De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014

2 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 De school is een leer- en leefhuis, een veilige en vertrouwde plek waar kennis wordt overgedragen en wordt gedeeld. De school als leef- en leergemeenschap

3 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Ambitie Eeuwig jong

4 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Meervoudige publieke verantwoording 2013-2014: ‘Age quod Agis’ Mondeling: - (Tussentijdse) Evaluatiebijeenkomst met ouders - Initiëren van adviescommissie/groep van ouders en leerkrachten over schoolbeleid (in kader partnerschap) - Thema-avond - MR en OR/OV (+ werkgroepen) Schriftelijk: - Opzet, uitwerking en uitvoering beleid partnerschap met ouders (één nieuwe interventie per jaar) - Jaarverslag, integraal schooljaarplan, schoolgids, handboek - Terugkoppeling tevredenheidonderzoek 2013 - Inrichting en uitvoering portal (inclusief website) Meervoudige publieke verantwoording 2013-2014: ‘Age quod Agis’ Mondeling: - (Tussentijdse) Evaluatiebijeenkomst met ouders - Initiëren van adviescommissie/groep van ouders en leerkrachten over schoolbeleid (in kader partnerschap) - Thema-avond - MR en OR/OV (+ werkgroepen) Schriftelijk: - Opzet, uitwerking en uitvoering beleid partnerschap met ouders (één nieuwe interventie per jaar) - Jaarverslag, integraal schooljaarplan, schoolgids, handboek - Terugkoppeling tevredenheidonderzoek 2013 - Inrichting en uitvoering portal (inclusief website)

5 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Acties op korte termijn: Beter benutten breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg: - Afspraken op gebied onderwijs en organisatie borgen/bewaken(schoolvademecum + afspraken) Borging van alle (school)beleid, protocollen en afspraken in: vademecum + (school)dossierkast - Protocol gedifferentieerde en effectieve instructie en verwerking van de leerstof Opgenomen in onderwijs&ondersteuningsbeleid BS St. Pieter. Uitwerking: kalenderjaar 2014 - Investering beredeneerd aanbod in de groepen 1 + 2 Training schooljaar 2013-2014 o.l.v. Ingrid Spijker. Via plan van aanpak werken aan verbetering, verrijking en verbreding van aanbod voor de leerlingen van groep 1 en 2: werken in themaplannen en groepsplannen = gedifferentieerd werken op diverse niveaus - Teamscholing HGW&OGW Training schooljaar 2013-2014 o.l.v. Marianne Kleijnen. Via plan van aanpak wordt gewerkt aan handelings- en opbrengstgericht werken in de groepen 3 t/m 8 in afstemming met 1-2. Resultaten: werken met groepsoverzichten en groepsplannen waardoor beter kan worden gedifferentieerd en kan worden gewerkt op niveaus. Vak: technisch lezen, komende periode(n) uitbreiden met taal en rekenen - Doorvoeren aanpassingen schoolgebouw + schoolplein D.m.v. gesprekken met bestuur, MR, architect gekomen tot finale plan verbouwing BS St. Pieter. Verbouwen van school op basis van visie (openheid) met: totstandkoming IKC, werken in clusters, creëren van leereilanden, leerplekken, ontmoetingsplekken, stilteruimte, bibliotheek en uitgebreide ict mogelijkheden - Schoolbibliotheek moderniseren en integreren in onderwijs Schoolbibliotheek is, met steun door de OV, gerealiseerd en operationeel per januari 2014. Naast bieblezen vinden plaats: individueel lezen, tutorlezen, groepslezen Acties op korte termijn: Beter benutten breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg: - Afspraken op gebied onderwijs en organisatie borgen/bewaken(schoolvademecum + afspraken) Borging van alle (school)beleid, protocollen en afspraken in: vademecum + (school)dossierkast - Protocol gedifferentieerde en effectieve instructie en verwerking van de leerstof Opgenomen in onderwijs&ondersteuningsbeleid BS St. Pieter. Uitwerking: kalenderjaar 2014 - Investering beredeneerd aanbod in de groepen 1 + 2 Training schooljaar 2013-2014 o.l.v. Ingrid Spijker. Via plan van aanpak werken aan verbetering, verrijking en verbreding van aanbod voor de leerlingen van groep 1 en 2: werken in themaplannen en groepsplannen = gedifferentieerd werken op diverse niveaus - Teamscholing HGW&OGW Training schooljaar 2013-2014 o.l.v. Marianne Kleijnen. Via plan van aanpak wordt gewerkt aan handelings- en opbrengstgericht werken in de groepen 3 t/m 8 in afstemming met 1-2. Resultaten: werken met groepsoverzichten en groepsplannen waardoor beter kan worden gedifferentieerd en kan worden gewerkt op niveaus. Vak: technisch lezen, komende periode(n) uitbreiden met taal en rekenen - Doorvoeren aanpassingen schoolgebouw + schoolplein D.m.v. gesprekken met bestuur, MR, architect gekomen tot finale plan verbouwing BS St. Pieter. Verbouwen van school op basis van visie (openheid) met: totstandkoming IKC, werken in clusters, creëren van leereilanden, leerplekken, ontmoetingsplekken, stilteruimte, bibliotheek en uitgebreide ict mogelijkheden - Schoolbibliotheek moderniseren en integreren in onderwijs Schoolbibliotheek is, met steun door de OV, gerealiseerd en operationeel per januari 2014. Naast bieblezen vinden plaats: individueel lezen, tutorlezen, groepslezen

