De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn op het snijvlak van wonen en zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn op het snijvlak van wonen en zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn op het snijvlak van wonen en zorg

2 Berkenhove aandacht voor welzijn
Ombouw verzorgingshuis de Goede Reede, geeft verschuiving in wonen en verandering in sociale context. Welzijn en structuur niet meer vanzelfsprekend ingevuld vanuit de zorg. Opbouwen van sociale netwerk, verbinding met buurt

3 Ontwikkelingen Bewoners met beperkingen wonen steeds
langer zelfstandig in de wijk Hierdoor vraag naar veel individuele hulp en toename van welzijnsvragen Het antwoord hierop: Een Woonservicegebied met buurtontmoetingsplek

4 Berkenhove en uitgangspunt welzijn
Atlant en Wisselwerk zijn gelijkwaardige partners in het aanbieden welzijn; activiteiten/ diensten Beiden vanuit een specifieke expertise Afgestemd op de vraag van de klant Vanuit één visie: Voor passend activiteiten/diensten aanbod waar iedereen aan mee kan doen Eenduidig afgestemd vrijwilligersbeleid Heldere communicatiestructuur

5 Vraaggericht welzijnsaanbod voor wijkbewoners
Aansluiten bij beleving, historie en kwaliteiten burgers Verbinden van weerbaar en kwetsbaar, versterken van de kracht binnen buurten Aanbrengen van dag/week structuur in de diensten en activiteiten. (welzijnsarrangementen) Ondersteunen opbouw persoonlijk netwerk

6 Het veranderingsproces
Vanuit gezamenlijke visiedocument zijn werkgroepen geformeerd. Visie wordt stap voor stap uitgezet in de praktijk Vrijwilligers opstandig, willen vasthouden aan het “oude” Training, persoonlijke gesprekken, in beeld brengen van persoonlijke kwaliteiten/ keuzemogelijkheden voor de vrijwilligers in kaart gebracht Verhuizing, activiteiten en vrijwilligers van het activiteiten centrum Spainkbos ondergebracht op verschillende locaties

7 Het veranderingsproces
Wenfase voor alle deelnemers, bewoners, vrijwilligers docenten en organisaties Opdrachten voor de werkgroepen met duidelijke kaders worden verder in gang gezet Intergraal, verschillende disciplines (vrijwilligerscoördinator, sociaalcultureel werker, activiteitenbegeleider, zorg) Verschillende manieren van werken worden naast elkaar gelegd en moeten met elkaar verbonden worden Op grond van de praktische kennis vanuit de werkvloer, vindt terugkoppeling plaats in de stuurgroep

8 Het veranderingsproces.
Totstandkoming en resultaat van de werkgroep vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk Berkenhove in voorbereiding Vrijwilligers zorg gerelateerd (cliënt gericht), vrijwilliger nieuwe stijl Vrijwilligers sociaal cultureel gerelateerd (welzijn gericht) voor intramuraal en extramuraal Harmoniseren van het vrijwilligersbeleid (eenduidige regelgeving, waarderingselementen, begroting en aansturing/begeleiding) Waar gaan vrijwilligers samenwerken en hoe verloopt de communicatie

9 Het veranderingsproces
Op basis van de verschillende invalshoeken, praktische kennis, strategisch niveau, wettelijke veranderingen, worden de besluiten in de stuurgroep genomen en teruggekoppeld Het is complex om met elkaar dezelfde taal te blijven spreken Dit vraagt naast veel tijd en extra inzet een open houding van alle betrokkenen, dat verloopt soms moeizaam Dialoog is en blijft belangrijk om met het veranderingsproces te laten slagen

10 Het veranderingsproces.
Knelpunten: Prijsafstemming Integratie Pakketmaatregel en ZZP Duidelijkheid over de verschillende rollen en taakafbakening van de professionals Afspraken over de rollen en taakafbakening van de vrijwilligers en achterliggende organisaties Capaciteit druk Wanneer laat je het belang van je eigen organisatie los ten gunste van het grotere geheel Kennisdelen naar de eigen organisaties, en waarnodig deze kennis omzetten in acties en eventueel beleid

11 Resultaat vanuit Atlant en WisselWerk en Ons Huis
Grand café, met gastvrouwen voor een hartelijk welkom, steun en aandacht Ontmoetingsactiviteiten, cursussen, diensten en nieuwe vrijwilligerstaken (welzijn en zorg) Verbinden, verwijzen (outreachend) Begeleiding vrijwilligers en docenten Informatiepunt met vrijwilligers aan de stamtafel Het kader is gerealiseerd, hier kunnen andere organisaties met passend aanbod bij aansluiten Verschillende functionarissen vanuit de verschillende organisaties werken samen aan dezelfde visie, waarin de klant centraal staat

12 Stamtafel tevens Informatiepunt
Wisselwerk samenwerking met Atlant en Ons Huis Het Portaal zal hierbij betrokken worden Zorgloket MEE Veluwe Schakelpunt informele zorg Vrijwilligersorganisaties

13 Voor wie Welzijn in Berkenhove
Bieden van welzijnsdiensten voor: Zelfstandig wonende wijkbewoners Wijkbewoners die op zoek zijn naar contact Wijkbewoners met een beginnende ondersteuningsvraag naar ontmoeting en contact Wijkbewoners die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben Zelfstandig wonende wijkbewoners met indicatie Intramuraal wonende wijkbewoners met een indicatie verblijf van het CIZ

14 Verantwoording Wisselwerk voor activiteiten en dienstverlening in en rond het Grand Café Atlant voor de zorg Atlant voor individuele ‘zorg’ vrijwilligers. Atlant grote ontspanningsactiviteiten, speciale activiteiten. Wisselwerk; Begeleiden van de vrijwilligers, docenten en bezoekers. Op grond van Soc. Culturele activiteiten/ diensten. Gezamenlijk; voor signalering van problemen bij wijkbewoners. Gezamenlijk voor het geheel, juiste vraag op de juiste plaats.

15 Participeren en verbinden
Samenwerking in een Woonservicegebied vraagt een cultuuromslag en een tijdsinvestering bij: Medewerkers Vrijwilligers/ docenten Burgers en deelnemers Dit doen we gezamenlijk Om aan te blijven sluiten bij de wensen van de mensen, zodat iedereen mee kan doen


Download ppt "Welzijn op het snijvlak van wonen en zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google