De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GREX-wet & externe veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "GREX-wet & externe veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 GREX-wet & externe veiligheid
John Bakker Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit, Groen en Water 1 december 2009

2

3 GREX-wet & externe veiligheid
Presentatie De hoofdlijnen van de nWro/GREX Mogelijke veiligheidsmaatregelen in relatie tot de GREX-wet Introductie van de Spoorzone Breda Externe veiligheid in de Spoorzone Breda

4 GREX-wet & externe veiligheid
Waarom nWro/GREX - Verouderde WRO (1965) - Gelegenheidsplanologie  ontwikkelingsplanologie - Regie bij de gemeente/Bestemmingsplan (weer) centraal - Minder en kortere procedures - Kostenverhaal en locatie-eisen bij ontwikkelingen op particuliere eigendommen

5 GREX-wet & externe veiligheid Instrumenten in de nWro/GREX
Structuurvisie Anterieure overeenkomst Bestemmingsplan Exploitatieplan

6 GREX-wet & externe veiligheid
Structuurvisie - Strategisch beleidsinstrument - Toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen - Verplicht voor gehele grondgebied - Vormvrij - Geen bezwaar of beroep - Kader voor rekenen aan kostenverhaal - Basis voor fondsvorming

7 GREX-wet & externe veiligheid
Bestemmingsplan - Verplicht voor het gehele grondgebied - Rechtszekerheid voor de burger - Actueel (10 jaar)/sancties  geen leges - Digitaal raadpleegbaar - Voorontwerp  ontwerp vaststelling  beroep bij RvS

8 GREX-wet & externe veiligheid
Bestemmingsplan Anterieure overeenkomst = privaat recht Posterieure overeenkomst = publiek recht Tijdsbalk Exploitatieplan

9 GREX-wet & externe veiligheid Anterieure overeenkomst
- Afspraken over de kosten van de grondexploitatie van de locatie conform de kostensoortenlijst - Kosten voor bovenwijkse (meerwijkse) voorzieningen - Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen - Bepalingen over: zekerheidstelling betaling Tijdvak en fasering locatie-eisen woningbouwcategorieën in verband met het doorlopen van planologische en andere procedures andere inhoudelijke bepalingen en algemene bepalingen

10 GREX-wet & externe veiligheid
Kostensoortenlijst Onder het kostenverhaal vallen de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren. Onder deze post vallen met name de kosten van het wegnemen van belemmeringen voor het exploitatiegebied ten gevolge van functies die in of buiten het exploitatiegebied gehandhaafd worden.

11 GREX-wet & externe veiligheid Exploitatieplan (“stok achter de deur”)
- Nieuw rechtsfiguur verplicht indien er niet met alle eigenaren overeenstemming is voor vaststelling van het bestemmingsplan - Exploitatieopzet, wettelijke basis voor kostenverhaal via bouwvergunning

12 GREX-wet & externe veiligheid
Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

13 GREX-wet & externe veiligheid
Leidraad mogelijke aanpak veiligheidsvraagstukken 13

14 GREX-wet en externe veiligheid
Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet) Groene golf Bloktreinen Lage snelheid (< 40 km/uur) door stedelijke centra Generieke/landelijke afspraken en/of maatregelen aan de spoorbaan (bijvoorbeeld groene golf en bloktreinen) Maatregelen aan het materieel (bijvoorbeeld coating ketelwagons) Fysieke scheiding vervoer gevaarlijke stoffen en personenvervoer

15 GREX-wet en externe veiligheid
Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet) Rotterdam Europoort Vlissingen Antwerpen Vlaamse Ruit Ruhrgebied R B T E H V BoZ D Betuwelijn IJzeren Rijn Zuidtak Betuweroute Brabantroute RoBel Uit de ingekleurde luchtfoto van Breda en de volgende plaatjes met ontwikkelingslocaties van de 5 grote steden in Brabant, blijkt dat de steden veel potentiële inbreidingslocaties willen gaan ontwikkelen. Dit is ook nodig, want stagnatie van vernieuwing van de stadscentra leidt tot onleefbare steden. Nieuwe infra

