De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WALCHEREN VOOR ELKAAR PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WALCHEREN VOOR ELKAAR PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 WALCHEREN VOOR ELKAAR PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014

2 WALCHEREN VOOR ELKAAR WAT IS NIEUW Begeleiding/ Nieuwe Wmo Vanaf 2015 ca 3,8 miljard Participatiewet Vanaf 2015 ca 3,2 miljard Passend onderwijs Vanaf 1/8/2014 Jeugdzorg Vanaf 2015 ca 3 miljard Gemeenten ± 10 mld na korting en excl. ov. nieuwe taken

3 WALCHEREN VOOR ELKAAR ONTWIKKELPERSPECTIEF • Zorg dicht(er)bij: eigen kracht, algemene voorzieningen, versterken (buurt)netwerken • Minder intramurale zorg, minder specialistische zorg, meer thuis • Afbouw AWBZ, terugtredende provincie en uitbouw rol gemeenten

4 WALCHEREN VOOR ELKAAR SAMENWERKING • Projectorganisatie Walcheren voor Elkaar • 7 projecten; werken met mandaat voor en namens de drie gemeenten • Investeren in samenhang • Innoveren, experimenteren en communiceren

5 WALCHEREN VOOR ELKAAR PLANNING • Klantproces (juni/juli) • Backoffices Wmo / jeugd (juni) • Inkoop jeugdzorg (juni) • Passend onderwijs (augustus) • Beleidsplan Participatiewet (sept./okt.) • Aanbesteding vervoer (sept.) • Inkoop begeleiding en dagbesteding (sept.) • Nieuwe opzet Porthos (november) • Beleidsplan jeugd en verordeningen (dec.) • Implementatie (1/1/2015)

6 WALCHEREN VOOR ELKAAR MEER INFO WWW. WALCHERENVOORELKAAR.NL

7 WALCHEREN VOOR ELKAAR Zorg voor de Jeugd

8 WALCHEREN VOOR ELKAAR Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 • De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen. De gemeente zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt; de jeugdhulpplicht. • De gemeente is dan verantwoordelijkheid voor: o alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp en preventie); o de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; o de uitvoering van jeugdreclassering

9 WALCHEREN VOOR ELKAAR Feiten en cijfers (1) (1) Opgave december 2014 Middelburg10.756.724 Veere3.364.342 Vlissingen10.642.840 Walcheren24.763.906 Zeeland75.636.275

10 WALCHEREN VOOR ELKAAR Feiten en Cijfers (2) Aantallen (2012) Jeugd en opvoedhulp4.822 Jeugd GGZ7.030 Jeugd L(V)B1.837 Totaal13.689

11 WALCHEREN VOOR ELKAAR Wat moet geregeld worden Focuspunten voor gemeenten • Zorgcontinuïteit/passend en dekkend aanbod • Toegang op orde • Aansluiting op gedwongen kader • Afspraken regionale inkoop • Interne processen • Gegevensuitwisseling en privacy • Jeugdhulpgebruik • Jeugd-AWBZ/PGB • AMHK • Beleidsplan en verordening

12 WALCHEREN VOOR ELKAAR Wie doet wat Zeeuwse samenwerking • Task Force Jeugd • Transitieteam Walcherse aanpak • Project Zorg voor de Jeugd (incl. passend onderwijs en regionalisering GGD) Relevante experimenten • Oost-Souburg voor Elkaar • Nehalennia voor Elkaar

13 WALCHEREN VOOR ELKAAR Bezetting infokraam Te ontmoeten zijn: • Otto Recourt, beleidsmedewerker Middelburg, experiment Nehalennia voor Elkaar • Adrie de Klerk, beleidsmedewerker Vlissingen, beleidsplan Jeugd • Marga de Brauwer, beleidsmedewerker Veere, aansluiting op gedwongen kader • Martijn van Poecke, beleidsmedewerker Middelburg, Zeeuws transitieteam • Wanda Springeling, projectleider Zorg voor de Jeugd • Vragen voor nu?

14 WALCHEREN VOOR ELKAAR Participatiewet Ingrid van Zimmeren Unitmanager Participatie Orionis Walcheren

15 WALCHEREN VOOR ELKAAR Participatiewet = Samenvoeging WWB, WSW en gedeeltelijk Wajong Doel = meer mensen, ook met een arbeidsbeperking aan de slag krijgen Tijdspad: • Februari 2014 aangenomen Tweede Kamer • Juni 2014 behandeling Eerste Kamer • 1 januari 2015 in werking

16 WALCHEREN VOOR ELKAAR Doelgroep WWB > wijzigingen Wajong - Huidige Wajongers blijven in de Wajong (herkeuring) - Vanaf 1 januari 2015 Wajong alleen toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben Wet Sociale Werkvoorziening -1 januari 2015 stopt instroom - Behoud rechten voor personen die op 31 december 2014 een WSW-dienstbetrekking hebben - Personen op WSW-wachtlijst > P-wet

17 WALCHEREN VOOR ELKAAR Doelgroep Beschut werk - Opbouw van nieuw beschut werk tegelijk met afbouw WSW - Indicatiestelling door UWV, normen nog niet bekend - Mensen die door hun beperking extra aanpassingen of begeleiding nodig hebben en op termijn niet zelfstandig bij een reguliere werkgever kunnen werken - Op termijn circa 200 arbeidsplaatsen