6 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 -ICT aanpassingen: hard- en software, aanleg wifi, gebruik Portal, website, Esis B Hard- en software = 30 computers (onderbouw) en 21 laptops (bovenbouw). Digiborden vernieuwen/beamers. Verdere oriëntatie op aanschaf van en werken met tablets. Software bij methodieken is aangeschaft/ gemoderniseerd. Wifi is eind 2013 aangelegd in gehele gebouw. Website is per 5 februari 2014 in de lucht. Portal/ intranetgebruik volgt in voorjaar 2014. Esis B volgt LOVS op als leerlingenadministratiesysteem (lopend) -Gesprekken kindpartners in kader kindcentrum Structurele gesprekken school, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ter realisatie van integraal kindcentrum BS ST Pieter -Voorzichtinge aanvang nemen met partnerschapsmodel -Eerste interventie = exitgesprek(ken) met ouders van vertrekkende leerlingen. Gegevens bespreken in en met team/ouders en borgen in vademecum/kwaliteitsbeleid van de school -Keuze, aanschaf en implementatie nieuwe taal/lees- en rekenmethodiek -Taal = implementatietraject methodiek Taalactief. Eerste resultaten: veelbelovend. Leerlingen ervaren methode als goed/prettig. Rekenen = keuzetraject nieuwe methodiek ter implementatie in 2014-2015 -Uitvoeren beleid meer- en hoogbegaafdheid (Levelwerk) -In de groep = levelwerk fase 1 en 2 (minimaal rekenen). Uitbreiden over alle vak- en vormingsgebieden. Buiten de groep = start kangoeroegroep per 1-4-2014 en bovenschoolse groep = lopend (op basis criteria/ DHH). Binnen passend en ontwikkelingsgericht onderwijs krijgen ALLE leerlingen het onderwijs en de begeleiding die ze nodig hebben -Uitvoeren van TSO beleid -Tussenschoolse opvang binnen beleidskaders. Uitvoering wordt met regelmaat geëvalueerd door TSO commissie. Ouderenquete over schooltijden = voorjaar 2014. Resultaten meenemen in toekomstig beleid - Uitvoeren van verkeersveiligheidsbeleid en verbeteren parkeersituatie Beleid in uitvoering met o.a. parkeerhangers en wegafsluiting -Inventarisatie meubilair – Opruimen Meerjaren investerings- en onderhoudsplan meenemen in begroting 2014-2015. Opruimen met teamleden, lopend

7 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: - Uitvoeren Gesprekkencyclus en werken met persoonlijk portfolio (onderwijscoöperatie) IPB = integraal personeelsbeleid. Werken met POP-, voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken - Insteek persoonlijke-en teamontwikkeling Gesprekken en klassenbezoeken (feedback en reflectie). Teamvergaderingen, teambijeenkomsten, studiedagen, teambuilding - Vergroten ICT vaardigheden Tot dusverre 5 ict trainingen. Hierin zijn behandeld: basisvaardigheden ict (word, excel etc.), Esis B, website - Instellen leerlingenraad Leerlingenraad is geïnstalleerd. Groep 3-5 en groep 6-8. Verslag gemaakt. Aandachtspunten worden meegenomen en besproken binnen team en worden toegevoegd en geborgd in kwaliteitshandelen en beleid van de school Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: - Uitvoeren Gesprekkencyclus en werken met persoonlijk portfolio (onderwijscoöperatie) IPB = integraal personeelsbeleid. Werken met POP-, voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken - Insteek persoonlijke-en teamontwikkeling Gesprekken en klassenbezoeken (feedback en reflectie). Teamvergaderingen, teambijeenkomsten, studiedagen, teambuilding - Vergroten ICT vaardigheden Tot dusverre 5 ict trainingen. Hierin zijn behandeld: basisvaardigheden ict (word, excel etc.), Esis B, website - Instellen leerlingenraad Leerlingenraad is geïnstalleerd. Groep 3-5 en groep 6-8. Verslag gemaakt. Aandachtspunten worden meegenomen en besproken binnen team en worden toegevoegd en geborgd in kwaliteitshandelen en beleid van de school

