hoge N-beschikbaarheid in zure bodem •Afname netto N-mineralisatie met pH

15 Hoge pH: hoge bruto N-mineralisatie

16 Maar lage netto N-mineralisatie

17 Door hoge microbiële N-behoefte

18 Hoge N-mineralisatie in zure bodem?

19 Schimmel/bacteria ratio –hoe meer schimmels –hoe hoger de netto N-mineralisatie

20 Vervelende implicatie •In zure bodem •geringe microbiële N- behoefte –sterk effect N-depositie –extra veel N voor vegetatie –als strooiselinput toeneemt: sterke toename N- mineralisatie

21 Verschralingsbeheer en N? •In kalkhoudende bodem –lagere strooiselinput –geen effect •goed voor lichtbeschikbaarheid •In zure bodem –lagere strooiselinput –afname N-mineralisatie •afname biomassaproductie

22 Belang van P •N-depositie geen probleem als P beperkende factor is •Bij hoge P- beschikbaarheid: –verruiging –versnelde successie

23 P-arm duingrasland: geen probleem •Kalkrijke bodem •IJzerrijke, zure bodem •P vastgelegd –calciumfosfaat –ijzerfosfaat –P slecht beschikbaar voor de plant –geen effect N-depositie

24 P-rijk duingrasland –Wadden district •weinig ijzer •geen P-fixatie in zure bodem •hoge P-beschikbaarheid –goede benutting N-depositie –snelle vergrassing

25 P-rijk duingrasland •van kalkrijke naar ondiep-ontkalkte duinen •oplossing calciumfosfaat –P beschikbaar voor vegetatie –vergrassing en verruiging

26 Versnelde successie •Atmosferische depositie van zuur en N –extra verzuring •extra oplossing calciumfosfaat –extra N-depositie •verhoogde biomassaproductie •versnelde verzuring van de bodem •verhoogde P-beschikbaarheid etc...

27 P-arm trilveen: geen probleem •geen benutting N-depositie •Schorpioenmos sterke soort –brede range in kalkgehalte –sterk competitief –kan verzuring tegengaan –zoland er aanvoer van kalkrijk water is –trilveen stabiel

28 P-rijke trilvenen: allemaal verzuurd –NW-Overijssel •(nog) P-arm •(nog) in goede conditie –Vechtplassen •P-rijk •lage N/P ratio •allemaal verzuurd

29 P-rijk trilveen: versnelde successie •Hoge N en P-beschikbaarheid •snelgroeiende veenmossen –tolerant voor kalkrijk water –hoge groeisnelheid onder eutrofe condities –hoge verzuringscapaciteit

30 Herstelmaatregelen? •verschralingsbeheer –geen herstel P –geen herstel pH •vasthouden water in de winter –niet doen –overstroming trilvenen –wel herstel basenverzadiging –maar ook: accumulatie van P

31 Opnieuw beginnen? •Inderdaad keuze tussen biodiversiteit en schade aan bodem •nieuwe petgaten •stimuleren verstuiving –maar het hoeft niet overal

32 En het kan ook weer wat opleveren –Dank u voor uw aandacht


Download ppt "Wel of niet ingrijpen? Onderzoek naar verbanden tussen bodemvormende processen, vegetaties en nutriënten Annemieke Kooijman Institute for Biodiversity."

Verwante presentaties


Ads door Google