16 GREX-wet en externe veiligheid
Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet) 'LPG-treinen weg, overal rood licht' Woensdag 14 november 2007 Bron: BN/De Stem De Brabantse bestuurders die vandaag met de ministers Eurlings en Cramer overleggen over de giftreinen door de provincie, hebben een pakket voorstellen samengesteld om het aantal giftreinen door Brabant aan banden te leggen. De meest in het oog springende: LPG-treinen zo snel mogelijk naar de Betuwelijn en overal rood licht. Andere onderdelen uit het pakket zijn: Korte termijn: - Langzamer rijden met goederentreinen, vooral in stedelijk gebied. De hele Brabantroute voorzien van een systeem dat rijden door rood licht voorkomt. - Geen combinatievervoer van brandbare stoffen. Middellange termijn: - Meer goederenvervoer over water in plaats van het spoor. - Invoering van de zogeheten Basisnetten. Dit systeem biedt mogelijkheden om beperkingen op te leggen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoorwegnet. Lange termijn: - De aanleg van een aparte goederenlijn door West-Brabant, zodat goederen vanuit Rotterdam ook via het spoor in België, vaak aangeduid als de IJzeren Rijn, naar hun plaats van bestemming vervoerd kunnen worden. Uit de ingekleurde luchtfoto van Breda en de volgende plaatjes met ontwikkelingslocaties van de 5 grote steden in Brabant, blijkt dat de steden veel potentiële inbreidingslocaties willen gaan ontwikkelen. Dit is ook nodig, want stagnatie van vernieuwing van de stadscentra leidt tot onleefbare steden. voorbeeld(ig) duurzame cluster Breda

17 GREX-wet en externe veiligheid
Copyright GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (misschien “vallend” onder de GREX-wet) Beveiliging overwegen Wissels Plaatselijke afspraken en/of maatregelen aan de spoorbaan (bijvoorbeeld ATBvv, hotbox detectie en drainage in het spoor/beperking van een plasbrand) Ontsporingsgeleiding Extra middelen voor rampbestrijding Verschil in grondopbrengst i.v.m. functieindeling

18 GREX-wet en externe veiligheid
Mogelijke veiligheidsmaatregelen (“vallend” onder de GREX-wet) “Geluid”scherm met splinterwerend glas Gebouw gebonden oplossingen Extra aandacht voor hulpverlening (bijvoorbeeld opstelplaatsen en bluswatervoorziening) Afstand houden van transportas met vervoer gevaarlijke stoffen Aanleg calamiteitenroute langs transportas Bluswatervoorziening

19 GREX-wet & externe veiligheid
Spoorzone Breda Omvang 160 ha Transformatie 100 ha Start 2005 Afronding 2025 Kantoren/bedrijven m2 Wonen Voorzieningen m2 Havenkwartier Liniepark Belcrum Stationskwartier Zoete inval Markoevers Drie Hoefijzers Spoorbuurt

20 GREX-wet & externe veiligheid Stationskwartier Breda
20

21 GREX-wet en externe veiligheid
Stationskwartier Breda i.r.t. externe veiligheid In de voorschriften Nadere eisen te stellen door B&W t.a.v. bouwkundige aspecten, de plaats, afmeting en inrichting van vluchtroutes, de situering van bouwwerken en de inrichting van terreinen t.b.v. de verantwoording GroepsRisico Wijzigingsbevoegdheid voor B&W ter voorkoming van hogere GR-waarde dan vastgesteld In de toelichting Uitkomsten van de risicoanalyse(s) Verantwoording GroepsRisico Op de plankaart

22 GREX-wet en externe veiligheid
Stationskwartier Breda i.r.t. Externe veiligheid Uit de ingekleurde luchtfoto van Breda en de volgende plaatjes met ontwikkelingslocaties van de 5 grote steden in Brabant, blijkt dat de steden veel potentiële inbreidingslocaties willen gaan ontwikkelen. Dit is ook nodig, want stagnatie van vernieuwing van de stadscentra leidt tot onleefbare steden. voorbeeld(ig) duurzame cluster Breda

23 GREX-wet & externe veiligheid
3 Hoefijzers Zuid 23

24 GREX-wet en externe veiligheid 3 Hoefijzers i.r.t. externe veiligheid
Bij het eerste bouwplan

25 GREX-wet en externe veiligheid
Zorg dat je vroeg in het (ruimtelijke ontwikkelings)proces aan tafel zit, zodat je met de GREX invloed uit kan oefenen Geen bekende voorbeelden (zeker niet met jurisprudentie), maar wel een Handreiking Grondexploitatiewet geschreven door VROM, VNG en VVG


Download ppt "GREX-wet & externe veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google