De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014

2 Tussenevaluatie BS St Pieter
De school is een leer- en leefhuis, een veilige en vertrouwde plek waar kennis wordt overgedragen en wordt gedeeld. De school als leef- en leergemeenschap Tussenevaluatie BS St Pieter

3 Tussenevaluatie BS St Pieter
Ambitie Eeuwig jong Tussenevaluatie BS St Pieter

4 Tussenevaluatie BS St Pieter
Meervoudige publieke verantwoording : ‘Age quod Agis’ Mondeling: (Tussentijdse) Evaluatiebijeenkomst met ouders Initiëren van adviescommissie/groep van ouders en leerkrachten over schoolbeleid (in kader partnerschap) Thema-avond MR en OR/OV (+ werkgroepen) Schriftelijk: Opzet, uitwerking en uitvoering beleid partnerschap met ouders (één nieuwe interventie per jaar) Jaarverslag, integraal schooljaarplan, schoolgids, handboek Terugkoppeling tevredenheidonderzoek 2013 Inrichting en uitvoering portal (inclusief website) Tussenevaluatie BS St Pieter

5 Tussenevaluatie BS St Pieter
Acties op korte termijn: Beter benutten breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg: Afspraken op gebied onderwijs en organisatie borgen/bewaken(schoolvademecum + afspraken) Borging van alle (school)beleid, protocollen en afspraken in: vademecum + (school)dossierkast Protocol gedifferentieerde en effectieve instructie en verwerking van de leerstof Opgenomen in onderwijs&ondersteuningsbeleid BS St. Pieter. Uitwerking: kalenderjaar 2014 Investering beredeneerd aanbod in de groepen 1 + 2 Training schooljaar o.l.v. Ingrid Spijker. Via plan van aanpak werken aan verbetering, verrijking en verbreding van aanbod voor de leerlingen van groep 1 en 2: werken in themaplannen en groepsplannen = gedifferentieerd werken op diverse niveaus Teamscholing HGW&OGW Training schooljaar o.l.v. Marianne Kleijnen. Via plan van aanpak wordt gewerkt aan handelings- en opbrengstgericht werken in de groepen 3 t/m 8 in afstemming met 1-2. Resultaten: werken met groepsoverzichten en groepsplannen waardoor beter kan worden gedifferentieerd en kan worden gewerkt op niveaus. Vak: technisch lezen, komende periode(n) uitbreiden met taal en rekenen Doorvoeren aanpassingen schoolgebouw + schoolplein D.m.v. gesprekken met bestuur, MR, architect gekomen tot finale plan verbouwing BS St. Pieter. Verbouwen van school op basis van visie (openheid) met: totstandkoming IKC, werken in clusters, creëren van leereilanden, leerplekken, ontmoetingsplekken, stilteruimte, bibliotheek en uitgebreide ict mogelijkheden Schoolbibliotheek moderniseren en integreren in onderwijs Schoolbibliotheek is, met steun door de OV, gerealiseerd en operationeel per januari Naast bieblezen vinden plaats: individueel lezen, tutorlezen, groepslezen Tussenevaluatie BS St Pieter

6 Tussenevaluatie BS St Pieter
ICT aanpassingen: hard- en software, aanleg wifi, gebruik Portal, website, Esis B Hard- en software = 30 computers (onderbouw) en 21 laptops (bovenbouw). Digiborden vernieuwen/beamers. Verdere oriëntatie op aanschaf van en werken met tablets. Software bij methodieken is aangeschaft/ gemoderniseerd. Wifi is eind 2013 aangelegd in gehele gebouw. Website is per 5 februari 2014 in de lucht. Portal/ intranetgebruik volgt in voorjaar Esis B volgt LOVS op als leerlingenadministratiesysteem (lopend) -Gesprekken kindpartners in kader kindcentrum Structurele gesprekken school, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ter realisatie van integraal kindcentrum BS ST Pieter Voorzichtinge aanvang nemen met partnerschapsmodel Eerste interventie = exitgesprek(ken) met ouders van vertrekkende leerlingen. Gegevens bespreken in en met team/ouders en borgen in vademecum/kwaliteitsbeleid van de school Keuze, aanschaf en implementatie nieuwe taal/lees- en rekenmethodiek Taal = implementatietraject methodiek Taalactief. Eerste resultaten: veelbelovend. Leerlingen ervaren methode als goed/prettig. Rekenen = keuzetraject nieuwe methodiek ter implementatie in Uitvoeren beleid meer- en hoogbegaafdheid (Levelwerk) In de groep = levelwerk fase 1 en 2 (minimaal rekenen). Uitbreiden over alle vak- en vormingsgebieden. Buiten de groep = start kangoeroegroep per en bovenschoolse groep = lopend (op basis criteria/ DHH). Binnen passend en ontwikkelingsgericht onderwijs krijgen ALLE leerlingen het onderwijs en de begeleiding die ze nodig hebben Uitvoeren van TSO beleid Tussenschoolse opvang binnen beleidskaders. Uitvoering wordt met regelmaat geëvalueerd door TSO commissie. Ouderenquete over schooltijden = voorjaar Resultaten meenemen in toekomstig beleid - Uitvoeren van verkeersveiligheidsbeleid en verbeteren parkeersituatie Beleid in uitvoering met o.a. parkeerhangers en wegafsluiting Inventarisatie meubilair – Opruimen Meerjaren investerings- en onderhoudsplan meenemen in begroting Opruimen met teamleden, lopend Tussenevaluatie BS St Pieter