18 WALCHEREN VOOR ELKAAR Walcheren eind april 2014 - 3085 WWB-uitkeringen - 850 personen hebben een WSW-dienstbetrekking en - 350 personen een Wajong-uitkering via UWV >> door veranderingen WSW en Wajong jaarlijkse toename circa 70 Cijfers

19 WALCHEREN VOOR ELKAAR Regionale Werkbedrijf Samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, werkgevers en werknemersorganisaties WG-benadering - marktbewerkingsplan Garantiebanen - arbeidsquotum Indicatiestelling UWV Loonkostensubsidie Afstemming met Onderwijs ……etc. In gesprek met subregio’s en UWV: Wat regionaal en wat subregionaal

20 WALCHEREN VOOR ELKAAR Budgetten - Re-integratiebudgetten + WSW-subsidie > 1 participatiebudget (via deelfonds Sociaal Domein) - Deelfonds 3 jaar lang: Jeugdwet, WMO, Participatie > eigen keuze - Budgetten nog niet bekend

21 WALCHEREN VOOR ELKAAR

22 Wat is Porthos nu? • Gecombineerde loket voor de Wmo en het Centrum voor Jeugd en Gezin • Netwerkorganisatie • een breed aanbod van diensten en producten op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien aan via centraal loket. • Porthos helpt de inwoners om hun vraag helder te krijgen en begeleidt hen kosteloos naar antwoorden, advies en concrete hulp.

23 WALCHEREN VOOR ELKAAR Porthos straks Doel: Het organiseren van een goed functionerende algemene toegang voor het hele sociale domein Veranderingen door: -Zorg voor de jeugd -Passend onderwijs -Participatiewet -Wmo 2015

24 WALCHEREN VOOR ELKAAR Wmo 2015 • 24 april 2014 door de Tweede Kamer vastgesteld • Verwachte behandeldatum Eerste Kamer 8 juli • Ingangsdatum 1/1/2015

25 WALCHEREN VOOR ELKAAR Bedoeling Wmo 2015? is mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Van Rijn: “Met deze nieuwe Wmo kunnen gemeenten passende ondersteuning bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van mensen thuis. De sociale omgeving, de woonsituatie en de gewenste ondersteuning verschilt immers van mens tot mens”.

26 WALCHEREN VOOR ELKAAR Belangrijke wijzigingen • maatwerkvoorziening ipv compensatieplicht • geen compensatiedomeinen meer • Versterking positie cliënt in toegangsprocedure

27 WALCHEREN VOOR ELKAAR Dat betekent voor gemeenten? •Nieuwe doelgroepen •De toegang tot zorg en ondersteuning opnieuw organiseren conform Wmo en Zorg voor Jeugd. -> Kaders in de pentekening -> Opdracht Porthos praktisch uitwerken en vormgeven

28 WALCHEREN VOOR ELKAAR 2014 - experimenten Verdere uitwerking, implementatie en verfijnen van de kaders uit de pentekening en waar mogelijk te ‘doen alsof’ Relevante experimenten: -Oost-Souburg voor Elkaar -Koudekerke voor Elkaar -Thuisbegeleiding zonder indicatie

29 WALCHEREN VOOR ELKAAR Porthos – taakverdeling Beleid – Ilona Vekemans, projectleider Contactgegevens ivs@vlissingen.nl of 0118-487 381ivs@vlissingen.nl Organisatie – Frank Bordui, manager Porthos Contactgegevens fbordui@porthos.nl of 06-54348474fbordui@porthos.nl

30 WALCHEREN VOOR ELKAAR Bezetting infokraam Te ontmoeten zijn: • Karin Bartels, coördinator Porthos • Nel van Welsum en Jeroen vd Meijden, gebiedsteam Oost-Souburg voor Elkaar • Astrid Nieste, Wmo Middelburg • Ilona Vekemans, projectleider Porthos • Vragen voor nu???????

31 WALCHEREN VOOR ELKAAR Inkoop Decentralisaties op Walcheren

32 WALCHEREN VOOR ELKAAR Inkopen in het kader van de Decentralisaties -Welke nieuwe taken moeten er worden ingekocht? -Wat wordt Zeeuws ingekocht en wat Walchers? -Inkoop in relatie tot algemene en collectieve voorzieningen

33 WALCHEREN VOOR ELKAAR Nieuwe rol en uitdagingen -Rol gemeente -Flexibiliteit en ruimte voor innovatie -Vernieuwing via juiste prikkels -Contractmanagement

34 WALCHEREN VOOR ELKAAR Individuele begeleiding en groepsbegeleiding -Van activiteiten gericht op recreatie, educatie en ontwikkeling tot het maken van producten voor verkoop -Van wekelijks enkele uren begeleiding bij het zelfstandig wonen tot jobcoaching en toeleiding naar arbeid

35 WALCHEREN VOOR ELKAAR Stappen tot aan contractering

36 WALCHEREN VOOR ELKAAR Waar staan we nu? Afronding Fase I juni/juli beleidskeuzes & ambitieniveau vraagkant op historie en verwachting aanbodskant aanbieders Walcheren inkoopstrategie Overleg met klankbordgroep zorgaanbieders en Wmo-raden


Download ppt "WALCHEREN VOOR ELKAAR PERSPECTIEF DECENTRALISATIES WALCHEREN van Zorgen Voor naar Zorgen Dat René Boone, 27 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google