De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor elkaar?!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor elkaar?!."— Transcript van de presentatie:

1 Voor elkaar?!

2 Programma Visie MR Zorg Koffie Vragen

3

4 Visie “Samen bouwen aan een sterk fundament “
Didactisch pedagogische handelen Kwaliteit Communicatie Identiteit

5 Meervoudige Intelligentie
Braingym Meerwerk Coöperatief leren Historie Waarom??

6 Heden Wie zijn wij? Wat motiveert ons ? Wat vragen de ouders van ons?
Wat is het beste voor kinderen? Wat is ons kindbeeld? Heden Wat is het beste voor de school?

7 Heden Historie Toekomst

8 voor elke school in Houten
Gesprekken met collega’s over de historie en de visie Conclusies: Mooi verhaal Goed om in je achterhoofd te houden Komt niet overeen met de werkelijkheid Opnieuw bekijken voor elke school in Houten

9 Studieavond (1): “Iedereen de deur uit !!!”
Vrije keuze met kijkwijzers Praathuis (Jenaplanconcept) Werfklas (Antroposofisch concept) De Plantage (Daltonconcept) De Wissel (SBO) De Aventurijn (Startende reguliere basisschool met vernieuwingsaspecten)

10 Kijkwijzers Hoe gaat organisatorisch de stap van zelfstandig werken naar zelfstandig leren? Hoe gaan ze om met het spanningsveld tussen zorg en resultaatgerichtheid? Hoeveel moeite gaat het ons kosten om zo te werken? Hoe profileren zij zich in de wijk? Hoe wordt adaptief onderwijs ( competentie,relatie en autonomie ) vormgegeven?

11 Kijkwijzers Hoe heeft het LVS vorm gekregen? Hoe is de doorgaande lijn? Welke vaardigheden moeten leerlingen en leerkrachten hebben voor het Dalton onderwijs? Wat zijn de eisen voor het Dalton onderwijs? Hoe worden de eisen gemeten? Hoe dichtbij staat het Dalton onderwijs bij de Zevensprong? Kunnen we onze methodes behouden? Wat zijn de criteria voor de nieuw aan te schaffen methodes?

12 Studiedag (2) Presentaties (resultaten van kijkwijzers, laat zien wat relevant is voor de 7Sprong) Concept of deelaspecten Ordenen Gewichten hangen Samenwerking Verantwoordelijkheid Zelfstandigheid

13 (Samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)
Achterliggende conclusie: Alle drie aspecten staan bij Dalton Flink zijn: ons serieus de vraag stellen of we iets met Dalton willen. Zo ja, hoe diep? Werkgroep (6 mensen): studiedag (3) voorbereiden. (Samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid)

14 Rapportage (48 pagina’s)
Dalton op abstract niveau Dalton op concreet niveau Consequenties: besluitvorming, kwaliteit en praktische zaken (invallers, financiën, nascholing, stagiaires)

15 Dalton is no method, no system, is an influence.

16 Conclusie van het team: “ We gaan staan voor Daltononderwijs”
Studiedag (3) Gekeken hoe Dalton de “influence” kan vertalen naar concreet handelen. Wat doen we al en hoever staan we er vanaf? Conclusie van het team: “ We gaan staan voor Daltononderwijs”

17 Samenwerking Zelfstandigheid Verantwoordelijkheid Differentiatie

18 Kwaliteit Wat we doen moet zinvol zijn. Dat kun je alleen bepalen als er concrete doelen zijn en je deze systematisch meet. Dit jaar een grote leesevaluatie Toetsbeleid Evaluatiebeleid

19 Communicatie Specifiek: hoe brengen we informatie over naar elkaar? Leerkracht naar leerling Leerling naar leerkracht Leerkracht naar leerkracht Ouder naar leerkracht Leerkracht naar ouder

20 Direct en Daadkrachtig Intuitief optimistisch Correct Precies Stabiel
Geweldloze communicatie Snelle denker /extravert Direct en Daadkrachtig Intuitief optimistisch Correct Precies Stabiel Ondersteunend Taakgericht Mensgericht Trage denker/ introvert

21

22 Identiteit Geloven is een levenshouding. Daarbij gaat het erom dat kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en gaan nadenken over de ‘diepere vragen in het leven’. Verder vinden we het belangrijk dat in onze vieringen een directe link wordt gelegd met de zingeving van de vieringen. Dat betekent dat we de “christelijke feesten” nooit vieren zonder dat we de kinderen leren waarom we deze feesten vieren.

