De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg in de huisartsenpraktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg in de huisartsenpraktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg in de huisartsenpraktijk
Sylvia Hoekstra MSc VDO opleidings- en adviescentrum Nijmegen

2 Kwaliteit en wettelijk kader
Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) (1 april 1996) zorg aanbieden van verantwoord niveau; Goede zorgorganisatie (mensen, processen en middelen); Systematische kwaliteitsbewaking, beheersing en verbetering m.b.v. kwaliteitssystemen; verantwoording afleggen over gevoerd kwaliteitsbeleid

3 begrip “instelling” KWZ zegt:
is ieder organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van zorg, wanneer in nevenschikking wordt samengewerkt door meer dan 1 beroepsbeoefenaar WEL: bijv: stichting, maatschap, vereniging of BV NIET: solopraktijken en bepaalde samenwerkingsverbanden met uitsluitend adm. of huish faciliteiten

4 Hoe verantwoording afleggen?
KWZ artikel 5: jaarlijks door iedere zorgaanbieder voor 1 juni Instrument: kwaliteitsjaarverslag; Openbare inzage jaarverslag naar: minister VWS (regionale) inspectie consumenten/patientenplatform (RPCP)

5 aanpalende wetten oa : Wet BIG Wet Medezeggenschap Cliënten:
Verzwaarde adviesbevoegdheid t.a.v. kwaliteitsbeleid bijv Clientenpanels (AWBZ) Wet Klachtrecht Cliënten: Voorzitter klachtencommissie onafhankelijk van aanbieder Snel reageren na klacht

6 Kwaliteitsjaarverslag beschrijft:
kwaliteitsbeleid ( bijv. of, en zoja, hoe patienten bij het kwaliteitsbeleid zijn betrokken) frequentie waarmee EN de wijze waarop kwaliteitsbeoordeling plaatsvond; EN het resultaat daarvan; EN welk gevolg gegeven is aan klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende zorg. (effect?)

7 Wat is kwaliteit? Kwaliteitsnormen die we onszelf stellen:
Kwaliteit is: De goede dingen doen Die goede dingen goed doen

8 Bezinning / inspiratie
1 2 “HET” Kwaliteit die moet Systemen “WIJ” Kwaliteit die hoort Cultuur 3 “IK” Kwaliteit die kan Bezinning / inspiratie

9 Kwaliteitssysteem: “De organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg. Een kwaliteitssysteem is zowel gericht op het bereiken van goede kwaliteit als op het aantonen ervan.”

10 Kwaliteitssysteem Opschrijven wat je doet en doen wat je hebt opgeschreven Wat is er opgeschreven en door wie? Wordt dit getoetst door een onafhankelijk rechtspersoon? (bv auditing voor accreditatie)

11 Het INK –model in schema:
Het INK model wordt hier in figuur weergegeven. Het INK model heeft negen aandachtsgebieden, die in samenhang bepalend zijn voor het succes van de organisatie. De verbindingen tussen alle gebieden van het model maken dit duidelijk. Het model is opgesplitst in de onderdelen Organisatie en Resultaat. De resultaten zijn in feite de gevolgen van de organisatie. Tegerlijkertijd wordt het continue leren en verbeteren aangegeven door de pijl die aangeeft dat op basis van de resultaten aanpasingen nodig kunnen zijn aan de organisatie kant.

12 Indeling INK-Model Resultaten Organisatie
Tevredenheid van klanten Tevredenheid van personeel Positie in de maatschappij Ondernemings-resultaten Leiderschap Beleid en strategie Personeels-management Middelenmanagement Management van processen

13 Functies kwaliteitssysteem:
Verbetering, beheersing en waarborging kwaliteit van dienstverlening Verbetering interne functioneren van de organisatie (o.a.facilitering) Verbetering externe functioneren van de organisatie (o.a. marktpositie)

14 Kwaliteitskringloop dienstverlening
2 Ontwerp Act Plan 3 Aanpassing 1 Markt Check Do 5 patient 4 Levering

15 Kritische succesfactoren bij kwaliteit van zorg/dienstverlening
patientbejegening behandeling / ondersteuning/diensten beschikbaarheid informatieverstrekking: schriftelijk,mondeling outillage: interieur, wachtkamer, hygiëne veiligheid privacy

16 Kritische succesfactoren bij kwaliteit van werk
werkdruk / werklast werksfeer / werkplezier arbeidsomstandigheden aantal / aard van overlegvormen %-ziekteverzuim aantal ziektemeldingen loopbaanplanning / scholingsmogelijkheden

17 CRITERIA gebieden Kwaliteit van dienstverlening
Beantwoord aan de reële behoefte van de Patiënt Van Inhoudelijk niveau is Doelmatig wordt verleend Patiëntgericht is

18 Kwaliteitsbevordering
Definiëren van het gewenste niveau van kwaliteit Scheppen van voorwaarden om kwaliteit te realiseren Beoordelen of kwaliteit is gerealiseerd Ondernemen van stappen om kwaliteit te verbeteren

19 Structuur Aantal personeelsleden Organisatiestructuur Opleidingsniveau
Wijze van personeelsinzet Budget

20 Resultaat Gezondheid en tevredenheid van patiënten
Arbeidstevredenheid van de POH-er, huisarts, anderen in praktijk tevreden “maatschappij” (oa overheid, zorgverzekeraars)

21 Deelsystemen Kwaliteitszorg ten behoeve van resultaat
gesprekken/enquetes : patiënten, familie, personeel Visitatie Kwaliteitskringen

22 Omschrijving Kwaliteitseisen (SMART of…)
RUMBA relevant understandable measurable behavioral attainable

23 Deming-cirkel Plannen (Plan) Uitvoeren (Do) Meten (Check)
Evalueren (Act) bijstellen

24 Werken aan kwaliteitsverbetering
Een wereldreis begint met de eerste stap…. jaar 0,1,2,3 etc stap 1 kiezen van verbeterpunt/onderwerp: Probleemdefinitie stap 2 situatie/probleemanalyse stap 3 Zoeken naar oplossingen stap 4 Kiezen van de beste/haalbare oplossing stap 5 uitvoeren/toepassen van de oplossing stap 6 Evalueren van het effect: resultaat bereikt?

25 Schrijven jaarverslag praktijkondersteuning
START  of  ?

26 Schrijven jaarverslag praktijkondersteuning
In welke situatie of fase zit je/jullie “ínstelling”? vragen over taakverdeling? wat heb je al of kun je gebruiken van een ander? Vragen over specifieke onderdelen jaarverslag? vragen over schrijven? GROEPJES van 5 (voorstel: mix (on)+ ervaren POH-ers )

27 Schrijven jaarverslag praktijkondersteuning
Inventarisatie Vragen/problemen/knelpunten over onderdelen jaarverslag: Inleiding Infrastructuur en organisatie team patienten werkbelasting medisch handelen verslaglegging en voorlichting kwaliteitsbeleid Samenvatting


Download ppt "Kwaliteitszorg in de huisartsenpraktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google