De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor elkaar?!. Programma • Visie • MR • Zorg • Koffie • Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor elkaar?!. Programma • Visie • MR • Zorg • Koffie • Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 Voor elkaar?!

2 Programma • Visie • MR • Zorg • Koffie • Vragen

3

4 Visie “Samen bouwen aan een sterk fundament “ • Didactisch pedagogische handelen • Kwaliteit • Communicatie • Identiteit

5 Historie Meervoudige Intelligentie Braingym Coöperatief lerenMeerwerk Waarom??

6 Heden Wie zijn wij? Wat motiveert ons ? Wat is het beste voor kinderen? Wat vragen de ouders van ons? Wat is ons kindbeeld? Wat is het beste voor de school?

7 Heden Historie Toekomst

8 Gesprekken met collega’s over de historie en de visie Conclusies: • Mooi verhaal • Goed om in je achterhoofd te houden • Komt niet overeen met de werkelijkheid • Opnieuw bekijken voor elke school in Houten

9 Studieavond (1): “Iedereen de deur uit !!!” • Vrije keuze met kijkwijzers • Praathuis (Jenaplanconcept) • Werfklas (Antroposofisch concept) • De Plantage (Daltonconcept) • De Wissel (SBO) • De Aventurijn (Startende reguliere basisschool met vernieuwingsaspecten)

10 Kijkwijzers Hoe gaat organisatorisch de stap van zelfstandig werken naar zelfstandig leren? Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen zorg en resultaatgerichtheid? Hoeveel moeite gaat het ons kosten om zo te werken? Hoe profileren zij zich in de wijk? Hoe wordt adaptief onderwijs ( competentie,relatie en autonomie ) vormgegeven?

11 Hoe heeft het LVS vorm gekregen? Hoe is de doorgaande lijn? Welke vaardigheden moeten leerlingen en leerkrachten hebben voor het Dalton onderwijs? Wat zijn de eisen voor het Dalton onderwijs? Hoe worden de eisen gemeten? Hoe dichtbij staat het Dalton onderwijs bij de Zevensprong? Kunnen we onze methodes behouden? Wat zijn de criteria voor de nieuw aan te schaffen methodes? Kijkwijzers

12 Studiedag (2) • Presentaties (resultaten van kijkwijzers, laat zien wat relevant is voor de 7Sprong) • Concept of deelaspecten • Ordenen • Gewichten hangen •Samenwerking • Verantwoordelijkheid • Zelfstandigheid

13 Achterliggende conclusie: Alle drie aspecten staan bij Dalton Flink zijn: ons serieus de vraag stellen of we iets met Dalton willen. Zo ja, hoe diep? Werkgroep (6 mensen): studiedag (3) voorbereiden. (Samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)

14 Rapportage (48 pagina’s) 1.Dalton op abstract niveau 2.Dalton op concreet niveau 3.Consequenties: besluitvorming, kwaliteit en praktische zaken (invallers, financiën, nascholing, stagiaires)

15 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence.

16 Studiedag (3) Gekeken hoe Dalton de “influence” kan vertalen naar concreet handelen. Wat doen we al en hoever staan we er vanaf? Conclusie van het team: “ We gaan staan voor Daltononderwijs”

17 • Samenwerking • Zelfstandigheid • Verantwoordelijkheid • Differentiatie

18 Kwaliteit Wat we doen moet zinvol zijn. Dat kun je alleen bepalen als er concrete doelen zijn en je deze systematisch meet. • Dit jaar een grote leesevaluatie • Toetsbeleid • Evaluatiebeleid

19 Communicatie Specifiek: hoe brengen we informatie over naar elkaar? • Leerkracht naar leerling • Leerling naar leerkracht • Leerkracht naar leerkracht • Ouder naar leerkracht • Leerkracht naar ouder

20 Geweldloze communicatie Direct en Daadkrachtig Intuitief en optimistisch Correct en Precies Stabiel en Ondersteunend Snelle denker /extravert Trage denker/ introvert MensgerichtMensgericht TaakgerichtTaakgericht

21

22 Identiteit Geloven is een levenshouding. Daarbij gaat het erom dat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en gaan nadenken over de ‘diepere vragen in het leven’. Verder vinden we het belangrijk dat in onze vieringen een directe link wordt gelegd met de zingeving van de vieringen. Dat betekent dat we de “christelijke feesten” nooit vieren zonder dat we de kinderen leren waarom we deze feesten vieren.

