De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomsten Besluit jachthavens 24, 31 mei 2005 8, 9 juni 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomsten Besluit jachthavens 24, 31 mei 2005 8, 9 juni 2005."— Transcript van de presentatie:

1

2 Bijeenkomsten Besluit jachthavens 24, 31 mei 2005 8, 9 juni 2005

3 Welkom! Dagvoorzitter Marjolein Jansen Manager InfoMil

4

5 Programma 13.30 Opening en welkomstwoord 13.40 Achtergrond Besluit jachthavens 14.30 Inhoud van het besluit en knelpunten 15.15 Pauze 15.45 Het besluit en de branche 16.15 Paneldiscussie en vragen stellen 16.45 Afsluiting en borrel

6 Achtergrond van het Besluit jachthavens Kees Meijer Beleidsmedewerker Directie BWL Ministerie van VROM

7 Het Besluit jachthavens 1.Waarom een besluit jachthavens? 2.Een stukje geschiedenis 3.Totstandkoming van het besluit 4.Beren op de weg 5.Ook wetgeving is mensenwerk 6.Hoe gaan we verder?

8 Waarom Besluit jachthavens? •Jachthavens zijn (waren) vergunningplichtig •Belasting milieu door pleziervaart •Vergunning vervangen door melding •Algemene regels = meer rechtsgelijkheid •Beperking administratieve lasten •MDW-operatie •Voorschriften in algemene regels

9 Een stukje geschiedenis •1974 Werkgroep verontreiniging pleziervaart •1981 advies: vrijwilligheid + voorlichting •1981 Kamermotie vraagt wettelijke regeling •1988-1992 diverse campagnes evaluatie: wettelijke regeling nodig •1994 ontwerp-lozingenbesluit watersportinrichtingen (ingetrokken) •1995 jachthavens toegevoegd aan 8.40 lijst

10 Totstandkoming van het besluit •Wettelijke basis: Wm en WOR •WOR wordt ingetrokken; alleen Wm •Overleg branche-organisaties •Voorpublicatie ontwerpbesluit (2001) •Verwerking reacties •Notificatie Europese Commissie •Inpassing EU-richtlijn Havenontvangstinstallaties •Advies Raad van State

11 Beren op de weg •Risico’s brandstofpontons en bunkerstations: onderzoek RIVM (veiligheidszone 20 m) •Inpassing VOS-besluit •Uitvoerig gemotiveerde mening Europese Cie •Herijkingsoperatie VROM-regelgeving •Voorgenomen intrekking WOR •Implementatie EU-richtlijn Havenontvangstinstallaties

12 Ook wetgeving is mensenwerk Enkele fouten in het besluit: •Overgangstermijn voorziening opvang afvalwater weggevallen •Bovengrondse opvang bilgewater (= gevaarlijke afvalstof) leidt tot uitsluiting van werkingssfeer •Drempel voor opvangvoorziening chemische toiletten te hoog (250 ligplaatsen i.p.v. 50) Deze fouten zullen worden gerepareerd.

13 Hoe gaan we verder? •Eerst de meest urgente reparatie en aanpassing •In kader herijkingsoperatie samenvoegen met andere 8.40 besluiten

14 Het Besluit jachthavens; inhoud en knelpunten Wiebe Bosma – InfoMil

15 Inhoud presentatie •Opbouw besluit •Belangrijkste veranderingen ten opzichte van concept-besluit •Knelpunten en oplossingsrichting •Relevante wet- en regelgeving

16 Opbouw Besluit (1) •Hoofdtekst (artikel 1 t/m 13) en bijlage A (begripsbepalingen en bijlage B (voorschriften hoofdstuk 1 t/m 4) •Hoofdtekst gedeeltelijk identiek andere amvb’s (b.v. melding, nadere eis, overgangsbepalingen) •Specifieke punten uit hoofdtekst –Definities –Wanneer besluit wel/niet van toepassing –Instructieregeling vergunningplichtige jachthavens voor zeegaande pleziervaartuigen (voorzieningen afvalinzameling en opstellen havenafvalplan)