8 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Aanbevelingen/ Acties op middellange termijn: Beter benutten breed onderwijsaanbod en goede kwaliteitszorg: -Herijking onderwijs- en schoolconcept (op basis ontwikkelingsgericht onderwijs) Op basis van uitvoeringsjaar 2013-2014 wordt visie bijgesteld. Expliciteren richting ouders in juni/juli 2014 -Creëren van een breed/rijk en beredeneerd leerstofaanbod Lange termijn proces van 2013 t/m 2015 e.v. -Creëren van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen (MBG,HGW, OGW zelf. Werk,coöp) Idem binnen (verdere) uitvoering onderwijs&ondersteuningsbeleid BS ST Pieter -Vormgeving integraal kindcentrum 1e fase samenwerking opzoeken in gedachte vorming IKC (2013-2014) (Rand)voorwaarden creëren 2e fase (2014-15-16) IKC vorming binnen één gebouw 3e fase (2014-15-16 e.v.) Via planmatige aanpak uitbouwen van organisatorische en inhoudelijke samenwerking tussen en met: school, kindpartners peuterspeelzaal en kinderopvang, omgeving en ouders - verzorgers -Verbouwing schoolgebouw + schoolplein Tijdfasering 2014-15-16. Separate infoavond voor alle ouders – verzorgers waarin (verbouwings)plannen worden gepresenteerd -Verdergaande investering in partnerschap met ouders -Jaarlijkse interventie op; basis van beleid partnerschap, relatie ouders - school - Verdergaande en verregaande investering(en) m.b.t. ICT (beleid) -Zie: acties korte en lange termijn, hierin continu leerlingen, leerkrachten en ouders betrekken -Aanschaf nieuw meubilair en nieuwe methodieken (passend bij doelgroep) -Meenemen in kader van verbouwing van de school. Aparte werkgroep formeren (2014) die zich bezig gaat houden met inrichtingsplan - PR Continu werk maken van beeldvorming naar binnen en naar buiten d.m.v. goede marketing

9 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: -Talentontwikkeling leerlingen en leerkrachten (specialisten) Doorlopend proces om de talenten van de leerlingen en medewerkers te optimaliseren (beleid en uitvoering) -Werk maken van en werken aan professionele (werk)cultuur (+ IPB) Idem -Blijven investering en focus op correcte teamsamenstelling en –evolutie Werken aan goede teamsamenstelling voor de komende jaren binnen (meerjaren) formatie(plan) 2014-15 e.v. -Opzet intern kwaliteitszorgsysteem en insteek intentionele kwaliteitszorg Start: 2013-2014. Realisatie eind 2013-2014 = kwaliteitsbeleid BS ST Pieter (Preambule beschikbaar) -Optimalisering ondersteuningsbeleid (zorgstructuur + pedagogisch klimaat) in kader passend onderwijs Verdergaande ontwikkeling van kernbeleid = onderwijs&ondersteuningsbeleid BS ST Pieter (2014). Hierna groeidocument met actualisatie p/jaar Versterken van de professionele cultuur en het persoonlijk meesterschap: -Talentontwikkeling leerlingen en leerkrachten (specialisten) Doorlopend proces om de talenten van de leerlingen en medewerkers te optimaliseren (beleid en uitvoering) -Werk maken van en werken aan professionele (werk)cultuur (+ IPB) Idem -Blijven investering en focus op correcte teamsamenstelling en –evolutie Werken aan goede teamsamenstelling voor de komende jaren binnen (meerjaren) formatie(plan) 2014-15 e.v. -Opzet intern kwaliteitszorgsysteem en insteek intentionele kwaliteitszorg Start: 2013-2014. Realisatie eind 2013-2014 = kwaliteitsbeleid BS ST Pieter (Preambule beschikbaar) -Optimalisering ondersteuningsbeleid (zorgstructuur + pedagogisch klimaat) in kader passend onderwijs Verdergaande ontwikkeling van kernbeleid = onderwijs&ondersteuningsbeleid BS ST Pieter (2014). Hierna groeidocument met actualisatie p/jaar

10 Tussenevaluatie BS St Pieter 04-02-2014 BS St. Pieter Klaar voor de toekomst……


Download ppt "Presentatie BS St Pieter 12 en 13 juni 2013/4 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google