De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Noortje Sax Bestuurslid LSKS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Noortje Sax Bestuurslid LSKS"— Transcript van de presentatie:

1 Noortje Sax Bestuurslid LSKS
Landelijk Samenwerkingsverband voor de Kwaliteits Standaard in de Geestelijke GezondheidsZorg LSKS GGz Noortje Sax Bestuurslid LSKS

2 Richtlijnen Kern van kwaliteitsbeleid Maar ze moeten wel leven..
En met de tijd meegaan En gedragen worden En…..

3 Aanleiding Ontwikkelingen:
Start kwaliteitsinstituut met register voor professionele standaarden Marktwerking versterkt rol verzekeraars (ander gebruik richtlijn) Ontwikkelingen SBG, ROM en PI-GGZ Vergaande bezuinigingsmaatregelen VWS – bestuurlijk akkoord Uitgangspunt: Verbetering kwaliteit van zorg is aan de professionals, in nauwe samenwerking met patiënten. Daarom: NU de handschoen oppakken en gezamenlijk de agenda opstellen en uitvoeren. Hiervoor is méér nodig dan informeel samenwerkingsverband.

4 Knelpunten richtlijnontwikkeling
Stuurgroep multidisciplinaire richtlijnen is eind 2009 gestopt. 12 MDR’s zijn weeskinderen Eigendomsrecht / auteursrechten zijn niet geregeld. Geen of onvoldoende budget om gehele pakket in stand te houden en door ontwikkelen Richtlijntrajecten zijn onbeheersbaar en duren daardoor veel te lang (9 jaar!) Richtlijnen worden voor meerdere doelen gebruikt (behandeling, inkoop, toetsing, keuze)

5 Knelpunt richtlijnproducten
‘Boeken’ met aanwijzingen welke behandelingen effectief zouden kunnen zijn Voor en door professionals Beperkt input patiënten

6 Oplossing Oprichten landelijk samenwerkingsverband
Gebaseerd op de constellatie van NICE/NCCMH Ontwikkelt meerdere instrumenten, gezamenlijk vormen deze de professionele standaard: Behandelrichtlijn vormt de basis, kent aanvullingen/ modules voor verschillende doeleinden

7 Inhoud Doelstelling Opzet en Werkwijze
Belangrijke veranderingen voor richtlijnontwikkeling Tijdpad

8 1. Doelstelling Doel LSKS
Professionalisering richtlijnontwikkeling- en implementatie Resultaat : verbeterd gebruik richtlijn ter ondersteuning diagnostiek en behandeling van patiënten in de psychiatrie. Richtlijnen afgestemd op gebruik door derden als IGZ en zorgverzekeraars Gesprekspartner zijn t.o.v. IGZ, VWS en andere stakeholders (lobby , gezicht van de GGZ vanuit de inhoud van de professie)

9 2. Opzet en werkwijze Taken en verantwoordelijkheden LSKS:
Algehele planvorming kwaliteit van zorg Programma voor richtlijnontwikkeling Bevorderen implementatie richtlijnen Evaluatie van richtlijnen Evalueren en doorontwikkelen richtlijnmethodiek Coördinatie voor landelijke ROM ontwikkeling > afstemmen benchmark (SBG) Indicatorenontwikkeling > afstemming met ZiZo/NZI

10 2. Opzet en werkwijze Betrokkenheid veld
In het samenwerkingsverband zijn de volgende partijen verenigd: Professionals: psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, verpleegkundigen Patiënten: patiënten en naastbetrokkenen Verzekeraars. Instellingen: grote (GGZNL), kleine instellingen (MEERggz) Zelfstandig gevestigen: psychiaters, psychologen en psychotherapeuten

11 2. Opzet en werkwijze Stichtingsvorm voor:
Beheer van financiën Beheer intellectueel eigendom Formele vastlegging van taken en verantwoordelijkheden Opgericht door NVvP, NIP en LPGGz, die tevens bestuur vormen Stichting kent 1. een Agendaraad, met als taak het agenderen en prioriteren van nieuwe richtlijnontwikkeling- en herziening. 2. een implementatieraad: toetst de implementeerbaarheid van de producten, voorafgaand en aan het eind van een ontwikkeltraject. Daarnaast worden per richtlijnontwikkeling stakeholders benoemd door de agendaraad. Tevens staat het elke organisatie of individuele partij vrij in de startfase knelpunten aan te dragen, en om in de commentaarfase input te leveren. Ook de farmacie.

12 2. Opzet en werkwijze Vast ondersteuningsteam vanuit Trimbos, bestaand uit: Epidemiologen Redactie Budget impact analisten Implementatiedeskundigen Secretariaat Trimbos stelt meerjarenplan voor ondersteuning en doorontwikkeling op, legt voor aan LSKS. Voor onderdelen kan worden gezocht naar andere partijen.