17 Opbouw besluit (2) •Bijlage A begripsbepalingen –Niet specifiek voor Jachthavens •Bijlage B voorschriften •Hoofdstuk 1 Algemene voorschriften –Geluid –Energie, afvalstoffen en water (preventie en scheiding) –Afvalwater –Luchtemissies verwarmings- en stooktoestellen –Verlichting –Veiligheid

18 Opbouw besluit (3) •Hoofdstuk 2. Bijzondere voorschriften m.b.t. activiteiten binnen inrichting –Gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen (opslag en uitvoeren werkzaamheden) –Inzameling en opslag afvalstoffen (o.a. criteria, uitvoeringseisen) –Onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen (uitvoeringseisen, lozen bedrijfsafvalwater) –Verfspuitwerkzaamheden/beperking VOS- emissies –“voedingsmiddelen” m.n. dampafzuiging en afvalwater (vetafscheiding) –Opslag/aflevering brandstof aan vaartuigen

19 Opbouw besluit (4) •Hoofdstuk 2A. Bijzondere voorschriften voor inrichtingen voor zeegaande pleziervaartuigen –Relatie met aangewezen inrichtingen i.h.k.v. Wet voorkoming verontreiniging door schepen –Voorziening voor inzameling bilgewater, (gevaarlijk) afval en afvalwater onafhankelijk van aantal ligplaatsen –Verplichting tot opstellen Havenafvalplan •Hoofdstuk 3. Bijzondere voorschriften m.b.t. de bedrijfsvoering –Beheer en onderhoud, keuringen –VOS-registratie –Bewaren documenten

20 Opbouw besluit (5) •Hoofdstuk 4. Nadere eisen –Geluid en trilling –Energie –Afvalstoffen en afvalwater –Lucht –Verlichting –Waterbesparing –Veiligheid –Bodembescherming –VOS

21 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. Ontwerp-Besluit •Ontwerp-Besluit mede gebaseerd op Wet op de openluchtrecreatie (Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen) •Definitieve besluit alleen gebaseerd op Wet milieubeheer •Voorschriften m.b.t. aantal toiletten, aanwezigheid was- en douchegelegenheid vervallen •Toegevoegd Hoofdstuk 3 Instructieregeling havenontvangstvoorzieningen i.v.m. implementatie Europese richtlijn havenontvangstinstallaties (2000/59/EG) •Vervallen gefaseerde inwerkingtreding (m.n. inzameling afvalwater en bilgewater)

22 Knelpunten en oplossingen (1) •Interpretatie begrippen –In hoofdzaak –Aanwezig zijn van voorzieningen of installaties –Onderhoud/revisie –Zeegaande pleziervaartuigen –Voldoende hulpmiddelen –Deskundig personeel –Ondergrens 10 ligplaatsen; daaronder geen inrichting en dus geen vergunning/Amvb (nota van toelichting onder artikel 2 eerste lid)

23 Knelpunten en oplossingen (2) •Inzameling afvalstoffen en afvalwater –Havenreglement i.p.v. feitelijke aanwezigheid voorzieningen? NEE! –Maakt inzameling bilgewater in bovengrondse tanks inrichting vergunningplichtig? Op grond van besluit; JA. Oplossing aanpassing besluit. –Onmiddellijk aanwezigheid inzameling toilet- water verplicht? Op grond van besluit; JA. Oplossing aanpassing besluit met fasering. –Doorberekenen kosten inzameling afvalwater en afvalstoffen? Op grond van besluit; NEE (2.2.11, hoofdstuk 2 bijlage B. Onderwerp van discussie tussen branche en VROM. –“redelijkerwijs” gescheiden inzameling deelstromen afval. Zie LAP hfdst. 14.4

24 Knelpunten en oplossingen (3) •VOS-emissies –Onduidelijkheid gevolgen implementatie Europese richtlijn verfproducten. –Boekhouding (3.2.7) – hoe om te gaan met door particulieren buiten de inrichting aangeschafte producten? –Onderzoeksverplichting naar toepassing producten met lager VOS-gehalte (2.5.1). Basis onderzoek Hiswa inventarisatie van de mogelijke VOS-arme producten. Concretisering per inrichting.