7 Tussenevaluatie BS St Pieter
Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: Uitvoeren Gesprekkencyclus en werken met persoonlijk portfolio (onderwijscoöperatie) IPB = integraal personeelsbeleid. Werken met POP-, voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken Insteek persoonlijke-en teamontwikkeling Gesprekken en klassenbezoeken (feedback en reflectie). Teamvergaderingen, teambijeenkomsten, studiedagen, teambuilding Vergroten ICT vaardigheden Tot dusverre 5 ict trainingen. Hierin zijn behandeld: basisvaardigheden ict (word, excel etc.), Esis B, website Instellen leerlingenraad Leerlingenraad is geïnstalleerd. Groep 3-5 en groep 6-8. Verslag gemaakt. Aandachtspunten worden meegenomen en besproken binnen team en worden toegevoegd en geborgd in kwaliteitshandelen en beleid van de school Tussenevaluatie BS St Pieter

8 Tussenevaluatie BS St Pieter
Aanbevelingen/ Acties op middellange termijn: Beter benutten breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg: Herijking onderwijs- en schoolconcept (op basis ontwikkelingsgericht onderwijs) Op basis van uitvoeringsjaar wordt visie bijgesteld. Expliciteren richting ouders in juni/juli 2014 Creëren van een breed/rijk en beredeneerd leerstofaanbod Lange termijn proces van 2013 t/m 2015 e.v. Creëren van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen (MBG,HGW, OGW zelf. Werk,coöp) Idem binnen (verdere) uitvoering onderwijs&ondersteuningsbeleid BS ST Pieter Vormgeving integraal kindcentrum 1e fase samenwerking opzoeken in gedachte vorming IKC ( ) (Rand)voorwaarden creëren 2e fase ( ) IKC vorming binnen één gebouw 3e fase ( e.v.) Via planmatige aanpak uitbouwen van organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen en met: school, kindpartners peuterspeelzaal en kinderopvang, omgeving en ouders - verzorgers Verbouwing schoolgebouw + schoolplein Tijdfasering Separate infoavond voor alle ouders – verzorgers waarin (verbouwings)plannen worden gepresenteerd Verdergaande investering in partnerschap met ouders Jaarlijkse interventie op; basis van beleid partnerschap, relatie ouders - school Verdergaande en verregaande investering(en) m.b.t. ICT (beleid) Zie: acties korte en lange termijn, hierin continu leerlingen, leerkrachten en ouders betrekken Aanschaf nieuw meubilair en nieuwe methodieken (passend bij doelgroep) Meenemen in kader van verbouwing van de school. Aparte werkgroep formeren (2014) die zich bezig gaat houden met inrichtingsplan - PR Continu werk maken van beeldvorming naar binnen en naar buiten d.m.v. goede marketing Tussenevaluatie BS St Pieter

9 Tussenevaluatie BS St Pieter
Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: -Talentontwikkeling leerlingen en leerkrachten (specialisten) Doorlopend proces om de talenten van de leerlingen en medewerkers te optimaliseren (beleid en uitvoering) -Werk maken van en werken aan professionele (werk)cultuur (+ IPB) Idem -Blijven investering en focus op correcte teamsamenstelling en –evolutie Werken aan goede teamsamenstelling voor de komende jaren binnen (meerjaren) formatie(plan) e.v. -Opzet intern kwaliteitszorgsysteem en insteek intentionele kwaliteitszorg Start: Realisatie eind = kwaliteitsbeleid BS ST Pieter (Preambule beschikbaar) -Optimalisering ondersteuningsbeleid (zorgstructuur + pedagogisch klimaat) in kader passend onderwijs Verdergaande ontwikkeling van kernbeleid = onderwijs&ondersteuningsbeleid BS ST Pieter (2014). Hierna groeidocument met actualisatie p/jaar Tussenevaluatie BS St Pieter

10 Tussenevaluatie BS St Pieter
Klaar voor de toekomst…… Tussenevaluatie BS St Pieter


Download ppt "Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google