De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herstel en vergoeding van menselijke schade

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herstel en vergoeding van menselijke schade"— Transcript van de presentatie:

1 Herstel en vergoeding van menselijke schade
Dr. Marc Vandeweerdt, Afdeling Arbeids-, milieu- en verzekeringsgeneeskunde Congres ‘Samen Geraakt’ Brussel, 17 februari 2009

2 Juridische achtergrond
Beginsel: de schade blijft liggen waar ze invalt Recht op schadeloosstelling via ‘verbintenis’: op grond van de wet (schade door fout van een derde, socialezekerheidswetten, ...) op grond van een overeenkomst (contract, polis, ...) Schade door fout: art Burgerlijk Wetboek “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.” “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.” N.B.: uitbreiding voor de ‘zwakke weggebruiker’

3 De schadeloosstelling Terminologie
Schadeloosstellen alle acties die gericht zijn op het ‘goed maken’ van de schade ‘loos stellen’ van schade = zonder schade stellen bij menselijke schade: medewerking van getroffene vereist Berust op twee soorten acties herstel: voert de beschadigde persoon terug naar een betere toestand vergoeding: laat de schade in de realiteit bestaan en tracht deze op te vullen met een (geldelijke) compensatie Herstel en vergoeding sluiten elkaar niet uit, maar zijn complementaire acties vergoeding van in het verleden geleden schade gedeeltelijk herstel + vergoeding

4 De schadeloosstelling Herstellen en vergoeden
term is ruimer dan ‘herstel door de aansprakelijke’ (art. 1382) meestal zal de getroffene spontaan, al dan niet met hulp, zijn herstel aanvatten de kosten van het herstel zijn voor rekening van de aansprakelijke (of een verzekeraar) Betaling in geld herstelkosten vergoeding van onherstelbare schade Juridische terminologie herstel ‘in natura’: tautologie herstel ‘bij equivalent’: contradictie Respect voor de betekenis van woorden

5 De schadetriptiek Beleid  Realiteit  Beleid Preventie  Schade
 Schadeloosstelling 1. Herstel 2. Vergoeding

6 Soorten menselijke schade
Twee soorten menselijke schade gezondheidsschade (verlies van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn) verlies van lichamelijke integriteit verlies van zelfredzaamheid pijn, verlies van levensvreugde moreel leed (ook door ‘reflectie’: schade aan een geliefd persoon) ... verlies van arbeidsinkomen (door arbeidsongeschiktheid) Verantwoording van de opdeling Uitzonderlijk groot belang van arbeidsinkomen Verlies van arbeidsinkomen kan in geld gemeten en met geld vergoed worden, welzijnsverlies niet

7 Herstel van gezondheidsschade
Door ingrepen op de beschadigde mens medische verzorging, psychische bijstand, ... medische revalidatie, prothesen, ... Door ingrepen op de omgeving (situationele verzorging) hulpmiddelen, woningaanpassing, aangepaste vervoermiddelen, communicatiemiddelen, compenserende ontspannings-mogelijkheden, ... ter beschikking stellen van menselijke hulp (‘hulp van derden’) (tijdelijk) wegnemen van uitwendige belastingen die het herstel hinderen

8 Vergoeding voor gezondheidsschade
Dubbelzinnige houding in rechtspraak geld kan ‘morele’ schade niet goedmaken waarvoor moet dat geld dan dienen? Maar: geld kan aangewend worden voor herstel met geld kunnen compenserende waarden worden verworven mensen kunnen het geluk herwinnen: globaal welzijn wordt verhoogd vraagt tijd, inspanning en inzet van middelen: kan geëvalueerd worden

9 Herstel van verlies van arbeidsinkomen
Bij echt ‘tijdelijke’ arbeidsongeschiktheid: werkhervatting Problemen bij langdurige arbeidsongeschiktheid indien toekomstperspectieven drastisch veranderen Herstelmiddelen: begeleiding, professionele revalidatie, beroepsoriëntering, herscholing, arbeidsbemiddeling, professionele stages, aanpassingen arbeidspost, ... Beloning van herstelinspanning: herstelloon? Herstelinspanning herhalen indien nodig

10 Vergoeding voor verlies van arbeidsinkomen
Vergoeding van dezelfde aard als verloren waarde maar andere waarden uit arbeid niet gecompenseerd ‘Tijdelijke’ arbeidsongeschiktheid meestal geen grote problemen ‘Blijvende’ arbeidsongeschiktheid vaak zeer problematisch: raming van schade in de toekomst

11 De ‘ideale’ schadeloosstelling (1)
Van meet af aan inzetten op herstel snel (quid mogelijkheden aansprakelijkheidsverzekering?) het spontane, natuurlijke herstelproces ondersteunen gepaste herstelmiddelen inzetten naargelang van de fase in het herstelproces (kansen niet laten voorbijgaan) De schadelijder speelt een actieve rol en moet in die rol erkend worden geen herstel mogelijk zonder inspanning van de getroffene nood aan vertrouwenwekkend en realistisch toekomstperspectief open communicatie

12 De ‘ideale’ schadeloosstelling (2)
Niets doen dat herstel kan hinderen of blokkeren respectvolle en empathische omgang met schadelijder vitterijen over details vermijden aandacht niet (laten) verleggen naar de vergoeding (gevaar voor antirevaliderend effect van de vergoeding) Vergoeding aanbieden voor ‘onherstelbare’ schade problematisch voor welzijnsverlies (‘morele schade’) problematisch voor toekomstige schade

13 De ‘ideale’ schadeloosstelling (3)
Vergt inzet van vele actoren familie en vrienden werkgever, werkmakkers artsen, therapeuten, maatschappelijk werkers, ... sociale verzekeringen treden zeer snel in werking breed gamma van herstel- en vergoedingsmaatregelen aansprakelijkheidsverzekeraar kan niet altijd onmiddellijk in actie treden ... Belang van coördinatie en begeleiding bij ernstige schade is de schadelijder daar niet toe in staat wie dan wel?

14 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Herstel en vergoeding van menselijke schade"

Verwante presentaties


Ads door Google