De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

John Bakker Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit, Groen en Water 1 december 2009 GREX-wet & externe veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "John Bakker Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit, Groen en Water 1 december 2009 GREX-wet & externe veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 John Bakker Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit, Groen en Water 1 december 2009 GREX-wet & externe veiligheid

2

3 -De hoofdlijnen van de nWro/GREX -Mogelijke veiligheidsmaatregelen in relatie tot de GREX- wet -Introductie van de Spoorzone Breda -Externe veiligheid in de Spoorzone Breda GREX-wet & externe veiligheid Presentatie

4 - Verouderde WRO (1965) - Gelegenheidsplanologie  ontwikkelingsplanologie - Regie bij de gemeente/Bestemmingsplan (weer) centraal - Minder en kortere procedures - Kostenverhaal en locatie-eisen bij ontwikkelingen op particuliere eigendommen GREX-wet & externe veiligheid Waarom nWro/GREX

5 - Structuurvisie - Anterieure overeenkomst - Bestemmingsplan - Exploitatieplan GREX-wet & externe veiligheid Instrumenten in de nWro/GREX

6 - Strategisch beleidsinstrument - Toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen - Verplicht voor gehele grondgebied - Vormvrij - Geen bezwaar of beroep - Kader voor rekenen aan kostenverhaal - Basis voor fondsvorming GREX-wet & externe veiligheid Structuurvisie

7 - Verplicht voor het gehele grondgebied - Rechtszekerheid voor de burger - Actueel (10 jaar)/sancties  geen leges - Digitaal raadpleegbaar - Voorontwerp  ontwerp  vaststelling  beroep bij RvS GREX-wet & externe veiligheid Bestemmingsplan

8 Anterieure overeenkomst = privaat recht Posterieure overeenkomst = publiek recht Exploitatieplan Tijdsbalk GREX-wet & externe veiligheid GREX-wet

9 - Afspraken over de kosten van de grondexploitatie van de locatie conform de kostensoortenlijst - Kosten voor bovenwijkse (meerwijkse) voorzieningen - Financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen - Bepalingen over: • zekerheidstelling betaling • Tijdvak en fasering • locatie-eisen • woningbouwcategorieën • in verband met het doorlopen van planologische en andere procedures andere inhoudelijke bepalingen en algemene bepalingen GREX-wet & externe veiligheid Anterieure overeenkomst

10 Onder het kostenverhaal vallen de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, opstallen, activiteiten en rechten in het exploitatiegebied, waaronder mede begrepen het beperken van milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren. Onder deze post vallen met name de kosten van het wegnemen van belemmeringen voor het exploitatiegebied ten gevolge van functies die in of buiten het exploitatiegebied gehandhaafd worden. GREX-wet & externe veiligheid Kostensoortenlijst

11 - Nieuw rechtsfiguur • verplicht indien er niet met alle eigenaren overeenstemming is voor vaststelling van het bestemmingsplan - Exploitatieopzet, wettelijke basis voor kostenverhaal via bouwvergunning GREX-wet & externe veiligheid Exploitatieplan (“stok achter de deur”)

12 GREX-wet & externe veiligheid Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

13 GREX-wet & externe veiligheid Leidraad mogelijke aanpak veiligheidsvraagstukken

14 GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet) Groene golfBloktreinen -Lage snelheid (< 40 km/uur) door stedelijke centra -Generieke/landelijke afspraken en/of maatregelen aan de spoorbaan (bijvoorbeeld groene golf en bloktreinen) -Maatregelen aan het materieel (bijvoorbeeld coating ketelwagons) -Fysieke scheiding vervoer gevaarlijke stoffen en personenvervoer

15 GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet) Rotterdam Europoort Vlissingen Antwerpen Vlaamse Ruit Ruhrgebied R B T E H V BoZ D Nieuwe infra