13 3. Belangrijke veranderingen (1)
Richtlijnontwikkelingsproces wordt gewijzigd naar model NCCMH (NICE). Uitgangspunten zijn transparantie draagvlak tijdigheid

14 3. Belangrijke veranderingen (2)
START Richtlijnontwikkeling Agendering door agendaraad Afstemming met stakeholders vooraf aan richtlijnontwikkeling , over uitgangsvragen en verwachte aanbevelingen, dmv knelpuntenanalyse Waar mogelijk wordt voor verzamelen en analyseren evidence (inter)nationaal samengewerkt.

15 3. Belangrijke veranderingen (3)
De RICHTLIJNCOMMISSIE Vaste structuur en werkwijze met voorzitter en experts Voorzitter en experts geworven op basis van deskundigheid m.b.v. profiel (niet afgevaardigd door belangenorganisaties.) De richtlijncommissie vergadert maandelijks en publiceert de notulen (transparantie) De commissieleden zijn gescreend op belangen

16 3. Belangrijke veranderingen (4)
CONSULTATIE en AUTORISATIE Volledig transparante consultatie Volledig transparante verzameling van commentaren en reactie op commentaren De autorisatie van de richtlijn geschiedt door de beroepsgroepen die vooraf te kennen hebben gegeven deze richtlijn te ontwikkelen Voor autorisatie is er een vaste verplichte procedure De gemiddelde doorlooptijd van start tot publicatie is 26 maanden

17 3. Belangrijke veranderingen (5)
Ontwikkelen AANVERWANTE RICHTLIJNPRODUCTEN (ook ter autorisatie): Samenvatting Keuzehulpen/patiëntenversies Kwaliteitsindicatoren met veldnormen Criteria voor door-en terugverwijzing en stoppen behandeling Criteria voor behandeling in basisggz, specialistische ggz of topklinische GGz Effectmetinginstrumenten (o.a. ROM) Audit instrumenten (bv medical audit kwaliteitsvisitatie) Kosteneffectiviteitsanalyse

18 Aanverwante richtlijnproducten

19 4. Tijdpad Uitwerken basisplan: sept-feb 2012
Oprichten stichting, inclusief administratieve organisatie: mei 2013 Start met beperkt aantal richtlijnen waar consensus over is (bv bipolair): juli/aug 2012 Vaststellen meerjarenagenda: juli 2013

20 Actuele lijst van onderwerpen
9 juli is eerste agendaraad. Dan wordt de agenda voor het eerst halfjaar besproken. Angststoornissen (levende richtlijn) - Addendum ouderen (2008) Depressie (levende richtlijn) - redigeerslag, Addendum ouderen (2008) , addendum jeugd (2009) Schizofrenie (levende richtlijn): Kosteneffectiviteit en geïntegreerde programma's (IDDT/IMR) , vroege psychose Persoonlijkheidsstoornissen (2008) (herziening richtlijn*) Dissociatieve stoornis (nieuwe richtlijn) Problematisch Alcoholgebruik (2009) (herziening richtlijn) Huiselijk geweld (2009) (herziening richtlijn) Eetstoornissen (2006) (herziening richtlijn) Implementatie richtlijn; Leidraad EPA die aanvullend kan zijn aan bestaande richtlijnen Project zorgvraagzwaarte, start met depressie (staging en profiling) Trainingsmodule voor professionals: hoe koppel je ROM uitkomsten terug aan cliënten en hun naasten Het implementeren van bestaande richtlijnen, starten met diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. * toets op evidence en aanwezigheid modules

21 Actuele lijst van onderwerpen
Richtlijnen in ontwikkeling: Bipolaire stoornissen (met NICE samen) Dwang en drang Autisme bij kinderen ADHD bij volwassenen Mensen met EPA en werk

22 Criteria voor opname in agenda
Om tot een evenwichtige agenda te komen toetst de agendaraad de voorstellen aan de spreiding/het evenwicht binnen: echelons: in de agendaraad worden kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld voor het gehele zorgcontinuüm van de GGZ. Dus van zelfmanagement, huisartsenzorg voor GGZ, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ (incl. topggz). 2. nieuw / herzien: er dient een evenwicht te zijn in de mate van nieuw te ontwikkelen kwaliteitsproducten en te herziene producten 3. doelgroepen: spreiding van kwaliteitsinstrumenten over de diverse doelgroepen 4. type kwaliteitsinstrumenten: aandacht voor alle type kwaliteitsinstrumenten.

23 Criteria voor opname in agenda
Voor prioritering worden de NHS-criteria gebruikt en wordt een inschatting gemaakt van: Ziektelast (incl prevalentie, verlies kwaliteit van leven en mortaliteit) Impact op gezondheidszorgbudget/ kosten van de zorg Aandachtsgebied voor beleid / sociale effecten en gelijkheid Variatie in zorg Maatschappelijke noodzaak voor richtlijn/kwaliteitsinstrument over betreffende onderwerp Beschikbaarheid evidence Aangevuld met: Informatiebehoefte bij professionals en patienten Patientveiligheid (bijwerkingen en ongewenste effecten) Conform rapport Regieraad

24 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Noortje Sax Bestuurslid LSKS"

Verwante presentaties


Ads door Google