23 Procedure • MR (instemming oudergeleding en personeelsgeleding) • Bestuur • Directie

24 Overige zaken: • Studenten • 13 oktober: Hans Wenke

25 Medezeggenschapsraad Erik Schouten

26 Agenda •MR en Oudervereniging •Wat doet de MR? •Wat betekent de MR voor mij als ouder? •Contact met de MR •Rol MR in visie op onderwijs •Leden van de MR

27 MR en Oudervereniging •De Oudervereniging organiseert allerlei schoolactiviteiten •De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school –Gemeenschappelijke MR (GMR) voor Katholieke Scholenstichting Fectio

28 Wat doet de MR? •Kijkt kritisch mee over schouder van directie •Geeft directie gevraagd en ongevraagd adviezen •Neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben

29 Bevoegdheden van de MR •Instemmingsrecht –Verandering van de onderwijskundige doelstellingen –Vaststelling of wijziging van schoolwerkplan of leerplan –Vaststelling of wijziging van het schoolreglement •Adviesrecht –Verandering van de grondslag van de school –Fusie met een andere school –Beleid mbt aanstelling of ontslag van de schoolleiding –Regeling van de vakantie

30 Wat betekent de MR voor mij als ouder? •Oudergeleding vertegenwoordigt ouders •Aangelegenheden die op iedereen betrekking hebben •Geen individuele situaties

31 Contact met de MR •Website Zevensprong –Agenda –Verslagen •Email: mr7sprong@hotmail.com •MR-leden aanwezig bij 10- minutengesprekken in de hal •U bent welkom bij de MR-vergadering •En natuurlijk zijn wij aanspreekbaar op school!

32 Rol MR in visie op onderwijs •Instemmingsrecht bij eventuele wijziging onderwijskundige doelstellingen •Input van ouders nodig! –Tijdens informatieavonden –Via email, telefoon, gesprek

33 MR leden Leerkrachten Ouders Peter Verheul Marlies Hellwich Ellen Arendonk Jos Brink Annette van BiezenErik Schouten

34 Zorg voor uw kind

35 Stap 1Stap 2Stap 3Stap 4Stap 5Stap 6Stap 7Stap 8 SignaleringAnalyseDiagnoseUitvoering HP Evaluatie HP Externe hulp Zorgtoe- wijzing Verwijzing SBAO, REC- school

36 Resultaten methodegebonden toetsen Actie leerkracht Resultaten CITO, etc. (conform toetskalender) Actie leerkracht Observaties (werk, aanpak) Actie leerkracht Oudergesprekken Actie leerkracht IB-overleg Actie leerkracht/IB Stap 1 signalering

37 Foutenanalyse methodegebonden toetsen Actie leerkracht Foutenanalyse Cito Actie leerkracht Licor/OVSO-gegevens Actie leerkracht Analyse werkhouding/gedrag/ motivatie Actie leerkracht Sociogram Actie leerkracht/IB Stap 2 analyse

38 Info verzamelen vorige LK Actie leerkracht Dossierstudie Actie leerkracht Licor/OVSO-gegevens Actie leerkracht Extra onderzoek IB/RT Actie IB/RT Observaties IB Actie IB Stap 2 analyse

39 Stap 3 diagnose Op basis van analyse GHP en/of IHP Actie leerkracht/IB IHP bespreken met ouders Actie leerkracht RT-aanmelding Actie leerkracht

40 Stap 4 Uitvoering HP Uitvoeren van HP Actie leerkracht Uitvoeren van RT Actie RT

41 Groepsbespreking - evalueren (I)HP - nieuwe RTaanmeldingen - nieuwe (I)HP Actie leerkracht/IB Stap 5 Evaluatie HP

42 Motorische training Actie IB Anders Actie leerkracht/IB Eduniek aanmelding Actie leerkracht/IB Schoolmaatsch. werk Actie IB Zorgcie (samenwerkingsverband) Actie leerkracht/IB Bureau Jeugdzorg Actie IB Logopedie Actie IB Stap 6 Externe hulp

43 Stap 7 Ambulante begeleiding vanuit zorgcie Actie IB Preventieve Ambulante begeleiding (REC) Actie IB Rugzakaanvraag (leerling gebonden financiering) Actie IB Andere basisschool Actie IB Zorgtoe- wijzing

44 Stap 8 Verwijzing SBAO, rec- school PCL-procedure Actie IB REC-procedure Actie IB

45 Pauze koffie & thee

46 Voor elkaar?! Vragen


Download ppt "Voor elkaar?!. Programma • Visie • MR • Zorg • Koffie • Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google