25 Knelpunten en oplossingen (4) •Veiligheid –CPR 15 wordt PGS 15 (vóór 1 aug. 2005) –Valt brandstof onder gevaarlijke stof zodat bij meer dan 10000 kg sprake is van vergunningplicht? Benzine – JA. Diesel – NEE (nota van toelichting 3.2) •Controle/onderhoud stookinstallaties –Beperkt voorschrift in 3.2.1 –Mogelijk aanpassing via “reparatie-amvb” eisen aan deskundigheid

26 Knelpunten en oplossingen (5) •Vloeistofdichte vloeren –Wijziging begrippen en keuringstermijnen o.g.v. Besluit d.d. 19 februari 2005 “inspectie vloeistofdichte vloeren”

27 Relevante wet- en regelgeving (1) •Besluit jachthavens 3 augustus 2004 (Staatsblad 2004, 422) •Inwerkingtreding Besluit jachthavens 20 september 2004 (Staatsblad 2004, 475) •Inwerkingtreding art. 7 en hfdst 2A 27 september 2004 (Staatsblad 2004, 494) •Ontwerp-Besluit “opheffing van onvolkomendheden” (Staatscourant 11 november 2004, nr. 218 p. 14) •Besluit “inspectie vloeistofdichte vloeren” (Staatsblad 2005, 99)

28 Relevante wet- en regelgeving (2) •6 juli 2004 Wijziging “Wet voorkoming verontreiniging door schepen” – haven- ontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (Staatsblad 2004 348) •23 augustus 2004 Besluit havenontvangst- installaties (Staatsblad 2004 457) •Regeling havenontvangstvoorzieningen (Staatscourant 23 september 2004, nr. 183/p. 33) •Ontwerp-Besluit lozing afvalwater huishoudens (Staatscourant 25 januari 2005, nr. 17/p. 17)

29 Relevante wet- en regelgeving (3) •Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wvo. (Uitvoeringsvoorschriften C-1.2, 28 november 1974)

30 Pauze

31 Houd ons water schoon, maak er een sport van. Jachthavens en (milieu)regels Inleiding Infomil voorlichtingsbijeenkomst Besluit Jachthavens HISWA Vereniging (mede namens RECRON) Watersportverbond

32 AMvB Historie 1995: start MDW operatie: 8.40 AMvB jachthavens 1996: besluit één integrale AMvB jachthavens 1996-2001: overleg, uitstel, stopzetting, afronding 2001: publicatie ontwerp besluit 2004: publicatie besluit (met nieuwe artikelen)

33 Bekendheid met sector is van belang voor wetsontwerp, uitvoering en handhaving

34

35 Watersport-sector De industrie / HISWA Vereniging Productie vaartuig:architecten, jachtwerf, toeleveranciers, mastenmaker, zeilmaker, motoren Gebruik pleziervaartuig:havens, verhuur, zeilschool Dienstverlening:bemiddeling / makelaardij, (schade-) expertise, detailhandel, De consument en/of sporter / Watersportverbond Watersporters, bezitters van pleziervaartuigen Watersportverenigingen (waarvan een groot deel met een jachthaven) Recreatieve Sport, Wedstrijdsport, Watersportopleidingen

36 Omvang watersport Totaal ca. 4.000 bedrijven in de watersportindustrie waarvan 500 commerciële jachthaven Tevens nog 450 verenigingsjachthavens Tevens nog 100 (semi) publieke jachthavens Totaal circa 165.000 ligplaatsen in havens Totaal 250.000 pleziervaartuigen (excl. roei, surf, kano etc.) Totaal 1,5 miljoen watersporters Totaal 5.000 km fijnmazig basistoervaartnet Nederland Waterland