23 Procedure MR (instemming oudergeleding en personeelsgeleding) Bestuur Directie

24 Overige zaken: Studenten 13 oktober: Hans Wenke

25 Medezeggenschapsraad
Erik Schouten

26 Agenda MR en Oudervereniging Wat doet de MR?
Wat betekent de MR voor mij als ouder? Contact met de MR Rol MR in visie op onderwijs Leden van de MR 26

27 MR en Oudervereniging De Oudervereniging organiseert allerlei schoolactiviteiten De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school Gemeenschappelijke MR (GMR) voor Katholieke Scholenstichting Fectio 27

28 Wat doet de MR? Kijkt kritisch mee over schouder van directie
Geeft directie gevraagd en ongevraagd adviezen Neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben 28

29 Bevoegdheden van de MR Instemmingsrecht Adviesrecht
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen Vaststelling of wijziging van schoolwerkplan of leerplan Vaststelling of wijziging van het schoolreglement Adviesrecht Verandering van de grondslag van de school Fusie met een andere school Beleid mbt aanstelling of ontslag van de schoolleiding Regeling van de vakantie 29

30 Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Oudergeleding vertegenwoordigt ouders Aangelegenheden die op iedereen betrekking hebben Geen individuele situaties 30

31 Contact met de MR Website Zevensprong
Agenda Verslagen MR-leden aanwezig bij 10-minutengesprekken in de hal U bent welkom bij de MR-vergadering En natuurlijk zijn wij aanspreekbaar op school!

32 Rol MR in visie op onderwijs
Instemmingsrecht bij eventuele wijziging onderwijskundige doelstellingen Input van ouders nodig! Tijdens informatieavonden Via , telefoon, gesprek

33 MR leden Leerkrachten Ouders
Peter Verheul Marlies Hellwich Ellen Arendonk Ouders Jos Brink Annette van Biezen Erik Schouten 33

34 Zorg voor uw kind

35 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Signalering Analyse Diagnose Uitvoering HP Evaluatie HP Externe hulp Zorgtoe-wijzing Verwijzing SBAO, REC-school

36 Resultaten methodegebonden toetsen
Actie leerkracht Resultaten CITO, etc. (conform toetskalender) Observaties (werk, aanpak) Oudergesprekken IB-overleg Actie leerkracht/IB Stap 1 signalering

37 Foutenanalyse methodegebonden toetsen
Actie leerkracht Foutenanalyse Cito Licor/OVSO-gegevens Analyse werkhouding/gedrag/ motivatie Sociogram Actie leerkracht/IB Stap 2 analyse

38 Info verzamelen vorige LK
Actie leerkracht Dossierstudie Licor/OVSO-gegevens Extra onderzoek IB/RT Actie IB/RT Observaties IB Actie IB Stap 2 analyse

39 Op basis van analyse GHP en/of IHP
Actie leerkracht/IB IHP bespreken met ouders Actie leerkracht RT-aanmelding Stap 3 diagnose

40 Uitvoeren van HP Uitvoeren van RT Stap 4 Uitvoering HP
Actie leerkracht Uitvoeren van RT Actie RT Stap 4 Uitvoering HP

41 - nieuwe RTaanmeldingen - nieuwe (I)HP
Groepsbespreking - evalueren (I)HP - nieuwe RTaanmeldingen - nieuwe (I)HP Actie leerkracht/IB Stap 5 Evaluatie HP

42 (samenwerkingsverband)
Eduniek aanmelding Actie leerkracht/IB Schoolmaatsch. werk Actie IB Zorgcie (samenwerkingsverband) Stap 6 Bureau Jeugdzorg Actie IB Logopedie Externe hulp Motorische training Actie IB Anders Actie leerkracht/IB

43 Ambulante begeleiding vanuit zorgcie Preventieve Ambulante begeleiding
Actie IB Preventieve Ambulante begeleiding (REC) Rugzakaanvraag (leerling gebonden financiering) Andere basisschool Stap 7 Zorgtoe- wijzing

44 PCL-procedure REC-procedure Stap 8 Verwijzing SBAO, rec- school
Actie IB REC-procedure Verwijzing SBAO, rec- school

45 Pauze koffie & thee

46 Voor elkaar?! Vragen


Download ppt "Voor elkaar?!."

Verwante presentaties


Ads door Google