16 'LPG-treinen weg, overal rood licht' Woensdag 14 november 2007 Bron: BN/De Stem De Brabantse bestuurders die vandaag met de ministers Eurlings en Cramer overleggen over de giftreinen door de provincie, hebben een pakket voorstellen samengesteld om het aantal giftreinen door Brabant aan banden te leggen. De meest in het oog springende: LPG-treinen zo snel mogelijk naar de Betuwelijn en overal rood licht. Andere onderdelen uit het pakket zijn: Korte termijn: - Langzamer rijden met goederentreinen, vooral in stedelijk gebied. -De hele Brabantroute voorzien van een systeem dat rijden door rood licht voorkomt. - Geen combinatievervoer van brandbare stoffen. Middellange termijn: - Meer goederenvervoer over water in plaats van het spoor. - Invoering van de zogeheten Basisnetten. Dit systeem biedt mogelijkheden om beperkingen op te leggen aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoorwegnet. Lange termijn: - De aanleg van een aparte goederenlijn door West-Brabant, zodat goederen vanuit Rotterdam ook via het spoor in België, vaak aangeduid als de IJzeren Rijn, naar hun plaats van bestemming vervoerd kunnen worden. GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (niet “vallend” onder de GREX-wet)

17 GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (misschien “vallend” onder de GREX-wet) Copyright www.railgoed.nlwww.railgoed.nl Beveiliging overwegen -Plaatselijke afspraken en/of maatregelen aan de spoorbaan (bijvoorbeeld ATBvv, hotbox detectie en drainage in het spoor/beperking van een plasbrand) -Ontsporingsgeleiding -Extra middelen voor rampbestrijding -Verschil in grondopbrengst i.v.m. functieindeling Wissels

18 “Geluid”scherm met splinterwerend glas Bluswatervoorziening -Gebouw gebonden oplossingen -Extra aandacht voor hulpverlening (bijvoorbeeld opstelplaatsen en bluswatervoorziening) -Afstand houden van transportas met vervoer gevaarlijke stoffen -Aanleg calamiteitenroute langs transportas GREX-wet en externe veiligheid Mogelijke veiligheidsmaatregelen (“vallend” onder de GREX-wet)

19 Havenkwartier Belcrum Liniepark Zoete inval Markoevers Stationskwartier Spoorbuurt Drie Hoefijzers GREX-wet & externe veiligheid Spoorzone Breda Omvang160 ha Transformatie100 ha Start2005 Afronding2025 Kantoren/bedrijven315.000 m 2 Wonen5.000 Voorzieningen150.000 m 2

20 GREX-wet & externe veiligheid Stationskwartier Breda

21 -In de voorschriften - Nadere eisen te stellen door B&W t.a.v. bouwkundige aspecten, de plaats, afmeting en inrichting van vluchtroutes, de situering van bouwwerken en de inrichting van terreinen t.b.v. de verantwoording GroepsRisico - Wijzigingsbevoegdheid voor B&W ter voorkoming van hogere GR- waarde dan vastgesteld -In de toelichting - Uitkomsten van de risicoanalyse(s) - Verantwoording GroepsRisico -Op de plankaart GREX-wet en externe veiligheid Stationskwartier Breda i.r.t. externe veiligheid

22 GREX-wet en externe veiligheid Stationskwartier Breda i.r.t. Externe veiligheid

23 GREX-wet & externe veiligheid 3 Hoefijzers Zuid

24 Bij het eerste bouwplan GREX-wet en externe veiligheid 3 Hoefijzers i.r.t. externe veiligheid

25 GREX-wet en externe veiligheid Zorg dat je vroeg in het (ruimtelijke ontwikkelings)proces aan tafel zit, zodat je met de GREX invloed uit kan oefenen Geen bekende voorbeelden (zeker niet met jurisprudentie), maar wel een Handreiking Grondexploitatiewet geschreven door VROM, VNG en VVG


Download ppt "John Bakker Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit, Groen en Water 1 december 2009 GREX-wet & externe veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google