37 Belangrijke factoren die bedrijfsvoering beïnvloeden ProductiekostenSectorkenmerkenRegelgeving ImagoInformatie

38 De jachthaven - Lijkt groot (in oppervlakte) maar is klein in omvang (150 ligplaatsen gemiddeld, weinig tot geen personeel, 4% rendement) - De waarde van goederen van derden is hoger dan de waarde van het bedrijf zelf (hoge verantwoordelijkheid) - Heeft met extreem veel regels te maken (lokaal, nationaal, europees, water, bodem en lucht, etc.) - Betreft een complexe meervoudige bedrijfsvoering (doe het zelf werk, onderaannemers, productie, verblijf / overnachting, horeca, etc..)

39 Regels, regels Drinkwaterleidingwet, HACCP Hygiënecode Horeca, Wet Veiligheid Speeltoestellen, Besluit jachthavens, Besluit HSR, WVO (steigerbouw, reinigen steigerdek en scheepsdek), Bestemmingsplan, Bouwbesluit, Gebruiksvergunning, MER, Vogel en Habitat richtlijn, Flora en Fauna wet, Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn Ruimte voor de Rivier, Arbo wetgeving, Veiligheid Hijsmiddelen, Specifieke Brandveiligheideisen, AVP, statistiekverplichting CBS, inning BTW en watertoeristenbelasting, Wet Persoonsregistratie, wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Mededingingswet, Douanewet………..

40 De AMvB - Uniformering van regelgeving - Helderheid, transparant - Reductie administratieve lasten - Kostenbesparing - Doel AMvB: meerdere wegen leiden naar Rome

41 De AMvB - Streven is uniforme en eenduidige handhaving - Streven is na zomer reparatie op onderdelen - Streven is grootschalige voorlichting aan jachthavens in najaar

42 De AMvB reparatie - Zo’n 12 punten vergen reparatie - Zo’n 10 punten vergen interpretatie of uitwerking Voorbeeld: - fasering van invoer opvang afvalwater - plan van aanpak milieuvriendelijke verf

43 Jachthaven en milieu - Bedrijfs Intern Milieuzorgprogramma I in 1993 - Bedrijfs Intern Milieuzorgprogramma II in 2003 - Ruim 250 milieu-scans uitgevoerd bij havens o.b.v. BIM II (milieuadviesbureau, plan van aanpak, investeringsprogramma, workshops etc..) - 40 Blauwe Vlaggen in jachthavens (snelle groei) - Vrijwillige installatie 250 vuilwater- en bilge-opvangstations in 2004 - Provinciale subsidie inbouw vuilwatertanks - Ontwikkeling havenreglementen

44 Jachthaven en milieu - Ontwikkeling Duurzame Jachthaven 2004 - Ontwikkeling alternatieve antifoulings - Ontwikkeling baggeroplossingen - Ontwikkeling voorbeeld drijvend tankstation - Ontwikkeling Vergunning Beheer-systeem 2005/2006 -Talloze voorlichtingsbijeenkomsten en workshops - Excursies naar voorbeeldbedrijven - Convenant Vuilwatertank inbouw 30 mei 2005 - Milieupaviljoen HISWA tentoonstelling 2005 - Ontwikkeling consumentenbrochures

45 Informatie voor watersporters: HISWA 2005

46 Informatie voor watersporters: brochures

47 Tot slot - Grote handhavingsacties: overleg vooraf met sector is wenselijk; - Resultaten handhaving terugkoppelen naar sector zinvol; - Begrip voor onhaalbare eisen in huidige AMvB (reparatiewet volgt)

48 Paneldiscussie Het panel: •Kees Meijer – Ministerie van VROM •Wiebe Bosma – InfoMil Afwisselend •Geert Dijks – Hiswa •Jeroen van den Heuvel – Hiswa •Pieter de Vries – Watersportverbond


Download ppt "Bijeenkomsten Besluit jachthavens 24, 31 mei 2005 8, 9 juni 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google